Programma 3: Omgeving

3.3 Water en Milieu

Begroting

Water

Wat willen we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen[i] die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Dit doen we voor een belangrijk deel in landelijk verband via de Deltaprogramma’s en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Waterveiligheid

Ons doel is dat de inwoners van Fryslân en de Friese economie goed beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast. We willen Fryslân zo inrichten dat het risico op wateroverlast of een overstroming zo klein mogelijk is, en dat als dit zich toch voordoet, de gevolgen beperkt zijn. Hiervoor is het nodig dat de waterkeringen (bijvoorbeeld boezemkaden en sluizen) voldoen aan de veiligheidsnormen, en dat er gebieden zo ingericht zijn dat ze wateroverlast kunnen helpen voorkomen.

Onze verantwoordelijkheid ligt (vooral) bij de regionale waterkeringen. Deze beschermen tegen binnenwater uit meren, kleine rivieren en kanalen. Wij stellen de veiligheidsnormen vast. In 2027 moeten alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Om dit te halen moest vanaf 2016 in totaal nog 400 km boezemkaden op hoogte worden gebracht, waarvan 200 km in de periode 2016-2021. Wetterskip Fryslân versterkt en onderhoudt deze waterkeringen Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.

Ook willen we ervoor zorgen dat ons grondgebied zo is ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. Hierbij richten we ons eerst op het vasthouden van water, daarna op bergen en als laatste op afvoeren.

Voor de primaire waterkeringen (Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer) is het rijk verantwoordelijk. Deze moeten in 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen. Met het rijk en andere partners werken wij aan de totstandkoming van een gebiedsagenda IJsselmeergebied. Deze agenda bestaat uit een richtinggevend perspectief voor 2050 en een uitvoeringsagenda. In 2018 is de gebiedsagenda gereed.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
 • We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.
 • We werken mee aan de opleveren van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.

 

Wat willen we bereiken?

Voldoende water

Ons doel is dat het grond- en oppervlaktewatersysteem zo is ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Hierbij spelen we in op de regionale verschillen:

 • in het verziltingsgebied noordelijk Zeekleigebied willen we de verzilting tegen gaan en het zoete water optimaal benutten via project Spaarwater (samen met provincies Groningen en Drenthe)
 • in het ‘feangreidegebiet’ geven we uitvoering aan de veenweidevisie om de gevolgen van maaivelddaling en de afbraak van veen op te vangen of tegen te gaan
 • op de hogere zandgronden stimuleren we verschillende partijen zoals boeren, het Wetterskip, gebiedscollectieven en natuurbeheerders om maatregelen te treffen om meer (grond)water vast te houden.

We richten ons met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze moeten gereed zijn in 2027. Verdrogingsbestrijding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: bijvoorbeeld door: het minder diep maken of dempen van sloten, het aanleggen van zogenaamde “kwelschermen” of de manier van ontwatering aanpassen (bijvoorbeeld door een andere type drainage).

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We geven uitvoering aan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de veenweidevisie.
 • We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
 • In 2018 presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening dat we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze studie zullen wij in samenwerking met Vitens een nieuwe productielocatie gaan zoeken ter compensatie van een productieverlaging bij Terwisscha.

Wat willen we bereiken?

Schoon water

Ons doel is dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voldoet aan de normen. Daarmee zorgen we voor gezonde ecosystemen en kan het grond- en oppervlaktewater veilig gebruikt worden door burgers en voor economische activiteiten. Vervuiling wordt voorkomen. Om dit te bereiken blijven we de waterketen versterken. Dit doen we via het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 samen met Wetterskip, Vitens en de gemeenten.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten maatregelen te treffen om waterkwaliteitsdoelen te halen. De doelen moeten in 2027 gehaald zijn. Hierbij gaat het zowel over grond- als oppervlaktewater. In het 4e Waterhuishoudingsplan is een maatregelenpakket opgenomen om aan de KRW-doelstellingen te voldoen.

Het gaat om inrichtingsmaatregelen die Wetterskip Fryslân uitvoert of die we meenemen in natuurinrichtingsprojecten. Daarnaast werken we samen met LTO en het Wetterskip KRW-aan het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma bestaat uit een aantal werkpakketten gericht op vermindering toevoer naar het oppervlaktewater van fosfaat en stikstof. In 2016 hebben we een bestuurlijke overeenkomst ondertekend met LTO en Wetterskip over de inzet van elk van de partners in dit programma.

Met Vitens geven we uitvoering aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers drinkwaterwinningen. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • In 2018 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
 • In 2018 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
 • Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
 • We geven uitvoering aan 12 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen.

Milieu

Wat willen we bereiken?

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid is “een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren” om dat te bereiken is het nodig om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen.

Deze hoofddoelstelling heeft haar oorsprong in het Frysk Miljeuplan 2015-2016 en is nog steeds actueel. In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moeten provincies verplicht een Omgevingsvisie vaststellen. Al het strategisch beleid uit de plannen voor de fysieke leefomgeving wordt in deze nieuwe Omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt dus ook voor het strategisch deel van het milieubeleid. Er worden onder het regime van de Omgevingswet geen aparte plannen voor delen van de fysieke leefomgeving meer opgesteld.

Het milieubeleid wordt via twee sporen uitgevoerd. De eerste is Slim Milieubeheer en het tweede is Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Bij de behandeling van de beleidsbrief Milieu in juni 2017 hebben Provinciale Staten bij motie gevraagd om een nieuw provinciaal milieubeleid op te stellen. Wij bekijken momenteel hoe we deze motie op kunnen pakken en komen daar zo snel mogelijk bij Provinciale Staten op terug.

Slim Milieubeheer

Dit spoor bevat de wettelijke milieutaken. Met de uitwerking van dit spoor willen we bereiken dat het fysieke leefmilieu in Fryslân voldoet aan alle geldende wettelijke normen. Sommige wettelijke normen zijn uitgewerkt in bestuurlijke afspraken. Deze afspraken komen we na. De nadruk in dit spoor ligt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bestaande milieuknelpunten moeten worden teruggebracht en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. De uitvoering van de wettelijke taken ligt primair bij de FUMO.   Uit de monitoringsrapportage Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 blijkt dat het aantal knelpunten de afgelopen periode weer verder teruggebracht is.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
 • Uitvoeren van geluidisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid 2013-2017.
 • Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022.
 • De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg.
 • De provincie zorgt voor een jaarlijks programma en coördineert de samenwerking;
 • De provincie neemt het initiatief tot het twee maal per jaar houden van het bestuurlijk overleg. Hieraan voorafgaande wordt het ambtelijk VTH overleg gehouden.
 • De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving

Wat willen we bereiken?

We werken, samen met de Mienskip, een bouwsteen milieu uit voor de Omgevingsvisie. Dit vindt plaats binnen de Friese Aanpak, zoals die is afgesproken met de VFG en Wetterskip Fryslân. Daarnaast wordt binnen dit spoor aan vijf thema’s gewerkt: Fair Trade/Global Goals, Eetbaar Fryslân, Friese Grondstoffenagenda, MVO-duurzame zorg en Duurzaam Door.

We willen de volgende doelen realiseren:

 • Het maken van een bouwsteen milieu als onderdeel van de Omgevingsvisie. Friese Grondstoffenagenda: Friese burgers en bedrijven produceren minder afval en gebruiken minder energie door hoogwaardig terugbrengen van gebruikte grondstoffen in de keten.
 • Fairtrade/Millennium: Friese consumenten en ondernemers komen in beweging voor Fairtrade en Millennium waarden, nog meer Fairtrade overheden en een procentuele toename van verkoop van Fair Trade producten
 • Eetbaar Fryslân: De Friese consumenten eten meer regionaal verantwoord geproduceerd voedsel.
 • MVO-duurzame zorg: we willen stimuleren dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid een onlosmakelijke onderdeel worden van de langdurige strategie van de zorginstellingen van de zorginstanties in onze provincie.
 • Duurzaam Door is een landelijk kennisprogramma. Middels dit kennisprogramma willen wij met de inzet van een sociaal instrumentarium werken aan de versterking van competenties en vaardigheden bij jongeren, burgers, ambtenaren en bedrijven met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We maken, samen met de Mienskip een bouwsteen milieu voor de Omgevingsvisie;
 • We gaan bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voorverantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda;
 • We stimuleren en ondersteunen Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
 • We ondersteunen vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld in de vorm van procesondersteuning of participatie in pilots) op het gebied van regionaal voedsel.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Water
1. We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
2. We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.
3. We werken mee aan de opleveren van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Water
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Voldoende water
1. We geven uitvoering aan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de veenweidevisie.
2. We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
3. In 2018 presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening dat we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze studie zullen wij in samenwerking met Vitens een nieuwe productielocatie gaan zoeken ter compensatie van een productieverlaging bij Terwisscha.

