Programma 5: Mienskip

5.2 Cultuur en Erfgoed

Wat willen we bereiken?

Kunst en cultuur, en het actief of passief genieten daarvan, dragen in belangrijke mate bij aan maatschappelijke participatie. Wij blijven daarom investeren in een sterke culturele basisinfrastructuur, door toonaangevende instellingen in Fryslân structureel te subsidiëren. Wij richten ons om die reden ook op een laagdrempelig aanbod van cultuuruitingen, cultuureducatie en amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen, bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, toneel en beeldende kunst. Die benadering hanteren wij samen met de gemeente Leeuwarden ook bij de uitwerking van het programma Leeuwarden-Fryslân 2018. Wij willen in dat kader kansen creëren in de samenleving, vooral voor kinderen, jongeren en mensen die een barrière ervaren in hun deelname aan de samenleving.
Samen met het Rijk hebben we voor een nieuwe periode middelen beschikbaar gesteld voor cultuureducatie. Met het programma cultuureducatie willen wij, in samenwerking met het onderwijsveld, een doorgaande leerlijn realiseren. Wij willen het programma cultuureducatie op een integrale manier uitvoeren en daarom leggen wij nadrukkelijk een verbinding tussen dit programma en het LF2018-event Lân fan Taal.
Fryslân is een provincie met veel cultuurhistorie en erfgoed, van oude melkfabrieken tot terpen en beschermde dorpsgezichten. Wij willen Friese monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden graag behouden en versterken, zodat ze functioneel gebruikt kunnen worden en toegankelijk blijven voor een breed publiek. Daartoe ondersteunen we ook provinciale monumenteninstellingen. Verder zetten we ons, in samenwerking met de Fryske Akademy en de RuG, in voor de bescherming, het onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot hete archeologische erfgoed zoals terpen. De FAMKE-advieskaart is daarbij een belangrijk instrument. Tenslotte spannen we ons in voor cultuurhistorische elementen en structuren zoals beschermde gezichten en dijken, waarbij de provinciale Cultuurhistorische Kaart een belangrijk instrument vormt. Wij doen dit ook via het ruimtelijke spoor, middels de integrale gebiedsontwikkeling, het Iepen Mienskipsfûns en door de advisering van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten dat het culturele klimaat versterkt.
 • Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen
 • Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK).
 • Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen.
 • Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
 • Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.
 • Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
 • Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
 • Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.
 • We dragen bij aan de herbestemming en restauratie van het voormalig stadhuis Bolsward tot Historisch Centrum Westergoa en geven een impuls voor de restauratie- en herbestemmingsopgave voor rijksmonumenten.
 • We leveren een bijdrage aan het programma van de Nationale Viering Bevrijdingsdag 2018 en het programma van de Stichting Bevrijdingsfestival.
 • We leveren een bijdrage aan de uitvoering van het provinciale beleid voor vrijkomende monumentale kerken door een extra eenmalige boekjaarsubsidie voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken voor de komende drie jaar.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2018 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) 75% in 2020
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015 2016 2017
Culturele infrastructuur en monumentenzorg
% rijksmonumenten met matig/slecht casco
Aantal m3 rijksmonumenten met matig/slecht casco

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 5.2

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 25.542
 • 65
 • 25.477
 • Begroting 2017
 • 36.049
 • 417
 • 35.633
 • Begroting 2018
 • 27.953
 • 17
 • 27.936
 • Begroting 2019
 • 19.212
 • 17
 • 19.195
 • Begroting 2020
 • 18.861
 • 17
 • 18.845
 • Begroting 2021
 • 17.805
 • 17
 • 17.789

Toelichting:

Van 2017 naar 2018 is een forse daling van het beschikbare budget te zien. De volgende onderwerpen veroorzaken per stuk meer dan € 1 mln. daling (bedrag tussen haakjes is de verlaging van de begroting tussen 2017 en 2018): Blokhuispoort (€ 7,8 mln.), Stadhuis Bolsward (€ 1,5 mln.) en Monumentenprojecten vanuit NUON-middelen (€ 1,4 mln.). Daarnaast is er voor LF2018 € 1,9 mln. meer begroot in 2018 t.o.v. 2017.

