Programma 2: Ynfrastruktuer

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daartoe monitoren we de verkeersontwikkelingen.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie maken we afspraken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We gaan expliciet inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
 • We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
 • Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
 • We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
 • Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
 • We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Wat mag het kosten?

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
3 Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
4 We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
5 Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
6 We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Toelichting:

3. Het mobiliteitsbeleid wordt in hoofdlijnen opgenomen in het Koersdocument voor de Omgevingsvisie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Klaar
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
3 Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
4 We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
5 Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
6 We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Klaar
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daartoe monitoren we de verkeersontwikkelingen.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie maken we afspraken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We gaan expliciet inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Toelichting:

De kosten zijn binnen het budget gebleven. Sterker nog, de lagere lasten van € 1,49 mln. betreft vrijval van het gereserveerde budget voor indexering (inclusief voorgaande jaren) vanwege een lagere indexering bij de afrekening van de openbaar vervoer concessie.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
3 Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
4 We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
5 Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
6 We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Klaar Klaar
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300 325
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300 240
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350 354
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6 7
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000 4.624

Toelichting:

Het aantal deelnemers van de rijvaardigheidscursus (TRIALS) is achtergebleven bij de verwachting als gevolg van interne problemen bij de betreffende uitvoeringsorganisatie in de tweede helft van 2018.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 2.407
 • 118
 • 40
 • 2.566
 • 20
 • 20
 • 2.545
 • -40
 • 2.505
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 2.813
 • 50
 • 0
 • 2.863
 • 0
 • 0
 • 2.863
 • 0
 • 2.863
 • Rekening 2018
 • 1.179
 • 25
 • 24
 • 1.227
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • -24
 • 1.181
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.635
 • 25
 • -24
 • 1.636
 • -23
 • -23
 • 1.659
 • 24
 • 1.682

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 1,68 mln. in dit beleidsveld. Echter betreft dit voor € 193.000 een subsidieverplichting die in 2019 tot besteding komt. De mutatie van dit bedrag verloopt via de reserve structurele budgetten in programma 6, waardoor deze in dit beleidsveld niet zichtbaar is. Per saldo is er dus sprake van vrijval in dit beleidveld van € 1,49 mln.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 1,49 mln. betreft vrijval van het gereserveerde budget voor indexering (inclusief voorgaande jaren) vanwege een lagere indexering bij de afrekening van de openbaar vervoer concessie.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 25.000,- betreft vrijval bij het budget onderzoek TH-sluis te Harlingen, vanwege aanpassing van opdracht voor een breed onderzoek naar een globaler onderzoek met name naar koppelkansen met ontwikkelingen in de directe omgeving.

Reserves/mutatie reserves
De hogere lasten van € 24.000 heeft betrekking op de reserve BDU.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Educatie verkeerveiligheid
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Structurele budgetten
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • Tijdelijke budgetten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Monitoring
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 2
 • 72
 • 0
 • 755
 • 1.556
 • 0
 • 22
 • 2.407
 • 0
 • 118
 • 118
 • 40
 • 40
 • 2.566
 • 0
 • 20
 • 20
 • 20
 • 2.545
 • Begroting 2018
 • 0
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.859
 • 3
 • 23
 • 2.813
 • 50
 • 0
 • 50
 • 0
 • 0
 • 2.863
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.863
 • Rekening 2018
 • 0
 • 0
 • 109
 • 0
 • -746
 • 1.775
 • 0
 • 40
 • 1.179
 • 25
 • 0
 • 25
 • 24
 • 24
 • 1.227
 • 3
 • 20
 • 23
 • 23
 • 1.205
 • Saldo 2018
 • 0
 • 2
 • -40
 • 101
 • 1.503
 • 83
 • 3
 • -17
 • 1.635
 • 25
 • 0
 • 25
 • -24
 • -24
 • 1.636
 • -3
 • -20
 • -23
 • -23
 • 1.659
Print deze pagina