Paragraaf Grondbeleid

Tweede bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2018 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2018 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer). Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

De grondverwerving voor de projecten N369 De Koaten en N357 Hallum-Holwerd is afgerond. Alle verwervingen zijn op minnelijke wijze tot stand gekomen.

Voor de NNN-opdracht (voorheen EHS) is voor 2018 begroot 80 ha NNN te verwerven en 120 ha te verkopen. Momenteel is er 96 ha NNN en 84 ha ruilgrond verworven. Er is 93 ha aan ruilgrond verkocht tot op heden.

De verkoop van de overtollige opstallen verloopt tevens voorspoedig. Er zijn reeds 4 opstallen verkocht en is de verwachting dat er dit jaar nog 3 opstallen verkocht kunnen worden.

Tevens wordt de 148 ha grond vanuit het Natuurpact waarvan de provincie economisch eigenaar was ook het juridisch deel overgedragen aan de provincie.

In november 2015 hebben wij het plan van aanpak onrechtmatig gebruik provinciale gronden vastgesteld. De raming hiervan is te rooskleurig geweest. Zowel financieel als inhoudelijk. De inkomsten worden om diverse redenen niet gehaald. Aan de ene kant omdat het project is vertraagd en aan de andere kant omdat gebruikers zelden tot koop van de grond overgaan. De kosten zijn ook lager dan voorheen geraamd. Dit leidt tot een bijstelling van zowel de baten als de lasten. In het tweede kwartaal van 2018 heeft een tussenevaluatie van het project plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan zal de koers van het vervolg van het project worden vastgesteld.

Er hebben zich met betrekking tot de terpen nog geen nieuwe kansen voorgedaan in 2018.

Print deze pagina