Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Wij bevorderen een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
 • We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Wat mag het kosten?

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Het kadernotavoorstel RYP knelpunten bedraagt € 1,75 mln. In bovenstaande tabel staan de afschrijvingslasten. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
2 We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Toelichting:

2. Traverse Lemmer kent een half jaar vertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Ook het proces rondom het project N358 de Skieding kent vertraging gezien het zorgvuldige traject met de bevolking. Daarnaast is realisatie van een aantal projecten uit het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP) vertraagd. Grotendeels is dit het gevolg van dat de aankoop van gronden is vertraagd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden. Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
2 We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Toelichting:

 

Voor de Skieding is het volgende van belang; op 25 april 2018 hebben de Staten een principebesluit genomen voor de adaptieve maatregelen. Het betreft een principebesluit omdat twee punten nog open stonden (financiën: taakstelling programma 2 + oplossing ligt deels op Gronings grondgebied), waarbij het college mandaat gekregen heeft om dit verder uit te werken. Daarnaast zijn m.b.t. de Skieding twee moties aangenomen (tweede aansluiting Lauwerskwartier + veetunnel), welke eveneens financiële consequenties kennen.

Voor wat betreft de verdere uitwerking van zowel de openstaande punten is het de verwachting dat zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hier in de tweede helft van 2018 een besluit over gaan nemen. Een en ander in samenhang met de taakstelling op Programma 2.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij bevorderen een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding én financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn (sociaal) veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.2 Verbetering infrastructuur

Toelichting:

Zie de toelichting bij ‘hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
2 We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Toelichting:

N359, traverse Lemmer is eind 2018 afgerond. Voor wat betreft het verbeteren van de infrastructuur geldt dat we met het RYP een grote stap in de goede richting hebben gemaakt. Het gaat echter niet lukken om alle projecten uit het RYP ook conform de politieke wens in 2019 af te ronden. Dit heeft deels te maken met procedures (ondergrondse infrastructuur, zoals verplaatsen kabels en leidingen, grondverwerving en bestemmingsplannen), wat leidt tot vertraging. Een en ander is reeds eerder gemeld, waardoor de kleur in deze jaarstukken groen is.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning, zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze bestuursrapportage. Meer dan 90% op tijd Conform
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd Conform
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar. 56% (stand 2017: 55%)
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop. 5 dodelijke ongevallen op provinciale wegen.

Toelichting:

Het deel van het wegennet met drie sterren is marginaal gegroeid. Dat komt vooral doordat in 2018 vooral kruispunten veiliger zijn gemaakt en weinig wegvakken.

Aantal dodelijke ongevallen is met 5 net iets hoger dan de doelwaarde. Gelet op het geringe aantal zijn hierop echter geen duidelijke conclusies te baseren, qua oorzaak als locatie. Wat overigens opvalt is dat het in 2018 vooral oudere verkeersdeelnemers betrof die in het verkeer zijn overleden. Deze trend zien we al een aantal jaar en blijft onze aandacht houden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.169
 • 12.524
 • 13.930
 • 148.974
 • 178.598
 • -34
 • -24
 • 976
 • 148.974
 • 149.892
 • 28.706
 • 4.621
 • 49.430
 • 82.757
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 3.278
 • 22.400
 • 9.348
 • 22.301
 • 57.327
 • 35
 • 0
 • 0
 • 22.301
 • 22.337
 • 34.990
 • -2.909
 • -7.886
 • 24.196
 • Rekening 2018
 • 2.754
 • 30.200
 • 3.578
 • 25.884
 • 62.416
 • 9
 • 171
 • 16
 • 25.884
 • 26.080
 • 36.336
 • 2.938
 • -15.510
 • 23.763
 • Saldo begroting en rekening
 • 524
 • -7.800
 • 5.770
 • -3.583
 • -5.089
 • 26
 • -171
 • -16
 • -3.583
 • -3.743
 • -1.346
 • -5.847
 • 7.625
 • 432

Toelichting:

Per saldo is er een onderschrijding van € 432.000,-.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 524.000,- minus de lagere bate € 26.000,- hebben betrekking op stelpost van kapitaalslasten. Deze vrijval ontstaat door het later opleveren van projecten.

