Programma 3: Omgeving

3.4 Energietransitie

Wat willen we bereiken?

Conform de Europese en rijksdoelstellingen is ook ons doel om 16% van onze energie duurzaam in 2020 op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. Het uiteindelijke doel is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. In de vastgestelde beleidsbrief ‘Duurzame energie 2016’ hebben we nog een extra ambitie toegevoegd: De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons jaarlijks (nog te actualiseren) uitvoeringsprogramma ‘Duurzame energie 2018’ werken we deze ambities verder uit.

De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang. De ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provincie speelt diverse rollen. Wij maken keuzes in de omgevingsvisie over de ruimtelijke kant van de energietransitie. Wij jagen ontwikkelingen aan en ondersteunen energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Via het FSFE en andere financiële instrumenten bieden we burgers en bedrijven de middelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa en warmte/geothermie.
 • We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).
 • Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
 • Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie
 • Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
 • Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer
 • Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de op te stellen beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
 • Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie
 • Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE.
 • Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven
 • Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
 • Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en – als er aan de voorwaarden wordt voldaan – bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
 • Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
 • Een toename van de besparing van energie op basis van energiebesparing in de woningbouw, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
 • Met de Fryske Deal sluiten we aan op het landelijk streven dat in 2050 alle woningen energieneutraal zijn en . De ombouw naar energieneutrale woningen verloopt echter niet vanzelf in een tempo dat dit doel zal doen bereiken. Vandaar de Fryske Deal waarin we een overeenkomst sluiten tussen diverse Friese partijen, Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten met als uiteindelijk doel het energieneutraal maken van de Friese woningvoorraad. De verwachting is dat na het aanpassen van 3.000 woningen het punt bereikt zal zijn dat het proces zonder verdere overheidssteun verder kan gaan.
 • We stimuleren het lokaal opwekken van energie; we ondersteunen het netwerk Duurzame Dorpen in hun basisinfrastructuur en we onderzoeken de mogelijkheden om versneld tot energieneutrale overheidsgebouwen te komen.

Wat mag het kosten?

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

Het kadernotavoorstel Lokale duurzame dynamiek versterken bedraagt € 1 mln. en het voorstel Fryske deal € 3,5 mln. De Fryske deal loopt door in 2022 met € 1 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa, groen gas en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van energiebesparing in de woningvoorraad, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
5 Deelnemen in de Fryske deal om samen met Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten versneld huurwoningen energieneutraal te maken.
6 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
7 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
8 Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
9 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
10 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE en andere financiers.
11 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
12 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en - als er aan de voorwaarden wordt voldaan - bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
14 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
15 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

Zie paragraaf Grote projecten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa, groen gas en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van energiebesparing in de woningvoorraad, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
5 Deelnemen in de Fryske deal om samen met Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten versneld huurwoningen energieneutraal te maken.
6 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
7 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
8 Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
9 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
10 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE en andere financiers.
11 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
12 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en - als er aan de voorwaarden wordt voldaan - bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
14 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
15 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

4 en 11: In afgelopen periode hebben we minder geld nodig gehad om aan onze doelstellingen te werken. De accenten verschuiven snel, mede onder invloed van het Klimaatakkoord. Aangezien er wel een duidelijke extra inzet op klimaat wordt voorzien; stellen we voor de middelen door te schuiven naar 2019.

05: De Fryske Deal is een initiatief van woningcorporaties en bouwbedrijven. In de oorspronkelijke vorm bleek de Fryske Deal niet realiseerbaar. De woningcorporaties werken aan een voorstel dat net als de oorspronkelijke Fryske Deal beoogt om een versnelling in de verduurzaming van corporatiewoningen te bewerkstelligen.

10: Er is bij initiatiefnemers behoefte aan ondersteuning bij het verbeteren van projectplannen tot investeringsrijpe business cases. Voor het einde van 2018 komt hiervoor een voorstel.