De daling in de volgende jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door het aflopen van bovenstaande projecten. Daarnaast lopen ook de tijdelijke middelen voor Cultuur en Erfgoed geleidelijk af in 2018 en 2019 tot nihil in 2020.

De € 17,8 mln. die in 2021 nog beschikbaar is, bestaat uit de structurele budgetten voor Cultuur en Erfgoed, waaronder de subsidie-instellingen (€ 14,6 mln.) en de regelingen (€ 2,9 mln.).

B2018 – doorklik 5.2 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Beeldende Kunst Nota / Vredeman de Vries Prijs
 • Bibliotheekservice Fryslan
 • Budget Taal en Cultuur (T&K) uitvoeringsregeling
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuurbelied
 • Cultuurtoerisme/archeologische steunpunten
 • Decentralisatie provinciale archieven
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Festivals
 • Frysk Lanbou Museum
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Iepenloftspullen
 • Jeugdtheater
 • Kultueredukaasje
 • Museumfederatie Fryslan
 • Mutaties onvoorzien
 • n Meeuw
 • Natuurmuseum Fryslan
 • Oerol festival
 • Popfabryk
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • St Befrijdingsfestival Fryslan
 • St De Fryske Mole
 • St Friesland Pop
 • St Het Fries Museum
 • St Keunstwurk
 • St Keunstwurk stimulering jong muziektalent De Fulkaan
 • St Monumentenwacht
 • St Steunpunt Monumentenzorg Friesland
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Teaterselskip Tryater
 • Terpen
 • Tresoar
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • Aankopen Fries Museum
 • Blokhuispoort
 • Brusfuns
 • Centrum voor film in Friesland
 • Cultuur Keten Drachten
 • Decentralisatieuitkering Beleidsnota kiezen voor karakter
 • Decentralisatieuitkering Monumentenzorg
 • Educatieprogramma Tryater
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Evenementenfonds KH2018
 • FAMKE verdiepingsslag Opsterland
 • Festivals
 • Filmarchief
 • Fries Museum
 • Fryslan under wetter Natuurmuseum
 • Jeugddansopleiding
 • Kultuer-, taal- en underwiisfuns
 • Kultueredukaasje
 • Kulturele Haadsted
 • Kunstmaand Ameland
 • Meerjarige afspraken culturele instellingen
 • Museum Belvedere
 • Museumfederatie Pake & Beppe
 • Noord Nederlands Orkest
 • Noorderlicht
 • Nota Erfgoed
 • Oeral internationalisering
 • Oerol festival
 • Oldeberkoop Open Stal
 • Opera Spanga
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Restauratie en herbestemming Rijksmonumenten
 • Sintraal depot Fryslan
 • St Alde Fryske Tsjerken
 • Stimuleringsregeling muziek-dans-toneelles
 • Subsidieregeling Monumenten
 • Uitvoeringsregeling Taal en Kultuer
 • We the North
 • Inzet NUON Blokhuispoort
 • Inzet NUON Cultuurfonds voor Monumenten Fryslân
 • Inzet NUON Evenementenfonds KH2018
 • Inzet NUON Monumentenregeling
 • Inzet NUON Projekt Deltaplan digitalisearring
 • Inzet NUON Toerisme en recreatie: Fries evenementenfonds
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Kulturele Haadsted
 • Adviescommissie podiumkunsten
 • Archeologie en Archeologisch Depot
 • Terpen
 • Tresoar
 • Erfgoed restauratie en herbestemming
 • Stad(s)huis Bolsward
 • Buma-legaat
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Real 2016
 • 6
 • 157
 • 15
 • 3.008
 • 94
 • 75
 • 20
 • 379
 • 648
 • 185
 • 300
 • 37