Toelichting:

Veenweidevisie
De uitvoering van het Uitvoeringsprogramma 2018/2019 is gestart en loopt zoals gepland. Onderdeel is het opstarten van de samenwerking met het rijk en andere regio’s.
Tegelijkertijd met de uitvoering van het UP 2018/2019 vindt de zogenaamde Tussenstap plaats over de wijze waarop na 2019 uitvoering aan de Veenweidevisie wordt gegeven. Dit is een veelomvattend proces, waarbij veel partijen betrokken zijn. Daarbij is van groot belang de onderhandelingen met het Rijk. De uitkomsten hiervan  zijn op voorhand niet te voorspellen. De Tussenstap staat geagendeerd voor de PS vergadering van 18 juli 2018. Parallel aan dit proces loopt de ontwikkeling van een initiatiefvoorstel van enkele oppositiepartijen en het proces van het rijk: Nieuwe ruimte voor het Veen, Places of Hope.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Voldoende water
Uitvoering Veenweidevisie actieve gebiedsprocessen gericht op behoud veenweidewaarden in kansrijke gebieden 3
aantal innovatieprojecten 6
Besparen en vasthouden zoet water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening Besluitvorming PS

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Schoon water
1. In 2018 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
2. In 2018 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
3. Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4. We geven uitvoering aan 12 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 60 km Natuur-vriendelijke oever/jaar
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 7 km beekherstel (binnen 60 km totaal Natuurvriendelijke oever)
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 12
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Toelichting:

KRW doelen: de doelwaarden voor natuurvriendelijke oevers, vispassages en kilometers beekherstal waren bij het opstelen van de begroting 2018 nog niet bekend. Deze zijn nu alsnog toegevoegd.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Slim Milieubeheer
1. Uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
2. Uitvoeren van geluidisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid 2013-2017.
3. Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022.
4. De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg.
5. De provincie zorgt voor een jaarlijks programma en coördineert de samenwerking;
6. De provincie neemt het initiatief tot het twee maal per jaar houden van het bestuurlijk overleg. Hieraan voorafgaande wordt het ambtelijk VTH overleg gehouden.
7. De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Toelichting:

7. Uitvoering VTH taken
De uitvoering van de vergunningverlening loopt op schema. De uitvoering van de toezichtstaken blijven achter op de planning. Onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, zijn een behoorlijk aantal bestuur gevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk.

In de Kaderbrief 2019-2023, de ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 Fumo worden extra bijdragen van de provincie gevraagd: voor 2018 ca. € 700.000 en voor 2019 e.v. ca. € 500.000 – € 900.000 hoger dan begroot. Hiervoor zal bij de 2e berap 2018 een begrotingswijziging worden ingediend, na verwerken van de zienswijzen en vaststelling eind juni door het AB Fumo. Dit bedrag wordt verminderd met 3,4 % indexering 2019 op de bijdrage basis- en plustaken, dat middels een GS begrotingswijziging van ca. € 200.000 wordt gedekt.
De Fumo heeft in de ontwerpbegroting 2019 een uitname van de Brzo taken verwerkt.
Vanaf 1 juli 2017 worden Wabo-bredetaken bij Brzo+ bedrijven onder verantwoordelijk van de Omgevingsdienst Groningen (ODG) uitgevoerd. Hiervoor wordt in 2018 een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld en een Noordelijke Maat vastgesteld. In 2019 is het opdrachtgeverschap aan ODG ook financieel geregeld. Bij de 2e berap 2018 zal een begrotingswijziging worden ingediend van ca. € 700.000, waarmee het budget voor het uitvoeren van de Wabo taken bij 11 Brzo+ bedrijven een apart budget wordt, uit de bijdrage voor de Fumo.

Het VTH Uitvoeringsprogramma 2018 provincie Fryslân is de basis voor uitvoeren van de VTH taken die grotendeels door de Fumo worden uitgevoerd volgens DVO en door Fumo begroot. Er is een tekort van ca. € 135.000 op de begroting Fumo voorzien om de provinciale VTH taken uit te voeren in 2018, waaronder taken voor de Wet natuurbescherming. Dit bedrag zal binnen de provinciale begroting worden opgelost.

Er wordt onderzocht of de provinciale begroting voor het uitvoeren van extra milieu onderzoeken door derden toereikend is. Hiervoor zal mogelijk bij de 2e berap 2018 een begrotingswijziging ingediend.

Bij het budget voor Luchtkwaliteit Harlingen is een tekort van € 39.600. Dit was voorzien bij de 2e berap 2017 en de jaarrekening 2017. Het onderzoek was uitgebreid met de parameters zoutzuur en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK’s) en de continue dioxinemetingen zijn inmiddels tweemaal met een jaar verlengd. Doordat het onderzoek langer doorliep dan voorzien en er nadien meerdere (deel)onderzoeken aan zijn verbonden, namen ook de kosten van de Begeleidingsgroep Harlingen fors toe.

Het programma FUOV 2015-2018 Omgevingsveiligheid wordt dit jaar afgerond. Er wordt vrijval voorzien. Het zal bij de 2e berap 2018 duidelijk zijn om welk bedrag dit gaat. Mogelijk wordt het programma door het ministerie met twee jaren verlengd. Eventueel is dan in 2019 / 2020 budget nodig voor de uitvoering van een verlengd Fries uitvoeringsprogramma.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Slim milieubeheer
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op de spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Monitoringsrapportage over 2017 is gereed
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven -
Toezicht en Handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH progamma. 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) 1
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 -
Risicokaart actueel houden -
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid 2013 - 2017 Gereed
Opstellen Actieplan Geluid 2018-2022 Gereed
VTH overleg Aantal keren dat het (bestuurlijk) overleg wordt gehouden 2x
Uitvoeringsprogramma Het opstellen van het uitvoeringsprogramma Vastgesteld programma
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid >95%
Toezicht en Handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden >90%
Verbeteren naleefgedrag >85%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%

Toelichting:

Toezicht en handhaving.
De uitvoering van de vergunningverlening loopt op schema. De uitvoering van de toezichtsta-ken blijven achter op de planning. De Fumo zit op dit moment midden in een ontwikkeltraject (Fumo 2.0). Verder zijn onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, een behoorlijk aantal bestuursgevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Bovendien vindt er een takendiscussie plaats tussen de provincie en de Fumo en tenslotte wordt er nog gesproken over de veranderingen in het kader van de inwerkingtreding van het besluit VTH op 1 juli 2017. De genoemde beleidsvelden maken daar deel van uit. Deze discussies zijn nog niet afgerond.
Omgevingsdienst Groning voert de Wabo-brede take uit volgens Werkprogramma Brzo 2018.

Aanpak locaties met verspreiding en ecologie:
Op 7 maart 2017 is de Friese Uitvoeringsagenda Bodem en Ondergrond vastgesteld. De uitvoeringsagenda is het vertrekpunt van de doelrealisatie van de afspraken uit het bodemconvenant. De provincie heeft van het rijk een decentralisatie-uitkering gekregen om dit convenant uit te kunnen voeren. In 2017 zijn oriënterende gesprekken gevoerd, de uitkomsten van deze gesprekken krijgen in de periode 2018-2020 hun beslag.  Het opstarten kost meer tijd dan vooraf voorzien, waardoor het zwaartepunt van de uitgaven in 2019 en 2020 zal liggen. Daarom wordt voorgesteld om een deel van de middelen voor 2018 door te schuiven naar 2019 en 2020.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
1. We maken, samen met de Mienskip een bouwsteen milieu voor de Omgevingsvisie.
2. We gaan bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voorverantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda.
3. We stimuleren en ondersteunen Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
4. We ondersteunen vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld in de vorm van procesondersteuning of participatie in pilots) op het gebied van regionaal voedsel.

Toelichting:

4. Circulaire economie
Het eerste deel van dit resultaat pakken we op met de uitvoering van de beleidsbrief circulaire economie (H4). De actie ten aanzien van de Friese Grondstoffenagenda is hiermee komen te vervallen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
Milieuplan/Omgevingsvisie Bouwsteen is klaar Bouwsteen Milieu gereed
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare business-cases 3
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeenten dat actief bezig is met Fairtrade, respectievelijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Toename
MVO in de zorg Aantal zorginstellingen met actief duurzaamheidsbeleid Toename
Duurzaam Door Nog te bepalen
Eetbare stad Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2

Toelichting:

De FGA is vervangen door de uitvoering van de beleidsbrief circulaire economie.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Water
1. We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
2. We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.
3. We werken mee aan de opleveren van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Water
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Voldoende water
1 We geven uitvoering aan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de veenweidevisie.
2 We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
3 In 2018 presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening dat we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze studie zullen wij in samenwerking met Vitens een nieuwe productielocatie gaan zoeken ter compensatie van een productieverlaging bij Terwisscha.

