Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder: Sietske Poepjes, Johannes Kramer en Michiel Schrier

Begroting

Ambities

Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-) wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruiken wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.

Wij zorgen daarmee voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek zetten wij ons in om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. In de motie van PS van 24 mei 2017 is de ambitie uitgesproken om te komen tot nul verkeersdoden. Naar aanleiding hiervan hebben wij in 2018 een Plan van Aanpak aangeboden aan PS. De hier uit voortvloeiende mogelijke intensiveringen zijn nog niet in deze begroting opgenomen.

Vastgestelde beleidsnotities

 • Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan (PVVP), vastgesteld in 2006 en 2011
 • It Risicoferleegjend Ynfrastructuer Programma (RYP) – De wei nei 0, juni 2016
 • Onderhoud van een 6 naar een 7, najaar 2016
 • Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer 2019 (link wordt na vaststelling in PS in november 2018 toegevoegd)

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

OVEF (Coöperatie Openbare Verlichting & Energie Fryslân U.A.) te IJlst
Voorheen SOVF (Stichting Openbare Verlichting Fryslân)
Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Lasten en baten programma 2: Infrastructuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 259.783
 • 189.577
 • 70.206
 • Begroting 2018
 • 165.477
 • 6.740
 • 158.736
 • Begroting 2019
 • 109.640
 • 12.772
 • 96.867
 • Begroting 2020
 • 103.322
 • 7.465
 • 95.857
 • Begroting 2021
 • 97.075
 • 2.461
 • 94.614
 • Begroting 2022
 • 95.523
 • 2.461
 • 93.062

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 78.209
 • 67.750
 • 145.959
 • 2.906
 • 4.497
 • 7.404
 • 138.555
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -292
 • -12.984
 • -13.276
 • -13.276
 • Realisatie per 1-4
 • 15.137
 • 5.468
 • 20.604
 • 885
 • 230
 • 1.115
 • 19.490
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 8.052
 • 27.818
 • 35.870
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35.870
 • Saldo
 • 54.727
 • 21.481
 • 76.208
 • 2.021
 • 4.268
 • 6.289
 • 69.920

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Werken voor derden
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.273
 • 0
 • 8.936
 • 78.209
 • 41.014
 • 22.239
 • 4.497
 • 0
 • 67.750
 • 145.959
 • 2.906
 • 0
 • 0
 • 2.906
 • 0
 • 0
 • 4.497
 • 0
 • 4.497
 • 7.404
 • 138.555
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -292
 • -292
 • -12.984
 • -12.984
 • -13.276
 • -13.276
 • Realisatie per 1-4
 • 14.978
 • 158
 • 0
 • 15.137
 • -219
 • 5.436
 • 150
 • 100
 • 5.468
 • 20.604
 • 885
 • 0
 • 0
 • 885
 • 0
 • 0
 • 0
 • 230
 • 230
 • 1.115
 • 19.490
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 8.046
 • 6
 • 0
 • 8.052
 • 2.340
 • 9.343
 • 16.124
 • 11
 • 27.818
 • 35.870
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 35.870
 • Saldo
 • 45.956
 • -164
 • 8.936
 • 54.727
 • 38.892
 • -5.524
 • -11.777
 • -111
 • 21.481
 • 76.208
 • 2.021
 • 0
 • 0
 • 2.021
 • 0
 • 0
 • 4.497
 • -230
 • 4.268
 • 6.289
 • 69.920

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 77.947
 • 43.549
 • 121.496
 • 2.921
 • 2.397
 • 5.319
 • 116.177
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 5.058
 • 5.058
 • 5.058
 • Realisatie per 1-9
 • 53.469
 • -1.667
 • 51.802
 • 2.731
 • 603
 • 3.334
 • 48.468
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 4.742
 • 27.625
 • 32.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32.367
 • Saldo
 • 19.736
 • 22.649
 • 42.385
 • 190
 • 1.794
 • 1.984
 • 40.401

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.012
 • 0
 • 8.936
 • 77.947
 • 41.057
 • 95
 • 2.397
 • 43.549
 • 121.496
 • 2.921
 • 0
 • 0
 • 2.921
 • 0
 • 0
 • 2.397
 • 2.397
 • 5.319
 • 116.177
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.548
 • 3.510
 • 0
 • 5.058
 • 5.058
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5.058
 • Realisatie per 1-9
 • 44.517
 • 17
 • 8.936
 • 53.469
 • 2.198
 • -1.796
 • -2.069
 • -1.667
 • 51.802
 • 2.566
 • 0
 • 165
 • 2.731
 • 603
 • 0
 • 0
 • 603
 • 3.334
 • 48.468
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 4.742
 • 0
 • 0
 • 4.742
 • 2.261
 • 9.029
 • 16.335
 • 27.625
 • 32.367
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 32.367
 • Saldo
 • 19.753
 • -17
 • 0
 • 19.736
 • 38.146
 • -3.629
 • -11.869
 • 22.649
 • 42.385
 • 355
 • 0
 • -165
 • 190
 • -603
 • 0
 • 2.397
 • 1.794
 • 1.984
 • 40.401
Print deze pagina