Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln. bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

Strategisch personeelsplan 2016 (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Bedrijfsvoeringsvisie provincie Fryslân (PS 17 mei 2016, ter informatie)

Verbonden partijen

De BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln. bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 64.153
 • 15.230
 • 79.383
 • 2.205
 • 87
 • 2.292
 • 77.091
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 17.742
 • 3.732
 • 21.474
 • 7
 • 21
 • 28
 • 21.447
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 11.633
 • 2.433
 • 14.066
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.066
 • Saldo
 • 34.778
 • 9.065
 • 43.843
 • 2.199
 • 66
 • 2.264
 • 41.579

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 67.420
 • 67.420
 • 4.846
 • 5.356
 • 228
 • 1.533
 • 11.963
 • 79.383
 • 388
 • 388
 • 372
 • 1.533
 • 1.905
 • 2.292
 • 77.091
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 21.333
 • 21.333
 • 141
 • 0
 • 0
 • 0
 • 141
 • 21.474
 • 28
 • 28
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28
 • 21.447
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 13.784
 • 13.784
 • 282
 • 0
 • 0
 • 0
 • 282
 • 14.066
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.066
 • Saldo
 • 32.303
 • 32.303
 • 4.423
 • 5.356
 • 228
 • 1.533
 • 11.540
 • 43.843
 • 360
 • 360
 • 372
 • 1.533
 • 1.905
 • 2.264
 • 41.579

Tweede bestuursrapportage

Ambities

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln. bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen
 • - inhuur
 • Subtotaal
 • Overige personele budgetten
 • - generatiepact
 • - overig
 • Subtotaal
 • Reservering hogere bijdrage vanuit projecten
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 54.684
 • 17.917
 • 72.601
 • 2.048
 • 3.302
 • 5.349
 • 1.824
 • 17.792
 • 97.566
 • -16.169
 • -6.419
 • -22.588
 • 74.979
 • 673
 • 164
 • 837
 • 837
 • 74.142
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -533
 • 57
 • -476
 • 150
 • -231
 • -556
 • -556
 • 0
 • 0
 • -556
 • Realisatie per 1-9
 • 36.127
 • 11.939
 • 48.066
 • 8
 • 803
 • 812
 • 9.866
 • 58.743
 • -3.505
 • 168
 • -3.337
 • 55.406
 • 230
 • 102
 • 332
 • 332
 • 55.074
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.012
 • 8.012
 • 259
 • 259
 • 1.753
 • 10.024
 • 10.024
 • 0
 • 0
 • 10.024
 • Saldo
 • 18.558
 • -2.035
 • 16.523
 • 1.506
 • 2.297
 • 3.803
 • 1.974
 • 5.944
 • 28.243
 • -12.664
 • -6.587
 • -19.251
 • 8.993
 • 442
 • 62
 • 504
 • 504
 • 8.488

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.893
 • 69.893
 • 4.846
 • 12
 • 228
 • 5.086
 • 74.979
 • 465
 • 465
 • 372
 • 372
 • 837
 • 74.142
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 554
 • 554
 • -577
 • -533
 • -1.110
 • -556
 • -556
 • Realisatie per 1-9
 • 54.529
 • 54.529
 • 1.569
 • -920
 • 228
 • 877
 • 55.406
 • 332
 • 332
 • 332
 • 55.074
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 9.860
 • 9.860
 • 163
 • 163
 • 10.024
 • 10.024
 • Saldo
 • 6.058
 • 6.058
 • 2.537
 • 399
 • 2.935
 • 8.993
 • 133
 • 133
 • 372
 • 372
 • 504
 • 8.488

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 miljoen bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

Strategisch personeelsplan 2016 (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Bedrijfsvoeringsvisie provincie Fryslân (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Voor 2019 en volgende jaren zijn in ontwikkeling Organisatievisie document en Strategisch personeelsplan voor de periode 2019 – 2023.