Toelichting:

Veenweidevisie
Op basis van het Uitvoeringsprogramma Veenweide 2018-2019 wordt uitvoering gegeven aan de Veenweidevisie (2015). Een programma, waarin intensief wordt samengewerkt met Wetterskip, landbouw, gemeenten, natuur en milieu en recreatie. Het accent ligt op innovatie, proefprojecten en een integrale aanpak in kansrijke gebieden. Zoals in de 1ste Berap  gemeld is in het kader van de Tussenstap een intensief traject met alle betrokken partijen van start gegaan met ruimte voor discussie over de aanpak en verantwoordelijkheden. Daarnaast is het onderwerp, als gevolg van het landelijk regeerakkoord, nu ook landelijk op de agenda gekomen van de klimaataanpak en het Interbestuurlijk programma (IBP).
Dit alles heeft tot gevolg gehad dat minder is ingezet op de daadwerkelijke uitvoering maar op het proces rondom draagvlak en samenwerking. Daardoor is een kasritmewijziging noodzakelijk. Provinciale Staten hebben op 18 juli 2018 ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot het Uitvoeringsprogramma 2020-2030.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Voldoende water
Uitvoering Veenweidevisie actieve gebiedsprocessen gericht op behoud veenweidewaarden in kansrijke gebieden 3
aantal innovatieprojecten 6
Besparen en vasthouden zoet water Aantal uitgevoerde projecten 3
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening Besluitvorming PS

Toelichting:

Veenweide: de reeds opgestarte projecten verlopen volgens planning, daarom zijn hier de vakjes groen gekleurd.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Schoon water
1. In 2018 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
2. In 2018 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
3. Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4. We geven uitvoering aan 12 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 60 km Natuur-vriendelijke oever/jaar 10 stuks/jaar
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen Km. beekherstel 7 km beekherstel (binnen 60 km totaal Natuurvriendelijke oever)
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 12
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Slim Milieubeheer
1 Uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
2 Uitvoeren van geluidisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid 2013-2017.
3 Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022.
4 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg.
5 De provincie zorgt voor een jaarlijks programma en coördineert de samenwerking;
6 De provincie neemt het initiatief tot het twee maal per jaar houden van het bestuurlijk overleg. Hieraan voorafgaande wordt het ambtelijk VTH overleg gehouden.
7 De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Toelichting:

1. Monitoringsrapportage: Omdat er geen beleidsbrief en uitvoeringsprogramma milieu zijn vastgesteld wordt er dit jaar geen monitoringsrapportage opgesteld. De voorgenomen activiteiten zijn opgenomen in de begroting en over de voortgang hiervan ligt op schema. In de jaarstukken 2018 zal worden gerapporteerd over de meting van de relevante effecten.

2. De woningisolatie in het gebied Twijzel/Kootstertille loopt mogelijk door naar 2019. De vertraging heeft geen gevolgen voor de reeds ontvangen voorbereidingssubsidie.
De latere uitvoering leidt tot latere kosten. Ook de uitvoeringssubsidie van het Rijk komt later. In beginsel zijn hier geen provinciale kosten mee gemoeid.

3. Het Actieplan Geluid 2018-2022 is op 17 juli 2018 definitief vastgesteld. Voor de isolatie van 8 woningen met een geluidbelasting van meer dan 65 dB(A) is maximaal € 200.000 geraamd voor 2019. Dit leggen wij met een begrotingswijziging voor. Daarnaast is een rijksbijdrage mogelijk voor maatregelen rond de N358 en aanliggende wegen. Wij verwachten hiervoor aan kosten voor onderzoek en voorbereiding € 38.000 over de jaren 2019 en 2020, te dekken uit de te ontvangen rijkssubsidie. Deze kosten zijn aanvullend op de € 75.000 die in de kadernota 2019 zijn opgenomen voor knelpunten geluidhinder. Daarbij gaat het om het isoleren van drie woningen uit het oude Actieplan geluid 2013-2017.

7. Uitvoering VTH-taken:
We streven er naar om het VTH beleid 2018/9-2021/2 eind dit jaar vast te laten stellen door GS. Het VTH Uitvoeringsprogramma 2018 provincie Fryslân is de basis voor uitvoeren van de VTH taken die grotendeels door de FUMO en Omgevingsdienst Grongingen (ODG) worden uitgevoerd. Daarnaast voert bv. ook It Fryske Gea (IFG) taken uit. Er zijn zorgen over de uitvoering van de VTH taken, met name bij bedrijven door de FUMO. De vergunningverlening en de uitvoering van de toezichttaken blijven achter op de planning. De monitoring van tijdbesteding, prestaties en kwaliteit door de FUMO is onvoldoende. Ook inzicht in het naleefgedrag en aantal en soort overtredingen is onvoldoende om risicogericht toezicht uit te voeren en om als bevoegd gezag grip te hebben op de uitvoering en bij te kunnen sturen.
Uit de eerste (summiere) monitoringsresultaten FUMO over de eerste 4 maanden van 2018 is gebleken dat zowel de vergunningverlening als het toezicht op bedrijven achterloopt op de planning. Met de FUMO lopen discussies over de haalbaarheid van het Uitvoeringsprogramma VTH 2018. Onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, zijn een behoorlijk aantal bestuurgevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk. Na de zomer zal een separate rapportage over de voortgang van de uitvoering VTH door de FUMO aan GS worden voorgelegd.

Vanaf 1 juli 2017 worden Wabo-brede taken bij Brzo+ bedrijven onder verantwoordelijk van de ODG uitgevoerd. Dit gebeurt op grond van het Werkprogramma Brzo 2018. Hiervoor is de Noordelijke Maat vastgesteld en wordt eind 2018 een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de provincie Fryslân en ODG. In 2019 zal het opdrachtgeverschap aan ODG in de provinciale begroting expliciet zichtbaar zijn. De vergunningverlening, toezicht en handhaving bij BRZO-bedrijven loopt volgens planning.

Voor de dekking van de plustaken VTH uitvoering Wet natuurbescherming (Wnb) en de verhoging van de implementatiekosten ICT FUMO wordt verwezen naar begrotingswijziging I 5.

IFG voert in opdracht van de provincie toezicht uit op de gesloten Natura 2000 gebieden langs de Friese IJsselmeerkust en de Natura 2000 gebieden van Zuidwest Fryslân. Uit de kostenoverzichten van de afgelopen zes jaren blijkt dat de kosten meer bedragen dan het beschikbare budget (€ 111.500). Voor het borgen van adequaat niveau van toezicht wordt middels een begrotingswijziging gevraagd het budget structureel op te hogen (ca. € 30.000) conform de toegenomen kosten uit het begrotingssaldo.

Over de uitvoering van de plustaken door de FUMO zal een evaluatie onderzoek worden uitgevoerd. Wij streven er naar eind 2018 de evaluatie van de plustaken gereed te hebben.
Daarnaast heeft een herijking van taken plaatsgevonden, om een duidelijke scheiding tussen uitvoerings- en beleidstaken aan te brengen en te zorgen voor uniformiteit van taken bij de FUMO. Hierover zijn wij nog in gesprek met de FUMO.

Op 29 juni 2018 heeft het AB FUMO de FUMO begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019, na zienswijzen en amendement, vastgesteld. PS is per brief tweemaal geïnformeerd over het verloop van de behandeling van de zienswijzen en het vaststellen van de begrotingen FUMO en de jaarrekening 2017 FUMO. Voor de dekking van de consequenties van de besluiten door het AB FUMO over de begroting 2019 , begrotingswijziging 2018 en jaarrekening 2017 en een toelichting daarop wordt verwezen naar begrotingswijziging I 5.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Slim milieubeheer
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op de spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Monitoringsrapportage over 2017 is gereed
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven -
Toezicht en Handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH progamma. 100%
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) -
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 -
Risicokaart actueel houden -
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid 2013 - 2017 Gereed
Opstellen Actieplan Geluid 2018-2022 Gereed
VTH overleg Aantal keren dat het (bestuurlijk) overleg wordt gehouden 2x
Uitvoeringsprogramma Het opstellen van het uitvoeringsprogramma Vastgesteld programma
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid >95%
Toezicht en Handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden >90%
Verbeteren naleefgedrag >85%
Specialistisch advies Tijdigheid >95%

Toelichting:

Monitoringsrapportage: Omdat er geen beleidsbrief en uitvoeringsprogramma milieu zijn vastgesteld wordt er dit jaar geen monitoringsrapportage opgesteld. De voorgenomen activiteiten zijn opgenomen in de begroting en over de voortgang hiervan ligt op schema. In de jaarstukken 2018 zal worden gerapporteerd over de meting van de relevante effecten.

Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid:
Het programma FUOV 2015-2018 Omgevingsveiligheid wordt dit jaar geëvalueerd.
Landelijk komt er in ieder geval verlenging van de IOV voor 2019. Afhankelijk van de snelheid van afronding en implementatie van een lopend onderzoek (Van Belzen) naar de structurele lasten van de externe veiligheidstaken, zal 2020 mogelijk nog een overgangsjaar zijn. Mocht uit de FUOV evaluatie blijken dat de komende jaren extra budget nodig is, dan wordt dit in de 1e berap 2019 aangegeven.

Afgeven vergunningen, tijdigheid:
De tijdigheid van beschikkingen en het afdoen van meldingen is, zoals ook geconstateerd in het provinciaal Jaarverslag VTH 2017, over het algemeen goed. Alleen bij de uitgebreide Wabo-procedures wordt niet voldaan aan de norm van 95% Dit komt doordat er altijd veel speelt, het vaak om complexe procedures gaat en de reguliere vergunningverlening meer prioriteit krijgt vanwege de fatale termijnen. Dit geldt zowel bij de FUMO als de ODG. Punt van aandacht is de tijdigheid van specialistisch advies (bijvoorbeeld juridisch).

Toezicht en handhaving:
We hebben geen/niet voldoende monitoringsgegevens van FUMO waaruit blijkt dat overtredingen en het vervolg handhavingstraject goed verloopt?
Wat betreft de verbetering naleefgedrag, is van belang dat analyse van het naleefgedrag over de volle breedte van de provinciale taken niet mogelijk is vanwege het ontbreken van monitoringsgegevens over aantal en soort overtredingen. Bij zwembaden en sauna’s is het naleefgedrag beduidend lager dan 85%. Dit heeft de aandacht bij de monitoring van de voortgang Uitvoeringsprogramma VTH 2018.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
1 We maken, samen met de Mienskip een bouwsteen milieu voor de Omgevingsvisie;
2 We gaan bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voorverantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda;
3 We stimuleren en ondersteunen Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
4 We ondersteunen vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld in de vorm van procesondersteuning of participatie in pilots) op het gebied van regionaal voedsel.

Toelichting:

Het Frysk Milieuplan 2015-2016 wordt in 2019 beleidsmatig vervangen door de Omgevingsvisie. De resterende acties en maatregelen van spoor 2 uit het Frysk Milieuplan 2015-2016 zijn inmiddels afgerond.
Met het vaststellen van het Koersdocument heeft de bouwsteen Milieu bijgedragen aan de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 2019.
De Friese Grondstoffen Agenda (FGA) is vervangen door de uitvoering van de beleidsbrief Circulaire Economie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
Milieuplan/Omgevingsvisie Bouwsteen is klaar Bouwsteen Milieu gereed
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare business-cases 3
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeenten dat actief bezig is met Fairtrade, respectievelijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Toename
MVO in de zorg Aantal zorginstellingen met actief duurzaamheidsbeleid Toename
Duurzaam Door Nog te bepalen
Eetbare stad Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2

Toelichting:

De Friese Grondstoffen Agenda (FGA) is vervangen door de uitvoering van de beleidsbrief Circulaire Economie.
De Eetbare Stad is beleidsmatig vervangen door de uitvoering van de beleidsbrief Duurzame Landbouw 2017. Dit jaar zijn er nog wel de laatste activiteiten afgerond op het gebied van regionaal voedsel en korte ketens, maar geen businesscases meer

Jaarstukken

Water

Wat wilden we bereiken?

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. Daarbij gaat het om watersystemen waarin economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht zijn. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Dit doen we voor een belangrijk deel in landelijk verband via de Deltaprogramma’s en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon
water.

Waterveiligheid

Ons doel is dat de inwoners van Fryslân en de Friese economie goed beschermd zijn tegen overstromingen en wateroverlast. We willen Fryslân zo inrichten dat het risico op wateroverlast of een overstroming zo klein mogelijk is, en dat als dit zich toch voordoet, de gevolgen beperkt zijn. Hiervoor is het nodig dat de waterkeringen (bijvoorbeeld boezemkaden en sluizen) voldoen aan de veiligheidsnormen, en dat er gebieden zo ingericht zijn dat ze wateroverlast kunnen helpen voorkomen.

Onze verantwoordelijkheid ligt (vooral) bij de regionale waterkeringen. Deze beschermen tegen binnenwater uit meren, kleine rivieren en kanalen. Wij stellen de veiligheidsnormen vast. In 2027 moeten alle regionale waterkeringen aan de veiligheidsnormen voldoen. Om dit te halen moest vanaf 2016 in totaal nog 400 km boezemkaden op hoogte worden gebracht, waarvan 200 km in de periode 2016-2021. Wetterskip Fryslân versterkt en onderhoudt deze waterkeringen Bij de versterking van de regionale waterkeringen worden andere functies (natuur, recreatie, landschap) integraal meegenomen en waar mogelijk wordt ‘werk met werk’ gemaakt.
Ook willen we ervoor zorgen dat ons grondgebied zo is ingericht dat wateroverlast wordt voorkomen. Hierbij richten we ons eerst op het vasthouden van water, daarna op bergen en als laatste op afvoeren.

Voor de primaire waterkeringen (Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer) is het rijk verantwoordelijk. Deze moeten in 2050 voldoen aan de veiligheidsnormen. Met het rijk en andere partners werken wij aan de totstandkoming van een gebiedsagenda IJsselmeergebied. Deze agenda bestaat uit een richtinggevend perspectief voor 2050 en een uitvoeringsagenda. In 2018 is de gebiedsagenda gereed.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.3 Water en Milieu

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We zien erop toe dat er 30 km regionale boezemkaden op hoogte worden gebracht en waar mogelijk natuurvriendelijk zijn ingericht of andere functies integraal zijn meegenomen.
2 We zien erop toe dat 150 ha is ingericht ter voorkomen van wateroverlast.
3 We werken mee aan de opleveren van de Gebiedsagenda IJsselmeergebied.

Toelichting:

Boezemkaden: In 2027 moeten alle boezemkaden aan de gestelde normen voldoen. Daarvoor moet gemiddeld 30 km per jaar gerealiseerd worden. In 2018 zijn 21 kilometer kaden opgehoogd en is van 3 km na onderzoek gebleken, dat er op de huidige of een andere locatie voldoende beschermende hoogte is. Het aantal “km kaden dat op hoogte is gebracht” is daarmee net als vorig jaar iets minder dan de doelstelling van 30 kilometer per jaar. De verwachting van Wetterskip Fryslan is dat de komende jaren meer kilometers hersteld kunnen worden, waardoor de doelstelling in 2027 gehaald zal worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Water
Boezemkaden Km kaden dat op hoogte is gebracht 30 24
Wateroverlast Aantal hectares ingericht om wateroverlast te voorkomen 150 139

Toelichting:

Boezemkaden: zie bij resultaten

Waterberging: In 2018 is 139 hectare extra waterberging gerealiseerd. Deze uitbreiding heeft vrijwel geheel in de Friese Boezem plaats gevonden. In de deelsystemen (polders en vrij afstromend gebied van Fryslân) is slechts 1 hectare waterberging gerealiseerd. Het is voor Wetterskip Fryslan lastig om voldoende extra berging in de polders (deelsystemen) Dit heeft te maken met het feit dat aankoop van gronden voor waterberging op vrijwillige basis dient plaats te vinden

Voldoende water

Wat wilden we bereiken?

Ons doel is dat het grond- en oppervlaktewatersysteem zo is ingericht dat de verschillende functies en gebruikers van water zo optimaal mogelijk bediend worden, nu en in de toekomst. Hierbij spelen we in op de regionale verschillen:

 • in het verziltingsgebied noordelijk Zeekleigebied willen we de verzilting tegen gaan en het zoete water optimaal benutten via project Spaarwater (samen met provincies Groningen en Drenthe)
 • in het ‘feangreidegebiet’ geven we uitvoering aan de veenweidevisie om de gevolgen van maaivelddaling en de afbraak van veen op te vangen of tegen te gaan
 • op de hogere zandgronden stimuleren we verschillende partijen zoals boeren, het Wetterskip, gebiedscollectieven en natuurbeheerders om maatregelen te treffen om meer (grond)water vast te houden.

