Provinciebestuur en organisatie

Jaarstukken

Samenstelling Gedeputeerde Staten

drs. A.A.M. Brok, Commissaris van de Koning

Portefeuille
•  Algemene coördinatie
•  Openbare orde en veiligheid
•  Communicatie en Public Relations
•  Coördinatie externe betrekkingen/Europa
•  Relatiebeheer bedrijfsleven Fryslân, zowel provinciaal, nationaal als internationaal
•  Coördinatie deelnemingenbeleid
•  Ambassadeurschap regiomarketing
•  Coördinatie Interbestuurlijk Toezicht (IBT)
•  Algemene bestuurlijke zaken en bestuurskwaliteit gemeenten (in relatie tot koersbeleid)

Gedeputeerde S. de Rouwe (CDA)

Portefeuille
•  1e loco
•  Financiën
•  Economische Zaken (incl. Windpark, NOM)
•  Kennis en Onderwijs (incl. UCF)
•  Kennis en Innovatienetwerk Fryslân
•  Bestuur, incl. toezicht gemeenten

Gedeputeerde mr. J.G. Kramer (FNP)

Portefeuille
•  Natuur en landelijk gebied (incl. weidevogels)
•  Plattelandsbeleid en krimp
•  Land- en tuinbouw (incl. Agrofood en Dairy campus)
•  Monumentenzorg, cultuurhistorie en archeologie
•  Openbaar Vervoer (inclusief rail-infra)

Gedeputeerde M. Schrier (SP)

Portefeuille
•  Milieu en handhaving (incl. FUMO)
•  Duurzame energie (incl. Mijnwet)
•  Sociaal beleid en zorg
•  Fiets- en wandelbeleid
•  Sport

Gedeputeerde K. Kielstra (VVD)

Portefeuille
•  Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en kwaliteit woonomgeving
•  Recreatie en toerisme, inclusief Regiomarketing Fryslân
•  Grondbeleid
•  Wadden en Waddenfonds
•  Bedrijfsvoering, personeel & organisatie
•  Europa en Internationale contacten
•  IPO
•  Project De Nieuwe Afsluitdijk
•  Project nieuwbouw Thialf

Gedeputeerde mr. S.A.E. Poepjes (CDA)

Portefeuille
• Infrastructuur en mobiliteit
• Taal, media, kunst en cultuur (inclusief KH 2018 en Omrop Fryslân)
• Water (excl. DNA, inclusief Veenweide)

Algemeen directeur en secretaris Gedeputeerde Staten
R. Bouius-Riemersma

Samenstelling Provinciale Staten (dec 2018)

 • Partij
 • Christen Democratisch Appèl (CDA)
 • Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 • Socialistische Partij (SP)
 • Fryske Nasjonale Partij (FNP)
 • Partij voor de Vrijheid (PVV)
 • ChristenUnie
 • D66
 • GrienLinks
 • Partij voor de Dieren
 • 50PLUS
 • Fryske Frijhheids Partij
 • Statenlid S.Schukking
 • Totaal
 • Aantal zetels
 • 9
 • 7
 • 5
 • 5
 • 4
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 43

Ambtelijke organisatie

 

Print deze pagina