Programma 2: Infrastructuur

2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als uitvloeisel uit het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Wij verhogen onderhoudsniveau naar voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In de planning van het onderhoud houden wij rekening met de verwachte bezoekersstroom naar Leeuwarden Fryslân 2018. Wij plannen geen groot onderhoud in 2018 op de wegen rondom Leeuwarden. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
 • Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
 • We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
 • In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor de aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin als proef gewerkt wordt met de nieuwe bediencentrale. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve Swettehûs. In 2018 werken we aan de ontwerpfase van het definitieve bedieningscentrum Swettehûs, in combinatie met het provinciale steunpunt. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand. In 2019 – 2020 bereiden wij de bouw voor.
 • Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
 • We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
 • We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
 • We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
 • We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel.

Wat mag het kosten?

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

Het kadernotavoorstel bochtverruiming bedraagt € 1 mln. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
4 In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin wordt gewerkt met centrale bediening. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve gebouw (Swettehûs). In 2018 werken we aan de aanbesteding en de ontwikkeling van de locatie Swettehûs, waar zowel een bedieningscentrum als een steunpunt voor Provinciale Waterstaat wordt gerealiseerd. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand vanuit het definitieve gebouw.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
8 We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
9 We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel.

Toelichting:

1. (beleid)  De gebreken op oeverconstructies, die voortvloeiden uit de in 2016 uitgevoerde nulmeting, zijn in 2017 verder geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een bedrag van in de orde van grootte van € 24 mln. benodigd is om alle provinciale oevers (exclusief het Van Harinxmakanaal) op het onderhoudsniveau 7 te krijgen. De huidig beschikbare onderhoudsbudgetten worden, conform eerdere besluiten, als taakstellend beschouwd. Momenteel wordt gewerkt aan een strategie hoe hieraan op lange termijn invulling kan worden gegeven. Dit vindt zijn uitwerking in de actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders in 2018/2019.

Vooruitlopend op deze actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders worden de oevers met een hoog risicoprofiel binnen de beschikbare middelen programmatisch aangepast naar niveau 7. Deze onderhoudswerkzaamheden staan een latere keuze, hetzij vasthouden aan een 7 of een eventuele keuze voor gedifferentieerde onderhoudsniveaus, niet in de weg.

1. (geld)  Er is een begrotingswijziging voorgesteld voor dieptepeilingen Friese Meren.
GS hebben besloten dat er jaarlijks dieptepeilingen van de Friese meren moeten worden uitgevoerd. Voor de jaren 2019-2011 is een voorstel bij de kadernota 2019 ingediend. Voor 2018 is een begrotingswijziging ingediend bij deze bestuursrapportage.
Voor het project onrechtmatig gebruik zijn voor 2018 baten in de begroting opgenomen. De pacht- en huuropbrengtsten zijn te hoog geraamd. Eveneens is er voor de verkoop van percelen een te hoog bedrag begroot. Een voorstel is in voorbereiding.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Verhogen onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van September 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 1).
Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98%
Verhogen onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van September 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 76%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 91%

Toelichting:

De nulmeting 2016 Kunstwerken voor verzorging is gebaseerd op één meting van gebreken. Vanaf 2017 wordt een landelijke methodiek gehanteerd (Beeldschouw) waarbij eigen deskundig personeel 3 keer per jaar de verzorgingsgraad meet aan de hand van gestandaardiseerde beeldkwaliteitsnormen. Op basis hiervan is de doelwaarde verzorging kunstwerken voor 2018 83%. Dit percentage wordt vooral veroorzaakt door groene aanslag van algen. Hier wordt vanaf 2018 specifiek op gelet en actie ondernomen.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
4 In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin wordt gewerkt met centrale bediening. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve gebouw (Swettehûs). In 2018 werken we aan de aanbesteding en de ontwikkeling van de locatie Swettehûs, waar zowel een bedieningscentrum als een steunpunt voor Provinciale Waterstaat wordt gerealiseerd. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand vanuit het definitieve gebouw.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
8 We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
9 We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel

Toelichting:

Algemeen

Toelichting op de reserve VHK
Oevers en baggeren: Voor de periode 2018-2023 is een programma op gesteld om het achterstallig oeveronderhoud voor een belangrijk deel weg te werken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten op c.q. worden combinaties gezocht met aij andere werkzaamheden die op en rond het Van Harinxmakanaal plaatsvinden en subsidieregelingen die er momenteel zijn. Tevens wordt bij de aanpak van de oevers rekening gehouden met de ambitie dat het kanaal geschikt wordt voor klasse V. Het kasritme voor de oevermaatregelen is op de genoemde planning afgestemd.
Bochtverruiming Franeker: De bochtverruiming is gecombineerd met een gebiedsontwikkelingsproces.  Het proces om te komen tot een juiste invulling van het gebied en de planologische vertaling is erg dynamisch en kost daardoor aanmerkelijk meer tijd dan in eerste instantie voorzien. Voorts vraagt de verwerving en noodzakelijke partiële verplaatsing van een bedrijf de nodige tijd. De feitelijke bochtverruiming wordt dan ook op z’n vroegst voorzien in 2021.
TH-sluizen. Inmiddels zijn de nieuwe sluisdeuraandrijvingen opgeleverd en zal het project eind oktober zijn afgerond. Financieel blijft de kosten binnen het beschikbare budget.
TH-bruggen. In het kader van toekomstige vervanging van de TH-sluizen wordt in een integrale (gebieds)studie ook nieuwe sluislocaties bekeken. De uitkomsten van deze studie zijn begin 2019 beschikbaar, dan kan ook bekeken worden wat de uitkomsten betekenen voor de aanpak van de bestaande bruggen van de TH-sluis. (Middelen schuiven een jaar door)
Spoorbruggen – remmingwerken/renovatie: De remmingwerken aan de spoorbrug HRM103  zijn binnen budget gerealiseerd. Met betrekking de remmingwerken HRMK-spoorbrug is er geschil met de aannemer en loopt er een juridische procedure. Niet uitgesloten moeten worden dat hier nog kosten uit kunnen voortvloeien die ten laste komen van het projectbudget.
Een begrotingswijziging voor het VHK is toegevoegd

Toelichting op gewenste resultaten
1a. (beleid)  De gebreken op oeverconstructies, die voortvloeiden uit de in 2016 uitgevoerde nulmeting, zijn in 2017 verder geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een bedrag van in de orde van grootte van € 24 mln. benodigd is om alle provinciale oevers (exclusief het Van Harinxmakanaal) op het onderhoudsniveau 7 te krijgen. De huidig beschikbare onderhoudsbudgetten worden, conform eerdere besluiten, als taakstellend beschouwd. Momenteel wordt gewerkt aan een strategie hoe hieraan op lange termijn invulling kan worden gegeven. Dit vindt zijn uitwerking in de actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders in 2018/2019.

Vooruitlopend op deze actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders worden de oevers met een hoog risicoprofiel binnen de beschikbare middelen programmatisch aangepast naar niveau 7. Deze onderhoudswerkzaamheden staan een latere keuze, hetzij vasthouden aan een 7 of een eventuele keuze voor gedifferentieerde onderhoudsniveaus, niet in de weg.

1b (beleid)
Als gevolg van de langdurige en extreme hoge temperaturen zijn er problemen geweest met de bediening van een aantal bruggen. Momenteel wordt onderzoek gedaan welke passende maatregelen genomen moeten worden om dergelijke problemen in de toekomst  te voorkomen.

1. (geld) In november 2015 hebben wij het plan van aanpak onrechtmatig gebruik provinciale gronden vastgesteld. De raming hiervan is te rooskleurig geweest. Zowel financieel als inhoudelijk. De inkomsten worden om diverse redenen niet gehaald. Aan de ene kant omdat het project is vertraagd en aan de andere kant omdat gebruikers zelden tot koop van de grond overgaan. De kosten zijn ook lager dan voorheen geraamd. Dit leidt tot een bijstelling van zowel de baten als de lasten. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding.

4. Swettehûs/ watersteunpunten
Er vindt een herschikking plaats van de watersteunpunten van de provinciale Waterstaat waarbij een nieuw steunpunt het Swettehûs (samen met Programma Afstandsbediening Bruggen =PAB) wordt gebouwd en oude steunpunten worden afgestoten. Hiervoor is een  begrotingswijziging toegevoegd.

8. Meevallende aanbesteding. Baggerwerk in uitvoering; planning gereed in 2018; afrekening begin 2019. Onderdeel van de werkzaamheden is ook het verdiepen van de vaarweg bij de nieuwe brug Ritsumasyl.