 • 202
 • -16
 • 226
 • 681
 • 262
 • 51
 • 351
 • 6
 • 240
 • 151
 • 2.843
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 212
 • 171
 • 263
 • 0
 • 3.216
 • 147
 • 15.708
 • 14
 • 50
 • 620
 • 230
 • 483
 • 655
 • 36
 • 45
 • 25
 • 38
 • 228
 • 1.981
 • 25
 • 45
 • 20
 • 90
 • 94
 • 75
 • 5
 • 40
 • 2.100
 • 20
 • 6.918
 • 500
 • 25
 • 469
 • 1.538
 • 350
 • 2.882
 • 6
 • 28
 • 33
 • 25.542
 • 9
 • 1
 • 6
 • 17
 • 18
 • 18
 • 3
 • 28
 • 30
 • 65
 • 25.477
 • Begr 2017
 • 5
 • 155
 • 16
 • 3.062
 • 42
 • 77
 • 21
 • 395
 • -375
 • 189
 • 300
 • 33
 • 187
 • 227
 • 682
 • 262
 • 52
 • 201
 • 7
 • 90
 • 153
 • 2.844
 • 1.461
 • 52
 • 263
 • 212
 • 269
 • 1
 • 3.245
 • 459
 • 14.583
 • 45
 • 3.800
 • 58
 • 100
 • 50
 • 693
 • 70
 • 30
 • 330
 • 50
 • 350
 • 41
 • 0
 • 502
 • 4.928
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 10
 • -56
 • 250
 • 1.994
 • 100
 • 13.707
 • 4.000
 • 500
 • 65
 • 400
 • 1.288
 • 1.500
 • 7.753
 • 6
 • 6
 • 36.049
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 400
 • 400
 • 3
 • 3
 • 417
 • 35.633
 • Begr 2018
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 386
 • 77
 • 21
 • 398
 • 909
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 213
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 16.135
 • 45
 • 50
 • 563
 • 70
 • 330
 • 50
 • 41
 • 350
 • 4.619
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 222
 • 125
 • 201
 • 250
 • 251
 • 100
 • 7.630
 • 1.056
 • 125
 • 1.181
 • 6
 • 3.000
 • 3.006
 • 27.953
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 27.936
 • Begr 2019
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 489
 • 77
 • 21
 • 398
 • 909
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 213
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 16.238
 • 45
 • 50
 • 563
 • 110
 • 290
 • 50
 • 41
 • 350
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 125
 • 250
 • 150
 • 100
 • 2.488
 • 356
 • 125
 • 481
 • 6
 • 6
 • 19.212
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 19.195
 • Begr 2020
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 640
 • 77
 • 21
 • 398
 • 1.476
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 213
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 16.956
 • 45
 • 50
 • 400
 • 50
 • 41
 • 350
 • 154
 • 50
 • 15
 • 30
 • 75
 • 40
 • 125
 • 250
 • 100
 • 1.775
 • 125
 • 125
 • 6
 • 6
 • 18.861
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 18.845
 • Begr 2021
 • 5
 • 156
 • 16
 • 3.087
 • 505
 • 77
 • 213
 • 21
 • 398
 • 1.476
 • 210
 • 190
 • 302
 • 48
 • 33
 • 305
 • 189
 • 228
 • 687
 • 264
 • 52
 • 203
 • 7
 • 91
 • 154
 • 2.866
 • 1.473
 • 52
 • 265
 • 214
 • 188
 • 271
 • 1
 • 3.303
 • 17.549
 • 125
 • 125
 • 125
 • 125
 • 6
 • 6
 • 17.805
 • 7
 • 1
 • 6
 • 14
 • 3
 • 3
 • 17
 • 17.789

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Alde Fryske Tsjerken (motie 8)
 • CTOS onderdeel taal miv 2021
 • Organisatie nationale bevrijdingsdag 2018
 • Stadhuis Bolsward en overige monumenten
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 10
 • 2.019
 • 201
 • 0
 • 222
 • 250
 • 673
 • 2.020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 250
 • 2.021
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 250
 • 2.021
 • 0
 • 593
 • 0
 • 250
 • 843

