Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: gedeputeerden Johannes Kramer, Sietske Poepjes, Michiel Schrier en Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 25.689
 • 77.888
 • 103.576
 • 17
 • 842
 • 859
 • 102.718
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -24
 • -1.377
 • -1.401
 • -1.401
 • Realisatie per 1-4
 • 5.701
 • 6.934
 • 12.634
 • 1
 • 507
 • 508
 • 12.126
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 237
 • 30.101
 • 30.338
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.338
 • Saldo
 • 19.727
 • 39.476
 • 59.203
 • 15
 • 335
 • 350
 • 58.852

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 25.682
 • 6
 • 25.689
 • 66.037
 • 8.851
 • 3.000
 • 77.888
 • 103.576
 • 14
 • 3
 • 17
 • 842
 • 842
 • 859
 • 102.718
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -24
 • 0
 • -24
 • -1.538
 • 161
 • 0
 • -1.377
 • -1.401
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.401
 • Realisatie per 1-4
 • 5.701
 • 0
 • 5.701
 • 6.718
 • 216
 • 0
 • 6.934
 • 12.634
 • 0
 • 1
 • 1
 • 507
 • 507
 • 508
 • 12.126
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 237
 • 0
 • 237
 • 21.669
 • 7.876
 • 556
 • 30.101
 • 30.338
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 30.338
 • Saldo
 • 19.721
 • 6
 • 19.727
 • 36.112
 • 920
 • 2.444
 • 39.476
 • 59.203
 • 14
 • 1
 • 15
 • 335
 • 335
 • 350
 • 58.852

Tweede bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.

Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.

Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met min­stens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verant­woordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Wij willen het Friese platteland leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van het platteland en zetten in op de leefbaarheid van de dorpen en de spreiding van voorzieningen. Wij hebben daarbij aandacht voor de demografische ontwikkelingen. Wij vinden de kwaliteit van wonen van groot belang voor Fryslân; een voldoende gevarieerd aanbod van woningen voor iedereen staat daarbij wat ons betreft centraal. In dat kader is het voorkomen van leegstand en verpaupering, en het realiseren van voldoende kwalitatief goede, betaalbare en energiezuinige woningen voor verschillende doelgroepen een belangrijk speerpunt.
Sociaal beleid is geen kerntaak meer van de provincie. Wij willen wel een bijdrage leveren aan het sociale domein, door te faciliteren met kennis, onderzoek en het versterken van de Friese sociale infrastructuur. Ons sportbeleid richt zich met name op de Friese sporten, de breedtesport, talentontwikkeling en topsport.

We willen onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van Fries en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân, verstevigen. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, op stad en platteland en in wijken en dorpen te vergroten. Dat willen wij doen door het experiment te stimuleren en creativiteit van mensen te bevorderen.
Het Rijk heeft de provincie Fryslân in het kader van de Wet gebruik Friese taal aangewezen als “Taalskipper”. Samen met het Rijk hebben wij een zorgplicht ten aanzien van het behoud en de bevordering van de Friese taal. Daarom voeren wij het ‘Deltaplan Fries’ uit door de basisvoorziening voor de doorgaande meertalige leerlijn te verstreken, meer fysieke doorgaande leerlijnen op één plek te realiseren, de vorming van gemeentelijk taalbeleid te bevorderen, het ‘Taalplan Frysk’ in het onderwijs te implementeren, digitale applicaties voor het Fries door te ontwikkelen en in het kader van LF2018 het event Lân fan Taal te organiseren.

Want in 2018 is het zover, het Culturele Hoofdstad jaar. Leeuwarden – Fryslân presenteert zich namens Nederland op Europees niveau met minstens 40 grote culturele evenementen en honderden mienskipsprojecten, verspreid over heel Fryslân. Leeuwarden – Fryslân 2018 wordt een breed volksfeest, waaraan heel Fryslân, jong en oud, kan en wil meedoen, met blijvende effecten. Voor de uitvoering van het culturele programma volgens het bidbook is de stichting Kulturele Haadstêd 2018 verantwoordelijk. Voor de programma’s en projecten voor de lange termijn, de legacy, zijn met name de provincie en gemeente Leeuwarden verantwoordelijk. Voor meer informatie over LF2018 verwijzen wij naar de paragraaf Grote Projecten.