9. POP subsidie voor aanleg KRW-oevers aangevraagd en verkregen. Gestart is met de  grondaankoop. Uitvoering wordt nu voorzien vanaf 2020. Besteding middelen daarmee ook later  Momenteel vindt wel personele inzet plaats, maar dat gaat niet te laste van de beschikbaar gestelde middelen.  De middelen voor 2018 en 2019 schuiven een jaar door dus naar 2019 en 2020

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Verhogen onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinicale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau 96%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98%
Verhogen onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van September 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2)
Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95%
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 86%
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95%
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 76%
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 91%

Toelichting:

De nulmeting 2016 Kunstwerken voor verzorging is gebaseerd op één meting van gebreken. Vanaf 2017 wordt een landelijke methodiek gehanteerd (Beeldschouw) waarbij eigen deskundig personeel 3 keer per jaar de verzorgingsgraad meet aan de hand van gestandaardiseerde beeldkwaliteitsnormen. Uit de inspectieronde van mei 2018 blijkt dat 91% van de kunstwerken qua verzorgingsgraad op een onderhoudsniveau 7 of hoger zit.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

De provincie streeft naar een goed dagelijks beheerd en onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegen- en vaarwegennet en de daarbij behorende kunstwerken (zoals bruggen en viaducten).

Als gevolg van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord 2015 – 2019 verhogen wij stapsgewijs het onderhoudsniveau. Wij verhogen onderhoudsniveau naar voldoende in plaats van krap voldoende (het rapportcijfer van een 6 naar een 7).

In de planning van het onderhoud houden wij rekening met de verwachte bezoekersstroom naar Leeuwarden Fryslân 2018. Wij plannen geen groot onderhoud in 2018 op de wegen rondom Leeuwarden. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We onderhouden provinciale wegen en vaarwegen volgens de in 2016 vastgestelde beleidskaders en het daarbij verhoogde onderhoudsniveau.
2 Wij beheren, programmeren en onderhouden de provinciale infrastructuur risico gestuurd.
3 We voeren binnen het meerjarenprogramma ‘Kunstwerken’ renovaties en vervangingen uit volgens de planning in het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2018’.
4 In 2018 werken we aan het uitbreiden van het aantal bruggen dat wordt aangesloten op de tijdelijke bediencentrale die eind 2017 in bedrijf is gesteld. Voor aan te sluiten bruggen in 2019 wordt de voorbereidingsfase doorlopen. 2018 geldt als het eerste jaar waarin wordt gewerkt met centrale bediening. Ervaringen worden meegenomen naar het definitieve gebouw (Swettehûs In 2018 werken we aan de aanbesteding en de ontwikkeling van de locatie Swettehûs, waar zowel een bedieningscentrum als een steunpunt voor Provinciale Waterstaat wordt gerealiseerd. Vanaf 2021 bedienen we de bruggen op afstand vanuit het definitieve gebouw.
5 Wij dragen zorg voor een veilige en vlotte doorvaart middels het op een professionele, consequente, adequate en consistente wijze bedienen van provinciale, rijks- en gemeentelijke bruggen en sluizen gelegen over- en in de vaarwegen in de provincie Fryslân.
6 We bestrijden gladheid op provinciale wegen en breken het ijs op provinciale vaarwegen.
7 We zorgen voor nautisch toezicht op onze vaarwegen.
8 We vergroten de diepgang van het Van Harinxmakanaal door baggeren op het deel Leeuwarden – Fonejacht.
9 We verruimen de krappe bocht nabij het aquaduct Langdeel

Toelichting:

1a. (toelichting op beleid) De gebreken op oeverconstructies, die voortvloeiden uit de in 2016 uitgevoerde nulmeting, zijn in 2017 verder geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een bedrag van in de orde van grootte van € 24 mln. benodigd is om alle provinciale oevers (exclusief het Van Harinxmakanaal) op het onderhoudsniveau 7 te krijgen. De huidig beschikbare
onderhoudsbudgetten worden, conform eerdere besluiten, als taakstellend beschouwd. Momenteel wordt gewerkt aan een strategie hoe hieraan op lange termijn invulling kan worden gegeven. Dit vindt zijn uitwerking in de actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders in 2018/2019.

Vooruitlopend op deze actualisatie van de onderhoudsbeleidskaders worden de oevers met een hoog risicoprofiel binnen de beschikbare middelen programmatisch aangepast naar niveau 7. Deze onderhoudswerkzaamheden staan een latere keuze, hetzij vasthouden aan een 7 of een eventuele keuze voor gedifferentieerde onderhoudsniveaus, niet in de weg.