13: Onlangs heeft de Raad van State de bezwaren tegen het plan voor het windpark ongegrond verklaard. Het park kan nu verder ontwikkeld worden, maar er is wel vertraging opgelopen. Het afsluiten van de investeringsovereenkomst en de Financial Close zullen pas in 2019 plaatsvinden. Het budget moet dus ook worden doorgeschoven naar 2019. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de voorgestelde begrotingswijziging.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename

Toelichting:

Het besparingsdoel 2020 zal niet bereikt worden. De energiemonitor is gereed.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Conform de Europese en rijksdoelstellingen is ook ons doel om 16% van onze energie duurzaam in 2020 op te wekken en een energiebesparing te realiseren van 20% ten opzichte van 2010. Het uiteindelijke doel is om in 2050 geheel energieneutraal te zijn. In de vastgestelde beleidsbrief ‘Duurzame energie 2016’ hebben we nog een extra ambitie toegevoegd: De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie. In ons jaarlijks (nog te actualiseren) uitvoeringsprogramma ‘Duurzame energie 2018’ werken we deze ambities verder uit.
De energietransitie is een zeer grote opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang. De ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provincie speelt diverse rollen. Wij maken keuzes in de Omgevingsvisie over de ruimtelijke kant van de energietransitie. Wij jagen ontwikkelingen aan en ondersteunen energiecoöperaties en andere maatschappelijke organisaties. Via het FSFE en andere financiële instrumenten bieden we burgers en bedrijven de middelen om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.4 Energietransitie

Toelichting:

De doelstellingen voor wat betreft de Energietransitie in 2020 liggen conform het landelijk beeld niet op schema. De 16% duurzame energieopwekking in 2020 zal niet gehaald worden, omdat het Windpark Fryslân dan nog niet operationeel is. Ook de voor 2020 geformuleerde doelstellingen op het terrein van de energiebesparing zijn met name als gevolg van de economische groei niet (meer) realistisch/haalbaar. In de brief van 15 mei 2018 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen & stand van zaken Energietransitie.
Ten aanzien van de Fryske Deal is in 2018 gebleken dat de oorspronkelijke opzet om via schaalvergroting de prijs van de verduurzaming van woningen omlaag te brengen in de huidige markt niet haalbaar is. Samen met de corporaties werken wij nu aan een voorstel voor een wijkgerichte aanpak die past binnen de op te stellen Regionale Energiestrategie.

Eind 2018 is het onderzoek naar de warmteopties op wijk- en buurtniveau voor Fryslân afgerond en aan de Friese gemeenten aangeboden. De regierol voor het vervolg wordt door het Rijk bij de gemeenten neergelegd. De resultaten van het onderzoek bieden gemeenten de mogelijkheid om toe te werken naar Transitievisies Warmte die eind 2021 gereed moeten zijn.

Het is in 2018 niet gelukt om energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven te faciliteren. Eind 2018 is er wel een start gemaakt om de eerste 10 bedrijven te benaderen voor een energiescan. Tot slot is vorig jaar de monitor Energietransitie ontwikkeld en via de website beschikbaar gesteld.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een toename van de productie van duurzame energie op basis van een brede mix van wind, zon, biomassa, groen gas en warmte/geothermie.
2 Samen met gemeenten en maatschappelijke organisatie vormgeven en uitvoeren van de ‘Friese regionale energiestrategie’.
3 Leveren van een bijdrage voor de energietransitie aan de Omgevingsvisie.
4 Stimuleren van energiebesparing in de woningvoorraad, het maatschappelijk en zakelijk vastgoed. Onderdeel hiervan is de Fryske Deal.
5 Deelnemen in de Fryske deal om samen met Friese bouwers, woningcorporaties en gemeenten versneld huurwoningen energieneutraal te maken.
6 Stimuleren van mest-monovergisting op landbouwbedrijven door geïnteresseerde boeren te begeleiden bij hun investeringskeuze.
7 Stimuleren van duurzame mobiliteit door het verduurzamen openbaar vervoer.
8 Stimuleren zorgvuldig en circulair omgaan met grondstoffen, op basis van de beleidsbrief ‘Circulaire economie’.
9 Vervolgstappen om in 2025 te komen tot zelfvoorzienende provinciale organisatie.
10 Faciliteren van het Friese bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen bij het opzetten van business cases rond de energieproductie en energiebesparing, die vervolgens overgedragen (kunnen) worden aan de fondsbeheerder van het FSFE en andere financiers.
11 Faciliteren energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven.
12 Uitvoeren van een vervolg op de succesvolle regelingen om asbestsanering te combineren met zonnestroom op boerderij- en MKB-daken.
13 Uitvoeren van de samenwerkingsovereenkomst en - als er aan de voorwaarden wordt voldaan - bij Financial Close deelnemen in Windpark Fryslân Holding BV.
14 Ondersteunen van lokale initiatieven via de ‘energiewerkplaats’ en streekagenda’s bij het realiseren van energiebesparings- en duurzame energieprojecten. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vorming van duurzame dorpen.
15 We dragen bij aan de ontwikkeling van een innovatieve Energiedijk. Zie voor meer informatie de paragraaf Grote projecten (project De Nieuwe Afsluitdijk).

