2. Infrastructurele projecten

Tweede bestuursrapportage

2018 is een jaar, waarin de afronding centraal staat voor de grote infrastructurele projecten. Het knooppunt Joure, het aquaduct Drachtsterweg en de N31 traverse Harlingen zijn opengesteld voor het verkeer. Naast Leeuwarden VrijBaan, De Centrale As en de N381 welke eerder zijn opengesteld, is het hoofdwegennet in Fryslân grotendeels op orde. Gebiedsontwikkeling, kansen in kernen, de investeringsagenda Drachten Heerenveen en de verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde lopen, net als de spoorprojecten, door.

Bij de infrastructurele projecten werken wij intensief samen met het coördinatiepunt Social Return en de scholen voor middelbaar en hoger onderwijs via het coördinatiepunt FIKS. Door deze samenwerking dragen wij bij aan de sociale doelen en een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Algemene projectrisico’s

Bij elk project staat een korte financiële toelichting. Nu we steeds meer projecten afronden, constateren we het risicoprofiel van de grote infrastructurele werken kleiner wordt. We weten inmiddels steeds meer. Wel doen zich projectspecifieke risico’s voor. Deze worden bij de afzonderlijke projecten benoemd. Programmabreed blijven de volgende algemene projectrisico’s gelden:

 • Faillissementen aannemers – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een financieel risico omdat een andere aannemer het werk moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hier waar mogelijk rekening mee gehouden (solvabiliteitstoets, bankgarantie). Om dit risico te beheersen wordt waar mogelijk enige ruimte gereserveerd binnen in de post onvoorzien van het projectbudget. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is om binnen de contractvoorwaarden de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo weinig mogelijk vooraf hoeft te financieren.
 • Prijsontwikkeling – met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI. Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. In 2017 was de IBOI 1,15% en is ook toegekend.
 • Calamiteiten en kwaliteitsproblemen in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten en discussies over de gevraagde kwaliteit voordoen. In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemer, maar het vraagt in de praktijk altijd een inspanning van ons als opdrachtgever. Dit uit zich in gevolgen voor tijd en geld. In tijd, doordat projecten hierdoor vertragen. In geld, doordat projectorganisaties langer operationeel blijven en de juridische kosten die horen bij de verantwoor­delijkheidsvraag. Door toezicht en controle op de werkplannen en de werkzaamheden, zowel op het terrein van de techniek en de veiligheid, beperken wij dit risico.
 • Meerwerkclaims – Sinds 2015 is een toename te merken van claims op meerwerk van aannemers in aantal en omvang. Een aanvullend risico is dat de afhandeling van deze claims doorloopt na afronding van het werk of dat claims pas na afronding worden ingediend. Zo loopt nog een hoger beroep van de aannemer van het project Rijksweg A7 Sneek. Op dat moment is de betreffende projectorganisatie in afbouw of niet meer operationeel. Hierdoor kan de kennis om de claims adequaat af te handelen verdwijnen en verhogen de juridische kosten om adequaat verweer te voeren. Om dit risico te beperken proberen wij met aannemers om de claims voor de afrekening af te wikkelen. In de praktijk blijkt dit geen garantie te bieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan de juridische opbouw van de bouwdossiers. Bij mogelijke claims wordt een specifiek claimdossier opgebouwd. Daarnaast zorgen wij voor het borgen van kennis op langere termijn binnen de provinciale projectorganisatie.
 • Inhuur – De grote projecten zijn qua formatie voor ruim 70% afhankelijk van inhuur van personeel. De provincie is daardoor deels ook kwalitatief afhankelijk van de bij deze mensen aanwezige kennis bij de afronding van projecten en eventuele rechtszaken daarna. Omdat voor ingehuurd personeel het werk naar “het einde” loopt, is er bij hen noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe klussen. Dit leidt tot leegloop voordat het project is afgelopen. Dit wordt versterkt door de wens om de inhuur terug te dringen. Tegelijk maakt de nieuwe wetgeving met betrekking tot flexwerk het lastig nieuwe afspraken te maken met deze mensen. Bekeken wordt hoe de cruciale continuïteit in projecten gewaarborgd kan worden gedurende langere tijd, zodat bij claims of garantieaangelegenheden de kennis geborgd is.
 • Buitenlandse werknemers en de wet aanpak schijnconstructies – Vanaf 2015 is het probleem over de wijze waarop buitenlandse werknemers worden betaald zeer actueel geworden in de Friese projecten. Daarnaast is op 15 juli 2015 de Wet Aanpak Schijn­constructies (WAS) van kracht geworden. In deze wet is ook de ketenaansprakelijkheid geregeld en kunnen opdrachtgevers aan­sprakelijk worden gesteld voor nabetaling van niet nagekomen cao-verplichtingen. De eerste melding hiervan hebben wij in juni 2016 gekregen. Het betrof medewerkers aan De Centrale As. Vanuit dat proces is het inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt. Provinciale Staten is hierover met verschillende brieven geïnformeerd.
 • Kabels en leidingen in de ondergrond – Met een aantal nutsbedrijven is discussie over het toepassingsbereik van de provinciale regeling kabels en leidingen. Bij de financiële en administratieve afhandeling kan dit nog leiden tot (juridische) discussies met de nutsbedrijven, waaruit financiële claims kunnen komen. Bij de infraprojecten waar dit vooral speelt is een reservering opgenomen voor dit risico.