1b (toelichting op beleid)
Als gevolg van de langdurige en extreme hoge temperaturen zijn er problemen geweest met de bediening van een aantal bruggen. Momenteel wordt onderzoek gedaan welke passende maatregelen genomen moeten worden om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

1c. (toelichting op geld) In november 2015 hebben wij het plan van aanpak onrechtmatig gebruik provinciale gronden vastgesteld. De raming hiervan is te rooskleurig geweest. Zowel financieel als inhoudelijk. De inkomsten worden om diverse redenen niet gehaald. Aan de ene kant omdat het project is vertraagd en aan de andere kant omdat gebruikers zelden tot koop van de grond overgaan. De kosten zijn ook lager dan voorheen geraamd. Dit leidt tot een bijstelling van zowel de baten als de lasten. Een voorstel hiervoor is in voorbereiding.

8. Meevallende aanbesteding. Baggerwerk in uitvoering; planning gereed in 2018; afrekening begin 2019. Onderdeel van de werkzaamheden is ook het verdiepen van de vaarweg bij de nieuwe biobased fietsbrug bij Ritsumasyl.

9. POP subsidie voor aanleg KRW-oevers aangevraagd en verkregen. Gestart is met de grondaankoop. Uitvoering wordt nu voorzien vanaf 2020. De besteding van de middelen is daarmee ook later. Momenteel vindt wel personele inzet plaats, maar dat gaat niet te laste van de beschikbaar gestelde middelen. De middelen voor 2018 en 2019 schuiven een jaar door dus naar 2019 en 2020.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Verhogen onderhoudsniveau (verzorgingsstaat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 1) Wegen, inclusief fietspaden (nulmeting 2016: 95%) 96% Conform
Kunstwerken (nulmeting 2016: 97%) 98% Conform
Verhogen onderhoudsniveau (technische staat) Het deel van de provinciale infrastructuur dat voldoet aan het gewenste hogere onderhoudsniveau overeenkomstig het besluit van PS van september 2016 : van een 6 naar een 7 : objectsoort 2) Wegen (nulmeting 2016: 92%) 95% Conform
Fietspaden (nulmeting 2016: 81%) 86% Conform
Kunstwerken (nulmeting 2016: 89%) 95% Conform
Oevers (nulmeting 2016: 71%) 76% Conform
diepte vaarwegen (nulmeting 2016: 88%) 91% Conform

Toelichting:

De nulmeting 2016 Kunstwerken voor verzorging is gebaseerd op één meting van gebreken. Vanaf 2017 wordt een landelijke methodiek gehanteerd (beeldschouw) waarbij eigen deskundig personeel 3 keer per jaar de verzorgingsgraad meet aan de hand van gestandaardiseerde beeldkwaliteitsnormen. Uit de inspectieronde van mei 2018 blijkt dat 91% van de kunstwerken qua verzorgingsgraad op een onderhoudsniveau 7 of hoger zit.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Werken voor derden (schades)
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 12.504
 • 29
 • 7.724
 • 6.634
 • 986
 • 27.877
 • 987
 • 152
 • 24.721
 • 167
 • 986
 • 27.014
 • 863
 • 36.524
 • 211
 • 37.599
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 14.298
 • 1.413
 • 4.658
 • 7.397
 • 0
 • 27.767
 • 1.372
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.372
 • 26.395
 • 15.125
 • -1.214
 • 40.306
 • Rekening 2018
 • 14.471
 • 1.195
 • -23.299
 • 23.181
 • 1.526
 • 17.073
 • 1.118
 • 6
 • 0
 • 0
 • 1.526
 • 2.650
 • 14.423
 • -21.165
 • -1.217
 • -7.958
 • Saldo begroting en rekening
 • -172
 • 219
 • 27.957
 • -15.784
 • -1.526
 • 10.694
 • 254
 • -6
 • 0
 • 0
 • -1.526
 • -1.278
 • 11.972
 • 36.290
 • 2
 • 48.264

Toelichting:

Per saldo is er een onderschrijding van € 48,2 mln. In dit saldo zijn de gevolgen naar aanleiding van de notitie vereenvoudiging financieel beleid opgenomen welke in de bijlage 5 wordt toegelicht én de invulling van de taakstelling. Het gaat hierbij om € 48,4 mln. Per saldo is er een overschrijding van € 201.000.