We richten ons met de bestrijding van de verdroging vooral op de Natura 2000 gebieden met een grondwateropgave vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze moeten gereed zijn in 2027. Verdrogingsbestrijding kan op verschillende manieren worden uitgevoerd: bijvoorbeeld door: het minder diep maken of dempen van sloten, het aanleggen van zogenaamde “kwelschermen” of de manier van ontwatering aanpassen (bijvoorbeeld door een andere type drainage).

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We geven uitvoering aan het geactualiseerde uitvoeringsprogramma van de veenweidevisie.
2 We treffen maatregelen om de verdroging te bestrijden voor 250 ha in de Natura 2000 gebieden.
3 In 2018 presenteren wij de resultaten van het onderzoek naar een duurzame toekomstige drinkwatervoorziening dat we samen met Vitens en Wetterskip Fryslân uitvoeren. Op basis van de resultaten van deze studie zullen wij in samenwerking met Vitens een nieuwe productielocatie gaan zoeken ter compensatie van een productieverlaging bij Terwisscha.

Toelichting:

1. Veenweidevisie: In 2018 is op basis van het Uitvoeringsprogramma (UP) Veenweide 2018-2019 uitvoering gegeven aan de veenweidevisie (vastgesteld op 21 januari 2015). Op inhoud is de nodige voortgang geboekt. Echter de bestedingen bleven fors achter op de prognose. Daarom is bij de tweede BERAP een deel van het budget voor 2018 doorgeschoven naar latere jaren en liggen de bestedingen nu weer op schema. Als belangrijke reden voor de latere bestedingen gold dat in de eerste helft van 2018 discussie is geweest over de aanpak en verantwoordelijkheden.
Er is meerdere keren gesproken over de veenweideproblematiek in Provinciale Staten en het onderwerp staat ook bij het publiek (en media) in de belangstelling. Daarnaast is het onderwerp Veenweide, als gevolg van het landelijk regeerakkoord, het ontwerp klimaatakkoord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) Vitaal Platteland, landelijk op de agenda gekomen.

Provinciale Staten hebben op 18 juli 2018 ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot het Uitvoeringsprogramma 2020-2030. Ook is in 2018 de Scopenotitie reikwijdte en detailniveau voor het opstellen van de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (2.0) opgesteld. Op basis van deze Scopenotitie wordt in 2019 een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse opgesteld.

2. Verdrogingsbestrijding Natura 2000 gebieden:
In 2018 heeft voor 295 hectare verdrogingsbestrijding plaatsgevonden:
In het project “Oude Willem” in het Nationaal Park Drents – Friese Wold wordt voormalige landbouwgebied via gebiedsontwikkeling ingericht als natuurgebied. In dit project vindt tevens waterconservering plaats. In 2018 is heeft in dit project op een oppervlakte van 175 hectare verdrogingsbestrijding plaatsgevonden. Het project als geheel moet nog worden afgerond.
Ook in de Twijzelermieden vindt natuurinrichting plaats, via de gebiedsontwikkeling Achtkarspelen-Zuid. Het inrichtingsproject als geheel is nog niet afgerond, maar wel heeft in 2018 op een oppervlakte van 120 hectare verdrogingsbestrijding plaatsgevonden.

3. De Strategische Grondwaterstudie Fryslân wordt onder regie van de provincie Fryslân uitgevoerd in coproductie met Vitens en Wetterskip Fryslân. Na ernstige vertragingen in 2017 door technische problemen bij de bouw van het grondwatermodel zijn in 2018 alle noodzakelijke berekeningen uitgevoerd. Volgens planning wordt de grondwaterstudie in september 2019 ter kennisname toegestuurd aan Provinciale Staten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Voldoende water
Uitvoering Veenweidevisie actieve gebiedsprocessen gericht op behoud veenweidewaarden in kansrijke gebieden 3 3
aantal innovatieprojecten 6 6
Besparen en vasthouden zoet water Aantal uitgevoerde projecten 3 2
Verdroging Aantal hectares waarvoor maatregelen zijn uitgevoerd 250 ha 295 ha
Grondwater Onderzoek toekomstige drinkwater voorziening Besluitvorming PS Ter kennisname aan PS voorzien september 2019

Toelichting:

Grondwaterstudie Fryslân: zie bij resultaten

Schoon water

Wat wilden we bereiken?

Ons doel is dat de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater voldoet aan de normen. Daarmee zorgen we voor gezonde ecosystemen en kan het grond- en oppervlaktewater veilig gebruikt worden door burgers en voor economische activiteiten. Vervuiling wordt voorkomen. Om dit te bereiken blijven we de waterketen versterken. Dit doen we via het Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 samen met Wetterskip, Vitens en de gemeenten.

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht lidstaten maatregelen te treffen om waterkwaliteitsdoelen te halen. De doelen moeten in 2027 gehaald zijn. Hierbij gaat het zowel over grond- als oppervlaktewater. In het 4e Waterhuishoudingsplan is een maatregelenpakket opgenomen om aan de KRW-doelstellingen te voldoen.
Het gaat om inrichtingsmaatregelen die Wetterskip Fryslân uitvoert of die we meenemen in natuurinrichtingsprojecten. Daarnaast werken we samen met LTO en het Wetterskip KRW-aan het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW). Dit programma bestaat uit een aantal werkpakketten gericht op vermindering toevoer naar het oppervlaktewater van fosfaat en stikstof. In 2016 hebben we een bestuurlijke overeenkomst ondertekend met LTO en Wetterskip over de inzet van elk van de partners in dit programma.

Met Vitens geven we uitvoering aan de maatregelen in de uitvoeringsprogramma’s gebiedsdossiers drinkwaterwinningen. Met het provinciale meetnet controleren wij de ontwikkelingen in de kwaliteit van het grondwater.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2018 gaan we verder met de uitvoering van het maatregelenpakket KRW volgens planning
2 In 2018 dragen we in ieder geval bij aan (de ontwikkeling van) twee DAW-projecten.
3 Bij de 48 bestaande zwemwaterlocaties in oppervlaktewater zien wij er op toe dat de aangewezen zwemplaatsen voldoen aan de eisen, dat de beheerders de noodzakelijke maatregelen uitvoeren en dat actuele informatie over de toestand van het zwemwater beschikbaar is.
4 We geven uitvoering aan 12 maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen

Toelichting:

KRW:
Het KRW maatregelenprogramma gaat voor de periode 2016-2021 uit van een gemiddelde productie per jaar. De planning voor aanleg natuurvriendelijke oevers is 10 km/jaar van totaal 60 km voor de hele planperiode. Per abuis is in de prestatietabel 60 km/jaar ipv 10 km/jaar aangegeven.

In 2018 is in totaal 6,6 km natuurvriendelijke oevers gerealiseerd, waarvan 4,6 km in de boezemkanalen en 2 km in de KRW-hoofdwatergangen. Dit blijft achter bij de gestelde doelwaarde. Oorzaak hiervan ligt in het subsidieprogramma POP3 (waarbij ook middelen beschikbaar zijn voor KRW-doelstellingen), dat een moeizame start heeft gekend. In 2016 zijn uiteindelijk de eerste 2 openstellingen voor KRW gedaan. Voor de uitvoering van de maatregelen binnen POP3 staat 3 jaar. In 2017 en 2018 zijn grote slagen gemaakt in de openstellingen van de KRW-maatregelen. Ook in 2019 worden nog openstellingen voorbereid. Verwachting is dan ook dat vanaf 2019 meer kilometers worden afgerond dan de gestelde doelwaarden.
Wel zijn in 2018 meer hectares ondiepe zones in de meren gerealiseerd dan gepland, namelijk 16 ha in plaats van 10.
Er is 2,3 km beekherstel uitgevoerd. De verwachting was 7 km. De uitvoering is afhankelijk van de gebiedsprocessen en de provinciale projecten en vertraging hierin komt enerzijds doordat verwerving van grond op vrijwillige basis dient plaats te vinden, wat in sommige gevallen zorgt voor langere verwervingsprocessen en daardoor vertraging is uitvoering. Anderzijds zorgt het onderzoek naar de natuuropgave, het uitwerken van de verschillende scenario’s en de bijbehorende aankoopstop voor prioriteit 3 en 4 voor vertraging in de uitvoering.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Schoon water
KRW doelen Aantal uitgevoerde projecten DAW 2 4
Km. oever dat natuurvriendelijk is ingericht 60 km Natuur-vriendelijke oever/jaar 6,6 km natuurvriendelijke oever
Aantal gerealiseerde vispassages en maalkommen 10stuks/jaar 1 zuiverende maalkom, 5 vispassages
Km. beekherstel 7 km beekherstel (binnen 60 km totaal Natuurvriendelijke oever) 2,3 km beekherstel.
Zwemwaterlocaties Aantal zwemwaterlocaties met predicaat voldoende 48 48
Drinkwaterwinning Aantal maatregelen uit het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen 12 11
Het aantal projecten dat in uitvoering is genomen 4 4

Toelichting:

Drinkwaterwinning:
In het uitvoeringsprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinning zijn 12 maatregelen opgenomen. In 2019 wordt de laatste maatregel “gemeenschappelijk gewasbeschermingsbeleid” uitgevoerd.

