Programma 2: Infrastructuur

Portefeuillehouder: gedeputeerden Sietske Poepjes, Johannes Kramer en Michiel Schrier

Begroting

Ambities

Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-)wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruiken wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.

Wij zorgen daarmee voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek zetten wij ons in om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. Elk ongeval is er één te veel en tegelijk weten we dat voor een wegennet zonder ongevallen nog veel ontwikkelingen nodig zijn.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambities begroting 2018

Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-)wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruiken wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.

Wij zorgen daarmee voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek zetten wij ons in om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. Elk ongeval is er één te veel en tegelijk weten we dat voor een wegennet zonder ongevallen nog veel ontwikkelingen nodig zijn.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 79.070
 • 87.360
 • 166.431
 • 2.970
 • 3.771
 • 6.740
 • 159.690
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 259
 • -418
 • -159
 • 0
 • -159
 • Realisatie per 1-4
 • 13.561
 • 3.076
 • 16.637
 • 1.941
 • 0
 • 1.941
 • 14.696
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 4.115
 • 8.192
 • 12.308
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.308
 • Saldo
 • 61.653
 • 75.674
 • 137.327
 • 1.029
 • 3.771
 • 4.799
 • 132.527

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.371
 • 2.302
 • 7.397
 • 79.070
 • 54.888
 • 29.720
 • 2.752
 • 87.360
 • 166.431
 • 2.970
 • 2.970
 • 48
 • 924
 • 2.798
 • 3.771
 • 6.740
 • 159.690
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 259
 • 0
 • 0
 • 259
 • -343
 • -75
 • 0
 • -418
 • -159
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -159
 • Realisatie per 1-4
 • 13.422
 • 139
 • 0
 • 13.561
 • 49
 • 3.028
 • 0
 • 3.076
 • 16.637
 • 1.941
 • 1.941
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.941
 • 14.696
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 4.050
 • 65
 • 0
 • 4.115
 • 1.186
 • 6.066
 • 941
 • 8.192
 • 12.308
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 12.308
 • Saldo
 • 52.158
 • 2.098
 • 7.397
 • 61.653
 • 53.311
 • 20.552
 • 1.811
 • 75.674
 • 137.327
 • 1.029
 • 1.029
 • 48
 • 924
 • 2.798
 • 3.771
 • 4.799
 • 132.527

Tweede bestuursrapportage

Ambities

Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-)wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruiken wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.

Wij zorgen daarmee voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.

Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek zetten wij ons in om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. Elk ongeval is er één te veel en tegelijk weten we dat voor een wegennet zonder ongevallen nog veel ontwikkelingen nodig zijn.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Met het programma infrastructuur geven wij mede invulling aan de ambities in het coalitieakkoord en de uitvoeringsagenda op het gebied van economie, duurzaamheid en een dynamische omgeving door een effectieve en veilige bereikbaarheid. Voor de (vaar-)wegen waarvan wij eigenaar zijn, hebben we directe invloed en zijn we initiatiefnemer. Voor (vaar-) wegen die in beheer zijn bij het Rijk, gemeenten of het Wetterskip gebruiken wij onze indirecte invloed door overleg en financiële ondersteuning.
Wij zorgen daarmee voor een bereikbaar en veiliger wegennet, voor onderhoud aan onze infrastructuur, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Ook leveren wij met verkeerseducatie een bijdrage aan de verkeersveiligheid.
Wij willen het aantal ernstige verkeersslachtoffers in Fryslân terugdringen, zoals beschreven in het Provinciaal Verkeer en VervoersPlan (PVVP). Meer specifiek zetten wij ons in om het aantal verkeersdoden over de periode 2009-2025 te halveren, zodat er maximaal 14 verkeersdoden vallen in Fryslân in 2025. In essentie is elk ongeval er één te veel en tegelijk weten we dat voor een wegennet zonder ongevallen nog veel investeringen en technologische ontwikkelingen nodig zijn.

De getallen die navolgend zijn opgenomen betreffen investeringen en bijdragen in exploitatie. De investeringen zijn de herkenbare nieuwe projecten én éénmalig, zoals een nieuwe brug of de Centrale As. De grote provinciale infrastructuurprojecten vindt u nader toegelicht in de paragraaf grote projecten. Het in stand houden van de provinciale infrastructuur en de openbaar vervoerbudgetten zijn exploitatiebudgetten en komen jaarlijkse terug.

Vastgestelde beleidsnotities

In april 2018 is een voorlopig kader vastgesteld voor de onderhoudsdiepte van de Friese Meren. Later dient dit nog nader verbijzonderd te worden in het kader van de uitwerking van de visie op waterrecreatie.

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

Stichting Openbare Verlichting Fryslân, Heerenveen
Samenwerkingsverband op het gebied van beheer en onderhoud van openbare verlichting en op het gebied van gezamenlijke inkoop duurzame energie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.1 Beleid en verkeersveiligheid
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer

Toelichting:

Voor wat betreft het verbeteren van de infrastructuur geldt dat we met het RYP een grote stap in de goede richting hebben gemaakt. Het gaat echter niet lukken om alle projecten uit het RYP ook conform de politieke wens in 2019 af te ronden. Dit heeft deels te maken met procedures (ondergrondse infrastructuur, grondverwerving en bestemmingsplannen) en deels met de bedrijfsvoering (geen extra capaciteit uit de markt beschikbaar voor de versnelling). Dit leidt tot vertraging.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 260.770
 • 190.564
 • 70.206
 • 93.290
 • 163.496
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 136.265
 • 26.916
 • 109.349
 • 2.887
 • 112.236
 • Rekening 2018
 • 129.057
 • 32.057
 • 97.000
 • -36.888
 • 60.112
 • Saldo begroting en rekening
 • 7.209
 • -5.141
 • 12.349
 • 39.775
 • 52.124

