Programma 4: Economie

Portefeuillehouder: gedeputeerden Sander de Rouwe, Klaas Kielstra, Sietske Poepjes

Begroting

Ambities

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Vastgestelde beleidsnotities

In de beleidsbrief ‘Wurkje mei Fryslân’ is het algemene economisch beleid van de provincie uiteengezet, waarbij het brede MKB in Fryslân centraal staat. Overigens zonder daarbij de specifieke ondersteuning voor de van oudsher sterke sectoren uit het oog te verliezen, zoals watertechnologie en agrofood waarin Fryslân zich op internationaal niveau kan profileren. We zetten in op het versterken van het organiserend vermogen, het bevorderen van het innovatief klimaat binnen het Friese bedrijfsleven, en het laten stijgen van de export. Dit laatste is nader uitgewerkt in het Aanvalsplan Internationaal Ondernemen. Daarnaast voeren we voor zorgeconomie en agrofood een uitvoeringsprogramma uit en leggen wij meer het accent op circulaire economie.

Vanuit verschillende rollen leveren wij een bijdrage aan de realisatie van deze zaken langs vijf actielijnen, namelijk het:

 • faciliteren en begeleiden van mkb
 • beschikbaar stellen van kapitaal
 • versterken menselijk kapitaal
 • vergroten aantrekkelijkheid vestigingsklimaat/acquisitie
 • versterken branding/internationaal ondernemen

Onze rollen zien wij als aanjagend, coördinerend, agenderend, randvoorwaardescheppend, waarbij wij in sommige gevallen partijen willen activeren en daar waar nodig als strategisch intermediair zullen acteren.

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 2.390
 • 62.963
 • 65.353
 • 201
 • 8.988
 • 9.188
 • 56.164
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 58
 • -466
 • -408
 • 3.000
 • 3.000
 • -3.408
 • Realisatie per 1-4
 • 367
 • 5.467
 • 5.834
 • 0
 • 2.253
 • 2.253
 • 3.581
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 112
 • 27.964
 • 28.076
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.076
 • Saldo
 • 1.969
 • 29.067
 • 31.036
 • 201
 • 9.735
 • 9.936
 • 21.100

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.390
 • 2.390
 • 44.677
 • 18.285
 • 0
 • 62.963
 • 65.353
 • 201
 • 201
 • 6.739
 • 2.249
 • 8.988
 • 9.188
 • 56.164
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 58
 • 58
 • -426
 • -39
 • 0
 • -466
 • -408
 • 0
 • 0
 • 3.000
 • 0
 • 3.000
 • 3.000
 • -3.408
 • Realisatie per 1-4
 • 367
 • 367
 • 3.972
 • 1.494
 • 0
 • 5.467
 • 5.834
 • 0
 • 0
 • 2.253
 • 0
 • 2.253
 • 2.253
 • 3.581
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 112
 • 112
 • 21.895
 • 6.062
 • 7
 • 27.964
 • 28.076
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.076
 • Saldo
 • 1.969
 • 1.969
 • 18.384
 • 10.690
 • -7
 • 29.067
 • 31.036
 • 201
 • 201
 • 7.486
 • 2.249
 • 9.735
 • 9.936
 • 21.100

Tweede bestuursrapportage

Ambities

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 2.398
 • 63.216
 • 65.614
 • 201
 • 12.183
 • 12.383
 • 53.231
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -9.310
 • -9.310
 • -5.000
 • -5.000
 • -4.310
 • Realisatie per 1-9
 • 1.324
 • 20.016
 • 21.340
 • 0
 • 3.057
 • 3.057
 • 18.283
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 88
 • 19.209
 • 19.298
 • 0
 • 0
 • 0
 • 19.298
 • Saldo
 • 986
 • 14.681
 • 15.667
 • 201
 • 4.126
 • 4.326
 • 11.341

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.398
 • 2.398
 • 44.500
 • 18.716
 • 63.216
 • 65.614
 • 201
 • 201
 • 9.864
 • 2.319
 • 12.183
 • 12.383
 • 53.231
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -8.982
 • -328
 • -9.310
 • -9.310
 • -5.000
 • -5.000
 • -5.000
 • -4.310
 • Realisatie per 1-9
 • 1.324
 • 1.324
 • 13.428
 • 6.588
 • 20.016
 • 21.340
 • 2.387
 • 670
 • 3.057
 • 3.057
 • 18.283
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 88
 • 88
 • 17.031
 • 2.178
 • 19.209
 • 19.298
 • 19.298
 • Saldo
 • 986
 • 986
 • 5.059
 • 9.622
 • 14.681
 • 15.667
 • 201
 • 201
 • 2.477
 • 1.649
 • 4.126
 • 4.326
 • 11.341

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

In het Europa van 2020 wil Fryslân zich ontwikkelen tot, en profileren als, een veerkrachtige provincie die bekend staat om de vernieuwende manier waarop maatschappelijk en economisch voordeel wordt behaald uit duurzame innovaties in een aantrekkelijke omgeving.

Wij zijn ons echter ervan bewust dat wij de ontwikkeling van de Friese economie op marginale wijze kunnen beïnvloeden. De Friese economie is afhankelijk van diverse externe factoren die bepalend kunnen zijn, zoals de koers van het nieuwe kabinet, het klimaatakkoord van Parijs, de besluitvorming binnen de Europese Unie, de Brexit ed.

