Programma 3: Omjouwing

Portefúljehâlder: Johannes Kramer, Michiel Schrier, Sietske Poepjes, Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Vastgestelde beleidsnotities

Natuur, landschap, landbouw

Milieu

 • Frysk Miljeuplan 2015-2016

Energietransitie

Water

Omgevingsvisie / Ruimte

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 60.201
 • 47.037
 • 107.238
 • 2.621
 • 8.995
 • 11.616
 • 95.623
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 8.586
 • -3.920
 • 4.666
 • 1.900
 • 1.900
 • 2.766
 • Realisatie per 1-4
 • 16.326
 • 2.466
 • 18.792
 • 1.180
 • 266
 • 1.446
 • 17.346
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 19.191
 • 9.612
 • 28.803
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.803
 • Saldo
 • 33.270
 • 31.039
 • 64.309
 • 1.441
 • 10.629
 • 12.069
 • 52.240

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 18.044
 • 41.434
 • 620
 • 102
 • 60.201
 • 26.562
 • 18.776
 • 1.700
 • 47.037
 • 107.238
 • 565
 • 1.335
 • 619
 • 102
 • 2.621
 • 854
 • 6.266
 • 175
 • 1.700
 • 8.995
 • 11.616
 • 95.623
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 244
 • 8.342
 • 0
 • 0
 • 8.586
 • -1.035
 • -2.885
 • 0
 • -3.920
 • 4.666
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.900
 • 0
 • 0
 • 1.900
 • 1.900
 • 2.766
 • Realisatie per 1-4
 • 5.604
 • 10.721
 • 0
 • 1
 • 16.326
 • 1.987
 • 362
 • 118
 • 2.466
 • 18.792
 • 139
 • 1.040
 • 0
 • 2
 • 1.180
 • 258
 • 35
 • 0
 • -26
 • 266
 • 1.446
 • 17.346
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 418
 • 18.773
 • 0
 • 0
 • 19.191
 • 5.642
 • 2.947
 • 1.023
 • 9.612
 • 28.803
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.803
 • Saldo
 • 12.266
 • 20.282
 • 620
 • 101
 • 33.270
 • 17.898
 • 12.582
 • 559
 • 31.039
 • 64.309
 • 426
 • 295
 • 619
 • 101
 • 1.441
 • 596
 • 8.131
 • 175
 • 1.726
 • 10.629
 • 12.069
 • 52.240

Tweede bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 69.851
 • 51.587
 • 121.438
 • 3.686
 • 17.545
 • 21.231
 • 100.208
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 1.660
 • -14.977
 • -13.317
 • 26
 • 26
 • -13.343
 • Realisatie per 1-9
 • 44.774
 • 10.528
 • 55.302
 • 3.403
 • 2.877
 • 6.280
 • 49.022
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 18.230
 • 7.901
 • 26.131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26.131
 • Saldo
 • 8.507
 • 18.181
 • 26.688
 • 309
 • 14.668
 • 14.977
 • 11.712

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 18.288
 • 50.841
 • 620
 • 102
 • 69.851
 • 25.600
 • 24.157
 • 1.830
 • 51.587
 • 121.438
 • 565
 • 2.400
 • 619
 • 102
 • 3.686
 • 1.007
 • 14.533
 • 175
 • 1.830
 • 17.545
 • 21.231
 • 100.208
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 901
 • 733
 • 26
 • 1.660
 • -3.004
 • -11.973
 • -14.977
 • -13.317
 • 26
 • 26
 • 26
 • -13.343
 • Realisatie per 1-9
 • 12.545
 • 31.428
 • 734
 • 67
 • 44.774
 • 7.064
 • 2.856
 • 608
 • 10.528
 • 55.302
 • 308
 • 2.353
 • 740
 • 2
 • 3.403
 • 852
 • 1.928
 • 98
 • 2.877
 • 6.280
 • 49.022
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 611
 • 17.619
 • 18.230
 • 5.224
 • 2.002
 • 675
 • 7.901
 • 26.131
 • 26.131
 • Saldo
 • 6.032
 • 2.527
 • -88
 • 36
 • 8.507
 • 10.307
 • 7.327
 • 547
 • 18.181
 • 26.688
 • 257
 • 47
 • -96
 • 101
 • 309
 • 155
 • 12.605
 • 175
 • 1.732
 • 14.668
 • 14.977
 • 11.712

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.
We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.
De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Vastgestelde beleidsnotities

