Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Begroting

Plattelands- en krimpbeleid

Wat willen we bereiken?

Het Friese platteland is leefbaar en vitaal. Het platteland maakt deel uit van alle provincale beleidsvelden, gericht op leefbaarheid en sociaal-economische ontwikkeling. Wij streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor bewoners van het platteland en treden op als kennismakelaar en facilitator, of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Volgens ons gaat het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.

Wij zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen. Zo stimuleren wij met het Iepen Mienskipsfûns onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie. De streekagenda’s weerspiegelen de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving willen wij een aanjaagfonds creëeren voor gemeenten en woningcorporaties, zorgpartijen, aannemers, makelaars, banken, voorlopers in technologie en particulieren, en de grootste groep woningbezitters in Fryslân ondersteunen en inspireren.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • In het kader van Kansen in Kernen herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
 • De verdere financiële en technische haalbaarheid van een eerste fase van het programma Holwerd aan Zee onderzoeken.
 • We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
 • Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij zetten voor de huidige collegeperiode € 750.000 in voor de procedurele afhandeling van subsidieaanvragen door SNN en RVO. Dit om de totaal verwachte investeringsomvang voor beide gebieden (ca. € 16.332.500,– ) waar te kunnen maken.
 • We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
 • In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
 • We ronden een aantal maatregelen af van fase 1b en fase 2 van de gebiedsontwikkeling Centrale As. We bereiden een aantal maatregelen voor die gepland zijn voor uitvoering in 2019. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
 • Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. Dit resultaat wordt als volgt geconcretiseerd: We dragen met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving bij aan de leefbaarheid van zowel het Friese platteland als de Friese steden, door o.a. het saneren van ‘rotte kiezen’, door gemeenten te helpen in hun keuzes over waar maatschappelijke voorzieningen nog haalbaar zijn, of bij bundeling van voorzieningen, door woningen èn bouwtechnisch bij de tijd te helpen brengen èn levensloopbestendig te maken èn bij kruispunten van digitale voorzieningen.

Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Wat willen we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.

Onze inzet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân is verder gericht op een verantwoorde inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.
Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners. Wij zien in dit kader ook toe op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.
Bij de programmering van bedrijventerreinen in Fryslân moet rekening gehouden worden met regionale spreiding, de schaal, de locatie en de kwaliteit van het aanbod. In het kader van een zorgvuldig gebruik van de ruimte enerzijds, en het benutten van economische kansen anderzijds, willen we daarom met de Friese gemeenten tot een goede afstemming komen tussen vraag en aanbod als het gaat om de programmering van bedrijventerreinen. Uit de vraagprognose 2015 hieromtrent blijkt namelijk dat er in Fryslân voldoende hectares aan bedrijventerreinen aanwezig zijn om aan de verwachte vraag tot 2030 te kunnen voldoen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
 • Vanuit het oogpunt van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit vervullen we een adviserende rol bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenkust, LF2018, duurzame energieprojecten en incidenteel bij gemeentelijke projecten.
 • Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; het voorstel tot besluitvorming zal in het voorjaar van 2018 aan PS worden voorgelegd.
 • We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
 • We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
 • Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
 • We hebben in alle regio’s afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering, we ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad en we zien er op toe dat gemeenten actuele woonvisies / programma’s opstellen.
 • We hebben afspraken gemaakt met gemeenten in regioverband met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen en we zullen deze afspraken monitoren.
 • We starten het proces op om tot een nieuwe prognose van vraag en aanbod komen, waarbij wij er naar streven om in regioverband afspraken te maken met de gemeenten met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen.

Sociaal beleid

Wat willen we bereiken?

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie, maar ligt volledig bij de gemeenten. Wij maken voeren daarom geen autonoom sociaal beleid meer, maar zetten in plaats daarvan in op sociaal inclusief beleid, wat wil zeggen dat ons sociaal beleid een inclusief onderdeel uitmaakt van de provinciale kerntaken. We willen echter wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. We vinden het ook belangrijk dat er sprake is van een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen.
Met het Kansenfonds scheppen we op provinciale schaal kansen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het Kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.
Het terugdringen van laaggeletterdheid is in de eerste plaats een gemeentelijke taak. Wij ondersteunen als provincie echter een bovenlokale aanpak waarbij onze ambitie is dat Fryslân uit de landelijke top 3 verdwijnt.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
 • Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
 • In 2018 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk (besluit PS 2008/2009), om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren, ook in het kader van Streekwurk. Een voorbeeld daarvan is brede schoolontwikkeling
 • De spreiding en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen, inclusief het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, realiseren we integraal in provinciaal beleid door er bij iedere provinciale kerntaak, indien relevant, rekening mee te houden, conform resultaat 1 (“Bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal aandacht aan ouderen”). Het sociale team adviseert daartoe over de mogelijkheden omtrent sociaal inclusief beleid op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, cultuur, wonen en Merk Fryslân. Concrete voorbeelden van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Sportbeleid

Wat willen we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we door middel van een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciale aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen en aan het jaarlijkse Sportgala. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, en er aandacht voor te vragen in het onderwijs, bijvoorbeeld in het project Fryske sport yn dyn Klasse.
 • In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
 • Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
 • We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad de Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Wat mag het kosten?

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Het kadernotavoorstel Afronden gebriedsontwikkeling Centrale As bedraagt € 2,5 mln. en het voorstel Transitiefonds leefbare fysieke omgeving € 3 mln. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het voorstel Zwembad de Welle bedraagt € 4 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Plattelands- en krimbeleid
1. In het kader van Kansen in Kernen herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2. De verdere financiële en technische haalbaarheid van de tweede fase van het programma Holwerd aan Zee onderzoeken.
3. We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
4. Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij zetten voor de huidige collegeperiode € 750.000 in voor de procedurele afhandeling van subsidieaanvragen door SNN en RVO. Dit om de totaal verwachte investeringsomvang voor beide gebieden (ca. € 16.332.500,-- ) waar te kunnen maken.
5. We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6. In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7. We ronden een aantal maatregelen af van fase 1b en fase 2 van de gebiedsontwikkeling Centrale As. We bereiden een aantal maatregelen voor die gepland zijn voor uitvoering in 2019. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
8. Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. Dit resultaat wordt als volgt geconcretiseerd: We dragen met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving bij aan de leefbaarheid van zowel het Friese platteland als de Friese steden, door o.a. het saneren van ‘rotte kiezen’, door gemeenten te helpen in hun keuzes over waar maatschappelijke voorzieningen nog haalbaar zijn, of bij bundeling van voorzieningen, door woningen èn bouwtechnisch bij de tijd te helpen brengen èn levensloopbestendig te maken èn bij kruispunten van digitale voorzieningen.
9. Uitvoeren van de resterende ANNO-projecten.

Toelichting:

2. Het programma is inmiddels in een aantal fases opgedeeld. De huidig lopende projecten worden aangeduid met fase 1. De dijkdoorbraak met daaraan gekoppeld het beleefmeer wordt nu aangeduid met fase 2. Het genoemde resultaat heeft betrekking op fase 2 van het programma en het resultaat is derhalve geactualiseerd (gesproken werd van “een eerste fase” van het programma Holwerd aan Zee).

7. Zie voor een uitgebreide toelichting de paragraaf grote projecten.

8. De brede omschrijving van resultaat 41 (transitiefonds fysieke leefomgeving) is inmiddels versmald tot een verkenning van 3 concretere thema’s: de particuliere woningvoorraad in het krimpgebied Noordoost Fryslân, de Retail agenda en het derde thema wordt nog verkend op het gebied van zorgvastgoed. Deze drie denkrichtingen worden vervolgens verder geconcretiseerd. Deze concretisering zal rond de zomer worden voorgelegd aan GS, en zal ter informatie aan PS worden aangeboden.