Milieu

Wat wilden we bereiken?

Hoofddoelstelling van ons milieubeleid is “een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren”. Om dat te bereiken is het nodig om belangrijke stappen te zetten die leiden naar een Fries leefmilieu waarin in 2030 alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen zijn uitgebannen.
Deze hoofddoelstelling heeft haar oorsprong in het Frysk Miljeuplan 2015-2016 en is nog steeds actueel. In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Op basis van deze wet moeten provincies verplicht een Omgevingsvisie vaststellen. Al het strategisch beleid uit de plannen voor de fysieke leefomgeving wordt in deze nieuwe Omgevingsvisie opgenomen. Dat geldt dus ook voor het strategisch deel van het milieubeleid. Er worden onder het regime van de Omgevingswet geen aparte plannen voor delen van de fysieke leefomgeving meer opgesteld.

Het milieubeleid wordt via twee sporen uitgevoerd. De eerste is Slim Milieubeheer en het tweede is Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Bij de behandeling van de beleidsbrief Milieu in juni 2017 hebben Provinciale Staten bij motie gevraagd om een nieuw provinciaal milieubeleid op te stellen. Wij bekijken momenteel hoe we deze motie op kunnen pakken en komen daar zo snel mogelijk bij Provinciale Staten op terug.

Slim Milieubeheer

Dit spoor bevat de wettelijke milieutaken. Met de uitwerking van dit spoor willen we bereiken dat het fysieke leefmilieu in Fryslân voldoet aan alle geldende wettelijke normen. Sommige wettelijke normen zijn uitgewerkt in bestuurlijke afspraken. Deze afspraken komen we na. De nadruk in dit spoor ligt op vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bestaande milieuknelpunten moeten worden teruggebracht en tegelijkertijd moet worden voorkomen dat nieuwe knelpunten ontstaan. De uitvoering van de wettelijke taken ligt primair bij de FUMO en de uitvoering van de VTH taken bij de majeure risicobedrijven bij de Omgevingsdienst Groningen- Brzo Noord. Uit de monitoringsrapportage Frysk Miljeuprogramma 2015-2016 blijkt dat het aantal knelpunten de afgelopen periode weer verder teruggebracht is.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Uitbrengen van een jaarlijkse monitoringsrapportage met daarin een verslag van de voortgang van de uitvoering van de programma’s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma’s (effectmeting).
2 Uitvoeren van geluidisolatie bij woningen in het gebied Twijzel/Kootstertille (N355/N369) met behulp van een subsidie van het Rijk. Dit als onderdeel van het Actieplan Geluid 2013-2017.
3 Opstellen van het Actieplan Geluid 2018-2022.
4 De provincie verzorgt het (bestuurlijk) voorzitterschap en het secretariaat van het ambtelijk en bestuurlijk VTH-overleg.
5 De provincie zorgt voor een jaarlijks programma en coördineert de samenwerking;
6 De provincie neemt het initiatief tot het twee maal per jaar houden van het bestuurlijk overleg. Hieraan voorafgaande wordt het ambtelijk VTH overleg gehouden.
7 De taken ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving die behoren tot dit beleidsveld worden uitgevoerd door de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO). Een aantal taken is nog bij de provincie belegd, waaronder de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Toelichting:

1. Omdat er geen beleidsbrief en uitvoeringsprogramma milieu zijn vastgesteld wordt er dit jaar geen monitoringsrapportage opgesteld. De voorgenomen activiteiten zijn opgenomen in de begroting en over de voortgang hiervan ligt op schema.

2. De uitvoering van de woningisolatie in het gebied Twijzel/Kootstertille loopt door in 2019. De vertraging heeft geen gevolgen voor de reeds ontvangen voorbereidingssubsidie. De latere uitvoering leidt tot latere kosten. Ook de uitvoeringssubsidie van het Rijk komt later. In beginsel zijn hier geen provinciale kosten mee gemoeid.

3. Het Actieplan Geluid 2018-2022 is op 17 juli 2018 definitief vastgesteld. Uitvoering van de isolatie van een tiental woningen en maatregelen rond de N358 en aanliggende wegen wordt in 2019 opgepakt en zijn bestaande budgetten beschikbaar.

7. Uitvoering VTH-taken:
Beleid: We streven er naar om het VTH beleid 2019-2023 begin 2019 vast te laten stellen door GS.

Tijd: Het VTH Uitvoeringsprogramma 2018 provincie Fryslân is de basis voor uitvoeren van de VTH taken die grotendeels door de FUMO en Omgevingsdienst Groningen (ODG Brzo-Noord) worden uitgevoerd. Daarnaast voert bv. ook It Fryske Gea (IFG) taken uit. Er zijn zorgen over de uitvoering van de VTH taken, met name bij bedrijven door de FUMO. De vergunningverlening en de uitvoering van de toezichttaken blijven achter op de planning.

De monitoring van tijdbesteding en prestaties en communicatie door de FUMO is onvoldoende. Ook inzicht in het naleefgedrag en aantal en soort overtredingen is onvoldoende om risicogericht toezicht uit te voeren en om als bevoegd gezag grip te hebben op de uitvoering en bij te kunnen sturen. Onder de door de provincie ingebrachte bedrijven, zijn meerdere bestuurlijk gevoelige bedrijven die een aanzienlijke hoeveelheid uren kosten, welke ten koste gaan van het reguliere werk. FUMO is gevraagd om een snelle en verdere verbetering van de monitoring en informatievoorziening en heldere communicatie daarover. PS is middels een brief eind november 2018 hierover geïnformeerd.

Over de uitvoering van de plustaken door de FUMO is een evaluatie onderzoek uitgevoerd, dat begin 2019 zal worden afgerond. Daarnaast heeft een herijking van taken plaatsgevonden, om een duidelijke scheiding tussen uitvoerings- en beleidstaken aan te brengen en te zorgen voor uniformiteit van taken bij de FUMO. Begin 2019 wordt hier uitvoering aan gegeven, dan volgen mensen de taken (2,7 fte) en worden begrotingen hierop aangepast.

Vanaf 1 juli 2017 worden Wabo-brede taken bij Brzo+ bedrijven onder verantwoordelijkheid van de ODG uitgevoerd op grond van het Werkprogramma Brzo 2018. Hiervoor is de kwaliteit- en productienorm de ‘Noordelijke Maat’ vastgesteld en wordt begin 2019 een Samenwerkingsovereenkomst vastgesteld tussen de provincie Fryslân en ODG. De vergunningverlening, toezicht en handhaving bij majeure risico bedrijven is volgens planning uitgevoerd.