Specifieke risico’s
Als er bij de projecten nog specifieke risico’s spelen, staan deze vermeld onder het kopje ‘Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?’ bij de afzonderlijke projecten.

1     Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn:

a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
b. Drachtsterweg en omgeving
c. Stationsomgeving (inclusief busstation)
d. Station Werpsterhoeke (zie 8 spoorprojecten)
e. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie 8 spoorprojecten)

1a   N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1a N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door PS.

Wat heeft het gekost?
Het project voltrekt zich nog steeds binnen de vastgestelde (financiële) kaders.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Er wordt nog steeds volop gewerkt aan de afronding van de werkzaamheden voortvloeiend uit het Tracébesluit RW 31 (Haak om Leeuwarden).

De uitvoering van het gebiedsontwikkelingsproject Marsum-Leeuwarden is afgerond Administratieve afronding (bijv. overdacht gronden) vindt nog plaats. De plaatsing van een beweegbare brug in Ritsumasyl en de voor de gemeente De Waadhoeke uitgevoerde werkzaamheden (herinrichting) zijn eveneens afgerond.

De voorbereidende werkzaamheden van het laatste gebiedsontwikkelingsproject (Deinum-Marsum) zijn uitgevoerd (bijv. verleggen kabels en leidingen). Aanbesteding van dit project heeft plaatsgevonden. Uitvoering loopt nog t/m het tweede kwartaal 2019.

De ontwikkeling van de bio-based composietbrug over het Van Harinxmakanaal is een van de bijzondere uitvoeringsprojecten. De oude brug over het kanaal is gesloopt en de realisatie van de fundatie en remmingwerken voor de nieuwe brug is gestart. Afronding is voorzien rond de zomer van 2019.

Het project Westelijke Invaslweg fase 1 is afgerond (behoudens de zoute kwelproblematiek). De oude Zwettebrug is gesloopt en er zijn nieuwe remmingwerken rondom de spoorbrug geplaatst.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De uitgevoerde pilots t.b.v. de aanpak van de zoute kwelproblematiek heen verschillende resultaten opgeleverd. Een aantal pilots is stopgezet en een aantal is verder uitgewerkt. Uitvoering en monitoring vindt nog steeds plaats. We stemmen nog steeds af met RWS, Gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân.

De realisatie van de biocomposietbrug heeft een hoog innovatief karakter. Dit heeft er toe geleid dat in de afronding van het ontwerp (engineering) extra tijd benodigd is geweest. Er waren bijv. geen referentieobjecten beschikbaar. Dit heeft niet tot substantiële vertraging geleid.

1b   Drachtsterweg en omgeving

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1b Drachtsterweg en omgeving

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door PS.

Wat heeft het gekost?
Het project voltrekt zich nog steeds binnen de vastgestelde (financiële) kaders.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De infrastructurele werkzaamheden zijn afgerond. De afronding van deze werkzaamheden zijn gemarkeerd met goedbezochte activiteiten die voor de directe omgeving zijn georganiseerd.

Er worden nog wat (relatief) kleinere werkzaamheden uitgevoerd m.b.t. aanplant en (ecologische) inpassing. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd buiten groeiseizoen.

Administratieve afhandeling van de werkzaamheden (overdracht van bijvoorbeeld beheer en onderhoud) loopt nog.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Het project bevindt zich in het eindstadium. In deze fase kunnen zich risico’s voordoen t.a.v. overdracht van beheer en eigendom.

2     N31 Traverse Harlingen (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
2 N31 Traverse Harlingen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Het project Harlingen wordt nu afgerond. Er zijn geen besluiten van de Staten geweest.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De nieuwe, verdiepte en verbrede N31 is eind 2017 in gebruik genomen. Het werk aan de gemeentelijke wegen en de groene inrichting van het gebied rondom de traverse zijn ook afgerond. De Koningsbrug is weer up-to-date.