Toelichting:

1. Zie toelichting prestatie-indicatoren.
2. In 2018 is gestart met de voorbereiding van de Regionale energiestrategie (RES). Er is een kwartiermaker aangesteld. Bestuurders van de gemeenten Leeuwarden en Sudwest Fryslân, de provincie, het Wetterskip en Liander vormen een regiegroep.
4. Er zijn minder energiescans uitgevoerd bij sportaccommodaties en musea dan vooraf gepland was.
5. De Fryske Deal is een initiatief van woningcorporaties en bouwbedrijven. In de oorspronkelijke vorm is gebleken dat de oorspronkelijke opzet om via schaalvergroting de prijs van de verduurzaming van woningen omlaag te brengen in de huidige markt niet haalbaar is. Samen met de corporaties verenigd in de VFW werken wij nu aan een voorstel voor een wijkgerichte aanpak die past binnen de op te stellen RES.
6. De POP-aanvraag voor het organiseren van masterclass monovergisting is gehonoreerd. In 2019 wordt de 1e masterclass gehouden.
10. In 2018 is besloten om geen garantiefonds op te richten en garantstellingen af te geven aan lokale duurzame initiatieven, maar in plaats daarvan in te zetten op ondersteuning van initiatieven bij het ontwikkelen van businesscases.
11. Het is in 2018 niet gelukt om energiebesparing door de top 25 grootverbruikers onder de bedrijven te faciliteren. In 2019 zullen eerst 10 van de 25 bedrijven benaderd worden voor een energiescan.
13. In SOK stond dat de Long Stop Datum, de uiterste datum waarop Financial Close zou moeten zijn bereikt, op ultimo 2018 lag. De datum voor de Long Stop is opgeschoven naar 31-12 2019. PS zijn hierover geïnformeerd bij brief Nr 1610178 van 4 december 2018.
15. Voor een toelichting van de resultaten en prestatie-indicatoren van de De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) onderdeel Duurzame Energie verwijzen wij graag naar de paragraaf Grote Projecten De financiën betreffende Duurzame Energie van DNA zijn wel verwerkt in de financiële tabel van deze paragraaf 3.4.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Energiebesparing Energiebesparing van 20% in 2020. Toename ?
Energieproductie Productie van 16% duurzame energie in 2020 en 25% in 2025. Toename ?

Toelichting:

Voor de monitor Energietransitie wordt gebruik gemaakt van de cijfers van de landelijke Klimaatmonitor. Deze cijfers lopen echter achter bij de werkelijkheid. Er zijn nog geen waarden beschikbaar over het jaar 2018. De meest recente cijfers zijn van eind 2016.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 4.038
 • 2.441
 • 6.478
 • 182
 • 1.073
 • 1.255
 • 5.224
 • 394
 • 286
 • 5.903
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 180
 • 2.645
 • 3.266
 • 6.091
 • 0
 • 425
 • 655
 • 175
 • 1.255
 • 4.836
 • 489
 • 309
 • 5.633
 • Rekening 2018
 • 180
 • 2.565
 • 2.216
 • 4.961
 • 0
 • 425
 • 555
 • 38
 • 1.017
 • 3.943
 • 1.439
 • 388
 • 5.771
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 80
 • 1.050
 • 1.130
 • 0
 • 0
 • 100
 • 138
 • 237
 • 892
 • -950
 • -80
 • -138

Toelichting:

Het saldo van beleidsveld 3.4 Energietransitie is – € 138.000,-.