Tijdelijke budgetten
De hogere lasten van € 7,8 mln. heeft betrekking op de concrete infraprojecten € 7,5 mln. en op de investeringsagenda Drachten-Heerenveen € 0,3 mln. Bij de concrete infraprojecten gaat het hoofdzakelijk om de verwerking van de taakstelling. Beide onderdelen worden toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Reserves/mutatie reserves
De lagere lasten van € 5,7 mln. heeft betrekking op de reserve BDU € 4 mln., gebiedsreserve € 1,2 mln. en de investeringsagenda Drachten-Heerenveen € 0,5 mln.
Reserve BDU heeft betrekking op bereikbaarheid Leeuwarden, afrekening moet nog plaatsvinden. Voor de gebiedsreserve betreft dit de onderdelen Fietspaden en Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk van het Gebiedsbudget. Voor Fietspaden is het resterende bedrag van ca. € 1 mln. volledig verplicht of geprogrammeerd en zal in 2019 tot besteding komen. Voor Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk is er, samen met de bestedingen die hiervoor ingezet zijn vanuit beleidsprogramma 5, een overbesteding van € 150.000 ontstaan. Dit zal via de jaarovergang verrekend worden met het budget dat in 2019 voor dit project beschikbaar is. De investeringsagenda Drachten-Heerenveen heeft met name betrekking binnenhaven Drachten, besteding komt in later jaren.

Overlopende passiva
De overlopende passiva heeft betrekking op het RSP mobiliteitsfonds

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Onderzoek
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Tijdelijke budgetten
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Onderzoek
 • Structurele budgetten
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Vaarweg Drachten
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reserves
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.024
 • 145
 • 0
 • 3.169
 • 0
 • -732
 • 11.800
 • 260
 • 0
 • 0
 • 340
 • 172
 • -13
 • 0
 • 7
 • 191
 • 500
 • 12.524
 • 0
 • 990
 • 1.929
 • 3.778
 • 117
 • 0
 • 7.116
 • 13.930
 • 1.671
 • 37
 • 1.000
 • 10.000
 • 33
 • 0
 • 136.183
 • 50
 • 148.974
 • 178.598
 • -34
 • -34
 • 0
 • 0
 • -24
 • -24
 • 976
 • 0
 • 976
 • 0
 • -4
 • -62
 • 149.041
 • 148.974
 • 149.892
 • 28.706
 • Begroting 2018
 • 3.039
 • 204
 • 35
 • 3.278
 • 1.101
 • 0
 • 20.609
 • 1
 • 540
 • 50
 • 0
 • 100
 • -171
 • 0
 • 64
 • 107
 • 0
 • 22.400
 • 220
 • 693
 • 2.071
 • 0
 • 135
 • 322
 • 5.908
 • 9.348
 • 2.183
 • 0
 • 0
 • 0
 • 50
 • 69
 • 20.000
 • 0
 • 22.301
 • 57.327
 • 35
 • 35
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.183
 • 50
 • 69
 • 20.000
 • 22.301
 • 22.337
 • 34.990
 • Rekening 2018
 • 2.551
 • 203
 • 0
 • 2.754
 • 331
 • 0
 • 28.109
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 623
 • 0
 • 297
 • 188
 • 112
 • 0
 • 30.200
 • -39
 • 731
 • 1.107
 • 0
 • -93
 • 0
 • 1.873
 • 3.578
 • 400
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19
 • 0
 • 25.465
 • 0
 • 25.884
 • 62.416
 • 9
 • 9
 • 111
 • 60
 • 0
 • 171
 • 0
 • 16
 • 16
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25.884
 • 25.884
 • 26.080
 • 36.336
 • Saldo 2018
 • 488
 • 1
 • 35
 • 524
 • 770
 • 0
 • -7.500
 • 1
 • 0
 • 50
 • 0
 • -523
 • -171
 • -297
 • -125
 • -5
 • 0
 • -7.800
 • 259
 • -38
 • 965
 • 0
 • 228
 • 322
 • 4.035
 • 5.770
 • 1.783
 • 0
 • 0
 • 0
 • 31
 • 69
 • -5.465
 • 0
 • -3.583
 • -5.089
 • 26
 • 26
 • -111
 • -60
 • 0
 • -171
 • 0
 • -16
 • -16
 • 2.183
 • 50
 • 69
 • -5.884
 • -3.583
 • -3.743
 • -1.346
Print deze pagina