Het formeel afwikkelen van het contract voor de N31, waaronder het herstel van de geconstateerde problemen, vindt, na de zomer, in september en oktober plaats.
Het werk aan de Koningsbrug loopt iets langer door. De verwachting is dat de décharge op het project dit najaar nog kan plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Het projectbudget van € 151 miljoen is voldoende. Tot op dit moment is circa € 129 miljoen uitgegeven. 

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De gehele constructie ligt in feite onder grondwaterniveau. De constructie is nagenoeg waterdicht, echter op drie plekken is sprake van zogenaamd lekdebiet. Dit wordt door de aannemer in het najaar hersteld. Dat is ook de reden dat de décharge van het project vertraagd.

3     Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal

Aan de verruiming van de vaarweg liggen de volgende besluiten van provinciale staten ten grondslag:

 • In 1997 is het Plan van Aanpak Investeringen Fries-Groningse kanalen vastgesteld.
 • In februari 2012 is de overeenkomst vastgesteld met het rijk over overdracht Prinses Margrietkanaal en afkoop Van Harinxmakanaal.
 • In september 2012 is besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd voor het uitvoeringskrediet voor de brug Burgum en de kanaalverlegging bij het aquaduct in de Centrale As.
 • In september 2013 is het milieueffectrapport (MER) voor Skûlenboarch Westkern beschikbaar gesteld voor openbare kennisgeving. Dit is onderdeel van het Provinciale inpassingplan voor het watergebonden bedrijventerrein aan de noordzijde van het Prinses Margrietkanaal.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?

 • Provinciale Staten hebben in 2018 geen besluiten genomen met betrekking tot de verruiming Vaarweg Lemmer-Delfzijl en worden ook niet voorzien voor dit jaar.
 • Voor de Friese vaarwegen, natte bedrijventerreinen en havens hebben de Staten voor de zomer ingestemd met een provinciale vaarwegenvisie.
 • Met betrekking tot zgn. fly-byterminals zal nog locatieonderzoek plaatsvinden. Met betrekking tot de zoekgebieden is het van belang dat het verzorgingsgebied van Heerenveen daar binnen valt. De locatie Skûlenboarch/Westkern is daarbij mogelijk in beeld.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt momenteel financieel op koers. Inmiddels is voor de planstudie 2e-fase (studie naar vervanging van de bruggen Skûlenboarch en Kootstertille) de subsidie definitief vastgesteld. Een en ander betekent dat er circa € 283.000 vrij valt aan de algemene middelen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?Het storingsvrij functioneren van de brug Burgum heeft de nodige hoofdbrekens gekost. Inmiddels functioneert de brug naar behoren. De definitieve oplevering van de brug is wegens de vele problemen enigszins vertraagd. De oplevering is voorzien eind september/begin oktober. In vervolg daarop zal het rug worden overgedragen aan de uiteindelijke eigenaar/beheer, Rjkswaterstaat. De financiële prognose is nog steeds dat het project binnen het beschikbare budget gerealiseerd wordt.
Met betrekking tot de vervanging van de brug Skûlenboarch zijn nog geen verdere afspraken gemaakt met het Rijk. Het ligt in de bedoeling hierover in het najaar2018 in het BO-Mirt als onderdeel van de aanpak van alle nog te vervangen bruggen in Fryslân (5 stuks) definiteve afspraken te maken.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Ten gevolge van de gewijzigde prioritering is de vervanging van Skûlenboarch en Kootstertille naar achter geschoven. Inzet van het Rijk is, om in het BO-Mirt van 2018 definitieve afspraken met de provincies Groningen en Fryslân over de verdere aanpak van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. De vervanging van de resterende vijf Friese bruggen zijn hiervan onderdeel.

4     N381, Drachten-Drentse grens (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
4 N381 Drachten-Drentse grens

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
PS-besluiten

 • Realisatiebesluit N381 op 10 februari 2010;
 • Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N381 vastgesteld op 30 november 2011;
 • Ontwerp VVGB voor omgevingsvergunning op 25 januari 2017;
 • VVGB voor omgevingsvergunning op 24 mei 2017.In de Uitvoeringsagenda 2015-2019 “Mei elkenien foar elkenien” is opgenomen dat de N381 verder wordt verdubbeld tot Oosterwolde-Zuid.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Het projectbudget van € 199,3 miljoen is toereikend en het project kent een hoog percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot en met juli 2018 is circa € 148,0 miljoen uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het contract verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde is in mei 2018 definitief gegund aan Heijmans Infra BV. De aannemer is gestart met de engineering en de voorbereiding van de uitvoering. In juli 2018 is opdracht verleend aan kunstenaar Frank Havermans om een kunstwerk te realiseren bij de Oude Willem in Appelscha. Het kunstwerk moet de herkenbaarheid en de uitgangspunten van de N381 versterken.