9. Watersportstad Dokkum en het integraal project Súd Ie zijn beide als projecten opgenomen op de ANNO-agenda. Voor beide projecten is provinciale cofinanciering toegezegd, mits er ook een beschikking van cofinanciering Waddenfonds is. De projecten zijn in 2014 ingediend voor Waddenfonds subsidie, maar is qua subsidietoekenning opgesplitst in drie onderdelen, dit vanwege de beschikbaarheid van middelen bij het Waddenfonds in combinatie met de destijds geldende toewijzingssystematiek. Door die gefaseerde toedelingssystematiek wordt ook de provinciale cofinanciering van € 9,14 miljoen over een langere periode ingezet dan oorspronkelijk was voorzien. In de 2e berap zal er meer duidelijkheid zijn over de Waddenfondssubsidie en de looptijd en zal gerapporteerd worden over de effecten hiervan voor de uitvoering van het project.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Plattelands- en krimpbeleid
Plattelandsbeleid Initiatieven die de leefbaarheid op platteland vergroten Stimulering 3 tot 6 initiatieven
Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 tot 15 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders; tussen de 300 en 400 aanvragen
Leefbaarheid Uitwerking vervolg Startnotitie Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma gereed
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Regionale agenda’s leefbaarheid
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteund om een instrument te ontwikkelen om lokaal te komen tot afstemming van voorzieningen
Ondersteuning bij regionale initiatieven Gereed
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Inzicht/analyse regionale sterkte/zwakte en ondersteuningsbehoefte Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Transitiefonds gereed
Uitwerking provinciaal Transitiefonds 1 masterclass
Masterclasses en dreamsessie 1 dreamsessie
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Toelichting:

Ondersteuning bij voorzieningenspreidingsplannen: In regionaal verband wordt door gemeenten en stakeholders gewerkt om te komen tot afstemming van voorzieningen. Voortschrijdend inzicht laat zien dat er geen voorzieningenspreidingsplan per regio wordt opgeleverd, maar dat er op lokaal niveau afstemming wordt gezocht. Wij ondersteunen gemeenten om instrumenten te ontwikkelen om op lokaal niveau te komen tot afstemming van voorzieningen. Voorbeeld is het project “Serious Game” in Noordwest Fryslân en de “” Atlas van Noordoost Fryslân”. De doelwaarde is om die reden geactualiseerd (gesproken werd van ’Minimaal 1 voorzieningenspreidingsplan gereed’).

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Ruimtelijke kwaliteit en wonen
1. We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2. Vanuit het oogpunt van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit vervullen we een adviserende rol bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenkust, LF2018, duurzame energieprojecten en incidenteel bij gemeentelijke projecten.
3. Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; het voorstel tot besluitvorming zal in het voorjaar van 2018 aan PS worden voorgelegd.
4. We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
5. We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
6. Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
7. We hebben in alle regio’s afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering, we ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad en we zien er op toe dat gemeenten actuele woonvisies / programma’s opstellen.
8. We hebben afspraken gemaakt met gemeenten in regioverband met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen en we zullen deze afspraken monitoren.
9. We starten het proces op om tot een nieuwe prognose van vraag en aanbod komen, waarbij wij er naar streven om in regioverband afspraken te maken met de gemeenten met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen.
10. Een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân middels de subsidieregeling herbestemming en sloop.

Toelichting:

10. Dit resultaat is nu nieuw toegevoegd, omdat de regeling pas in februari 2018 kon worden opengesteld, en daarom niet al eerder in de begrotingstekst kon worden opgenomen. De reden daarvan was dat er eerst besluitvorming in PS nodig was om af te kunnen wijken van de Nota Uitvoering Begroting voor wat de realisatietermijn van projecten in het kader van deze regeling betreft (sloop- en herbestemmingsprojecten kennen immers vaak een wat langere realisatietermijn, waardoor de in de bovengenoemde nota gestelde datum van 31 december 2019 mogelijk niet gehaald zou kunnen worden). In het eerste kwartaal van 2018 is goed gebruik gemaakt van deze subsidieregeling.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ruimtelijke kwaliteit en wonen
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Mei 2018, vaststelling PIP in PS
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen enreactieve aanwijzingen
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 55 adviezen
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Voorstel aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Planmonitor is beschikbaar
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale bedrijventerreinplannen met gemeenten in regioverband Afspraken zijn gemaakt

Toelichting:

PIP Windpark Hiddum-Houw: Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ten behoeve van Windpark Hiddum Houw zal naar verwachting in juni dit jaar aan de Staten worden voorgelegd.

Verblijfsgerechtigden: Er zijn een aantal gemeenten gefuseerd en daarom is de doelwaarde geactualiseerd van 20 naar 16 gemeenten.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1. 1. Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2. 2. Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
3. 3. In 2018 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk (besluit PS 2008/2009), om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren, ook in het kader van Streekwurk. Een voorbeeld daarvan is brede schoolontwikkeling
4. De spreiding en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen, inclusief het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, realiseren we integraal in provinciaal beleid door er bij iedere provinciale kerntaak, indien relevant, rekening mee te houden, conform resultaat 1 (“Bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal aandacht aan ouderen”). Het sociale team adviseert daartoe over de mogelijkheden omtrent sociaal inclusief beleid op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, cultuur, wonen en Merk Fryslân. Concrete voorbeelden van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

1. Met deze wijziging wordt het bestedingsritme aangepast aan de concrete projecten die gesubsidieerd worden vanuit het Kansenfonds. Daarnaast zijn er twee bezwaren gehonoreerd m.b.t. de eerste tender 2017. Hiervoor zijn middelen nodig die begroot staan in het jaar 2021. Met de bijgevoegde begrotingswijziging worden deze middelen naar 2018 gehaald.

4. We zijn bezig met de uitvoering van de opdracht kerntaken aan zet en voor de zomer wordt duidelijk hoe er invulling wordt gegeven aan de invulling van sociaal en zorg binnen de kerntaken (interne thermometer, interne werkwijze en invulling sociaal kwaliteitsteam).

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Sociaal beleid
Goede spreiding zorgvoorzieningen In iedere nieuwe beleidsbrief en bij het programma van eisen voor ov en infrastructurele projecten wordt rekening gehouden met spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iedere beleidsbrief en elk programma
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 8-10 projecten

Toelichting:

Goede spreiding zorgvoorzieningen: Zie voor een nadere toelichting resultaat 4.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1. Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, en er aandacht voor te vragen in het onderwijs, bijvoorbeeld in het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2. In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
3. Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4. We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad de Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Plattelands- en krimpbeleid
1 In het kader van Kansen in Kernen herinrichting van 6 dorpskernen, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2 De verdere financiële en technische haalbaarheid van de tweede fase van het programma Holwerd aan Zee onderzoeken.
3 We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns. Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend.
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij zetten voor de huidige collegeperiode € 750.000 in voor de procedurele afhandeling van subsidieaanvragen door SNN en RVO. Dit om de totaal verwachte investeringsomvang voor beide gebieden (ca. € 16.332.500,-- ) waar te kunnen maken.
5 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7 We ronden een aantal maatregelen af van fase 1b en fase 2 van de gebiedsontwikkeling Centrale As. We bereiden een aantal maatregelen voor die gepland zijn voor uitvoering in 2019. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
8 Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. Dit resultaat wordt als volgt geconcretiseerd: We dragen met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving bij aan de leefbaarheid van zowel het Friese platteland als de Friese steden, door o.a. het saneren van ‘rotte kiezen’, door gemeenten te helpen in hun keuzes over waar maatschappelijke voorzieningen nog haalbaar zijn, of bij bundeling van voorzieningen, door woningen èn bouwtechnisch bij de tijd te helpen brengen èn levensloopbestendig te maken èn bij kruispunten van digitale voorzieningen.
9 Uitvoeren van de resterende ANNO-projecten.

Toelichting:

1. In Tytsjerksteradiel loopt de uitvoering volgens planning. In Dantumadiel is de uitvoering in Feanwâlden, het parkgedeelte, echter vertraagd. Vanwege de complexiteit van het gebied en de verschillende partijen (o.a. NS, ProRail, Talmahûs en tankstation) waar afspraken mee moeten worden gemaakt, is meer tijd nodig voor de voorbereiding.

3. Het budget voor de regeling Iepen Mienskipfûns (IMF) wordt ingezet voor de uitvoering van IMF tenders in zowel Noordoost, Noordwest, Zuidoost, Zuidwest en Wadden Fryslân. In 2018 zijn tot nu toe (tender 1 en 2) 373 projectaanvragen ingediend en 253 projectaanvragen gehonoreerd. Voor de financiële afwikkeling van tenders geldt een termijn van uiterlijk twee jaar na het verlenen van de beschikking. Ten behoeve hiervan is het nodig een deel van het budget 2018 door te schuiven naar 2019.

4. Binnen het LEADER-programma worden middels een tender systematiek projecten vanuit de Mienskip financieel ondersteund. De totale investeringsomvang (privaat, gemeenten, Provincie en EU) voor projecten in Noordwest en Noordoost wordt geschat op ruim € 16 miljoen. Er wordt een aanpassing in het kasritme voorgesteld omdat ingediende subsidieaanvragen laat op gang komen en bevoorschotting plaats vindt op basis van werkelijk gemaakte kosten.

5. De bestaande middelen Krimp worden ingezet om met name spoor 3 uit de bestaande beleidsbrief Krimp & Leefbaarheid 2016-2020 te kunnen voeren. De kosten voor dit spoor vallen deels in 2019, waardoor middels een begrotingswijziging voorgesteld wordt budget vanuit 2018 naar 2019 door te schuiven.

7. Voor fase 2a en b is de provinciale bijdrage, met uitzondering van de financiering op landschapsonderhoud, gedekt. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf grote projecten.