Structurele budgetten
Per saldo is de overschrijding 426.000 veroorzaakt door hogere lasten van € 172.000 en lagere baten van 254.000. De lasten bestaan € 45.000 uit hogere kosten voor provinciale eigendommen, voor € 215.000 is er meer besteed aan beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen en voor € 88.000 uit lagere bestedingen voor de gladheidsbestrijding. De lagere bate wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door lagere huren/pachten en verkoop van eigendommen, dit door het achterblijven van resultaten (te rooskleurig geraamd) van het project oneigenlijk gebruik.

Tijdelijke budgetten
Per saldo is er een vrijval van 225.000. De vrijval heeft voor € 184.000 betrekking op het onderdeel oneigenlijk gebruik (vertraging project) en voor € 42.000 betrekking op de afrekening van depot trije Hûs

Werken voor derden (schades)
Het gaat hierbij om schades (dader bekend) welke nog met derden verrekend moeten worden.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen bedrijfsmiddelen
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Afschrijvingen kunstwerken
 • Eigendommen
 • Onderhoud Lauwerszeewerken
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Vaarwegen bedienen kunstwerken
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Werkplaats steunpunt kantoor
 • Structurele budgetten
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Dieptepeilingen Friese meren
 • Eigendommen
 • Tijdelijke budgetten
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Reserves
 • Achterstallig onderhoud water
 • Achterstallig onderhoud wegen
 • Groot onderhoud vaarwegen
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud wegen
 • Voorzieningen
 • Schades
 • Werken voor derden
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Eigendommen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Onderhoud wegen
 • Overhead
 • Wegen gladheidsbestrijding
 • Structurele budgetten
 • Baggerdepot Trijehûs
 • Eigendommen
 • Tijdelijke budgetten
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Onderhoud vaarwegen
 • Reserves
 • Groot onderhoud waterwet
 • Voorzieningen
 • Schades
 • Werken voor derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 0
 • 315
 • 321
 • 358
 • 2.652
 • 6.072
 • 842
 • 0
 • 1.544
 • 400
 • 12.504
 • 25
 • 0
 • 4
 • 29
 • -2
 • 7.726
 • 7.724
 • 0
 • 0
 • 2.517
 • 692
 • 3.425
 • 6.634
 • 986
 • 986
 • 27.877
 • 421
 • 481
 • 76
 • 5
 • 5
 • 987
 • 150
 • 2
 • 152
 • 24.715
 • 6
 • 24.721
 • 167
 • 167
 • 986
 • 986
 • 27.014
 • 863
 • Begroting 2018
 • 390
 • 217
 • 533
 • 237
 • 150
 • 2.729
 • 7.411
 • 697
 • 17
 • 1.505
 • 413
 • 14.298
 • 1.164
 • 45
 • 204
 • 1.413
 • -4.227
 • 8.885
 • 4.658
 • 0
 • 0
 • 2.537
 • 529
 • 4.331
 • 7.397
 • 0
 • 0
 • 27.767
 • 863
 • 413
 • 95
 • 0
 • 0
 • 1.372
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.372
 • 26.395
 • Rekening 2018
 • 4
 • 13
 • 497
 • 282
 • 249
 • 3.005
 • 7.598
 • 884
 • 29
 • 1.417
 • 492
 • 14.471
 • 1.122
 • 47
 • 25
 • 1.195
 • -40.207
 • 16.908
 • -23.299
 • 10.459
 • 4.793
 • 2.537
 • 529
 • 4.863
 • 23.181
 • 1.526
 • 1.526
 • 17.073
 • 544
 • 501
 • 70
 • 3
 • 1
 • 1.118
 • 0
 • 6
 • 6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.526
 • 1.526
 • 2.650
 • 14.423
 • Saldo 2018
 • 386
 • 203
 • 36
 • -45
 • -99
 • -276
 • -187
 • -186
 • -12
 • 88
 • -79
 • -172
 • 42
 • -2
 • 179
 • 219
 • 35.980
 • -8.023
 • 27.957
 • -10.459
 • -4.793
 • 0
 • 0
 • -532
 • -15.784
 • -1.526
 • -1.526
 • 10.694
 • 319
 • -88
 • 26
 • -3
 • -1
 • 254
 • 0
 • -6
 • -6
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.526
 • -1.526
 • -1.278
 • 11.972
Print deze pagina