Verbonden partijen

De BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.1 Mensen
6.2 Middelen

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 76.137
 • 12.567
 • 63.569
 • 1.045
 • 64.614
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 74.513
 • 1.469
 • 73.045
 • 534
 • 73.579
 • Rekening 2018
 • 70.557
 • 2.078
 • 68.479
 • -133
 • 68.347
 • Saldo begroting en rekening
 • 3.956
 • -609
 • 4.565
 • 666
 • 5.232

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 64.139
 • 11.997
 • 76.137
 • 11.985
 • 582
 • 12.567
 • 63.569
 • Begroting 2018
 • 63.298
 • 11.216
 • 74.513
 • 1.301
 • 168
 • 1.469
 • 73.045
 • Besteding 2018
 • 58.084
 • 12.473
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 68.479
 • Saldo 2018
 • 5.214
 • -1.258
 • 3.956
 • -547
 • -63
 • -609
 • 4.565

Hieronder is het overzicht verder uitgesplitst waarmee respectievelijk inzicht wordt gegeven in:
– het capaciteitsbudget
– het totale bedrijfsvoeringsbudget
– de bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
– de bijdrage van derden
In het overzicht is aangegeven welke onderdelen betrekking hebben op beleidsveld 6.1 mensen of 6.2 middelen. Bij de betreffende beleidsvelden is daarom geen financieel overzicht meer opgenomen.

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen
 • - aanvullende capaciteit
 • Subtotaal
 • Overige personele budgetten
 • - generatiepact
 • - overig
 • Subtotaal mensen
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 54.064
 • 19.049
 • 73.112
 • 35
 • 1.017
 • 1.051
 • 15.805
 • 89.968
 • -9.995
 • -3.837
 • -13.832
 • 76.137
 • 11.985
 • 582
 • 12.567
 • 12.567
 • 63.569
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 55.275
 • 19.654
 • 74.928
 • 1.515
 • 2.240
 • 3.755
 • 18.061
 • 96.744
 • -15.385
 • -6.845
 • -22.230
 • 74.513
 • 1.301
 • 168
 • 1.469
 • 1.469
 • 73.045
 • Rekening 2018
 • 54.318
 • 18.370
 • 72.688
 • 392
 • 1.269
 • 1.661
 • 16.537
 • 90.885
 • -16.230
 • -4.098
 • -20.328
 • 70.557
 • 1.847
 • 231
 • 2.078
 • 2.078
 • 68.479
 • Saldo begroting en rekening
 • 957
 • 1.283
 • 2.240
 • 1.123
 • 972
 • 2.094
 • 1.524
 • 5.858
 • 845
 • -2.747
 • -1.902
 • 3.956
 • -547
 • -63
 • -609
 • -609
 • 4.565

Toelichting:

Mensen:
Het totale capaciteitsbudget 2018 bedroeg € 74,9 mln. bestaande uit € 55,3 mln. voor salarissen en € 19,6 mln. beschikbaar voor aanvullende capaciteit door met name externe inhuur. Dit budget is inclusief de € 3,4 miljoen die de Staten extra beschikbaar hebben gesteld voor capaciteit in 2018. Gedurende het jaar is er door de directie gestuurd op de noodzakelijk krimp van de organisatie naar 2019 en verder. Deze strakke sturing op onder andere natuurlijk verloop heeft ertoe geleid dat er in 2018 een onderbesteding van € 2,3 mln. is ontstaan op het capaciteitsbudget bestaande uit € 0,9 mln. salarissen en € 1,4 mln. op het budget voor aanvullende capaciteit. Deze laatste post was door de algemeen directeur gereserveerd voor knelpunten gedurende het jaar. Daar hoefde uiteindelijk geen gebruik van gemaakt te worden. Overigens is er in 2018 wel extra capaciteit ingezet voor onder andere een extra opgavenraad lid voor de transitie en voor een projectleider strategisch personeelsplan zodat er een verbeterde versie van het SPP is opgesteld.

