Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2019 behalen?

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie­adviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.

In 2019 zullen de provinciale statenverkiezingen plaatsvinden. Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag zal er een nieuw college worden gevormd. De periode van collegeonderhandelingen en het inwerken van het nieuwe college zal de nodige extra werkzaamheden met zich mee brengen.

Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1.562
 • 981
 • 582
 • Begroting 2018
 • 1.876
 • 5
 • 1.871
 • Begroting 2019
 • 1.799
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2020
 • 1.799
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2021
 • 1.799
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2022
 • 1.799
 • 5
 • 1.794

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud-leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten en overige met het college gemoeide kosten.

De hogere baten in 2017 betrof de aframing van de voorziening pensioen GS leden.

 • Specificatie Exploitatie
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Realisatie 2017
 • 1.029
 • 95
 • 382
 • 56
 • 1.562
 • 1.562
 • 7
 • 2
 • 10
 • 971
 • 971
 • 981
 • 582
 • Begroting 2018
 • 1.076
 • 209
 • 554
 • 37
 • 1.876
 • 1.876
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.871
 • Begroting 2019
 • 1.077
 • 136
 • 554
 • 32
 • 1.799
 • 1.799
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2020
 • 1.077
 • 136
 • 554
 • 32
 • 1.799
 • 1.799
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2021
 • 1.077
 • 136
 • 554
 • 32
 • 1.799
 • 1.799
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2022
 • 1.077
 • 136
 • 554
 • 32
 • 1.799
 • 1.799
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.794

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:
1 elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
2 de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur.
3 de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
4 het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2019 Prognose 2019
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

De prognose voor de tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten wordt naar beneden bijgesteld, omdat door externe omstandigheden, voorstellen niet tijdig aangeleverd zijn bij Provinciale Staten. Dat heeft voornamelijk betrekking op zienwijzes op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, omdat die vrij laat bij Provinciale Staten worden ingediend en er vervolgens nog enige tijd overheen gaat voordat het college het voorstel naar Provinciale Staten kunnen verzenden. Verder lag de vertraging bij andere voorstellen in extra overleg met externen alvorens voorstellen naar Provinciale Staten konden worden verstuurd.

Print deze pagina