Wij hebben op 22 november 2016 de actieplannen “overlast N381 Drachten – Drentse grens en De Centrale As” naar Provinciale Staten gezonden. De maatregelen uit het actieplan voor de N381 Drachten – Drentse grens zijn inmiddels uitgevoerd. In het najaar van 2018 vindt alleen nog een (laatste) ronde plaats om (bladhoudende) beplanting aan te brengen (op de grondwallen) in het westelijk buitengebied van Donkerbroek. Door de droge zomer van 2018 is een extra beplantingsronde nodig, omdat een aantal planten de droogte van deze zomer niet heeft overleefd. De maatregelen zijn uitgevoerd vanuit het projectonvoorzien. Met de uitgevoerde maatregelen is de ervaren hinder verder beperkt, al zijn er nog altijd aanwonenden die niet tevreden zijn met de uitgevoerde maatregelen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Kabels en leidingen
Een aantal nutsbedrijven blijft het oneens met de provinciale regeling ten aanzien van het verleggen van kabels en leidingen. Hier lopen momenteel een aantal juridische procedures.

5     De Centrale As (programma infrastructuur)

5a De weg

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
5a De Centrale As - De weg

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De Sintrale As is in 2016 opengesteld. Medio 2017 wilden we de financiële afwikkeling van de contracten afronden. Op dit moment zijn de geconstateerde gebreken die direct invloed hebben voor het verkeer opgelost. Echter zijn nog niet alle administratieve verplichting van de aannemers volbracht. Dus de eindafrekening kan nog niet afgerond worden. De verwachting is dat dit najaar 2018 is afgerond. De werken in het noordelijk deel zijn afgerond op de werken aan het Bastion Dokkum na. De eerder bedachte innovatieve werkwijze is niet geslaagd. De vormgeving van het Bastion wordt nu zodanig aangepast dat realisatie mogelijk is.
Aan de ontwikkeling en uitvoering van de Motie Vreemd wordt momenteel samen met de omgeving invulling gegeven. De verwachting is dat dit in 2018 is afgerond.

Wat heeft het gekost?
De realisatie van De Sintrale As ligt financieel op koers.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van Motie Vreemd zijn derhalve veel reacties binnen gekomen uit de streek waardoor dit niet binnen het financiële kader van door PS toegezegde € 1 miljoen kan worden uitgevoerd.

5b De gebiedsontwikkeling fase 1 en 2

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
5b De Centrale As - De gebiedsontwikkeling fase 1 en 2

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2017 genomen?
Beschikbaar stellen provinciale bijdrage gebiedsontwikkeling fase 2B met begrotingsbehandeling van.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Met het openstellen van de Sintrale As in 2016 is ook een aantal maatregelen uit de gebiedsontwikkeling in gebruik genomen en afgerond. Een aantal andere maatregelen zijn in voorbereiding en worden in 2018 en 2019 uitgevoerd, met uitzondering van landschapsherstel dat vanwege het voorkomen van kaalslag in het gebied een langere doorlooptijd kent. Voor een aantal maatregelen moet de grond nog verworven worden en voor een aantal maatregelen geldt dat de grondverwerving niet zal lukken en hierdoor niet doorgaan.

Wat heeft het gekost?
De 1e fase van de gebiedsontwikkeling is financieel geïntegreerd in het wegenproject De Centrale As. Vanuit de integrale aanpak blijkt dat de 1e fase gebieds­ontwikkeling op koers ligt. Voor fase 2a en b is de provinciale bijdrage, met uitzondering van de financiering op landschapsonderhoud, gedekt. Voor landschapsonderhoud en een aantal recreatieve maatregelen moet de bijdrage van derden nog vastgelegd worden. In het najaar 2018 wordt Provinciale Staten uitgebreid geïnformeerd over de financiële stand van zaken fase 1 en 2.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het grootste risico voor de gebiedsontwikkeling is de grondverwerving, omdat deze op basis van vrijwilligheid gaat. Zoals eerder aangegeven gaat een aantal maatregelen vermoedelijk niet door. Bekeken wordt wat de (beleidsmatige) gevolgen zullen zijn.
Een ander risico is de cofinanciering voor fase 2 van de gemeenten en het verzilveren van de POP3 subsidie. Er wordt bekeken wat de beleidsmatige gevolgen zijn mocht dit niet of onvoldoende slagen.

5c Kansen in Kernen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
5c De Centrale As – Kansen in Kernen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn in 2018 geen besluiten genomen door PS over Kansen in Kernen.