Structurele budgetten
De structurele budgetten zijn conform begroting besteed.

Tijdelijke budgetten
Bij de tijdelijke budgetten is € 80.000,- minder besteed dan begroot, waarbij het volledig gaat om verplichtingen die via de mutatie tijdelijke budgetten in latere jaren tot besteding komen. Er is dan ook geen vrijval.

Reserves
Bij de reservebudgetten is per saldo € 950.000,- minder besteed.
Bij het onderdeel energietransitie binnen de Nieuwe Afsluitdijk is er een onderbesteding van € 1.300.000,-. Het grootste aandeel hierin heeft een project dat nog een deel van haar subsidie moet ontvangen. Naar verwachting volgt deze uitbetaling in 2019. Voor nadere toelichting wordt ook verwezen naar de paragraaf Grote Projecten.
Bij de reserve NUON onderdeel Wurkje foar Fryslân Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw is sprake van vrijval van € 350.000. Deze is bij de 2e Berap 2017 op begrotingsbasis al verwerkt. Deze post is abusievelijk doorgeschoven naar 2018 waarna het nu door te beschikken over de reserve alsnog aan het begrotingssaldo is toegevoegd.

Voorziening
De begrote baat bij de voorziening is de begrote aflossing van drie leningen verstrekt in het kader van Duurzame energie. De voorziening is gevormd bij het verstrekken van de lening. Bij de aflossing van de lening komt het budget weer beschikbaar. Door achterblijvende aflossingen is de inkomst nog niet ontvangen op de exploitatie en daardoor ontstaat een negatief saldo van € 138.000,-.
De begrote baten voor de voorziening revolverende middelen zijn voor een bedrag van
€ 138.000,- niet ontvangen doordat de terugbetaling van twee kredietsubsidies niet gerealiseerd is. Dit is tevens de verklaring voor het negatieve resultaat.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Asbest en zonnepanelen
 • Duurzame energie
 • Efro-Ez projecten
 • Groen werkt!
 • Interreg projecten
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Vervolg Friese nul op de meter
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Waddenfonds projecten
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Inzet NUON Friese Nul op de Meter
 • Inzet NUON Versnelde verbetering energieprestatie bestaande woningvoorraad
 • Programma Duurzame Energie
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Tijdelijke budgetten
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Inzet NUON Friese energiepremie
 • Reserves
 • Revolverende middelen lening Energy Challenges
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 0
 • 15
 • 14
 • 316
 • 500
 • 354
 • 0
 • 482
 • 831
 • 369
 • 150
 • 300
 • 573
 • 133
 • 4.038
 • 1.968
 • 44
 • 0
 • 0
 • 428
 • 2.441
 • 6.478
 • 180
 • 2
 • 0
 • 182
 • 720
 • 352
 • 1.073
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.255
 • 5.224
 • Begroting 2018
 • 180
 • 180
 • 0
 • 0
 • 62
 • 0
 • 191
 • 350
 • 668
 • 713
 • 191
 • 162
 • 0
 • 135
 • 173
 • 2.645
 • 3.198
 • 303
 • 350
 • -1.050
 • 465
 • 3.266
 • 6.091
 • 355
 • 52
 • 18
 • 425
 • 655
 • 0
 • 655
 • 100
 • 75
 • 175
 • 1.255
 • 4.836
 • Rekening 2018
 • 180
 • 180
 • 0
 • 0
 • 57
 • 0
 • 197
 • 387
 • 663
 • 684
 • 188
 • 150
 • 0
 • 171
 • 69
 • 2.565
 • 2.083
 • -7
 • 0
 • 0
 • 140
 • 2.216
 • 4.961
 • 355
 • 52
 • 18
 • 425
 • 555
 • 0
 • 555
 • 0
 • 38
 • 38
 • 1.017
 • 3.943
 • Saldo 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 0
 • -6
 • -37
 • 4
 • 29
 • 4
 • 12
 • 0
 • -36
 • 104
 • 80
 • 1.116
 • 310
 • 350
 • -1.050
 • 325
 • 1.050
 • 1.130
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 100
 • 0
 • 100
 • 100
 • 38
 • 138
 • 237
 • 892
Print deze pagina