8. Bij de Kadernota 2018 is € 3 miljoen vrijgemaakt voor het Transitiefonds Fysieke Leefomgeving. Deze middelen zijn in de jaren 2018 t/m 2021 weggezet. Op 17 juli 2018 heeft de besluitvorming in GS plaatsgevonden over de verdeling van de middelen over 3 richtingen: Wonen (€ 1 miljoen), Retail (€ 1 miljoen) en Zorgvastgoed (€ 636.000,-). Momenteel wordt gewerkt aan de verdere invulling en concretisering van het Transitiefonds. Er worden in 2018 nog geen uitgaven gedaan op deze drie richtingen, waardoor de middelen middels een begrotingswijziging doorgeschoven worden naar 2019. In 2019 worden de eerste uitgaven verwacht.

9. Het project Súd Ie en Watersportstad Dokkum zijn in 2017 losgekoppeld van het ANNO 1 programma. Het project Súd Ie bestaat uit drie uitvoeringsfasen. Voor de derde (en laatste) fase is een subsidieprocedure voor een bijdrage uit het Investeringskader Waddenfonds gestart. In het najaar van 2018 wordt hierover een besluit genomen en kan, afhankelijk van de eventuele beschikking, worden gestart. Voor de uitvoering van dit project is ca. € 3,5 miljoen provinciale co-financiering gereserveerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Plattelands- en krimpbeleid
Plattelandsbeleid Initiatieven die de leefbaarheid op platteland vergroten Stimulering 3 tot 6 initiatieven
Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 tot 15 dorpshuizen
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders. Tussen de 300 en 400 aanvragen
Leefbaarheid Uitwerking vervolg Startnotitie Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma gereed
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Regionale agenda’s leefbaarheid
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteund om een instrument te ontwikkelen om lokaal te komen tot afstemming van voorzieningen
Ondersteuning bij regionale initiatieven Gereed
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Inzicht/analyse regionale sterkte/zwakte en ondersteuningsbehoefte Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio Transitiefonds gereed
Uitwerking provinciaal Transitiefonds 1 masterclass
Masterclasses en dreamsessie 1 dreamsessie
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek

Toelichting:

Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio: Op dit moment wordt gewerkt aan het concretiseren van het Transitiefonds. Dit gebeurt op de drie denkrichtingen Wonen, Retail en Zorgvastgoed. De indicator staat op oranje omdat het op dit moment nog niet goed te zeggen is of we aan het einde van het jaar het Transitiefonds gereed hebben. We sturen er op om in het eerste kwartaal van 2019 te kunnen starten met de uitvoering.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Ruimtelijke kwaliteit en wonen
1 We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2 Vanuit het oogpunt van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit vervullen we een adviserende rol bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenkust, LF2018, duurzame energieprojecten en incidenteel bij gemeentelijke projecten.
3 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; het voorstel tot besluitvorming zal in het voorjaar van 2018 aan PS worden voorgelegd.
4 We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
5 We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
6 Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
7 We hebben in alle regio’s afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering, we ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad en we zien er op toe dat gemeenten actuele woonvisies / programma’s opstellen.
8 We hebben afspraken gemaakt met gemeenten in regioverband met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen en we zullen deze afspraken monitoren.
9 We starten het proces op om tot een nieuwe prognose van vraag en aanbod komen, waarbij wij er naar streven om in regioverband afspraken te maken met de gemeenten met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen.
10 Een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân middels de subsidieregeling herbestemming en sloop.

Toelichting:

6. Er is vrijval ontstaan in het ISV3 budget doordat bij een aantal projecten de kosten lager waren dan begroot en daarom is de ISV3-subsidie lager vastgesteld. Daarnaast is 1 project niet gerealiseerd en daarmee is de ISV3 subsidie op € 0 vastgesteld. Met de bijgevoegde begrotingswijziging valt er € 500.700 vrij.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ruimtelijke kwaliteit en wonen
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Mei 2018, vaststelling PIP in PS
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen.nBeperken aantal zienswijzen enreactieve aanwijzingen
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 55 adviezen
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Voorstel aan PS
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Planmonitor is beschikbaar
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten
Programmering bedrijventerreinen Regionale bedrijventerreinplannen met gemeenten in regioverband Afspraken zijn gemaakt

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sociaal beleid
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
3 In 2018 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk (besluit PS 2008/2009), om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren, ook in het kader van Streekwurk. Een voorbeeld daarvan is brede schoolontwikkeling
4 De spreiding en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen, inclusief het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, realiseren we integraal in provinciaal beleid door er bij iedere provinciale kerntaak, indien relevant, rekening mee te houden, conform resultaat 1 (“Bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal aandacht aan ouderen”). Het sociale team adviseert daartoe over de mogelijkheden omtrent sociaal inclusief beleid op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, cultuur, wonen en Merk Fryslân. Concrete voorbeelden van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

1. Voor de 1e tender 2018 is voor de regeling Kansenfonds € 621.983 gehonoreerd, wat verspreid over de jaren 2018, 2019 en 2020 uitbetaald gaat worden. Daarnaast is de 2e tender 2019 opengesteld ter hoogte van € 600.000, welke in 2019 tot besteding zal leiden. Middels de bijgevoegde begrotingswijziging wordt het budget in het juiste bestedingsritme gezet en worden de resterende middelen uit 2018 en 2020 overgeheveld naar 2019.

3. De middelen voor de monitoring van de aandachtsgebieden staan grotendeels begroot in 2018, terwijl de kosten jaarlijks worden betaald tijdens de looptijd van het project tot en met 2023. Met de bijgevoegde begrotingswijziging worden de middelen van 2018 verschoven naar latere jaren. Daarnaast wordt middels begrotingswijziging voorgesteld om € 900.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de projecten en de monitoring, advies en ondersteuning van de projecten in beide gemeenten voor de jaren 2020 t/m 2024. Voor deze laatste 4 jaar was de gedachte de kosten in te brengen bij de coalitieonderhandelingen voor de volgende coalitieperiode. Echter gaat het hier om onvermijdelijke kosten en is het beter dit budget nu te regelen in plaats van deze bij de nieuwe coalitie neer te leggen.

4. We zijn bezig met de uitvoering van de opdracht Kerntaken aan Zet en in het najaar wordt duidelijk hoe er invulling zal worden gegeven aan sociaal en zorg binnen de kerntaken. De opdracht Kerntaken aan Zet houdt verband met de uitvoering van resultaat 19 uit het coalitieakkoord (spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen). Kerntaken aan Zet levert een interne thermometer, een interne werkwijze en de invulling van een sociaal kwaliteitsteam. Op deze wijze wordt zorg en sociaal beleid ingevlochten worden in de provinciale kerntaken. Een en ander leidt na de zomer tot concrete plannen, c.q. projecten. In verband met deze planning wordt het budget middels bijgevoegde begrotingswijziging doorgeschoven naar 2019. Daarbij wordt rekening gehouden met een reservering van € 150.000 voor Zorgbelang in 2019.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Sociaal beleid
Goede spreiding zorgvoorzieningen In iedere nieuwe beleidsbrief en bij het programma van eisen voor ov en infrastructurele projecten wordt rekening gehouden met spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iedere beleidsbrief en elk programma
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 8-10 projecten

Toelichting:

Goede spreiding zorgvoorzieningen: Zie voor nadere toelichting resultaat 4.

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
Sportbeleid
1 Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, en er aandacht voor te vragen in het onderwijs, bijvoorbeeld in het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
3 Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad de Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Toelichting:

4. De voorbereiding van de nieuwbouw van het zwembad duurt langer dan vooraf ingeschat. Naar verwachting is het zwembad in 2019 aanbesteed, waarna de realisatie kan beginnen en na aanvraag van de gemeente de subsidie verleend kan worden. Dit betekent dat het bestedingsritme ook verandert en de middelen middels een begrotingswijziging van 2018 doorschuiven naar 2019. Voor de scope en het eindresultaat verandert er niets.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten.
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen

Jaarstukken

Plattelands- en krimpbeleid

Wat wilden we bereiken?