Wat heeft het gekost?
Kansen in Kernen ligt financieel op koers.
In 2015 hebben GS en PS definitieve besluiten genomen over de maximale provinciale bijdrage aan KIK. De totale maximale bijdrage van de provincie aan KIK bedraagt €11.1 mln.
Het eerste gedeelte van de provinciale bijdrage voor de voorbereiding,  te weten €3.2 mln , is in 2015 via een ANNO-subsidie aan de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel beschikt. Het gaat hierbij om de voorbereidingskosten van de 6 dorpen en de uitvoeringskosten van KIK Garyp.
Voor de uitvoering is in totaal maximaal € 7.9 mln beschikbaar aan provinciale bijdrage voor de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Deze bijdrage is via een subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Tytsjerksteradiel (maximaal € 3.648.500) en aan de gemeente Dantumadiel (maximaal € 4.253.500). De herinrichtingen van de KIK-dorpen die nu gereed zijn, zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Prognose voor de overige dorpen is ook dat deze binnen het beschikbare budget blijven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het project Kansen in Kernen houdt in: het herinrichten van de huidige doorgaande provinciale weg, binnen de bebouwde kom, van zes dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, n.a.v. de realisatie van De Sintrale As en het benutten van de kansen die dit biedt. Het betreft: Burgum, Feanwâlden, De Falom en Damwâld (N356), Garyp (N913) en Hurdegaryp (N355). Naast een bijdrage aan verkeersveiligheid biedt dit kansen voor de ruimtelijke kwaliteit en sociaaleconomische ontwikkeling in de dorpen en daarmee de leefbaarheid. De herinrichting van KIK Garyp, KIK De Falom, KIK Burgum, KIK Damwâld zijn klaar. In het dorp Hurdegaryp is een knip gemaakt in de planvorming tussen de herinrichting Hurdegaryp-doarp en Hurdegaryp Stationskwartier. De herinrichting Hurdegaryp-doarp is gereed. Het deelproject Hurdegaryp-Stationskwartier is afhankelijk van de spoortunnel (ESGL). Uitvoering staat gepland voor de tweede helft van 2019. In Feanwâlden is een knip gemaakt in de herinrichting van de Suderwei en de aanleg van het park/transferiumgedeelte. De herinrichting van de Suderwei is gereed. De voorbereidingen voor de aanleg van het park/ transferium in Feanwâlden zijn bijna afgerond. De voorbereiding heeft meer tijd gekost dan vooraf gepland, vanwege de complexiteit van het gebied en extra overleg met stakeholders als NS, ProRail, Talmahûs en het tankstation. De uitvoering start in 2019.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
In de bestuursovereenkomst De Centrale As (2007) en de basisafspraken Kansen in kernen (2014) is vastgelegd dat de beide gemeenten projectverantwoordelijke zijn en daarmee risicodragend. De provincie faciliteert, zowel financieel als in menskracht.  De procesmanager Kansen in kernen van de provincie treedt op als regisseur en borgt de provinciale belangen. Risico is dat de provincie hiermee indirect stuurt op het project. Dit risico is en wordt beheerst door het instellen van een kern­team dat de provincie voorzit, én een gezamenlijke financiële beheersing.

6     Investeringsagenda Drachten-Heerenveen(programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
In 2018 zijn geen besluiten genomen over de investeringsagenda Drachten – Heerenveen. Wel worden bij deze bestuursrapportage een paar kasritme wijzigingen voorgesteld.

Wat heeft het gekost?
De investeringsagenda Drachten – Heerenveen ligt financieel op koers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Gemeente Smallingerland
Op 30 mei 2017 is door het college besloten om samen met de gemeente Smallingerland opdrachtgever te worden voor het project Oudega aan het Water (deelproject Oostelijke Poort Merengebied). Door samen te werken kan de provincie haar belangen in het project beter borgen. Zo heeft de provincie een grondpositie in het gebied, en wordt de provincie uiteindelijk beheerder en wellicht eigenaar van de verbrede vaarverbindingen. Tevens ligt er een relatie met de (huidige) vaarweg naar Drachten. De samenwerkingsovereenkomst is in januari ondertekend en aan een gezamenlijk plan van aanpak wordt nog gewerkt, waarin nadere afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd.

De stand van zaken van het zwembad De Welle is dat eind 2018 de projectaanvraag wordt verwacht. Het is spannend of dit wordt gehaald. De planvorming duurt langer dan vooraf ingeschat. Scope en eindresultaat van het project veranderen niet.

Gemeente Heerenveen
Het opdrachtgeverschap voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is op verzoek van de gemeente Heerenveen overgedragen van de provincie naar de gemeente, onder de voorwaarde dat de gemeente tevens verantwoordelijk wordt voor eventuele (financiële) risico’s. Naar verwachting zal eind 2018 worden gestart met de realisatie van het project.