Natuur, landschap, landbouw
Weidevogelnota 2014-2020
Tussenevaluatie Nota Weidevogels 2014-2020
Landbouwagenda 2014-2020
Beleidsbrief duurzame landbouw 2017
Nota “Ecologische Verbindingszones”
Notitie “Gans in Balans” (2013), Nota Fryske Guozzenoanpak 2014, evaluatie 2016 & 2017, Nota Fryske Guozzenoanpak 2017-2020
Nota “Natuer en Lanlik gebiet” (2012)
Programma landelijk gebied 2014-2020
Natuur in Fryslân haalbaar en betaalbaar
Subsidieregeling Agrarische bedrijfsverplaatsing Fryslân (2015)
Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)
Beleidskader nationale landschappen
Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019
Romte foar Sinne
Libje en libje litte (6 juli, 2010)
Verordening Wet natuurbescherming (december 2016)

Milieu
Frysk Miljeuplan 2015-2016
Notitie gedogen in Fryslân 2006
Legesverordening provincie Fryslân 2010 en 2019 (vanaf 21 december 2018)
Ontgrondingenverordening Friesland 1996
Luchtvaartverordening provincie Fryslân 2012
Provinciale milieuverordening Fryslân 2013
Waterverordening provincie Fryslân 2009 (grondwater)
Verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht provincie Fryslân 2016

Energietransitie
Beleidsbrief Duurzame Energie

Water
Provinciaal Waterhuishoudingsplan 2016-2021 (WHP4)
Waterverordening provincie Fryslân
Veenweide Visie
Uitvoeringsprogramma veenweidevisie 2016-2017 en Uitvoeringsprogramma Veenweidevisie 2018-2019
Tussenstap Friese veenweideaanpak 2020-2030
Fries Bestuursakkoord waterketen (FBWK)
Aanpak Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) in Fryslân
Provinciale Milieuverordening (grondwaterbescherming)

Omgevingsvisie / Ruimte
Streekplan Fryslân 2007
Verordening Ruimte en Partiële Herziening Romte foar Sinne (2015)
Romte foar Sinne (2015)
Beheer- en Ontwikkelplan Waddengebied
De Nije Plaets, schaalvergroting in de landbouw
Heroverweging intensieve veehouderij
Uitvoeringsagenda Streekplan Subsidieverordening Ruimte
Thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

Waddenglas, Leeuwarden
Met het project Waddenglas realiseren de provincie Fryslân, de gemeente Franekeradeel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ten zuiden van Sexbierum een hoogwaardig glastuinbouwgebied.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds, Leeuwarden
Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op :
• versterking natuur- en landschapswaarden,
• wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
• duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
• ontwikkeling duurzame kennishuishouding.

IPO BIJ12
Steeds meer taken die in het verleden door de rijksoverheid gedaan werden, worden nu gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten. Eén daarvan is de uitvoering van het natuurbeleid naar provincies. Voor de twaalf provincies betekent dit een uitbreiding van taken. Om dat werk goed, en in veel gevallen ook samen, uit te voeren, ontstond vanuit de provincies de behoefte aan een aparte uitvoeringsorganisatie. Zo werd vanuit het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, BIJ12 opgericht. Voor het onderdeel natuur zijn 3 units binnen IPO BIJ12 actief:
• De unit BIJ12 Faunafonds adviseert over schadervergoedingen voor faunaschade, bijvoorbeeld veroorzaakt door ganzen, en verzorgt ook de uitbetaling daarvan,
• De unit PAS-bureau is dienstverlener (informeren en assisteren), maar ook onafhankelijk waarnemer en rapporteur ten aanzien van de Programmatische Aanpak Stikstof,
• De unit Natuurinformatie en -beheer ondersteunt de provincies bij het rapporteren over de natuur in Nederland. Hier wordt onder meer de informatievoorziening natuur doorontwikkeld.

Gemeenschappelijke Regeling Fryske Utfieringstsjinst Milieu en Omjouwing (FUMO), Grou
De FUMO is een wettelijk verplichte gemeenschappelijke regeling van de Provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeenten. De FUMO voert namens de provincie de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht, handhaving en advies betreffende de omgevingswetgeving uit.

Stichting Nazorg Ouwsterhaule, Leeuwarden
De provincie Fryslân heeft als partij afval gestort op de voormalige stortplaats Ouwsterhaule. Alle partijen die afval hebben geleverd of de stortplaats hebben beheerd, participeren in de stichting nazorg Ouwsterhaule.