Het kadernotavoorstel Alde Fryske Tsjerken bedraagt € 201.000,-. Het voorstel CTOS, onderdeel taal bedraagt in totaal structureel € 3,85 mln. vanaf 2021 (ander deel staat in beleidsveld Taal, media, onderwijs en letteren). Het voorstel Nationale bevrijdingsdag bedraagt € 300.00. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het voorstel Stadhuis Bolsward en overige monumenten bedraagt € 1 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten dat het culturele klimaat versterkt.
2 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen
3 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK).
4 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen.
5 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
6 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.
7 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
8 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
9 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.
10 We dragen bij aan de herbestemming en restauratie van het voormalig stadhuis Bolsward tot Historisch Centrum Westergoa en geven een impuls voor de restauratie- en herbestemmingsopgave voor rijksmonumenten.
11 We leveren een bijdrage aan het programma van de Nationale Viering Bevrijdingsdag 2018 en het programma van de Stichting Bevrijdingsfestival.
12 We leveren een bijdrage aan de uitvoering van het provinciale beleid voor vrijkomende monumentale kerken door een extra eenmalige boekjaarsubsidie voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken voor de komende drie jaar.

Toelichting:

2. Vorig jaar is er een start gemaakt met de uitvoering van resultaat 13 binnen de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen. Dat heeft geresulteerd in subsidies voor de Nederlandse Bachacademie, Jeugd Dans Opleiding Fryslân, ’n Meeuw jonge theatermakers en de Kunstacademie Friesland. In 2018 wordt aanvullend beleid ontwikkeld voor de uitvoering van resultaat 13, in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden.

5. Om het culturele kapitaal van Fryslân beter te kunnen benutten werken Tresoar, Afûk, Cedin, Fryske Akademy, Omrop Fryslân, Bibliotheekservice Fryslân, Museum Drachten, Fries museum, Steunpunt Monumentenzorg en de Ried fan de Fryske Beweging samen in het project Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE). Het project DDCE is gefinancierd vanuit Wurkje foar Fryslân. Tresoar is penvoerder voor het project.
Er speelde een discussie met de belastingdienst over het BTW-regime voor het project. Inmiddels is het definitieve oordeel van de belastinginspecteur bekend: de bijdrage van de provincie aan het project DDCE is voor de fiscus een onbelaste subsidie. Dit betekent dat de BTW over opdrachten die vanuit het project zijn verstrekt, niet aftrekbaar is. Daardoor is er voor het project netto minder te besteden. De projectpartners, onder aanvoering van penvoerder Tresoar brengen de consequenties in beeld en informeren de provincie hierover.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2018 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) 75% in 2020
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Toelichting:

Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân:  Wij doen dit jaar een onderzoek naar cultuurparticipatie in Fryslân en hoe deze bevorderd kan worden, daardoor zijn de cijfers op dit moment nog niet bekend.

Talentontwikkeling:
Eind 2017 is het projectplan voor de opzet van een Frysk Filmplatform goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. In 2018 wordt het platform opgericht en worden de eerste activiteiten voor jonge makers ontplooid, uitvoering motie 1288 Filmplatform. De Jeugd Dans Opleiding Fryslân, ’n Meeuw jonge theatermakers en de Bachacademie hebben aanvullende middelen gekregen uit resultaat 13 voor een extra impuls voor jonge makers in Fryslân.

Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie):
Het deelnamepercentage scholen in 2018 is op dit moment nog niet bekend. Keunstwurk heeft aangegeven dat er in 2017 minder scholen zijn bereikt dan de gestelde doelwaarde. De voornaamste reden hiervoor is de overgang van het project KEK 2013-2016 naar KEK 2017-2020. Vanaf 2017 wordt er op een andere wijze gewerkt aan cultuureducatie. De ontwikkeling en implementatie van de nieuwe werkwijze en het aanstellen van de benodigde uitvoerders heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat. Zodra de cijfers bekend zijn wordt er bekeken of de doelwaarde die gesteld is voor 2020 nog wel realistisch is.