Onze primaire ambitie is om het Friese midden- en kleinbedrijf (mkb) zoveel mogelijk te ondersteunen en te helpen in het verzliveren van hun ambities. Gelet op ons economisch profiel, waarbij sprake is van een hoge mate van kleinschaligheid, is er in onze provincie juist meer behoefte aan organiserend vermogen en deskundigheid om bedrijfsideeën tot wasdom te laten komen. Maar liefst tweederde van ons mkb is een eenmansbedrijf. Wij willen alle ondernemers de kans geven om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling. Onze meerwaarde hiervoor is het bieden van ondernemersvriendelijke regelingen en het borgen van een slimme ondersteuningsstructuur.

Vastgestelde beleidsnotities

Beleidsbrief Wurkje mei Fryslân (beleidsveld 4.1 t/m 4.4)
Startnotitie Circulaire Economie (beleidsveld. 4.1)
Beleidsbrief Duurzame Landbouw (beleidsveld. 4.3)
Uitvoeringskader Watertechnologie (beleidsveld. 4.3)
Beleidsbrief Gastvrijheidseconomie (beleidsveld 4.5)

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

Gemeenschappelijke Regeling Marrekrite, Leeuwarden
De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges van aangesloten gemeenten en provincie, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap. Het betreft zowel een toeristisch als economisch publiek belang: goede watersportvoorzieningen/ routenetwerken en werkgelegenheid.

Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NV (NOM), Groningen
Deze participatie, sinds de jaren negentig, vloeit voort uit afspraken tussen het rijk en de drie Noordelijke provincies over de economische ontwikkeling van Noord-Nederland. De vennootschap heeft als doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de sociaal-economische structuur en de werkgelegenheid in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

FOM
De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) helpt ondernemers met lef hun goede ideeën te realiseren. De FOM is gerealiseerd in oktober 2017 en in 2018 verder uitgebreid. We vinden het belangrijk dat Friese bedrijven starten, groeien, innoveren en export bevorderen. Daarom zijn er fondsen van de Friese Ontwikkelingsmaatschappij.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.1 Innovatie en circulaire economie
4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
4.3 Economische structuurversterking
4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
4.5 Toerisme en recreatie

Toelichting:

4.3 We hebben het nodige gerealiseerd met betrekking tot economische structuurversterking. Helaas hebben we nog geen duidelijkheid voor 31 december 2018 over de lange termijn fi-nanciering van Wetsus na 2020. Het ministerie van EZK heeft in de tweede helft van 2018 een Expertgroep Watertechnologie ingesteld, welke in 2019 advies uit moet brengen aan staatssecretaris Keijzer over duurzame financiering van Wetsus vanaf 2021.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 30.450
 • 4.493
 • 25.957
 • -7.065
 • 18.892
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 56.653
 • 7.259
 • 49.394
 • -38.033
 • 11.360
 • Rekening 2018
 • 31.618
 • 5.947
 • 25.670
 • -7.429
 • 18.241
 • Saldo begroting en rekening
 • 25.035
 • 1.312
 • 23.723
 • -30.604
 • -6.881

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 4.1 Innovatie en circulaire economie
 • 4.2 Versterking (internationaal) ondernemerschap en vestigingsklimaat
 • 4.3 Economische structuurversterking
 • 4.4 Noordelijke/landelijke/Europese samenwerking en lobby
 • 4.5 Toerisme en recreatie
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 1.985
 • 3.980
 • 8.351
 • 2.946
 • 13.188
 • 30.450
 • 17
 • 6
 • 188
 • 525
 • 3.758
 • 4.493
 • 25.957
 • Begroting 2018
 • 5.982
 • 7.823
 • 18.199
 • 3.523
 • 21.127
 • 56.653
 • 1.020
 • 3
 • 2.570
 • 736
 • 2.930
 • 7.259
 • 49.394
 • Besteding 2018
 • 4.071
 • 3.868
 • 9.781
 • 2.234
 • 11.665
 • 31.618
 • 1.014
 • 3
 • 2.165
 • 684
 • 2.081
 • 5.947
 • 25.670
 • Saldo 2018
 • 1.911
 • 3.956
 • 8.418
 • 1.289
 • 9.461
 • 25.035
 • 6
 • 0
 • 405
 • 52
 • 849
 • 1.312
 • 23.723

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 20.962
 • 2.664
 • 23.626
 • uitgaven
 • 7.856
 • 336
 • 8.192
 • bijdragen derden
 • 7.706
 • 0
 • 7.706
 • Stand per 31-12-2018
 • 21.113
 • 3.000
 • 24.113

Toelichting:

Betreft investeringen in het kader van recreatie en toerisme: Turfroute, Electric Only route Bûtenfjild, Afstandsbediening Bruggen en het Beleefcentrum.
De afgerekende werken betreft de Staande Mast route.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Reserve Gebiedsbudget
 • R. Reserve Inzet NUON reserve
 • Stand per 1-1-2018
 • 6.938
 • 52.099
 • toevoeging
 • -2.292
 • 3
 • aanwending
 • 1.853
 • 14.708
 • Stand per 31-12-2018
 • 2.792
 • 37.394

Toelichting:

De reserve Gebiedsbudget betreft de middelen die gereserveerd zijn voor alle toegekende en in de jaarplannen opgenomen projecten. Enkele projecten konden eerder gesubsidieerd wor-den dan financieel gepland, waardoor er middelen vanuit latere jaren naar voren zijn gehaald.

De reserve inzet NUON reserve betreft met name het programma Wurkje foar Fryslân.

De reserve inzet NUON reserve betreft met name het programma Wurkje foar Fryslân.

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • Stand per 1-1-2018
 • 387
 • toevoeging
 • aanwending
 • 54
 • Stand per 31-12-2018
 • 333

 

Print deze pagina