Vastgestelde beleidsnotities

Beleidsbrief Mei Hert, Holle en Hannen 2017-2020
Uitvoeringsprogramma Mei Hert, Holle en Hannen 2019-2020
Streekplan Fryslân 2007
Uitvoeringsagenda Streekplan
Thematische structuurvisie Grutsk op ‘e Romte (2014) en Uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslan 2016-2019.
Verordening Ruimte en Partiële Herziening Romte foar Sinne (2015)
Romte foar Sinne (2015)
Aanvalsplan Herstructurering naoorlogse Friese woningvoorraad (2012)
Aanvalsplan Woningmarkt
Startnotitie Leefbaarheid
Beleidsbrief Leefberens

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
Het Rijk, de provincie Fryslân en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD) hebben de Gemeenschappelijke regeling Letterhoeke getroffen. Daarbij is het openbaar lichaam Tresoar ingesteld. Het doel van Tresoar is drieledig;
a. Het behartigen van de belangen van de minister, het provinciaal bestuur en het bestuur van FLMD bij alle aangelegenheden betreffende de collecties en archiefbescheiden.
b. Het toegankelijk maken en houden en onder de aandacht brengen van een breed publiek van het in de collecties en archieven ondergebrachte cultureel erfgoed.
c. Het bevorderen van de Friese literatuur en het verbreden van het literaire klimaat in Fryslân.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
5.1 Leefomjouwing
5.2 Cultuur en erfgoed
5.3 Taal, media, onderwijs en letteren

Toelichting:

De provincie heeft in 2018 gestreefd naar bereikbaar werk, bereikbare voorzieningen, en een bloeiend gemeenschapsleven in goede ruimtelijke omstandigheden en getracht aan te sluiten bij initiatieven uit de mienskip. We hebben ingezet op de leefbaarheid van stad en platteland en een goede spreiding van voorzieningen. We hebben onze rol en werkwijze op het gebied van leefbaarheidsbeleid opnieuw gedefinieerd, en vastgelegd in de beleidsbrief Leefberens, die in september 2018 door de Staten werd behandeld. In streekagenda’s hebben we gezamenlijk beleid gebundeld en uitgevoerd met gemeenten, Wetterskip en maatschappelijke organisaties.
In het kader van de ruimtelijke ontwikkeling van Fryslân streven we een omgeving na waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar werken en wonen elkaar niet verstoren en waar zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Het woningbestand moet echter aangepast worden aan de veranderende bevolkingssamenstelling. Daar hebben we in 2018 op ingezet. We willen ook dat Fryslân de mooiste provincie van Nederland blijft. Dat kan door ingrepen in de omgeving niet weren, maar deze zo zorgvuldig mogelijk te doen.
Het provinciaal sociaal beleid staat niet meer op zichzelf; in plaats daarvan streven we naar
inclusieve beleidsontwikkeling. Dat wil zeggen dat we bij uitvoering en ontwikkeling van beleid rekening hebben proberen te houden met sociale aspecten. Via het Kansenfonds hebben we projecten mogelijk gemaakt, die Friezen nieuwe kansen geven op deelname in de mienskip.
Sport was ook in 2018 een belangrijk middel voor veel Friezen om deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Topsport is een inspirerend voorbeeld voor veel sporters. De topsportstatus van Thialf en het Centrum Topsport en Onderwijs is daarom van groot belang.
Het jaar 2018 was natuurlijk het jaar van de Culturele Hoofdstad, Leeuwarden-Fryslân 2018 (daarover meer in de paragraaf Grote Projecten). Verder werd er in 2018 onder meer ingezet op de uitvoering van resultaat 13 uit het coalitieakkoord (“meer Friezen nemen deel aan muziek-, dans- en toneellessen”). Het Frysk Filmplatform New Noardic Wave ging in 2018 van start en op 300 basisscholen werd in het kader van KEK (Kultueredukaasje mei Kwaliteit) aan cultuureducatie gewerkt. Door de financiële ondersteuning van restauratie en herbestemming van monumenten via een subsidieregeling zijn monumentale waarden behouden en versterkt. In ruimtelijke plannen en integrale gebiedsprojecten zijn cultuurhistorische en archeologische waarden die van provinciaal belang zijn behouden en verder ontwikkeld.
In het Friese onderwijs is met de uitvoering van het Taalplan Frysk van alle scholen in het basis- en voorgezet onderwijs bekend geworden op welke wijze en op welk niveau het vak Fries wordt onderwezen. Aan de hand van deze nulmeting kunnen we scholen nu de juiste ondersteuning bieden om op termijn alle kerndoelen voor het vak Fries te kunnen halen.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 73.865
 • 870
 • 72.995
 • -14.511
 • 58.484
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 90.859
 • 1.692
 • 89.168
 • -32.408
 • 56.759
 • Rekening 2018
 • 66.124
 • 1.963
 • 64.161
 • -9.778
 • 54.383
 • Saldo begroting en rekening
 • 24.735
 • -271
 • 25.006
 • -22.630
 • 2.376