Terpenproject: Er worden in 2018 in het kader van het Terpenproject mogelijk geen 2 onbebouwde terpen in agrarisch gebied aangekocht of anderszins in bescherming genomen vanwege de hoge druk op agrarische grond. Kansen voor het beschikbaar komen van terpen liggen bij de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen waarbij er in 2018 wenszittingen zullen worden gehouden. Deze processen vragen tijd. Samen met het Rijk wordt onderzocht of verlenging van het Terpenproject, met inbegrip van een verlenging van het reeds beschikbaar gestelde budget bij het Nationaal Restauratiefonds, mogelijk is.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een laagdrempelig aanbod van culturele activiteiten dat het culturele klimaat versterkt.
2 Stimuleren van amateurkunst in Fryslân voor alle leeftijdsgroepen
3 Een kwaliteitsimpuls geven aan het cultuuronderwijs op de Friese scholen (uitgezonderd gemeente Leeuwarden), door middel van het programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit (KEK).
4 Talentontwikkeling stimuleren door projecten van jonge makers te ondersteunen.
5 Het zichtbaar en beschikbaar maken van het Friese culturele erfgoed in het kader van het “Ferhaal fan Fryslân”.
6 Culturele instellingen die een boekjaarsubsidie ontvangen dragen bij aan Leeuwarden-Fryslân 2018.
7 Restauratie en herbestemming van monumenten en karakteristieke bouwwerken.
8 Bescherming, onderzoek en publieksvoorlichting met betrekking tot archeologisch erfgoed.
9 Behoud en ontwikkeling van cultuurhistorisch erfgoed, waarbij de thematische structuurvisie Grutsk op’e Romte doorwerkt in ruimtelijke plannen en projecten van gemeenten, van ons zelf en in die van lokale initiatieven.
10 We dragen bij aan de herbestemming en restauratie van het voormalig stadhuis Bolsward tot Historisch Centrum Westergoa en geven een impuls voor de restauratie- en herbestemmingsopgave voor rijksmonumenten.
11 We leveren een bijdrage aan het programma van de Nationale Viering Bevrijdingsdag 2018 en het programma van de Stichting Bevrijdingsfestival.
12 We leveren een bijdrage aan de uitvoering van het provinciale beleid voor vrijkomende monumentale kerken door een extra eenmalige boekjaarsubsidie voor de Stichting Alde Fryske Tsjerken voor de komende drie jaar.

Toelichting:

1. Voor dit jaar zijn er veel culturele activiteiten in het kader van LF2018 ondersteund. Gezien de hoeveelheid aan activiteiten in 2018 en de drukte die daarmee gepaard gaat, zijn er in 2018 minder aanvragen bij de provincie binnen gekomen. De verwachting is dat de aanvragers vanaf eind 2018 weer aan de slag gaan met nieuwe projecten. Die aanvragen zullen vanaf 2019 weer bij de provincie binnen komen voor de jaren 2019-2020. Om tegemoet te komen aan de energie in het veld en bij te dragen aan de legacy 2018 wordt met een begrotingswijziging voorgesteld € 285.000 budget door te schuiven naar 2019 en 2020. Het budget zal o.a. ingezet worden voor het verhogen van de subsidieplafonds en een extra inzet op resultaat 13 uit het coalitieakkoord.

2. Vorig jaar is er een start gemaakt met de uitvoering van resultaat 13: ‘meer Friezen nemen deel aan muziek-, dans- en toneellessen.’ van het coalitieakkoord in het kader van de beleidsbrief Mei hert, holle en hannen. Dat heeft geresulteerd in een aantal subsidies voor talentontwikkeling binnen de genoemde disciplines. Dit jaar wordt er aanvullend beleid ontwikkeld voor de uitvoering van resultaat 13. Inmiddels zijn gesprekken met gemeenten en andere belanghebbenden in gang gezet, o.a. om te komen tot een convenant voor muziekeducatie. Er dient goede afstemming en samenwerking plaats te vinden om dit resultaat te behalen met zowel culturele sector, amateurverenigingen, onderwijsinstellingen en overheden. Gezien het Culturele Hoofdstadjaar en gemeentelijke herindelingen kost dit meer tijd dan vooraf ingeschat was.