Het Friese platteland is leefbaar en vitaal. Het platteland maakt deel uit van alle provinciale beleidsvelden, gericht op leefbaarheid en sociaal-economische ontwikkeling. Wij streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor bewoners van het platteland en treden op als kennismakelaar en facilitator, of, als het algemeen belang daar om vraagt, als regisseur. Volgens ons gaat het hierbij met name om bereikbaar werk (werken), bereikbare voorzieningen (leven) en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden (beleven en wonen). Het is daarbij belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij initiatieven, wensen en kwaliteiten van mensen, dorpen en regio’s.
Wij zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. We zorgen voor aandacht voor demografische ontwikkelingen een leefbaarheid binnen alle relevante provinciale beleidsterreinen. Zo stimuleren wij met het Iepen Mienskipsfûns onder andere initiatieven op het gebied van sociale innovatie. De streekagenda’s weerspiegelen de programmatische integratie van het fysieke en sociale beleid met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling van de Friese regio’s. Met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving willen wij een aanjaagfonds creëren voor gemeenten en woningcorporaties, zorgpartijen, aannemers, makelaars, banken, voorlopers in technologie en particulieren, en de grootste groep woningbezitters in Fryslân ondersteunen en inspireren.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing

Toelichting:

De uitvoering van het beleid op het gebied van de leefomgeving ligt op koers. In september 2018 werd een nieuwe beleidsbrief Leefberens vastgesteld. Het afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid van Holwerd aan Zee. Dood de middelen die het Rijk in november 2018 toekende aan de Regiodeal Noordoost-Fryslân, inclusief Holwerd aan Zee, is de financiële haalbaarheid groter geworden.
Er zijn in 2018 zes aanvragen ingediend voor Leefbaarheidsinitiatieven. Drie hiervan zijn inmiddels al toegekend. Het Iepen Mienskipsfûns voorzag ook in 2018 in een behoefte. Tijdens drie tenders werden 446 aanvragen ingediend. Er zijn in 2018 12 nieuwe Dorpsontwikkeling maatschappijen (DOMS’s) ontstaan in 24 dorpen.
Het Provinciaal Inpassingsplan Nij Hiddum Houw is rond de zomer vastgesteld door de Staten. Verder zijn in vier van de zes Friese regio’s afspraken gemaakt met gemeenten over woningbouw. Tenslotte was de subsidieregeling voor herbestemming en sloop erg succesvol. Er zijn in 2018 twee tranches geweest. Bij de tweede tranche werd het plafond zelfs overvraagd.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten - Plattelands- en krimpbeleid

  Beleid Tijd Geld
1 In het kader van Kansen in Kernen worden 6 dorpskernen heringericht, waar voordat de Centrale As werd aangelegd het doorgaande verkeer doorheen reed. Het is één van de prioritaire projecten uit ANNO en tegelijkertijd een deelproject van De Centrale As. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
2 De verdere financiële en technische haalbaarheid van de tweede fase van het programma Holwerd aan Zee onderzoeken.
3 We ondersteunen initiatieven uit de Mienskip die inspelen op de leefbaarheid en ‘iedereen doet mee’-gedachte, vanuit de laagdrempelige regeling van het Iepen Mienskipsfûns (IMF). Ook de doelen landschap en cultuurhistorie, kansen voor burgers en duurzame dorpen uit het coalitie-akkoord worden vanuit het IMF bediend
4 Wij geven de samenwerking met bestuurlijke partners en private partijen in de regio’s Noordoost en Noardwest vorm door middel van de LEADER aanpak, als onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Wij zetten voor de huidige collegeperiode € 750.000 in voor de procedurele afhandeling van subsidieaanvragen door SNN en RVO. Dit om de totaal verwachte investeringsomvang voor beide gebieden (ca. € 16.332.500,-- ) waar te kunnen maken.
5 We werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio en we delen en leveren kennis over (de gevolgen van) demografische veranderingen en leefbaarheid.
6 In samenwerking met de schoolbesturen en de gemeenten, en in de context van de demografische ontwikkelingen en gemeentelijke herindelingen, sturen wij aan op een goed gespreid en toegankelijk onderwijsaanbod in Fryslân.
7 We ronden een aantal maatregelen af van fase 1b en fase 2 van de gebiedsontwikkeling Centrale As. We bereiden een aantal maatregelen voor die gepland zijn voor uitvoering in 2019. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf ‘Grote projecten’.
8 Resultaat 41: “we hebben in 2019 de relevante maatschappelijke partijen kunnen voeden met meerdere voorbeelden en ideeën over het vergroten van de fysieke leefbaarheid, en zij pakken daarvan ook meerdere op”. Dit resultaat wordt als volgt geconcretiseerd: We dragen met het Transitiefonds Leefbare Fysieke Omgeving bij aan de leefbaarheid van zowel het Friese platteland als de Friese steden, door o.a. het saneren van ‘rotte kiezen’, door gemeenten te helpen in hun keuzes over waar maatschappelijke voorzieningen nog haalbaar zijn, of bij bundeling van voorzieningen, door woningen èn bouwtechnisch bij de tijd te helpen brengen èn levensloopbestendig te maken èn bij kruispunten van digitale voorzieningen.
9 Uitvoeren van de resterende ANNO-projecten.

Toelichting:

1. In Tytsjerksteradiel loopt de uitvoering volgens planning. In Dantumadiel is de uitvoering in Feanwâlden, het parkgedeelte, echter vertraagd. Vanwege de complexiteit van het gebied en de verschillende partijen (o.a. NS, ProRail, Talmahûs en tankstation) waar afspraken mee moeten worden gemaakt, was meer tijd nodig voor de voorbereiding. Deze voorbereiding is eind 2018 afgerond en de aanbesteding is gestart. Vanaf nu volgt het proces een standaard uitvoeringsperiode.
2. In 2018 is Holwerd aan Zee technisch haalbaar gebleken en is gekozen voor variant C2. De financiële haalbaarheid van het project is groter geworden doordat PS 10 miljoen als vliegwiel voorwaardelijk heeft gereserveerd. Ook is in de regiodeal NOF minimaal 5 mln. gereserveerd voor het project Holwerd aan Zee. De nadere uitwerking van de deal zal uitwijzen welk bedrag vanuit het Rijk beschikbaar zal komen. In de 2018 is door de initiatiefnemers een aanvraag voor een bijdrage uit het droomfonds in gang gezet.
4. In 2018 zijn voor beide gebieden twee Leader tenders opengesteld. Totaal zijn er 18 subsidie aanvragen ingediend. Voor zes van deze ingediende projecten is een beschikking afgegeven. Vier projecten zijn afgevallen. De overige acht projecten zijn nog in procedure bij SNN. De Leaderregeling is aanvullend op de succesvolle IMF. Een aanvraag voor de (Europese) Leaderregeling heeft echter aanmerkelijk meer spelregels. Een nadere toelichting hierop staat in paragraaf 10 ‘samenwerkingsverbanden’.
5. Van de circa 35 ANNO 1 projecten zijn inmiddels 29 projecten uitgevoerd en afgerond.
6. Net zoals de provincie dat eerder voor de gemeente Leeuwarden deed (2017), is met de notitie Perspectief voor basisonderwijs in Waadhoeke en het rekenmodel opheffingsnormen in maart 2018 beslisinformatie beschikbaar gesteld aan diezelfde gemeente, met betrekking tot de effecten van de te kiezen opheffingsnormen voor het basisonderwijs, op de korte en de wat langere termijn. Waar het College van B&W van Leeuwarden na overleg met de schoolbesturen (niet unaniem) koos voor een gesplitste opheffingsnorm (norm stad/norm platteland), koos Waadhoeke in maart 2018 samen met de schoolbesturen unaniem voor een (relatief lage) uniforme opheffingsnorm. Deze beslisinformatie helpt gemeenten en schoolbesturen om keuzes te maken in het belang van een goed gespreid onderwijsaanbod, nu, en op de wat langere termijn.
7. Zie toelichting onder 1.
8. In 2018 is gewerkt aan de uitwerking van deze opgave. Er is een budget van € 3 mln. beschikbaar. Deze middelen worden ingezet op de drie sporen: wonen, retail en zorg. Voor retail wordt eerst een onderzoek uitgevoerd. Voor wonen en zorg is in 2018 gewerkt aan regelingen die in 2019 open zullen gaan.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Plattelands- en krimpbeleid
Plattelandsbeleid Initiatieven die de leefbaarheid op platteland vergroten Stimulering 3 tot 6 initiatieven 3-6
Verbouw en verduurzaming dorpshuizen Verbouw 10 tot 15 dorpshuizen 3-6
Aantal opengestelde tenders IMF 3 tenders Tussen de 300 en 400 aanvragen 446
Leefbaarheid Uitwerking vervolg Startnotitie Leefbaarheid Uitvoeringsprogramma gereed gereed
Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio Integreren samenwerkingsagenda’s krimp in onze streekwurkagenda’s en werken toe naar één agenda per gebied. Regionale agenda’s leefbaarheid gereed
Ondersteunen bij voorzieningenspreidingsplannen Ondersteund om een instrument te ontwikkelen om lokaal te komen tot afstemming van voorzieningen gereed
Ondersteuning bij regionale initiatieven gereed gereed
Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Monitoring leefbaarheid Leefbaarheidsmonitor gereed
Inzicht/analyse regionale sterkte/zwakte en ondersteuningsbehoefte Per regio ondersteuning van minimaal 1 verdiepingsonderzoek 3
Ondersteuning bij verdiepende onderzoeken per regio 1 masterclass 2 masterclasses
Uitwerking provinciaal Transitiefonds Transitiefonds gereed Nog niet gereed
Masterclasses en dreamsessie Leerkring krimp raadsleden 1 dreamsessie 1 dreamsessie
Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid Bredere uitrol methodiek Dorpsontwikkelingsmaatschappijen samen met partners 10 dorpen in de regio Noordoost werken nu ook volgens deze methodiek 24

Toelichting:

Plattelandsbeleid

Leefbaarheidsinitiatieven
Er zijn in 2018 zes aanvragen ingediend voor Leefbaarheidsinitiatieven, waarvan er drie reeds zijn toegekend, en nog drie (later in 2018 ingediende) aanvragen nog in behandeling zijn.