De overige projecten in Heerenveen zijn inmiddels (vrijwel) afgerond, behalve het busstation. Voor het busstation Heerenveen is inmiddels een definitief ontwerp opgesteld. De aanbesteding en gunning hebben vertraging opgelopen en dat heeft geresulteerd in een wijziging van het kasritme.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Twee projecten kosten qua voorbereiding meer tijd dan aanvankelijk was ingeschat. Het betreft Oostelijke Poort Merengebied en Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen. Beide projecten hebben uitstel gekregen en dienen nu uiterlijk 1 juli 2019 in uitvoering te zijn genomen. Voor de Oosterlijke Poort Merengebied bestaat de kans dat dit niet wordt gehaald. In het eerste kwartaal van 2019 wordt dat duidelijk.

Voor het deelproject Oudega aan het Water is de provincie mede-opdrachtgever geworden. De gemeente Smallingeland en de provincie financieren ieder de helft van het project, en dragen beide de helft van eventuele (financiële) risico’s. De bijdrage vanuit de Investeringsagenda is taakstellend. Een eventueel financieel tekort zal leiden tot een beperking van de scope van het project.

Voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is het opdrachtgeverschap overgedragen van de provincie naar de gemeente, met de daarbij behorende (financiële) risico’s. De provinciale bijdrage voor het project is taakstellend.

7     Knooppunt Joure (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
7 Knooppunt Joure

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten door Provinciale Staten genomen.

Wat heeft het gekost?
Het projectbudget van € 81 miljoen is toereikend. Tot op dit moment heeft het project € 62 miljoen uitgegeven. De verwachting  is dat dit project binnen budget zal worden opgeleverd. De aard en omvang daarvan kan op dit moment nog niet worden gezegd. Dat hangt mede af van de afronding en afrekening van het project met de opdrachtnemer en de manier waarop waarop de verrekening van BTW uiteindelijk mag plaatsvinden. Bij de jaarstukken of de eerste berap van volgend jaar zal hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Recent is het wegenwerk afgerond en is de nieuwe verkeersstructuur in gebruik. Er is in de afwerking nog wel het nodige te doen.
Daarnaast resteert alleen nog de verdieping van enkele gebieden in de Langwarder Wielen.

De afronding en afwikkeling van het project loopt door tot eind 2018 / begin 2019.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het werk ontwikkelt zich steeds verder en worden actuele risico’s geïnventariseerd en beheersd. In de huidige fase van het project hebben de risico’s vooral betrekking op de oplevering van het werk. Is de kwaliteit voldoende voor overdracht naar wegbeheerders en kunnen we tot afronding komen van alle contractuele afspraken met de opdrachtnemer? Dit is altijd een lastige fase, omdat het gaat om de puntjes op de i. Samen met de wegbeheerders (gemeente en Rijk) en de opdrachtnemer wordt hard gewerkt om ook deze fase af te ronden. De spanning op tijd en geld blijft daarom nog wel bestaan, hoewel de verwachtingen positief zijn.

8     RSP Spoorprojecten (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
8a Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle
8a1 Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
8a2 Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
8a3 Spooruitbreiding Zwolle - Herfte
8a4 Tractie Leeuwarden - Meppel
8a5 Overige inframaatregelen Leeuwarden – Zwolle voor 4de trein
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen
8c Station Werpsterhoeke
8d Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Sneek

Algemeen
De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in vier hoofdprojecten:

 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden.
 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
 4. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden – Sneek gaat over de infrastructurele maatregelen die nodig zijn om een 4de trein per uur te laten rijden tussen Leeuwarden en Sneek.

8a.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
In uw vergadering van 20 juni jl. besloot u om een spooraquaduct verder uit te werken als vervanging van de spoorbrug over het van Harinxmakanaal op het traject Leeuwarden – Zwolle (HRMK). Verder besloten Provinciale Staten om voor de vervanging van de spoorbrug HRMK op zoek te gaan naar aanvullende eigen financiële middelen en een lobby te starten voor de benodigde cofinanciering van het Rijk en Europa. Er zijn verder geen besluiten genomen door Provinciale Staten over onderstaande projecten.

