Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

Resultaten die in 2018 worden gerealiseerd:

 • We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.

Resultaten waarop in 2018 substantieel voortgang wordt geboekt:

 • Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
 • Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
 • Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
 • De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
 • De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019. Voor 2018 is in elk geval het volledige wegen-areaal op orde.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Toelichting:

Rapportage Social Return bij Provincie Fryslân maart 2018

In 2017 zijn in totaal 24 projecten van Provincie Fryslan aangemerkt als projecten met een Social Return inzet. Opdrachtnemers hebben zich actief ingezet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven om werkervaring op te doen en deze medewerkers zodanig op te leiden dat zij de kansen vergroten op het vinden van regulier werk.

De inzet van zowel Provincie Fryslan als van de opdrachtnemers voor Social Return heeft geleid tot de volgende resultaten over 2017:

 • In totaal 24 projecten aangemerkt voor Social Return, waarvan diverse projecten in 2018 en langer doorlopen.
 • Een totale Social Return eis van € 524,719,00
 • Momenteel in totaal een Social Return inzet is geleverd van € 435,950,61, waarbij de huidige inzet in de nabije toekomst leidt tot een waarde van € 516.605,30
 • In totaal 72 personen via Social Return de kans hebben gekregen werkervaring op te doen en hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
 • Van de 72 personen tot dusver 11 personen uitgestroomd zijn naar een reguliere baan.

De Social Return kandidaten zijn ingezet in de volgende contractvormen:

Type contract                                   Aantal personen

 • Arbeidsovereenkomst                                   24
 • BBL overeenkomst                                       18
 • Stage overeenkomst                                      22
 • Werkervaringsplaats                                       2
 • SW detachering                                              6

Deze kandidaten de volgende achtergrondsituatie hebben:

Achtergrondsituatie                        Aantal personen

 • Participatiewet / Wajong                          16
 • WW                                                          15
 • WAO                                                          1
 • BBL (werken – leren)                               18
 • Stage (in opleiding)                                  22

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019. Voor 2018 is in elk geval het volledige wegen-areaal op orde.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.2 Middelen

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019. Voor 2019 is in elk geval het volledige wegen-areaal op orde. De wegen en vaarwegen zijn 2018 volledig gecontroleerd en alle openstaande infraprojecten 2017 zijn verwerkt
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak. Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen. De website is fors verbeterd, formulieren zijn toegevoegd. De aanvraag van subsidies en vergunningen verloopt voor een groot deel digitaal. Dit proces wordt in 2019 afgerond
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie. De managementrapportage is op vele fronten verbeterd, maar nog niet volledig op orde. In 2019 wordt dit verder opgepakt.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden. In 2018 is de voorbereiding voor het nieuwe initiatief “Data Fryslan”, een samenwerking tussen 7 Friese partijen afgerond. Het oude platform wordt naar alle waarschijnlijkheid hierin ondergebracht.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen. De transitie DIV is in 2018 volledig afgerond.

 

Print deze pagina