Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.1 Provinciefonds

Jaarstukken

De raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de decembercirculaire 2018 van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Correctie 2017
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 1
 • Waddenfonds
 • Programma 2
 • Beter Benutten
 • Extra sneltrein Groningen - Leeuwarden
 • Programma 3
 • Zoetwater
 • Vismigratierivier
 • Weidevogels
 • Bodemsanering
 • Melkveehouderij
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Jong leren eten
 • Duurzaam door
 • Hydrologische maatregelen
 • Programma 4
 • Interreg V
 • Aanpak probl vakantieparken
 • Programma 5
 • Monumentenzorg
 • DINGtiid
 • Programma 7
 • Congres Grondgebonden GLB
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • 2.018
 • 166.089
 • 249
 • 166.338
 • 28.878
 • 43
 • 13.724
 • 154
 • 1.653
 • 25
 • 2.240
 • 60
 • 222
 • 50
 • 50
 • 171
 • 24
 • 100
 • 1.464
 • 27
 • 100
 • 48.985
 • 215.323
 • 2.019
 • 175.639
 • 175.639
 • 28.878
 • 105
 • 25
 • 2.240
 • 60
 • 175
 • 1.349
 • 32.833
 • 208.472
 • 2.020
 • 181.538
 • 181.538
 • 28.878
 • 2.240
 • 1.349
 • 32.467
 • 214.005
 • 2.021
 • 186.677
 • 186.677
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 216.904
 • 2.022
 • 192.254
 • 192.254
 • 28.878
 • 1.349
 • 30.227
 • 222.481

Toelichting:

De definitieve bedragen per eenheid van de maatstaven 2017 hebben in 2018 geleid tot een correctie van de algemene uitkering van € 249.000. Dit bedrag is verrekend met de algemene uitkering over 2018 maar was niet als zodanig in de begroting opgenomen.

 

Print deze pagina