Wat heeft het gekost?
1. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte
De kosten voor Herfte-Zwolle en ZwolleSpoort komen niet ten laste van de regio. Voor de realisatie is vorig jaar de bijdrage van € 10 miljoen vanuit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (IDH) voldaan.
2. Stroomvoorziening (tractie) Leeuwarden – Meppel
Voor het op orde brengen van de stroomvoorziening (tractie) tussen Leeuwarden en Meppel is een budget beschikbaar van € 5,6 miljoen. Hiervan is tot nu toe ca. € 5 miljoen uitgeven. De provincie is voor dit project geen risicodrager.
3. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle
Tussen Meppel en Zwolle zijn overwegveiligheidsmaatregelen nodig. Deze maatregelen zijn geraamd op € 0,5 mln. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de Motie Koopmans middelen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd? 1. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte
Het project Zwolle – Herfte wordt uitgevoerd in twee contracten. Te weten een contract voor de aanpassing van station Zwolle en een contract voor de extra sporen tussen station Zwolle en Herfte. ProRail wilde afgelopen periode de westzijde van station Zwolle aanpassen. Dit is gelukt. In de periode van 30 juni t/m 15 juli zijn de sporen op station Zwolle aangepast. ProRail en de ‘Combinatie VolkerRail en Blankevoort’ werken momenteel aan de voorbereidingen van de spooruitbreiding tussen station Zwolle en Herfte.
2. Tractie Leeuwarden – Meppel
In 2017 is de 1e fase van de aanpassing van de stroomvoorziening (tractie) tussen Leeuwarden en Meppel gerealiseerd. Hierdoor konden vanaf december 2017 vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Meppel. Afgelopen periode is verder gewerkt aan de 2e fase van het project. In deze fase worden de onderstations (transformatiehuisjes) op het traject Leeuwarden-Meppel voorzien van een tweede voedingskabel. Het tractiesysteem wordt hierdoor robuuster. Het onderstation van Grou krijgt ook een tweede kabel. Dit is nog niet gelukt en is nu waarschijnlijk in november 2018 klaar. De overleggen met de betrokken gemeenten en de provincie voor het leggen van deze kabel kostten meer tijd dan gepland.
3. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle
Het is de bedoeling dat de Sprinters tussen Leeuwarden en Meppel gaan doorrijden naar Zwolle. Hiervoor moeten er tussen Meppel en Leeuwarden nog enkele kleine overwegmaatregelen worden uitgevoerd. De tractie tussen Meppel en Zwolle is ook nog niet op orde. ProRail onderzoekt momenteel wat hiervoor moet gebeuren.

Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De verwachting is dat het aanleggen van de tweed kabel naar het onderstation te Grou, meer kost als gepland. Deze extra kosten worden conform afspraak gedragen door ProRail. De overige projecten kunnen binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In de dienstregeling vanaf 2021 gaan er vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Twee Intercity’s en twee Sprinters, waarbij het de bedoeling is dat de Sprinters aansluiting geven in Zwolle op andere treinen. Mogelijk is de spoorinfrastructuur in Meppel dan een knelpunt. Er zijn echter ook dienstregelingsvarianten waarbij station Meppel niet hoeft te worden aangepast. Hieruit dient uiterlijk in 2020 een keuze te worden gemaakt.

8b.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Door PS zijn in 2018 geen besluiten genomen over de capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen.

Wat heeft het gekost?
Van het totale budget dat beschikbaar is voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot nu toe € 31,4 mln. verplicht en/of uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
We wilden bereiken dat de aannemer de voorbereiding op de uitvoering afrondt. Dit is gelukt. Ook wilden we bereiken dat de aannemer op 1 juli start met het aanleggen van de werkterreinen en het grondwerk voor het tweede spoor tussen Zuidhorn en Hoogkerk. In Hoogkerk is gestart met het grondwerk.

In de vorige berap gaven we aan dat er voor de zomer een uitspraak zou liggen van de Raad van State over de beroepen tegen het tracébesluit. Dit is eind november 2018. Dit hindert de planning vooralsnog niet.

Een aantal gronden is formeel nog niet in eigendom van ProRail. ProRail en de verkopers hebben inmiddels over de gronden die nodig zijn voor de spoorverdubbeling mondeling overeenstemming. De uitvoering van dit deel van het werk is bepalend voor het moment dat de extra sneltrein kan gaan rijden. Van één dossier is de verwachting dat onteigening nodig is. Samen met de aannemer bekijken we hoe we hier mee om gaan bij de uitvoering. Mogelijk dat de aannemer dit deel later kan aanleggen.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Op dit moment is het Tracébesluit nog niet onherroepelijk omdat er nog beroepsprocedures lopen. Op basis hiervan kan de Raad van State aangeven dat het Tracébesluit (op een beperkt aantal punten) aangepast moet worden. Dit kan ook zijn doorwerking hebben in ontwerpen die de aannemer hiervoor moet aanpassen.

De voorbereiding op de uitvoering is voor een groot deel klaar. Op basis hiervan waren aanvullende ontwerpopgaves nodig om dit af te ronden. De kosten hiervan worden betaald vanuit de risicoreservering van het projectbudget. Tot op heden is er voldoende budget om dit op te vangen maar zijn er minder middelen beschikbaar om tegenvallers tijdens de uitvoering te financieren. We houden nauwlettend in de gaten welke gevolgen dit heeft voor de risicoreservering tijdens de uitvoering en hoe we hier mee om kunnen gaan.