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 36.798
 • 25.516
 • 11.551
 • 73.865
 • 348
 • 522
 • 0
 • 870
 • 72.995
 • Begroting 2018
 • 41.175
 • 38.694
 • 10.991
 • 90.859
 • 643
 • 1.049
 • 0
 • 1.692
 • 89.168
 • Besteding 2018
 • 22.107
 • 33.181
 • 10.836
 • 66.124
 • 840
 • 1.113
 • 10
 • 1.963
 • 64.161
 • Saldo 2018
 • 19.067
 • 5.513
 • 155
 • 24.735
 • -197
 • -64
 • -10
 • -271
 • 25.006

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • 440
 • 440
 • uitgaven
 • 1
 • 95
 • 96
 • bijdragen derden
 • 1
 • 535
 • 536
 • Stand per 31-12-2018
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Dit betreft de investering in de bouw van Taalexpo Obe.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Ticketrisico's culturele producties
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • toevoeging
 • 1.045
 • aanwending
 • Stand per 31-12-2018
 • 1.045

Toelichting:

De reserve Ticketrisico’s is 31 oktober 2018 door PS blijvend beschikbaar gesteld als dekking voor ticketrisico’s bij culturele producties na 2018.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. BTW-probleem gemeente Leeuwarden LF2018
 • V. Waarborgfonds ticketverkoop producties LF2018
 • V. Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • V. Jorritsma-Boschmafonds
 • V. Buma-legaten
 • V. Uitbr/instandh grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Stand per 1-1-2018
 • 0
 • 0
 • 22
 • 131
 • 160
 • 485
 • toevoeging
 • 650
 • 1.000
 • 1
 • 6
 • aanwending
 • 650
 • 1.000
 • 6
 • 485
 • Stand per 31-12-2018
 • 0
 • 0
 • 22
 • 131
 • 160
 • 0

Toelichting:

De eerst twee voorzieningen betreffen voorzieningen rondom LF2018. De voorziening waarborgfonds ticketverkoop is omgezet in de reserve Ticketsrisico.
De onderste vier voorzieningen betreffen in het verleden ontvangen legaten of schenkingen. Per legaat/schenking zijn er destijds afspraken gemaakt over de rol van en activiteiten door de provincie met deze middelen. In 2017 is met het Fries Museum overeengekomen dat de grafiekcollectie Knecht-Drenth incl. het instandhoudingsfonds (bovenstaande voorziening) in eigendom overgaat naar het Fries Museum. In 2018 is dit formeel geëffectueerd.

Print deze pagina