Verbouw en verduurzaming dorpshuizen
In 2018 zijn er zes aanvragen binnengekomen. Drie daarvan zijn reeds beschikt. De verwachting is dat de andere drie aanvragen, zodra opgevraagde aanvullende informatie binnen is, beschikt kunnen worden.
De verklaring voor het verschil in prognose en daadwerkelijke aanvragen, ligt in het feit dat het vrijwel altijd om complexe bouw- of verbouwprojecten gaat waarbij het rondkrijgen van de financiering veel tijd kost. De provincie is slechts een van de vele partijen die financieel bijdraagt, naast de gemeente in kwestie, fondsen en een eigen bijdrage. Daarnaast zijn dergelijke projecten lastig te plannen. Gemeentelijke bouwvergunningen kosten soms meer tijd dan tevoren gedacht, een aannemer vinden kost tijd (zeker nu de crisis voorbij is), het werken met vrijwilligers kent zijn grenzen en partners kunnen laat in het proces alsnog afhaken. Wanneer een project op een of meer van deze punten blijft steken, kan het zomaar een half jaar of langer duren voor de aanvraag rond is.

Aantal opengestelde tenders IMF
Voor het IMF zijn in 2018 drie tenders opengesteld. Er zijn 446 aanvragen binnengekomen, waarvan er ruim 300 zijn gehonoreerd. Het aantal aanvragen laat zien dat het voorziet in de behoefte van de mienskip.

Leefbaarheid

Uitvoeringsprogramma gereed
Leefbaarheid is verbonden met veel andere beleidsvelden, zoals OV, economie en duurzaamheid. Onze rol verschilt per beleidsterrein. Soms draaien wij als provincie mede “aan de knoppen” of kunnen we sturen door middel van subsidies of vanuit onze procesrol. Onze inzet op de verschillende beleidsvelden die effect hebben op de leefbaarheid is inzichtelijk gemaakt in het document “Provinciale inzet ten behoeve van de Leefbaarheid”. Het geeft een overzicht van onze beleidsvelden met bijbehorende instrumentarium en financiële inzet die de leefbaarheid beïnvloeden. Ook wordt hierin gepresenteerd of wij daar een sturende rol hebben of slechts een van de partners zijn. Dit overzicht wordt is september 2018 ter kennisgeving aan PS aangeboden.

Werken in partnerschap aan uitvoeringsplannen in de regio

Instrument ontwikkeld om lokaal te komen tot afstemming van voorzieningen
In het kader van de streekagenda 2015-2020 hebben de regiogemeenten in Noardwest Fryslân samen met de provincie Fryslân een opdracht verstrekt aan Partoer en de Faculty of Spatial Sciences van de RUG om een keuze-instrument te ontwikkelen ter ondersteuning van beslissingen en samenwerking omtrent voorzieningen in Noardwest Fryslân. De opdracht voorzag in een breed gedragen keuze-instrument dat geschikt moest zijn voor verschillende casussen en ter ondersteuning moest dienen van besluitvorming over voorzieningen in Noardwest Fryslân. Doel van het keuze-instrument is om verschillende stakeholders met elkaar in gesprek te brengen en gezamenlijk toekomstscenario’s te verkennen. Inmiddels is dit instrument ontwikkeld, een serious game, die in 2019 verder uitgerold zal worden.

Delen en leveren van kennis over demografische ontwikkelingen en leefbaarheid

Leefbaarheidsmonitor gereed
Het FSP volgt als onafhankelijk kennisinstituut hoe het met de Friezen in veranderende omstandigheden gaat. Daarvoor gebruikt ze monitoren op acht verschillende thema’s, die inzicht bieden in trends en ontwikkelingen in de provincie. Deze data worden minimaal 1x per jaar geupdate. Het FSP ontwikkelt een Leefbaarheidsmonitor Friesland waarin deze gegevens integraal geanalyseerd en geduid worden om inzicht te geven in de ervaren leefbaarheid in de provincie. De data bestaan uit een combinatie van objectieve en subjectieve data. Deze informatie kan gebruikt worden als startpunt voor dialoog en discussie in Fryslân. De subjectieve data verzamelt het FSP eens per 2 jaar onder de inwoners van Fryslân (Panel Fryslân en in de regio).

Verdiepingsonderzoeken
In 2018 hebben wij bijgedragen aan verdiepende onderzoeken op het terrein van de woningmarkt in Noordoost-Fryslân (KAW-rapport), op het terrein van wonen en zorg in Zuidoost-Fryslân (met Streekwurk; wordt opgeleverd in 2019), en op het terrein de onderwijsvoorziening in de nieuw gevormde gemeente Waadhoeke (opheffingsnormen).

Uitwerking provinciaal Transitiefonds
In 2018 is het Transitiefonds verder uitgewerkt. We hebben nu 3 denkrichtingen die in 2019 in concrete regelingen vertaald worden. Er zijn middelen beschikbaar. Die zullen worden ingezet op drie sporen: wonen, retail en zorg. Voor wonen en zorg is gewerkt aan een regeling, voor het spoor retail wordt eerst onderzoek gedaan naar een 70-tal winkelgebieden in Fryslân. In 2019 gaan de regelingen open.

Dreamsessie, masterclasses, Friese Bestuurdersdag en Zeeland
Er is in oktober één drukbezochte Dreamsessie over onderwijs en krimp georganiseerd. Daarnaast is tijdens de Friese Bestuurdersdag, ook in oktober, onder meer Krimp aan de orde geweest. In het kader van de verkenning van de bestuurlijke samenwerking met Zeeland, zijn bovendien al thema’s als wonen en onderwijs, in een vergelijkbare demografische context, aan de orde gekomen. In de regio’s Noordoost en Noordwest Fryslân werden masterclasses georganiseerd over de particuliere woningvoorraad. Daarvoor namen ook lokale bestuurders en raadsleden aan deel.

Initiatieven uit de Mienskip die inspelen op demografische ontwikkelingen en leefbaarheid

DOM’s
Er zijn 12 nieuwe DOMs (in 20 dorpen) gestart in ANNO, naast de 4 bestaande DOM’s uit de eerste pilot. Het gaat in totaal om 24 dorpen in de regio Noordoost. Dit is het dubbele aantal dorpen in vergelijking met het eerder gestelde doel. De dorpen zijn voorgeselecteerd aan de hand van criteria, zoals een kwetsbare woningmarkt, beschermde dorpsgezichten en sociaaleconomische noodzaak. Dorpen zijn gekozen op basis van door de dorpen opgestelde ‘van-plan-plannen’. In 2017 is voor de periode 2017 – 2021 € 400.000,- beschikbaar gesteld.

Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Wat wilden we bereiken?

We willen de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving verhogen. Daarom zetten we in op het verbeteren, versterken of herstructureren van de dorpen en steden en het Friese landschap.
Onze inzet ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van Fryslân is verder gericht op een verantwoorde inpassing van nieuwe economische ontwikkelingen en het mooi houden van onze provincie. De inspanningen van het provinciaal ruimtelijk kwaliteitsteam richten zich daar dan ook op.
De kwaliteit van wonen is van groot belang voor het mooi houden van Fryslân. De kwaliteit van wonen wordt bepaald door een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen, het voorkomen van leegstand en verpaupering, voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen.
Onze inzet op het gebied van de kwaliteitsverbetering van bestaande woningen (energiezuinig maken, het verbeteren van de bouwtechnische staat en het levensloopbestendig maken) zorgt voor lagere woonlasten en een toename van het welbevinden van bewoners. Wij zien in dit kader ook toe op de uitvoering door de gemeenten van de gemaakte afspraken in F4-verband over de programmering van kantoren.
Wij ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad, inclusief herstructurering en zorg. We zien er op toe dat gemeenten komen tot het opstellen van de noodzakelijke actuele woonvisies/programma’s. Dit doen wij door de inbreng van kennis, zoals de Quickscan Friese woningmarkt en actuele prognoses, ook in het kader van het krimpbeleid.
Bij de programmering van bedrijventerreinen in Fryslân moet rekening gehouden worden met regionale spreiding, de schaal, de locatie en de kwaliteit van het aanbod. In het kader van een zorgvuldig gebruik van de ruimte enerzijds, en het benutten van economische kansen anderzijds, willen we daarom met de Friese gemeenten tot een goede afstemming komen tussen vraag en aanbod als het gaat om de programmering van bedrijventerreinen. Uit de vraagprognose 2015 hieromtrent blijkt namelijk dat er in Fryslân voldoende hectares aan bedrijventerreinen aanwezig zijn om aan de verwachte vraag tot 2030 te kunnen voldoen.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten - Ruimtelijke kwaliteit en wonen