Fonds Nazorg Stortplaatsen, Leeuwarden
De betrokkenheid van de provincie vloeit voort uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds Stortplaatsen is een ‘spaarpot’ waaruit de kosten van nazorg van relatief jonge stortplaatsen worden gedekt. Deze nazorg beoogt te voorkomen dat het publieke belang wordt geschaad door milieuvervuiling als gevolg van gebrek aan onderhoud aan en tijdig vervangen van voorzieningen van overgedragen (gesloten) stortplaatsen.

Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV (FSFE), Leeuwarden
De provincie is enig aandeelhouder in de besloten vennootschap Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV. Deze BV is 2 september 2014 opgericht. Doel van het fonds is het financieren van projecten op het gebied van duurzame energie.

Omgevingsdienst Groningen, Veendam
De Omgevingsdienst Groningen (ODG) is middels het Besluit VTH op 1 juli 2017, als één van de zes landelijke Brzo uitvoeringsdiensten, aangewezen als Brzo-uitvoeringsdienst voor Noord-Nederland. De ODG is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wabo-Brzo taken van de 11 Brzo/RIE-4 (Brzo+) bedrijven, waarvoor de provincie Fryslân bevoegd gezag is. Er wordt gewerkt met gekwalificeerde medewerkers van de drie noordelijke omgevingsdiensten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 76.667
 • 10.664
 • 66.003
 • 22.408
 • 88.412
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 111.707
 • 25.314
 • 86.393
 • -8.748
 • 77.645
 • Rekening 2018
 • 81.987
 • 14.708
 • 67.279
 • 8.687
 • 75.966
 • Saldo begroting en rekening
 • 29.720
 • 10.606
 • 19.113
 • -17.435
 • 1.678

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 3.3 Water en milieu
 • 3.4 Energietransitie
 • 3.5 Transitie omgevingswet/visie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 3.1 Natuur en landschap
 • 3.2 Landbouw
 • 3.3 Water en milieu
 • 3.4 Energietransitie
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 55.530
 • 1.882
 • 12.677
 • 6.478
 • 100
 • 76.667
 • 7.132
 • 1.021
 • 1.256
 • 1.255
 • 10.664
 • 66.003
 • Begroting 2018
 • 80.935
 • 7.294
 • 17.312
 • 6.091
 • 75
 • 111.707
 • 21.123
 • 1.335
 • 1.601
 • 1.255
 • 25.314
 • 86.393
 • Besteding 2018
 • 58.489
 • 4.091
 • 14.347
 • 4.961
 • 100
 • 81.987
 • 10.505
 • 1.280
 • 1.905
 • 1.017
 • 14.708
 • 67.279
 • Saldo 2018
 • 22.446
 • 3.203
 • 2.965
 • 1.130
 • -25
 • 29.720
 • 10.619
 • 55
 • -305
 • 237
 • 10.606
 • 19.113

Wat heeft het programma gekost?

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 45.141
 • 45.141
 • uitgaven
 • 8.985
 • 8.985
 • bijdragen derden
 • 5.689
 • 5.689
 • Stand per 31-12-2018
 • 48.437
 • 48.437

Toelichting:

Het betreft hier het Investerings Kader Gronden (IKG). Zie ook de paragraaf grondbeleid voor een nader toelichting.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Aankoop natuurterreinen (fase 1)
 • R. Natuurpact 2014
 • R. Reserve De Nieuwe Afsluitdijk
 • Stand per 1-1-2018
 • 1.647
 • 43.832
 • 19.964
 • toevoeging
 • 671
 • 17.497
 • aanwending
 • 673
 • 220
 • 12.297
 • Stand per 31-12-2018
 • 1.645
 • 43.612
 • 25.163

Toelichting:

Reserve: aankoop natuurterreinen
De reserve aankoop natuurterreinen is bedoeld om benodigde middelen voor aankopen natuurterreinen fase 1 ter beschikking te kunnen stellen.

Reserve: reserve natuurpact 2014
De reserve natuurpact is de reserve voor rijksmiddelen en bestedingen uitvoering natuurpact.

Reserve: Nieuwe Afsluitdijk
Reserve Nieuwe Afsluitdijk is een samenwerkingsverband van de provincies Fryslân, Noord – Holland en de gemeente Hollands Kroon, Harlingen en Súdwest-Fryslân. De provincie Fryslân is penvoerder van het programma.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. LVP project Baarderaderadeel LGR
 • V. Grondwaterplan
 • V. Risicovoorziening grondaankopen
 • V. Weidevogelcompensatie
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • 301
 • 1.420
 • 1.860
 • toevoeging
 • 26
 • 744
 • 257
 • aanwending
 • 15
 • 388
 • 241
 • 1.860
 • Stand per 31-12-2018
 • 11
 • 657
 • 1.435
 • 0

Toelichting:

De voorziening LVP project Baarderaderadeel LGR:
“Deze voorziening is opgezet ivm ruilverkaveling Baarderadeel bij onderbedeling hebben mensen recht op vergoeding, deze vergoedingen zijn deels nog niet opgevraagd. Mensen kunnen hier nog tot 20 jaar aanspraak op maken.