In 2018 was een tijdelijk budget beschikbaar voor de regeling generatiepact. Inmiddels hebben zo’n 50 personen hiervan gebruik gemaakt en is een bestemmingsreserve ingesteld voor de uitbetaling in de komende jaren. Er resteert nog een bedrag van € 0,9 mln. van de eerder beschikbaar gestelde middelen en omdat de regeling nog doorloopt in 2019 zal bij de jaarrekening worden voorgesteld om deze vrijval terug te vragen.

Het frictiebudget is in 2018 ingezet voor een 3-tal afkoopsommen, daarnaast voor de omscholing van een medewerker en de opleidingskosten van een juriste.
Aan wachtgelduitkeringen is een bedrag van € 0,2 mln. besteed, bij deze post is sprake van een onderbesteding van € 0,4 mln. In 2019 zal een voorstel worden gedaan voor structurele verlaging van deze post.
Aan inkomsten van derden is € 0,5 mln. meer ontvangen. Dit heeft met name betrekking op ontvangsten voor detachering van provinciale medewerkers en uitvoering van werken voor derden.

Aan de projecten waarop wordt tijdgeschreven ter dekking van de bedrijfsvoeringskosten is (inclusief beschikking over reserve) € 1,0 mln. minder toegerekend. Dit is met name veroorzaakt doordat extern personeel steeds moeilijker in de markt te krijgen is.

De overige goederen en diensten budgetten laten een onderschrijding zien van € 0,5 mln.

De totale onderbesteding op het onderdeel mensen (inclusief mutaties reserves) bedraagt hiermee € 3,6 mln.

Middelen:
Vanuit de middelenbudgetten is in 2018 expliciet verandergeld ingezet onder andere voor Management Development trajecten, lean trajecten, opleidingen NSOB en trainingen bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast is extra ingezet op begeleiding van de poolmanagers en op de verdere professionalisering van het Management Team operatie waarbij ook gekeken is naar hun rol in de nieuwe organisatie. Als laatste is een proces doorlopen om te komen tot een verder reductie van de organisatie richting 2020.
Op het gebied van financiën zijn twee onderzoeken uitgevoerd namelijk door Deloitte (proces totstandkoming begroting 2019) en Gateway onderzoek (centraal bedrijfsvoeringsbudget). Beide onderzoeken hebben geleid tot aanbevelingen die in 2019 een opvolging zullen krijgen.
Bovenstaande activiteiten konden in 2018 gefinancierd worden uit bestaande bedrijfsvoeringsbudgetten waardoor het extra procesgeld vanuit de organisatie van de toekomst niet volledig ingezet hoefde te worden. Het resterend budget van € 1,0 mln. is daarmee vrijgevallen in het rekeningsaldo.

In verband met een latere oplevering van investeringen in bedrijfsmiddelen is een onderbesteding op de afschrijvingslasten ontstaan van € 0,6 mln.
De totale onderbesteding (inclusief mutatie reserves) op het onderdeel middelen bedraagt hiermee € 1,6 mln.

Verantwoording 2017 versus 2018.
In 2017 is een deel van de bijdrage uit projecten aan bedrijfsvoering verantwoord als baten en een deel als negatieve lasten. Vanaf 2018 worden deze alleen nog als negatieve lasten verantwoord conform de voorschriften van het BBV.
De totale bijdrage in 2017 bedraagt € 23,6 mln. en in 2018 € 20,3 mln. De bijdrage van derden in 2017 bedraagt € 2,8 mln. en in 2018 € 2,1 mln.