Geld: IFG voert in opdracht van de provincie toezicht uit op de gesloten Natura 2000 gebieden langs de Friese IJsselmeerkust en de Natura 2000 gebieden van Zuidwest Fryslân. Voor het borgen van adequaat niveau van toezicht is het budget structureel opgehoogd (ca. € 30.000) conform de toegenomen kosten.
Op 29 juni 2018 heeft het Algemeen Bestuur FUMO de FUMO begrotingswijziging 2018 en de begroting 2019, na zienswijzen en amendement, vastgesteld. PS is per brieven geïnformeerd over het verloop van de behandeling van de zienswijzen en het vaststellen van de begrotingen FUMO en de jaarrekening 2017 FUMO en de consequenties.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Slim milieubeheer
Monitoring Frysk Miljeuplan Monitoring Beleidsbrief Milieu op de spoor 1 Slim Milieubeheer en spoor 2 Bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. Monitoringsrapportage over 2017 is gereed Niet opgesteld
Beoordelen sanerings- en nazorgplannen Worden besluiten op tijd afgegeven - Volgt in VTH jaarverslag 2018
Toezicht en Handhaving Zoals beschreven in de DVO en nader ingevuld door het jaarlijkse VTH programma. 100% Volgt in VTH jaarverslag 2018
Aanpak locaties met verspreiding en ecologie Doelstelling bodemconvenant (Uitgewerkt in Friese Uitvoeringsagenda 2017-2020) - Op schema
Wet milieubeheer, externe veiligheid Uitvoeren Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018 - IOV 2015-2018 uitgevoerd
Risicokaart actueel houden - Risicokaart is actueel
Actieplan Geluid Uitvoeren Actieplan Geluid 2013 - 2017 Gereed Gereed
Opstellen Actieplan Geluid 2018 - 2022 Gereed Gereed
VTH overleg Aantal keren dat het (bestuurlijk) overleg wordt gehouden 2x 3x
Uitvoeringsprogramma Het opstellen van het uitvoeringsprogramma Vastgesteld programma Programma 2018 vastgesteld
Afgeven vergunningen, ontheffingen, enz. Tijdigheid >95% Volgt in VTH jaarverslag 2018
Toezicht en Handhaving Overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, wordt handhavend opgetreden >90% Volgt in VTH jaarverslag 2018
Verbeteren naleefgedrag >85% Volgt in VTH jaarverslag 2018
Specialistisch advies Tijdigheid >95% Zie vergunningen en toezicht

Toelichting:

Monitoring Frysk Miljeuplan:
Omdat er geen beleidsbrief en uitvoeringsprogramma milieu zijn vastgesteld wordt er dit jaar geen monitoringsrapportage opgesteld. De voorgenomen activiteiten zijn opgenomen in de begroting en over de voortgang hiervan ligt op schema.

Aanpak locaties met verspreiding en ecologie:
De aanpak van locaties met risico’s voor verspreiding en/of ecologie vindt plaats vanuit de doelen van het Bodemconvenant en de actielijnen uit de Friese bodemagenda bodem en ondergrond 2017-2020. De uitvoering van de aanpak van deze spoedlocaties ligt op schema waardoor voor 2021 alle verontreinigingen zijn gesaneerd dan wel beheerst.

Afgeven vergunningen, tijdigheid:
De tijdigheid van beschikkingen en het afdoen van meldingen voor bedrijven is over het algemeen goed. Bij de uitgebreide Wabo-procedures wordt niet voldaan aan de norm van 95%. Dit komt doordat er altijd veel speelt, het vaak om complexe procedures gaat en de reguliere vergunningverlening meer prioriteit krijgt vanwege de fatale termijnen. Dit geldt zowel bij de FUMO als de ODG. Vergunningen en Toezicht is inclusief specialistisch advies. In het VTH jaarverslag 2018 wordt VTH-breed gerapporteerd over tijdigheid.

Toezicht en handhaving:
We hebben onvoldoende monitoringsgegevens van FUMO waaruit blijkt dat overtredingen worden opgepakt en waar de eerste aanschrijving niet het gewenste effect heeft, handhavend wordt opgetreden. In het VTH jaarverslag 2018 wordt VTH-breed gerapporteerd over overtredingen.
Wat betreft de verbetering naleefgedrag, is van belang dat analyse van het naleefgedrag over de volle breedte van de provinciale taken niet mogelijk is vanwege het ontbreken van monitoringsgegevens over aantal en soort overtredingen. In het VTH beleid 2019-2023 wordt dit als actiepunt benoemd voor de komende jaren.

Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving

Wat wilden we bereiken?

We werken, samen met de Mienskip, een bouwsteen milieu uit voor de Omgevingsvisie. Dit vindt plaats binnen de Friese Aanpak, zoals die is afgesproken met de VFG en Wetterskip Fryslân. Daarnaast wordt binnen dit spoor aan vijf thema’s gewerkt: Fair Trade/Global Goals, Eetbaar Fryslân, Friese Grondstoffenagenda, MVO-duurzame zorg en Duurzaam Door.

We willen de volgende doelen realiseren:

 • Het maken van een bouwsteen milieu als onderdeel van de Omgevingsvisie. Friese Grondstoffenagenda: Friese burgers en bedrijven produceren minder afval en gebruiken minder energie door hoogwaardig terugbrengen van gebruikte grondstoffen in de keten.
 • Fairtrade/Millennium: Friese consumenten en ondernemers komen in beweging voor Fairtrade en Millennium waarden, nog meer Fairtrade overheden en een procentuele toename van verkoop van Fair Trade producten
 • Eetbaar Fryslân: De Friese consumenten eten meer regionaal verantwoord geproduceerd voedsel.
 • MVO-duurzame zorg: we willen stimuleren dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid een onlosmakelijke onderdeel worden van de langdurige strategie van de zorginstellingen van de zorginstanties in onze provincie.
 • Duurzaam Door is een landelijk kennisprogramma. Middels dit kennisprogramma willen wij met de inzet van een sociaal instrumentarium werken aan de versterking van competenties en vaardigheden bij jongeren, burgers, ambtenaren en bedrijven met betrekking tot duurzame ontwikkeling.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten - Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We maken, samen met de Mienskip een bouwsteen milieu voor de Omgevingsvisie;
2 We gaan bedrijven en instellingen bij elkaar brengen die willen werken aan projecten voorverantwoord grondstofgebruik en streven naar een circulaire economie met nieuwe verdienmodellen. Deze activiteiten vinden plaats onder de noemer van de Friese Grondstoffenagenda;
3 We stimuleren en ondersteunen Friese gemeenten (en de consumenten en ondernemers daarin) om de titel van Fairtrade Gemeente te behalen c.q. te behouden.
4 We ondersteunen vernieuwende ketens van initiatiefnemers (van producent tot consument) bij het opstellen van een business case (bijvoorbeeld in de vorm van procesondersteuning of participatie in pilots) op het gebied van regionaal voedsel.

Toelichting:

1. In de Ontwerp-Omgevingsvisie is het hoofdstuk ‘De basis op orde’ opgenomen. Dit hoofdstuk omvat het grootste deel van het provinciaal milieubeleidsplan. De rest van is belegd in andere delen van de Omgevingsvisie, o.a. energiebeleid, landbouwbeleid, natuurbeleid. Het fairtrade-beleid wordt omgevormd naar de inzichten van de Sustainable Development Goals. Alle onderwerpen uit het milieubeleidsplan hebben een plek in de Omgevingsvisie. Deze worden nader uitgewerkt in de programma’s.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving
Milieuplan/Omgevingsvisie Bouwsteen is klaar Bouwsteen Milieu gereed Opgenomen in Omgevingsvisie
De Friese Grondstoffenagenda Aantal opgeleverde haalbare business-cases 3 Onderdeel geworden van circulaire economie
Fairtrade Fryslân Vergroten van het aantal gemeenten dat actief bezig is met Fairtrade, respectievelijk in het bezit is van de titel Fairtrade Gemeente. Toename 1 gemeente Harlingen
MVO in de zorg Aantal zorginstellingen met actief duurzaamheidsbeleid Toename Onderdeel geworden van circulaire economie en energietransitie
Duurzaam Door Nog te bepalen Aangesloten bij participatietafels voedsel, regionale netwerken en energie
Eetbare stad Aantal gerealiseerde vernieuwende business-cases 2 Onderdeel geworden van landbouw en voedseltransitie

Toelichting:

Het Frysk Miljeuplan 2015-2016 wordt in 2019 beleidsmatig vervangen door de Omgevingsvisie. De resterende acties en maatregelen van spoor 2 uit het Frysk Miljeuplan 2015-2016 zijn in het jaar 2018 afgerond. Daarnaast zijn In de afgelopen jaren een aantal onderdelen ook wat betreft doelen en prestatie indicatoren uit het Frysk Miljeuplan 2015-2016 doorontwikkeld en opgenomen in drie andere opgaven, te weten;
– Energietransitie (zie 3.4 Energietransitie)
– Circulaire economie (zie 4.1 Innovatie en Circulaire Economie)
– Landbouw en Voedseltransitie (zie 3.2 Landbouw)

Na het vaststellen van de Omgevingsvisie zullen er programma’s worden uitgewerkt. Daarin zal blijken of er in de begroting 2020, naast de wettelijke taken, opnieuw doelen en resultaten voor Milieu worden geformuleerd.