5. Het project Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed (DDCE) is gefinancierd vanuit Wurkje foar Fryslân. Tresoar is penvoerder voor het project. Er speelde een discussie met de belastingdienst over het BTW-regime voor het project. Inmiddels is het definitieve oordeel van de belastinginspecteur bekend: de bijdrage van de provincie aan het project DDCE is voor de fiscus een onbelaste subsidie. Dit betekent dat de BTW over opdrachten die vanuit het project zijn verstrekt, niet aftrekbaar is. Daardoor is er voor het project netto minder te besteden. Het ontstane tekort is binnen het resterende budget voor DDCE opgelost. Tresoar heeft in overleg met de partners een aangepaste begroting gemaakt waarin is gekort op de projectorganisatie en een aantal deelprojecten.

7. Het is niet zeker of de voorgenomen subsidiebeschikking voor het Cultuurfonds voor monumenten dit jaar zal worden verleend. Met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds is overleg opgestart om te bepalen hoeveel subsidie dit jaar nog nodig is om het fonds duurzaam te laten revolveren ten behoeve van laagrentende leningen voor restauratie, herbestemming en verduurzaming van karakteristieke bouwwerken (geen rijksmonumenten).

10. Een overschrijding op het budget dreigt, want voor Stadhuis Bolsward kon onlangs een beschikking worden afgegeven. De voor 2019 begrote € 375.000 wordt namelijk in 2018 al besteed. Om die reden moet dit bedrag naar voren gehaald moet worden. Daarom is een begrotingswijziging bijgevoegd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Cultuurparticipatie Percentage deelnemers aan culturele activiteiten t.o.v. de totale bevolking in Fryslân 38%
De provinciaal gesubsidieerde musea en erfgoedinstellingen maken een programma voor ‘Help pake en beppe de vakantie door’en voor de Nationale Museumweek. 4
Cultureel aanbod In 2018 ondersteunen wij organisaties op basis van criteria zoals artistieke kwaliteit, brede maatschappelijke functie en verschillende kunstdisciplines. 6
Aantal culturele festivals dat een bijdrage levert aan het artistiek klimaat 11
Aantal producties waarin professionele en amateurorganisaties samenwerken. 4
Alle culturele boekjaarinstellingen realiseren jaarlijks minimaal 1 laagdrempelige activiteit. 14
Cultureel erfgoed Exposities die bijdragen aan het Ferhaal fan Fryslân 3
Culturele innovatie Aantal cross-over projecten 5
Talentontwikkeling Projecten met jonge makers (afspraken met boekjaarinstellingen/binnen Station Noord 2.0/provinciale regelingen Cultuur) 3
Cultuureducatie Aantal scholen, primair onderwijs, dat actief inzet op cultuureducatie (KEK-inventarisatie) 75% in 2020
Aantal culturele instellingen dat een educatief programma aanbiedt. 10
Restauratie, onderhoud en nieuwe functies van karakteristieke gebouwen Aantal restauraties en herbestemmingen. 20
Terpenproject Aantal terpen in agrarisch gebied die aangekocht zijn of waarvoor anderszins beschermingsmaatregelen zijn genomen. 2

Toelichting:

Er worden in 2018 in het kader van het Terpenproject mogelijk geen 2 onbebouwde terpen in agrarisch gebied aangekocht of anderszins in bescherming genomen vanwege de hoge druk op agrarische grond. Kansen voor het beschikbaar komen van terpen liggen bij de gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen waarbij er in 2018 wenszittingen zullen worden gehouden. Deze processen vragen tijd. Samen met het Rijk is het Terpenproject intussen verlengd tot 1 juli 2022 met inbegrip van een verlenging van het reeds beschikbaar gestelde budget bij het Nationaal Restauratiefonds.

Print deze pagina