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren het streekplanbeleid uit. Uitwerking van het beleid vindt plaats via een beperkte actualisatie van de verordening Romte en via overleg over en het toezien op gemeentelijke ruimtelijke plannen.
2 Vanuit het oogpunt van het behoud van de ruimtelijke kwaliteit vervullen we een adviserende rol bij provinciale wegenprojecten, De Nieuwe Afsluitdijk, de Waddenkust, LF2018, duurzame energieprojecten, en incidenteel bij gemeentelijke projecten.
3 Vanuit de ruimtelijke ordening voeren wij de ruimtelijke procedures voor het windproject Hiddum-Houw; het voorstel tot besluitvorming zal in het voorjaar van 2018 aan PS worden voorgelegd.
4 We houden wettelijk toezicht op de huisvestingtaak van gemeenten om statushouders te huisvesten.
5 We bepalen, in overleg met stakeholders, nader welke rol wij op het gebied van wonen willen nemen en welk instrumentarium daarbij past.
6 Het volledige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) is verplicht. De uitvoering van deze projecten loopt tot en met 2019.
7 We hebben in alle regio’s afspraken met de gemeenten over de woningbouwprogrammering, we ondersteunen en adviseren gemeenten, woningcorporaties en andere organisaties bij het invullen van de kwalitatieve opgave in de woningvoorraad en we zien er op toe dat gemeenten actuele woonvisies / programma’s opstellen.
8 We hebben afspraken gemaakt met gemeenten in regioverband met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen en we zullen deze afspraken monitoren.
9 We starten het proces op om tot een nieuwe prognose van vraag en aanbod komen, waarbij wij er naar streven om in regioverband afspraken te maken met de gemeenten met betrekking tot de programmering van bedrijventerreinen.
10 Een bijdrage leveren aan het verbeteren en versterken van de woon- en leefomgeving in dorpen en steden van Fryslân middels de subsidieregeling herbestemming en sloop.

Toelichting:

2. Advisering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit heeft er in 2018 voor gezorgd dat ruimtelijke kwaliteit integraal meegenomen wordt in plannen en projecten van de provincie. Daarnaast is ontwerpkracht ingebracht op basis van de thematische structuurvisie ‘Grutsk op ‘e Romte’. Er is in 2018 input geleverd aan diverse wegenprojecten zoals de N358 (De Skieding), Knooppunt Joure en de N361. Verder werd onder andere richting gegeven in de aanbesteding van de provinciale bushaltes (Friese bushalte) en het project De Nieuwe Afsluitdijk. Op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit werd er een grote bijdrage geleverd in de ontwikkeling van de Integrale nota wegontwerp, waarvan als onderdeel een tool werd ontwikkeld om de technische kwaliteit en de landschappelijke kwaliteit van provinciale wegen scherp te krijgen voor beheer en beleid. Tenslotte is op het gebied van (zonne-)energie meegewerkt aan de handreiking Sinnefjilden yn it lânskip en de ontwikkeling van de Sinnetafels.
3. Het Provinciaal Inpassingsplan Nij Hiddum Houw is inmiddels vastgesteld door PS.
4. We hebben in 2018 in de gehele provincie onze voorsprong op het gebied van de huisvesting van statushouders weten te behouden.
6. Er is na de tweede Bestuursrapportage in 2018 nog sprake geweest van wat vrijval. De vrijval is ontstaan door lagere vaststellingen van de subsidies, omdat de totale kosten van een aantal projecten lager waren. Eén project ging uiteindelijk niet door.
7. De regionale woningbouwafspraken lopen tot 2020. Met vier regio’s zijn we inmiddels tot nieuwe afspraken voor de periode 2016-2026 gekomen. Met twee regio’s zijn we nog in overleg.
8. Van de gemeenten in drie van de vier regio’s (Zuidwest, Noordoost en Zuidoost) zijn de regionale bedrijventerreinplannen klaar en bestuurlijk geaccordeerd. Het concept van het bedrijventerreinplan voor de regio Noordwest is gereed, maar moet ambtelijk en bestuurlijk nog worden besproken in regioverband. Daarna kan het bestuurlijk worden geaccordeerd. Dit bedrijventerreinplan wordt waarschijnlijk in het eerste kwaltaal van 2019 afgerond. De vier gemeenten maken hierna in regionaal verband meerjarige afspraken met elkaar. Deze regionale afspraken worden vervolgens ter instemming voorgelegd aan GS. Dit sluit aan op de Verordening Romte. Dit betekent wel dat de voortgang in belangrijke mate afhankelijk is van de voortvarendheid waarmee gemeenten in regioverband een en ander oppakken.
9. In het kader van de totstandkoming van de regionale bedrijventerreinenplannen is met de gemeenten afgesproken (en in de plannen vastgelegd) dat in 2020 een nieuwe vraagprognose door ons zal worden opgesteld. Deze nieuwe vraagprognose (en de daadwerkelijke uitgiftecijfers over 2018 en 2019) zullen in 2020 gebruikt worden om de bedrijventerreinenplannen weer tegen het licht te houden en indien nodig te herijken.
10. In februari 2018 is de regeling met een plafond van 2 mln. opengesteld. Binnen 3 maanden was het plafond van de regeling bereikt. Er zijn 97 aanvragen ingediend. Dit was aanleiding voor de Staten om nog eens 1 mln. beschikbaar te stellen. De tweede tranche was van oktober 2018 tot 28 december 2018. Er zijn 50 aanvragen binnengekomen waardoor het plafond eind december al werd overvraagd. Met de gelden wordt onder andere de herbestemming van maatschappelijk vastgoed of overig leegstaand vastgoed gestimuleerd, alsmede sloop van vastgoed en verouderde woningen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Ruimtelijke kwaliteit en wonen
Wind PIP Windpark Hiddum-Houw Mei 2018, vaststelling PIP in PS Begin 2019 afgerond
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen Binnen wettelijke termijnen aangeleverd.
Ruimtelijke kwaliteit Aantal verstrekte adviezen Ruimtelijke Kwaliteitsteam 55 adviezen 55 adviezen
Bepalen provinciale rol wonen Voorstel aan PS over provinciale rol Voorstel aan PS Via de Omgevingsvisie
Verbinden partijen, kennis delen, agendasetting Bestuurlijk overleg, Wenjen Oerlis Fryslân Overleg vindt twee keer plaats Twee keer per jaar Wenje oerlis.
Kennis delen Inzicht in planaanbod via Planmonitor Wonen Planmonitor is beschikbaar Planmonitor wonen is gereed en beschikbaar en kan door de gemeenten ingevuld worden.
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Geactualiseerde woningbouwafspraken Met 4 van de 6 regio’s zijn de woningbouwafspraken geactualiseerd. Met 2 regio’s wordt nog overleg gevoerd.
Verblijfsgerechtigden Toepassen bestuurlijk toezicht op gemeenten Toezicht op 16 gemeenten Nog steeds de situatie
Programmering bedrijventerreinen Regionale bedrijventerreinplannen met gemeenten in regioverband Afspraken zijn gemaakt Is gerealiseerd

Toelichting:

Procedures gemeentelijke plannen

Binnen de wettelijke termijnen en beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
De proactieve advisering en relatiebeheer met gemeenten resulteerde in:
• Advisering over 169 voorontwerpbestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en visies;
• Beoordeling van 297 ontwerpplannen en –vergunningen, waartegen 25 zienswijzen zijn ingediend;
• Beoordeling van 271 vastgestelde plannen/verleende vergunningen (waarop geen reactieve aanwijzing behoefde te worden gegeven).
• Zes verzoeken om ontheffing van de Verordening Romte (vier verleend, één wordt verleend als aan gestelde voorwaarden is voldaan, één nog in behandeling).

Bepalen provinciale rol op het gebied van wonen

Voorstel aan PS over provinciale rol
Om meer inzicht in deze rol te krijgen is een provinciale woonconferentie gehouden. Daarnaast is dit onderwerp regelmatig besproken tijdens de Wenje-oerlizzen. De daadwerkelijke invulling van de provinciale rol op het gebied van wonen is opgenomen in de Omgevingsvisie. Deze wordt in 2019 aan PS aangeboden.

Kennis delen

Planmonitor is beschikbaar
De planmonitor wonen is gereed en beschikbaar en kan door gemeenten worden ingevuld. Uit het Wenje oerlis is ook de behoefte aan een planmatige aanpak en gezamenlijke en gebundelde monitoring naar voren gekomen. Dit is besproken in een denktank. Deze denktank komt in 2019 met voorstellen hiervoor.