Fairtrade Fryslân: Met uitzondering van 3 Waddeneilanden zijn, op drie gemeenten na, alle Friese gemeenten Fairtrade gemeente of actief bezig Fairtrade gemeente te worden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 7.900
 • 3.928
 • 0
 • 727
 • 122
 • 12.677
 • 340
 • 67
 • 0
 • 727
 • 122
 • 1.256
 • 11.420
 • 600
 • 4.688
 • 16.709
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 8.957
 • 7.606
 • 0
 • 620
 • 130
 • 17.312
 • 311
 • 542
 • 0
 • 619
 • 130
 • 1.601
 • 15.711
 • 3.450
 • -113
 • 19.048
 • Rekening 2018
 • 8.828
 • 4.608
 • 0
 • 744
 • 166
 • 14.347
 • 355
 • 644
 • 0
 • 740
 • 166
 • 1.905
 • 12.441
 • 3.450
 • 1.977
 • 17.868
 • Saldo begroting en rekening
 • 128
 • 2.997
 • 0
 • -124
 • -36
 • 2.965
 • -44
 • -103
 • 0
 • -122
 • -36
 • -305
 • 3.270
 • 0
 • -2.091
 • 1.180

Toelichting:

Het saldo van beleidsveld 3.3 Water en Milieu is € 1.180.000,-.

Structurele budgetten
Bij de structurele budgetten is € 128.000,- minder besteed dan begroot en valt vrij. De lasten van de budgetten ‘Provinciale bijdrage uitvoering taken FUMO’, ‘Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+’ en ‘Milieubeleidsplan wettelijke taken’ vielen € 380.000,- lager uit dan begroot door minder projecten op basis van nacalculatie bij de FUMO. Daartegenover is er een negatief saldo baten van € 240.000,- voor het budget ‘Wet uitvoering WABO’, vanwege lagere BRIKS (o.a. bouw) legesinkomsten dan begroot en niet begrote ontvangen dwangsommen.

Tijdelijke budgetten
De lasten van de tijdelijke budgetten zijn per saldo € 3.100.000,- lager dan begroot waarvan € 2.091.000,- al als subsidies verplicht zijn voor besteding in komende jaren. De resterende € 1.009.000,-euro valt vrij. De vrijval wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende onderdelen. Het Bodemsaneringsprogramma 2016 – 2020 kent een vrijval van € 460.000,- omdat er sprake is van een bodemtransitie waarbij de synergie tussen bodem en opgaven binnen landbouw en energie nog robuustere vorm moeten krijgen. De uitvoering van de transitie laat zich daarnaast moeilijk dwingen binnen een afgebakende jaarschijf. Daarom is er in de 2e Berap ook een bedrag van € 650.000,- doorgeschoven naar 2019 en 2020. Gezien de beperkte initiatieven tussen landbouw/energie en bodem in 2018 heeft er toch nog een onderbesteding plaatsgevonden. Ook is er € 400.000,- euro minder besteed voor De Saiter omdat de projectuitgaven meevielen. Het resterende saldo tijdelijke budgetten ontstaat voornamelijk door het programma FUOV 2015 – 2018 Omgevingsveiligheid, zoals bij de 1e Berap 2018 was aangekondigd, Luchtkwaliteit Harlingen en koppelkansen MIRT IJsselmeer.

Voorzieningen
De vorming van de voorziening Grondwaterwet (lasten) is € 124.000 euro hoger uitgevallen door verhoging van de grondwaterheffing van 1,13 naar 1,32 cent per m3 grondwater.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Beschikking bodemsanering (algemeen)
 • Bijdrage uitvoering taken FUMO
 • Bodeminformatiebeheer
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Duurzaam Peilbeheer
 • Flankerend beleid wet bodembescherming
 • Friese Milieu Federatie
 • IPO activiteiten
 • IPO BIJ12 bijdrage
 • IPO bijdrage
 • Milieubeleidsplan
 • Oppervlakte waterkwaliteit
 • Primaire waterkeringen
 • Uitvoering VTH taken waaronder Brzo+
 • Waterhuishoudingsplan
 • Wet uitvoering WABO
 • Structurele budgetten
 • Bodemsaneringsprogramma 2016-2020
 • De Saiter
 • Deltaprogramma zoetwater
 • Duurzaam Door
 • Erfafspoeling
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (FUOV)
 • Jong leren eten
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Mozambique
 • Oevers en kaden projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Provinciaal milieubeleidsplan
 • Veenweidevisie
 • Waddenfonds projecten
 • Zwemwatertaken
 • Tijdelijke budgetten
 • Grondwaterplan
 • Voorzieningen
 • Actieplan geluid
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • COVM/Vliegbasis Leeuwarden
 • Milieubeleidsplan
 • Ontgrondingenwet
 • Organisatie uitvoering nazorg
 • Waterhuishoudingsplan
 • Wet uitvoering WABO
 • Structurele budgetten
 • Bodemsaneringsprogramma 2016-2020
 • De Saiter
 • Erfafspoeling
 • Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid 2015-2018 (FUOV)
 • Kaderrichtlijn water POP 3 water
 • Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • MIRT koppelkansen IJsselmeer
 • Opruiming drugsafval
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Veenweidevisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Grondwaterplan
 • Voorzieningen
 • Actieplan geluid
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2.0 2016-2020
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 1
 • 6.144
 • 46
 • 9
 • 72
 • 0
 • 373
 • 119
 • 0
 • 0
 • 304
 • 10
 • 19
 • 93
 • 263
 • 447
 • 7.900
 • 118
 • 755
 • 87
 • 134
 • 372
 • 418
 • 6
 • 220
 • 405
 • 82
 • 150
 • 201
 • 20
 • -32
 • 975
 • 0
 • 18
 • 3.928
 • 727
 • 727
 • 11
 • 0
 • 111
 • 122
 • 12.677
 • 0
 • 28
 • 105
 • 0
 • 28
 • 178
 • 340
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22
 • 0
 • 0
 • 25
 • 19
 • 0
 • 1
 • 67
 • 727
 • 727
 • 11
 • 0
 • 111
 • 122
 • 1.256
 • 11.420
 • Begroting 2018
 • 12
 • 7.257
 • 43
 • 4
 • 64
 • 0
 • 374
 • 0
 • 22
 • 57
 • 391
 • 26
 • 62
 • 353
 • 261
 • 31
 • 8.957
 • 637
 • 1.066
 • 187
 • 25
 • 640
 • 500
 • 44
 • 1.812
 • 40
 • 218
 • 0
 • 551
 • 76
 • 0
 • 1.768
 • 42
 • 0
 • 7.606
 • 620
 • 620
 • 0
 • 130
 • 0
 • 130
 • 17.312
 • 4
 • 0
 • 100
 • 26
 • 0
 • 181
 • 311
 • 0
 • 0
 • 40
 • 0
 • 237
 • 0
 • 175
 • 0
 • 18
 • 73
 • 542
 • 619
 • 619
 • 0
 • 130
 • 0
 • 130
 • 1.601
 • 15.711
 • Rekening 2018
 • 1
 • 7.105
 • 17
 • 5
 • 44
 • 0
 • 373
 • 0
 • 22
 • 57
 • 300
 • 22
 • 89
 • 125
 • 291
 • 378
 • 8.828
 • 172
 • 671
 • 190
 • 25
 • 502
 • 442
 • 46
 • 94
 • 0
 • 191
 • 0
 • 551
 • 73
 • 0
 • 1.630
 • 21
 • 0
 • 4.608
 • 744
 • 744
 • 20
 • 146
 • 0
 • 166
 • 14.347
 • 0
 • 0
 • 43
 • 0
 • 0
 • 312
 • 355
 • 5
 • 1
 • 14
 • 18
 • 350
 • 1
 • 175
 • 0
 • 18
 • 64
 • 644
 • 740
 • 740
 • 20
 • 146
 • 0
 • 166
 • 1.905
 • 12.441
 • Saldo 2018
 • 12
 • 152
 • 25
 • -1
 • 20
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 91
 • 4
 • -27
 • 228
 • -30
 • -346
 • 128
 • 465
 • 395
 • -3
 • 0
 • 138
 • 58
 • -2
 • 1.718
 • 40
 • 27
 • 0
 • 1
 • 3
 • 0
 • 138
 • 21
 • 0
 • 2.997
 • -124
 • -124
 • -20
 • -16
 • 0
 • -36
 • 2.965
 • 4
 • 0
 • 56
 • 26
 • 0
 • -131
 • -44
 • -5
 • -1
 • 26
 • -18
 • -113
 • -1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 8
 • -103
 • -122
 • -122
 • -20
 • -16
 • 0
 • -36
 • -305
 • 3.270
Print deze pagina