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 2.1 Beleid en verkeersveiligheid
 • 2.2 Verbetering infrastructuur
 • 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
 • 2.4 Openbaar vervoer
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 2.566
 • 178.598
 • 27.877
 • 51.729
 • 260.770
 • 20
 • 149.892
 • 27.014
 • 13.637
 • 190.564
 • 70.206
 • Begroting 2018
 • 2.863
 • 57.327
 • 27.767
 • 48.309
 • 136.265
 • 0
 • 22.337
 • 1.372
 • 3.208
 • 26.916
 • 109.349
 • Besteding 2018
 • 1.227
 • 62.416
 • 17.073
 • 48.341
 • 129.057
 • 23
 • 26.080
 • 2.650
 • 3.304
 • 32.057
 • 97.000
 • Saldo 2018
 • 1.636
 • -5.089
 • 10.694
 • -32
 • 7.209
 • -23
 • -3.743
 • -1.278
 • -96
 • -5.141
 • 12.349

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Onderhanden werken
 • Opgeleverde werken
 • Afgerekende werken
 • Totaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 319.796
 • 33.822
 • 14.736
 • 368.354
 • uitgaven
 • 111.473
 • 560
 • 547
 • 112.580
 • bijdragen derden
 • 53.422
 • 11
 • 143
 • 53.576
 • Stand per 31-12-2018
 • 377.843
 • 34.371
 • 15.140
 • 427.354

Toelichting:

Afgerekende projecten:
N392 Rondweg Gorredijk, N358 Lutkepost Augustinusga fase 2, N919 Afslag Klazingawei, N361 Afslag Morra, Brug Stroomkanaal Lemmer, Brug Tzummarrumervaart, N910 Afslag Augsbuurt (Lijkweg) RYP, Brug Jaansloot Langweer, Brug over sluis Workum, N393 kom Minnertsga, N351 Nijeholtpade, N369 Rottevalle Zuid, N353 Westvierdeparten en opwaardering van fietspaden. De complexe infrastructuurprojecten worden toegelicht in de paragraaf grote projecten.

Balanspost reserves

 • Bedragen x € 1.000,-
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten
 • R. Bijdrage aan activa in eigendom van derden
 • R. Reserve vml. BDU Brede Doel Uitkering
 • R. Reserve Van Harinxmakanaal
 • Stand per 1-1-2018
 • 167.050
 • 0
 • 39.240
 • 103.397
 • toevoeging
 • 62.598
 • 25.164
 • 1
 • 7.591
 • aanwending
 • 6.478
 • 3.778
 • 110.988
 • Stand per 31-12-2018
 • 223.170
 • 25.164
 • 35.463
 • 0

Toelichting:

Reserve Van Harinxmakanaal
Bij de vaststelling van de notitie vereenvoudiging financieel beleid op 31 oktober 2018 is de reserve Van Harinxmakanaal opgeheven. Dit wordt in bijlage 5 bij de Jaarstukken notitie vereenvoudiging financieel beleid nader toegelicht. Voor een aantal projecten uit de voormalige reserve is een nieuwe bestemmingsreserve gevormd.

Reserve BDU Brede Doel uitkering
De voormalige doeluitkering is opgenomen in het provinciefonds. De nog beschikbare middelen zijn ondergebracht in de reserve brede doeluitkering.

Reserve dekking kapitaalslasten
Via deze reserve verrekenen we de kapitaalslasten van projecten welke in het verleden ineens waren gefinancierd. Dit is een gevolg van een wijziging in de BBV voorschriften.

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Groot onderhoud wegen
 • V. Groot onderhoud water
 • V. Achterstallig onderhoud wegen
 • V. Achterstallig onderhoud water
 • V. Anticiperende grondaankopen
 • Stand per 1-1-2018
 • 373
 • 3.692
 • 0
 • 0
 • 775
 • toevoeging
 • 4.863
 • 3.066
 • 4.793
 • 10.459
 • aanwending
 • 4.707
 • 3.389
 • Stand per 31-12-2018
 • 529
 • 3.370
 • 4.793
 • 10.459
 • 775

Toelichting:

Voorziening Anticiperende grondaankopen
Middels deze voorziening is het risico afgedekt tussen de boekwaarde en de verwachte verkoopwaarde van gronden.

Voorziening groot onderhoud Water
Het betreft hier een egalisatie voorziening voor het groot onderhoud vaarwegen

Voorziening groot onderhoud Wegen
Het betreft hier een egalisatie voorziening voor het groot onderhoud wegen

Voorziening achterstallig onderhoud Water
Deze voorziening is voor het achterstallig onderhoud als gevolg van overname van vaarwegen in het kader van de Waterwet en afkoop Van Harinxmakanaal (baggeren)

Voorziening achterstallig onderhoud Wegen
Deze voorziening is voor het achterstallig onderhoud als gevolg van afkoop Van Harinxmakanaal (bruggen).

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP RSP Concrete infra proj gemeentelijke bijdrage
 • OP RSP Mobiliteits infra proj gemeentelijke bijdr
 • OP RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Stand per 1-1-2018
 • 3.817
 • 874
 • 56.740
 • toevoeging
 • 1.505
 • aanwending
 • 25.884
 • Stand per 31-12-2018
 • 3.817
 • 874
 • 32.361

Toelichting:

OP RSP Mobiliteitsfonds
Het mobiliteitsfonds is een onderdeel van het RSP convenant afgesloten tussen Rijk en de noordelijke provincies. Dit fonds wordt beheerd door SNN. Zodra de provincie de bijdrage incasseert bij het SNN wordt het Rijksdeel toegevoegd aan de Overlopende Passiva.

 

Print deze pagina