Er is een ontheffing Wet Natuurbescherming nodig omdat er een aantal beschermde dieren leven in het projectgebied waar gebouwd moet worden. Deze ontheffing is nog niet definitief. Dit is naar verwachting in september. Dan is nog beroep mogelijk tegen de ontheffing. Dit kan de uitvoering vertragen.

8c.  Station Werpsterhoeke

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Provinciale Staten hebben in het eerste kwartaal van 2018 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Tot en met juli 2018 is €18,5 miljoen inclusief btw verplicht en/of uitgegeven uit het RSP-budget voor station Werpsterhoeke. Voor de realisatie van beide onderdoorgangen (fase 1) is een totaalbudget beschikbaar van € 21 miljoen (prijspeil 2014).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Verdere afbouw van beide onderdoorgangen. De geplande ingebruikname in april 2018 is niet gehaald. Er was met de gemeente Leeuwarden discussie over het beheer van de pompinstallatie van de fietsonderdoorgang. De opening van de fietsonderdoorgang is nu gepland in september. Bij de auto-onderdoorgang is er meer kwelwater dan verwacht. De aannemer legt hiervoor een extra pompinstallatie aan. Hij start hier direct na de zomer mee. Vervolgens wordt de onderdoorgang afgebouwd.

Direct ten noorden en zuiden van de onderdoorgangen liggen overwegen: de overweg Barrahûs en de overweg Nije Werpsterdyk. Het opheffen van de overweg Barrahûs maakt onderdeel uit van dit project. De overweg Nije Werpsterdyk niet. Het BO-spoor van 29 juni jl. besloot om ook Nije Werpsterdyk af te sluiten en te saneren. Hiervoor is een bedrag van € 0,25 mln. beschikbaar gesteld uit de Motie Koopmans.

De overweg Barrahûs is nu nog nodig voor landbouw verkeer. Dit is niet meer nodig als de gemeente een nieuwe aansluiting realiseert tussen de Bredyk en de Overijssellsse laan. De gemeente startte dit voorjaar met de voorbereiding van deze aansluiting. Na de zomer gaan wij samen met de gemeente Leeuwarden en ProRail in gesprek met direct omwonenden over het opheffen van beide overwegen. Daarna besluit de provincie samen met de gemeente en ProRail over het opheffen van de overweg Barrahûs.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De gemeente gaat de onderdoorgangen beheren. Onderdeel van de onderdoorgang is een innovatieve pompinstallatie om het zoute kwelwater af te voeren. De gemeente maakt zich nog zorgen over de werking van de pompinstallatie en heeft het beheer hiervan nog niet overgenomen. De aannemer is gevraagd om de gemeente Leeuwarden bij het onderhoud van de pompinstallaties te begeleiden. Dit gebeurt op kosten van het project. We verwachten dat de gemeente het beheer van de onderdoorgangen dan overneemt.

8d.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden – Sneek

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten zijn in de afgelopen periode geen besluiten genomen. Op 3 juli jl. hebben wij u per brief (kenmerk: 01542228) geïnformeerd over de mogelijkheid van een tijdelijke oplossing om in 2020 met 4 treinen tussen Sneek en Leeuwarden te rijden.

Wat heeft het gekost?
Voor de planuitwerkingsfase heeft de provincie een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld aan ProRail. Hiervan is tot en met juli 2018 € 0,635 miljoen door de provincie aan ProRail betaald. Het budget voor het totale project is € 11,7 miljoen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Zoals in de brief van 3 juli jl. is aangegeven is het niet mogelijk om het oorspronkelijke plan uit te voeren, waarbij tussen Mantgum en Sneek harder wordt gereden. Samen met ProRail is een tijdelijke oplossing bedacht om toch in 2020 met 4 treinen tussen Sneek en Leeuwarden te rijden. Dit is dan alleen in de spitsrichting, waarbij 2 keer per uur in Mantgum wordt gestopt. In het BO-spoor van 29 juni jl. is besloten om deze tijdelijke oplossing verder uit te werken.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bij het uitwerken van het ontwerp voor de tijdelijke oplossing kan blijken dat de kosten van het project hoger zijn dan het beschikbare budget van € 15,0 miljoen. Er zal dan naar extra budget worden gezocht. Vooruitlopend hierop is het project aangekaart als knelpunt voor de Motie Sienot. De planning om de maatregelen voor de tijdelijke oplossing te realiseren voor de dienstregeling van 2021 is krap. Om dit risico te beheersen wordt een projectgroep geïnstalleerd waarin ook Arriva en de Provincie Fryslân zijn vertegenwoordigd. Er kan dan gelijk bijgestuurd worden indien nodig.

Print deze pagina