Sociaal beleid

Wat wilden we bereiken?

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie, maar ligt volledig bij de gemeenten. Wij maken voeren daarom geen autonoom sociaal beleid meer, maar zetten in plaats daarvan in op sociaal inclusief beleid, wat wil zeggen dat ons sociaal beleid een inclusief onderdeel uitmaakt van de provinciale kerntaken. We willen echter wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. We vinden het ook belangrijk dat er sprake is van een goede kwaliteit, spreiding, bereikbaarheid en toegankelijkheid van welzijn- en zorgvoorzieningen.
Met het Kansenfonds scheppen we op provinciale schaal kansen voor burgers die buiten de gemeenschap dreigen te vallen. Het Kansenfonds heeft tot doel mensen die in de provincie Fryslân kansarm toch zijn optimaal deel te laten nemen aan de Friese samenleving door het versterken en bevorderen van de Friese sociale infrastructuur.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten - Sociaal beleid

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Met het Kansenfonds projecten ondersteunen die structureel inzetbaar zijn op Friese schaal.
2 Versterken van de sociale kwaliteit en de leefbaarheid in Fryslân met behulp van de kennis, het onderzoek en het advies van het Fries Sociaal Planbureau (FSP), het door de provincie opgerichte onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituut dat trends en ontwikkelingen in het sociaal domein in Fryslân in kaart brengt, analyseert en ontsluit voor een breed publiek. Middels het Burgerpanel kunnen Friezen op regelmatige basis een bijdrage leveren aan de informatievoorziening van het FSP.
3 In 2018 middelen beschikbaar stellen voor de aandachtsgebieden Noordwolde en Oosterwolde/Haulerwijk (besluit PS 2008/2009), om overgeërfde armoede met structurele maatregelen te bestrijden, en het effect daarvan (laten) monitoren, ook in het kader van Streekwurk. Een voorbeeld daarvan is brede schoolontwikkeling.
4 De spreiding en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen, inclusief het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen, realiseren we integraal in provinciaal beleid door er bij iedere provinciale kerntaak, indien relevant, rekening mee te houden, conform resultaat 1 (“Bij al ons beleid houden we rekening met sociale aspecten en we geven speciaal aandacht aan ouderen”). Het sociale team adviseert daartoe over de mogelijkheden omtrent sociaal inclusief beleid op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur, cultuur, wonen en Merk Fryslân. Concrete voorbeelden van sociaal inclusief beleid komen terug in de resultaten in de andere beleidsprogramma’s.

Toelichting:

2. Zes van de negen verwachte monitors zijn verschenen. Het FSP heeft door een aantal gerichte symposia en publieksontmoetingen de eigen meerwaarde voor de kennisdeling in domein ruimschoots bewezen. Weliswaar niet direct gerelateerd aan FSP, maar wel in verband met de verdere integratie tussen provinciale data en die van een aantal gemeenten en instellingen, is in 2018 gewerkt aan de opzet van een samenwerkingsverband Data Fryslân. Eind 2018 zal een oprichtingsovereenkomst worden voorbereid, zodat toegang tot en duiding van (sociale en fysieke) data gestalte kan krijgen.
4. We zijn bezig met de uitvoering van de opdracht Kerntaken aan Zet. In het voorjaar van 2019 wordt duidelijk hoe er invulling zal worden gegeven aan een sociaal kwaliteitsteam, maar ook aan wat er nodig is om sociaal en zorg als vanzelfsprekend mee te nemen binnen de kerntaken. De opdracht Kerntaken aan Zet houdt verband met de uitvoering van resultaat 19 uit het coalitieakkoord (spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen). Kerntaken aan Zet levert een interne thermometer, een interne werkwijze en de invulling van een sociaal kwaliteitsteam. Op deze wijze moet zorg en sociaal beleid ingevlochten worden in de provinciale kerntaken. Een en ander leidt tot een voorstel voor een werkwijze in het voorjaar van 2019 .

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Sociaal beleid
Goede spreiding zorgvoorzieningen In iedere nieuwe beleidsbrief en bij het programma van eisen voor ov en infrastructurele projecten wordt rekening gehouden met spreiding en bereikbaarheid zorgvoorzieningen en het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Iedere beleidsbrief en elk programma 5
Sociale interventies Aantal projecten Kansenfonds 8-10 projecten 11

Toelichting:

Goede spreiding zorgvoorzieningen
In de volgende beleidsstukken werd in 2018 rekening gehouden met spreiding en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen en het langer thuis blijven wonen: het Uitvoeringsprogramma Zorgeconomie, de Beleidsbrief Leefbaarheid, de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur, de bouwsteen wonen voor de Omgevingsvisie, en de Friese aanpak/eis van Social Return on investment (meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt). Daarmee zijn in het kader van Kerntaken aan Zet goede stappen gezet, maar zijn we er nog niet.

Sociale interventies/kansenfonds
Er is een initiatief meer dan begroot gehonoreerd via het Kansenfonds. Initiatiefnemers weten het Kansenfonds steeds beter te vinden. Daarnaast heeft ook LF2018 een aantal aanvragen heeft opgeleverd.

Sportbeleid

Wat wilden we bereiken?

Ons sportbeleid omvat Friese sporten, breedtesport, talentontwikkeling en topsport. De breedtesport stimuleren we door middel van een kennis- en expertisecentrum, Sport Fryslân. Daarbij is er speciale aandacht voor doelgroepen als ouderen en gehandicapten. Onze inspanningen op het gebied van talentontwikkeling en topsport staan met name in relatie tot Thialf, Topsport Noord en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO). Wij dragen bij aan sportevenementen op al deze terreinen en aan het jaarlijkse Sportgala. Voor onze inzet rond Thialf verwijzen we naar de paragraaf Grote Projecten.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten - Sportbeleid

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Het bestaan en de beoefening van Fryske cultuursporten bevorderen, door Friese sportbonden te subsidiëren, de Friese sporten in het onderwijs te verankeren en het Masterplan Fryske sporten uit te voeren, en er aandacht voor te vragen in het onderwijs, bijvoorbeeld in het project Fryske sport yn dyn Klasse.
2 In het kader van de breedtesport bevorderen wij de beoefening van sport door de inwoners van Fryslân ten behoeve van het welzijn van de Friese bevolking.
3 Talentontwikkeling bevorderen door middel van het ondersteunen van sporttalenten en het versterken van de kernsporten.
4 We leveren een bijdrage aan de nieuwbouw van zwembad de Welle in Drachten. Dat zwembad heeft een belangrijke functie als regionale voorziening voor zwemlessen, leerling zwemmen, zwemverenigingen en recreatie in de noordelijke regio, in de breedtevoorziening, maar ook voor topsportbeoefening als regionaal trainingscentrum met 50 meterbad.

Toelichting:

4. De voorbereiding van de nieuwbouw van het zwembad duurt langer dan vooraf ingeschat. Naar verwachting is het zwembad in 2019 aanbesteed, waarna de realisatie kan beginnen en na aanvraag van de gemeente de subsidie verleend kan worden. Dit betekent dat het bestedingsritme ook verandert en de middelen middels een begrotingswijziging van 2018 doorschuiven naar 2019. Voor de scope en het eindresultaat verandert er niets.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Sportbeleid
Fryske Sport yn dyn Klasse Inzet is om elk kind dat in Friesland de basisschool verlaat kennis heeft gemaakt met de Fryske Sporten: keatsen, fierljeppen, (skûtsje)silen, Frysk damjen, Fryske hynstesport en reedriden. 200 clinics aan en 100 klassen gebruiken het lespakket Fryske sporten. 10.000 kinderen maken kennis met één van de Fryske sporten. 200 clinics, 100 klassen en 10.000 kinderen
Sportevenementen en sportclinics op het gebied van de Fryske Sporten De evenementen moeten een bovengemeentelijk karakter hebben en bij de sportclinics moet het gaan om projecten van maximaal 6 maanden. Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics 12
Grootschalige sportevenementen Betreft de organisatie van bovenlokale sport- en beweegevenementen, ter promotie van de sport en van de provincie. Minimaal 5 grootschalige sportevenementen 24

Toelichting:

Sportevenementen en sportclinics

Minimaal 7 sportevenementen en sportclinics
Door het succes van de European Sports for All Games (ESFAG) was het aantal de aanvragen voor Fryske Sporten en Grootschalige Sportevenementen hoger dan voorzien. De European Sports for All Games, een van de events van LF2018, waren van 3 t/m 7 augustus. Tijdens deze spelen hebben 20 internationale teams met 50 traditionele sporten, 200 deelnemers en tienduizenden bezoekers de passie voor sport en bewegen en in het bijzonder de traditionele sporten met elkaar beleefd.

