1.3 Leges

Begroting

In de nota Actualisatie legesverordening is het beleid voor de provinciale leges vastgesteld. In rubriek A van de tarieventabel (bijlage 12) staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën van provinciale stukken. Bestuursdocumenten, zoals be­gro­tingen en jaarstukken, zijn gratis beschikbaar. Daarbij wordt wel een maximum gehanteerd. Voor de overige stukken wordt een vergoeding per pagina gevraagd.

In rubriek B van de tarieventabel staan de vergunningen en ontheffingen, met uitzondering van de omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunningen staan in rubriek C.

In de begroting zijn de volgende baten opgenomen:

 • Onderwerp - Bedragen x € 1.000,-
 • Wegen algemeen
 • Provinciale vaarwegen
 • Grondwaterwet
 • Wet Wabo
 • Ontgrondingenwet
 • Wet natuurbescherming
 • Wadlopen
 • Totaal
 • 2018
 • 30
 • 26
 • 17
 • 181
 • 100
 • 90
 • 8
 • 451
 • 2019
 • 30
 • 26
 • 17
 • 181
 • 100
 • 90
 • 8
 • 451
 • 2020
 • 30
 • 26
 • 17
 • 181
 • 100
 • 90
 • 8
 • 451
 • 2021
 • 30
 • 26
 • 17
 • 181
 • 100
 • 90
 • 8
 • 451
 • 2022
 • 30
 • 26
 • 17
 • 181
 • 100
 • 90
 • 8
 • 451

Uitgangspunt voor de tarieven in de legestabel is dat de belanghebbende betaalt. Daarbij is de kanttekening geplaatst, dat de te heffen leges wel maatschappelijk aanvaardbaar moeten zijn. Teneinde dekkende tarieven te kunnen bepalen, zijn de ambtelijke kosten voor de behandeling van een aanvraag uitgewerkt. Deze ambtelijke kosten zijn opgebouwd uit een gemiddeld uurloon per loonschaal, vermenigvuldigd met de verwachte inzet in uren. Indien de kostprijs maatschappelijk gezien onredelijk hoog is, is een lager tarief vastgesteld.

Op basis van de tarieven en de te verwachten aantallen aanvragen (gebaseerd op ervaringscijfers), wordt een theoretisch dekkingspercentage van lager dan 50% verwacht. In het najaar van 2018 zal een voorstel tot actualisatie van de legesverordening worden aangeboden aan de Staten, waarbij de tariefopbouw eveneens geactualiseerd zal zijn. Onderdeel van het voorstel is een begrotingswijziging voor wat betreft de geraamde inkomsten.

Print deze pagina