Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in het zgn. Kompas 2020. Onderdeel van IPO is ook het kantoor BIJ12, die onder andere de PAS-maatregelen en het Faunafonds voor de provincies regelt.

Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.

Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
De NRK is op grond van de WGR een gemeenschappelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
Het Waddenfonds subsidieert niet-reguliere investeringen gericht op 4 doelen:

 • versterken natuur- en landschapswaarden,
 • wegnemen externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
 • duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
 • ontwikkelen duurzame kennishuishouding.

Regiecollege Waddengebied
Overlegplatform voor een evenwichtige ontwikkeling van het waddengebied: ‘gezamenlijk goed bestuur voor het waddengebied’. Het resultaat van de besprekingen wordt door de leden gebruikt voor de oordeelsvorming binnen de eigen organisatie en achterban.

Lasten en baten programma 1: Bestuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 36.169
 • 1.558
 • 34.611
 • Begroting 2018
 • 36.649
 • 665
 • 35.984
 • Begroting 2019
 • 36.634
 • 569
 • 36.065
 • Begroting 2020
 • 36.310
 • 569
 • 35.741
 • Begroting 2021
 • 36.268
 • 569
 • 35.698
 • Begroting 2022
 • 36.217
 • 569
 • 35.648

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.506
 • 305
 • 36.811
 • 569
 • 0
 • 569
 • 36.242
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5
 • 97
 • 92
 • 92
 • Realisatie per 1-4
 • 8.615
 • 124
 • 8.739
 • 79
 • 0
 • 79
 • 8.660
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 21.109
 • 13
 • 21.122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.122
 • Saldo
 • 6.777
 • 265
 • 7.042
 • 490
 • 0
 • 490
 • 6.552

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Overhead
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 35.540
 • 261
 • 705
 • 36.506
 • 305
 • 305
 • 36.811
 • 309
 • 261
 • 0
 • 569
 • 0
 • 0
 • 569
 • 36.242
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -5
 • -5
 • 97
 • 97
 • 92
 • 92
 • Realisatie per 1-4
 • 8.144
 • 155
 • 315
 • 8.615
 • 124
 • 124
 • 8.739
 • 13
 • 66
 • 0
 • 79
 • 0
 • 0
 • 79
 • 8.660
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 21.109
 • 0
 • 0
 • 21.109
 • 13
 • 13
 • 21.122
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 21.122
 • Saldo
 • 6.282
 • 105
 • 390
 • 6.777
 • 265
 • 265
 • 7.042
 • 296
 • 195
 • 0
 • 490
 • 0
 • 0
 • 490
 • 6.552

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.750
 • 463
 • 37.213
 • 698
 • 0
 • 698
 • 36.515
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 4
 • 4
 • 4
 • Realisatie per 1-9
 • 24.504
 • 330
 • 24.834
 • 288
 • 0
 • 288
 • 24.545
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.827
 • 6
 • 8.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.833
 • Saldo
 • 3.422
 • 127
 • 3.549
 • 409
 • 0
 • 409
 • 3.140

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.460
 • 290
 • 36.750
 • 402
 • 61
 • 463
 • 37.213
 • 408
 • 290
 • 698
 • 0
 • 0
 • 0
 • 698
 • 36.515
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 4
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4
 • Realisatie per 1-9
 • 24.318
 • 186
 • 24.504
 • 330
 • 0
 • 330
 • 24.834
 • 36
 • 253
 • 288
 • 0
 • 0
 • 0
 • 288
 • 24.545
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 8.816
 • 12
 • 8.827
 • 6
 • 0
 • 6
 • 8.833
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8.833
 • Saldo
 • 3.330
 • 93
 • 3.422
 • 66
 • 61
 • 127
 • 3.549
 • 372
 • 37
 • 409
 • 0
 • 0
 • 0
 • 409
 • 3.140
Print deze pagina