Voorziening: grondwaterplan
De Voorziening grondwaterplan dient voor de legesinkomsten en lasten in het kader van het grondwaterplan. “De heffingen zijn per 1 januari 2017 verhoogd. In 2018 zijn meer leges/heffingen ontvangen dan begroot, hier tegenover staat dat er minder kosten zijn gemaakt door minder personele inzet”.

Risicovoorziening: grondaankopen
De risicovoorziening grondaankopen dekt het risico van verlies-dragende grondtransacties natuur.
“Op grond van de taxatie van het grondbezit in het Investeringskrediet Grond Natuur (IKG) is de risicovoorziening verhoogd met € 257.000,- hier tegenover staat een aanwending van de voorziening in verband met een tweetal transacties die lager uitvielen. (Kavelruil de Mieden en verkoop Vellingswei te Wetsens)

Voorziening: weidevogelcompensatie
De Voorziening weidevogelcompensatie dekt de kosten van aanspraak op weidevogelcompensatie. Deze voorziening dekt een tal afgesloten contracten meerjarig, met betrekking tot weidevogelcompensatie af. De aanwending betreft de uitbetaling van de jaarschijf 2018 van de lopende contracten.
De voorziening weidevogelcompensatie is op balansdatum overgeboekt naar de OP weidevogelcompensatie.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Actieplan geluid
 • OP Fries Bestuursakkoord Waterketen 2016-2020.
 • OP Hartman Energie BV kredietsubsidies
 • OP Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • OP Weidevogel compensatie
 • OP POP 3 ANLB Leefgebied water SP 2019
 • OP Startsubs bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • OP Wadlopen
 • Stand per 1-1-2018
 • 42
 • 144
 • 4.000
 • 2.525
 • 1.982
 • 0
 • 114
 • 133
 • toevoeging
 • 1.813
 • 250
 • 9
 • aanwending
 • 20
 • 16
 • 841
 • 0
 • Stand per 31-12-2018
 • 22
 • 128
 • 4.000
 • 1.684
 • 3.795
 • 250
 • 114
 • 142

Toelichting:

OP: actieplan geluid
De OP Actieplan geluid is ingericht voor middelen vanuit het Rijk met als doel het verminderen van een te hoge geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer op provinciale wegen.
De aanwending betreft een betaling voor een opdracht voor onderzoek naar geluidswering wegen N355/N369

OP: Fries bestuursakkoord
De OP Fries bestuursakkoord dient ter kasvoering van budgetten uit dat akkoord. Het FBWK is een samenwerkingsverband tussen alle Friese waterketen partijen.
De bijdragen van de partners (gemeenten en Wetterskip Fryslân voor 2018 zijn geïnd. Per saldo wordt nog € 16.000,- aangewend uit de overlopende passiva om de kosten die in 2018 gemaakt zijn af te dekken.

OP: Hartman Energie BV kredietsubsidies
De OP Hartman Energie BV kredietsubsidies is ingericht voor het realiseren van het geothermieproject in Sexbierum.

OP: Life Alde Feanen
De OP Life Alde Feanen is ingericht voor de kasstromen van het project LIFE Alde Feanen N2000.

OP: Weidevogelcompensatie:
Deze overlopende passiva weidevogelcompensatie is er voor om de meerjarige contracten te kunnen financieren. De toevoeging van € 78.000,- betreft het saldo van de inkomsten m.b.t. bijdragen van de Centrale As en budget weidevogels en aan de andere kant de uitgaven (die lager zijn). Per saldo een toevoeging.
Op balansdatum is het saldo van de voorziening weidevogelcompensatie toegevoegd aan deze OP (€ 1,735 mln.)

De OP POP3 ANLB Leefgebied water 2019 is ingericht voor de besloten subsidiebijdragen voor het subsidieplafond 2019 vanuit de regio.

OP Startsubsidies bestuurlijke strafbeschikking milieu
Middelen afkomstig van Ministerie van Justitie die dienen te worden aangewend voor de stimulering BsB milieu. O.a. handhavingsmiddelen, opleidingskosten Boa’s. In 2018 zijn er geen mutaties geweest.

De OP Wadlopen is ingericht voor de kasvoering van wadloopovereenkomsten tussen de drie waddenprovincies.

Print deze pagina