Grootschalige Sportevenementen

Minimaal 5 grootschalige sportevenementen
Bij de Grootschalige Sportevenementen kwamen er vooral aanvragen binnen voor relatief wat kleinere evenementen. Zodoende kon er aan een groter aantal evenementen een subsidie worden verstrekt.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 4.467
 • 30.404
 • 1.926
 • 36.798
 • 348
 • 348
 • 36.450
 • -1.771
 • -11.806
 • 22.873
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 3.265
 • 37.594
 • 316
 • 41.175
 • 643
 • 643
 • 40.532
 • -161
 • -24.519
 • 15.852
 • Rekening 2018
 • 3.150
 • 18.361
 • 596
 • 22.107
 • 840
 • 840
 • 21.267
 • -441
 • -5.688
 • 15.138
 • Saldo begroting en rekening
 • 114
 • 19.233
 • -280
 • 19.067
 • -197
 • -197
 • 19.264
 • 280
 • -18.830
 • 714

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 714.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 114.000 betreffen voor € 67.000 het budget voor Wet Ruimtelijke ontwikkeling en voor € 53.000 het budget Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling. Voor beide geldt dat er in 2018 minder onderzoeken zijn gedaan dan waar financieel rekening mee was gehouden.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 19.233.000 betreffen voor € 18.830.000 verplichtingen die in latere jaren tot besteding komen. De resterende € 403.000 valt vrij. Dit betreft voor € 346.000 Herstructurering Woningvoorraad (ISV), vanwege lagere vaststellingen van de subsidies en één project dat niet is doorgegaan, voor € 97.000 Sociaal beleid vanwege twee opdrachten waarvoor de werkzaamheden niet meer in 2018 plaats hebben gevonden en vanwege een subsidieafrekening die € 75.000 lager uitviel dan oorspronkelijk was beschikt en voor € 69.000 Demografische ontwikkelingen. Als provincie zijn we één van de partners bij samenwerkingsprojecten op het gebied van leefbaarheid. Voor een aantal onderdelen, zoals kennisdeling, zijn vaste lasten begroot en nemen we als provincie zelf het initiatief om dit budget in te zetten voor bijvoorbeeld dreamsessies en masterclasses. Voor veel onderdelen zijn we echter afhankelijk van partners, waarbij in 2018 de uitgaven voor enkele projectonderdelen lager uitvielen dan begroot.

De hogere baten van € 197.000 betreffen voor € 118.000 bijdrages van gemeenten voor Leader, waarvan we verwacht hadden dat deze in 2019 binnen zouden komen en voor € 79.000 bedragen die we terug hebben gekregen na afrekening van diverse subsidies.

Reserves
Dit betreft de Reserve Gebiedsbudgetten. De hogere lasten van € 280.000 worden veroorzaakt doordat subsidie voor Bereikbaarheid en Leefbaarheid Balk eerder verstrekt kon worden dan financieel was gepland. Via de reserve Gebiedsbudgetten worden deze lasten verrekend met het in 2019 beschikbare budget.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • COC Friesland
 • Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries sportgala & sportprijzen
 • Friese sporten
 • Friese sporten Koninklijke Nederlandse Kaatsbond
 • Friese sporten watersportvereniging Sneek (Sneek-week)
 • Friesland College CIOS
 • Grootschalige sportevenementen
 • Humanitas district Noord
 • Monitoring wonen en woningbouwontwikkeling
 • Protestants Dienstencentrum
 • Solidair Friesland
 • St Friese Ouderenbonden
 • St Hoor Friesland
 • Steunfunctie instelling St Sport Friesland
 • Stjoergroep St Doarpswurk
 • Topsport Noord
 • Tumba
 • VG-Belangen Platform Fryslan
 • WRO zaken inclusief windenergie
 • Zorgbelang Fryslan
 • Structurele budgetten
 • Aankoop retailgegevens
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Centrum topsport en onderwijs Heerenveen
 • Demografische veranderingen in Fryslan KRIMP
 • European sport for all games
 • Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • Fonds tekorten decentrale zorgtaken 4 miljoen jeugdzorg
 • Friese Meren Project projecten
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Herbestemmingsregeling
 • Herstructurering bedrijventerreinen
 • Herstructurering woningvoorraad
 • Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ISV III
 • Kansen in Kernen
 • Kansenfonds
 • Leader/POP 3
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • MIRT onderzoek Holwerd aan Zee spoor 1
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Onafhankelijke projectleider Holwerd aan Zee
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Sociaal Beleid
 • Sport algemeen
 • Subsidieregeling stimulering projecten sociale huur
 • Voorbereiding rondje Lauwersmeer
 • Vrijwilligeracademie
 • Zorgvoorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk fase 3
 • Deinum gebiedsontwikkeling
 • MFA Lemstervaart
 • Monitoring aandachtsgebieden
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Iepen mienskipsfuns
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Grote maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân Kleine maatschappelijke initiatieven
 • Iepen Mienskipsfuns Fryslân proceskosten
 • ISV III
 • Leader/POP 3
 • Nota Plattelandsbeleid
 • Ontwikkelbudget gebiedsagenda's
 • Sociaal Beleid
 • Sociaal Investeringsfonds (SIF) projectengeld
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 79
 • 278
 • 1.494
 • 16
 • 165
 • 45
 • 5
 • 0
 • 129
 • 7
 • 20
 • 14
 • 8
 • 11
 • 240
 • 597
 • 608
 • 26
 • 173
 • 10
 • 56
 • 491
 • 4.467
 • 15
 • 1.655
 • 343
 • 357
 • 31
 • 6.058
 • 104
 • 120
 • 0
 • 4.700
 • 1.537
 • 0
 • 164
 • 58
 • 94
 • 2.928
 • 1.624
 • 147
 • 3.096
 • 4.528
 • 675
 • 52
 • 0
 • 0
 • 28
 • 1.192
 • 24
 • 190
 • 353
 • 5
 • 222
 • 10
 • 95
 • 0
 • 30.404
 • 0
 • 1.740
 • 0
 • 186
 • 1.926
 • 36.798
 • 186
 • 6
 • 17
 • 46
 • 0
 • 4
 • 15
 • 23
 • 12
 • 0
 • 39
 • 348
 • 348
 • 36.450
 • Begroting 2018
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 16
 • 140
 • 45
 • 5
 • 25
 • 149
 • 0
 • 54
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 597
 • 608
 • 26
 • 0
 • 0
 • 106
 • 0
 • 3.265
 • 16
 • 10.871
 • 250
 • 311
 • 15
 • 4.816
 • 296
 • 0
 • 330
 • 1.000
 • 0
 • 1.700
 • 0
 • 673
 • 317
 • 3.343
 • 1.026
 • 153
 • 5.420
 • 1.242
 • 1.413
 • 1.263
 • 200
 • 0
 • 24
 • 1.680
 • 0
 • 442
 • 431
 • 103
 • 24
 • 158
 • 0
 • 80
 • 37.594
 • 0
 • 0
 • 70
 • 246
 • 316
 • 41.175
 • 170
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 131
 • 0
 • 0
 • 342
 • 0
 • 0
 • 643
 • 643
 • 40.532
 • Rekening 2018
 • 0
 • 0
 • 1.494
 • 16
 • 140
 • 45
 • 5
 • 25
 • 149
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 597
 • 608
 • 26
 • 0
 • 0
 • 45
 • 0
 • 3.150
 • 16
 • 1.522
 • 250
 • 208
 • 0
 • 4.816
 • 242
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 1.096
 • 0
 • 0
 • 755
 • 2.497
 • 785
 • 158
 • 2.021
 • 0
 • 1.199
 • 78
 • 200
 • 0
 • 74
 • 566
 • 0
 • 509
 • 69
 • 103
 • 24
 • 118
 • 0
 • 56
 • 18.361
 • 410
 • 0
 • 0
 • 186
 • 596
 • 22.107
 • 184
 • 0
 • 18
 • 9
 • 5
 • 134
 • 108
 • 14
 • 354
 • 14
 • 0
 • 840
 • 840
 • 21.267
 • Saldo 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 61
 • 0
 • 114
 • 0
 • 9.349
 • 0
 • 103
 • 15
 • 0
 • 54
 • 0
 • 330
 • 0
 • 0
 • 604
 • 0
 • 673
 • -438
 • 846
 • 241
 • -5
 • 3.398
 • 1.242
 • 214
 • 1.185
 • 0
 • 0
 • -50
 • 1.114
 • 0
 • -67
 • 362
 • 0
 • 0
 • 40
 • 0
 • 24
 • 19.233
 • -410
 • 0
 • 70
 • 60
 • -280
 • 19.067
 • -14
 • 0
 • -18
 • -9
 • -5
 • -3
 • -108
 • -14
 • -12
 • -14
 • 0
 • -197
 • -197
 • 19.264
Print deze pagina