 • GS budgetautorisatie beleidsveld 6.1
 • Lasten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Structurele budgetten
 • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
 • Reserves
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Generatiepact
 • Nog beschikbaar voor knelpunten
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Structurele budgetten
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Werken voor Waddenfonds
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie beleidsveld 6.2
 • Lasten
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Structurele budgetten
 • Systemen voor omgevingswet
 • Tijdelijke budgetten
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Overhead
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Overhead
 • Provinciale advocaat
 • Structurele budgetten
 • Overhead
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 25.153
 • 205
 • 0
 • 25.358
 • 58
 • 58
 • 6
 • 25.872
 • 109
 • 0
 • 57
 • 11.856
 • 823
 • 38.723
 • 64.139
 • 0
 • 0
 • 0
 • 66
 • 9.955
 • 120
 • 1.174
 • 16
 • 654
 • 11.985
 • 11.985
 • 52.154
 • Realisatie 2017
 • 11
 • 43
 • 42
 • 36
 • 10.834
 • 0
 • 10.966
 • 24
 • 24
 • 228
 • 0
 • 63
 • 716
 • 0
 • 1.008
 • 11.997
 • 9
 • 0
 • 569
 • 5
 • 582
 • 0
 • 0
 • 582
 • 11.415
 • Begroting 2018
 • 5
 • 38.883
 • 575
 • 0
 • 39.464
 • 12
 • 12
 • 0
 • 17.026
 • -533
 • 1.445
 • 2.048
 • 2.990
 • 847
 • 23.823
 • 63.298
 • 66
 • 18
 • 84
 • 0
 • 370
 • 0
 • 0
 • 0
 • 847
 • 1.217
 • 1.301
 • 61.997
 • Begroting 2018
 • 60
 • 28
 • 68
 • 52
 • 44
 • 5
 • 257
 • 70
 • 70
 • 228
 • 347
 • 193
 • 1.587
 • 8.535
 • 10.889
 • 11.216
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 5
 • 163
 • 163
 • 168
 • 11.047
 • Rekening 2018
 • 1
 • 39.186
 • 126
 • 3
 • 39.317
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17.168
 • -803
 • 0
 • 1.195
 • 335
 • 873
 • 18.768
 • 58.084
 • 42
 • 17
 • 59
 • 0
 • 732
 • 0
 • 183
 • 0
 • 873
 • 1.788
 • 1.847
 • 56.237
 • Rekening 2018
 • 51
 • 38
 • 55
 • 36
 • 6
 • 4
 • 190
 • 19
 • 19
 • 228
 • 287
 • 125
 • 545
 • 11.080
 • 12.264
 • 12.473
 • 10
 • 2
 • 0
 • 0
 • 11
 • 219
 • 219
 • 231
 • 12.242
 • Saldo 2018
 • 4
 • -303
 • 449
 • -3
 • 147
 • 12
 • 12
 • 0
 • -142
 • 270
 • 1.445
 • 852
 • 2.656
 • -26
 • 5.055
 • 5.214
 • 24
 • 1
 • 25
 • 0
 • -362
 • 0
 • -183
 • 0
 • -26
 • -571
 • -547
 • 5.760
 • Saldo 2018
 • 8
 • -10
 • 13
 • 16
 • 38
 • 1
 • 67
 • 51
 • 51
 • 0
 • 60
 • 68
 • 1.041
 • -2.545
 • -1.375
 • -1.258
 • -10
 • -2
 • 0
 • 5
 • -6
 • -56
 • -56
 • -63
 • -1.195

Overzicht Investeringen en Voorzieningen

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 10
 • 55
 • 65
 • uitgaven
 • 97
 • 455
 • 552
 • bijdragen derden
 • 0
 • 36
 • 36
 • Stand per 31-12-2018
 • 107
 • 474
 • 582

Toelichting:

Het betreft hier de investeringen van het provinciehuis en automatiseringsprojecten.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R.Generatiepact
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • toevoeging
 • 2.301
 • aanwending
 • 392
 • Stand per 31-12-2018
 • 1.909

Toelichting:

In 2017 is de regeling generatiepact 2017-2019 geopend. In eerste instantie zou een voorziening worden gevormd na het sluiten van de overeenkomst met een medewerker voor de vergoeding over de uren die zijn ingeleverd voor de volledige looptijd van de overeenkomst. Dit was niet conform de regels van het BBV en daarom is in 2018 een reserve gevormd t.b.v. deze regeling.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen € 1.000,-
 • V. Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)
 • V. Vrijwillige mobiliteit personeel
 • V. Groot onderhoud Provinciehuis
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • 395
 • 1.192
 • toevoeging
 • 525
 • 228
 • aanwending
 • Stand per 31-12-2018
 • 525
 • 395
 • 1.420
Print deze pagina