Programma 1: Bestuur

1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. De voorstellen zijn voor de zomer van 2017 ingevoerd. Het reglement van orde en commissiereglement zijn hierop aangepast.
 • We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
 • Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten   inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
 • We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
 • De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. De voorstellen zijn voor de zomer van 2017 ingevoerd. Het reglement van orde en commissiereglement zijn hierop aangepast.
2 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
3 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
5 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

 1. De planningslijst moet regelmatig worden aangepast omdat PS-voorstellen toch later worden aangeleverd dan oorspronkelijk gepland.
 2. De werkgroep gemeenschappelijke regelingen loopt vertraging op door ziekte op de griffie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel, Organisatie Fries jeugdparlement 20

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. De voorstellen zijn voor de zomer van 2017 ingevoerd. Het reglement van orde en commissiereglement zijn hierop aangepast.
2 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
3 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
5 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

 1. De planningslijst moet regelmatig worden aangepast omdat PS-voorstellen toch later worden aangeleverd dan oorspronkelijk gepland.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Vergaderstukken Provinciale Staten, commissies en Steatemerk Tijdige aanlevering conform het Reglement van Orde 100%
Besluiten/ingekomen stukken Provinciale Staten Tijdige afhandeling (binnen 10 dagen na besluitvorming) 100%
De vergadering uitgesplitst naar agendapunten en sprekers op de provinciale website Maximaal drie werkdagen na de vergadering 100%
Jongeren kennis laten maken met de politiek Organisatie Statenspel, Organisatie Fries jeugdparlement 20

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Provinciale Staten zijn daadkrachtig en nemen weloverwogen, duurzame besluiten. De Statengriffie biedt professionele ondersteuning aan Provinciale Staten en aan de individuele statenleden. Provinciale Staten willen hun besluitvormingsprocedures eenvoudiger, logischer en transparanter maken.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie

Toelichting:

De staten hebben hun werk goed kunnen doen in 2018. Door de driehoek (commissaris van de Koning, secretaris/algemeen directeur en griffier) wordt er gewerkt aan de professionalisering van de samenwerking, met als doel het krachtiger positioneren van Provinciale Staten. In 2018 is de bestuurlijke samenwerking met Zeeland opgestart. De griffie voert hier de projectleiding op het onderdeel “Doemeecratie”. In dit project worden jongeren meer betrokken bij de democratie. Dit heeft onder andere geleid tot de introductie van het provinciespel.

De cijfers van het afgelopen jaar. In 2018 heeft de griffie de volgende bijeenkomsten georganiseerd:
• 27 maal een commissievergadering;
• 13 maal een statenvergadering;
• 13 maal een steatemerk,
• 3 maal een expertmeeting;
• 12 maal een informerende bijeenkomst of werkbezoek;
• 5 maal een hoorzitting.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De nieuwe werkwijze voor de besluitvormingsprocedures die vanaf september 2014 is ingevoerd, is eind 2016 geëvalueerd. In 2017 zijn er nieuwe voorstellen ontwikkeld met als doel om de kwaliteit van de besluitvorming te verbeteren. De burgers krijgen meer ruimte om mee te doen in de besluitvorming en er is meer ruimte voor onderling debat tussen Provinciale Staten en het college. Ook is er meer ruimte dat Provinciale Staten zelf het initiatief kunnen nemen in plaats van alleen te reageren op voorstellen van het college. In de eerste helft van 2018 is de werkwijze geëvalueerd en geconstateerd dat de staten grotendeels tevreden zijn over deze werkwijze.
2 We stimuleren het werken met een planningslijst en met startnotities. Ook bewaken we de tijdige afhandeling van moties en toezeggingen.
3 Verder blijven we, waar mogelijk, provinciaal beleid en planning- en controlproducten inhoudelijk verder verbeteren. We maken deze toegankelijker en transparanter. We geven de communicatie vanuit gemeenschappelijke regelingen met Provinciale Staten beter vorm, zodat vertegenwoordigers van Provinciale Staten in de algemene besturen van gemeenschappelijke regelingen hun rol beter kunnen invullen en Provinciale Staten beter worden geïnformeerd.
4 We brengen de provinciale politiek onder de aandacht bij de inwoners van Fryslân. Daarbij gebruiken we nieuwe media actief, zoals Twitter en de Provinciale Staten-applicatie. Om vooral jongeren kennis te laten maken met de politiek, organiseren we weer het Statenspel, minstens zo vaak als in 2017 en het Fries jeugdparlement.
5 De betrokkenheid van jongeren is steviger verankerd door het instellen van een Jeugdadviesraad. Deze adviesraad zal 2-4 keer per jaar advies geven over onderwerpen die op de agenda van Provinciale Staten staan. Het advies is zwaarwegend maar niet bindend.

Toelichting:

De planningslijst die het college aanlevert vertoont nog regelmatig een onevenwichtige verdeling van het aantal onderwerpen per Statenvergadering.
De Friese Jeugdadviesraad heeft in 2018 slechts ten dele gefunctioneerd. De reden hiervan is dat veel leden buiten Fryslân zijn gaan studeren. Er wordt nu gekeken of de adviesraad een doorstart kan krijgen.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 3.327
 • 8
 • 3.336
 • 132
 • 4
 • 136
 • 3.199
 • 0
 • 3.199
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 3.428
 • 15
 • 3.443
 • 142
 • 0
 • 142
 • 3.301
 • 45
 • 3.346
 • Rekening 2018
 • 3.318
 • 0
 • 3.319
 • 167
 • 0
 • 167
 • 3.152
 • 45
 • 3.197
 • Saldo begroting en rekening
 • 109
 • 15
 • 124
 • -25
 • 0
 • -25
 • 149
 • 0
 • 149

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 149.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Lasten
De onderbesteding betreft het budget fractieondersteuning waar de Statenfracties niet volledig gebruik van hebben gemaakt. Op verzoek van de Staten zal in 2019 een bestemmingsreserve worden gevormd met deze vrijval voor de extra transitie- of ontslagvergoedingen fractie ondersteuning.
Baten
De hogere inkomsten zijn het gevolg van de eindafrekeningen 2017 van de fractiebudgetten.

Tijdelijke budgetten
Onderbesteding op It Steatekomitee en de Dorpentop 2019.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Inter-activiteit
 • Jongerenparticipatie
 • Provinciale Staten actief
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Statengriffie
 • Stateninformatiesysteem
 • Web-casting
 • Structurele budgetten
 • Dorpentop
 • It Steatekomitee Frysk
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Jongerenparticipatie
 • PS fractie
 • Rekenkamer
 • Statenfracties
 • Stateninformatiesysteem
 • Structurele budgetten
 • Wachtgelden PS leden
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 63
 • 7
 • 939
 • 1.002
 • 263
 • 312
 • 642
 • 67
 • 32
 • 3.327
 • 0
 • 8
 • 8
 • 3.336
 • 2
 • 5
 • 6
 • 116
 • 4
 • 132
 • 4
 • 4
 • 136
 • 3.199
 • Begroting 2018
 • 87
 • 17
 • 848
 • 0
 • 287
 • 1.473
 • 621
 • 42
 • 53
 • 3.428
 • 5
 • 10
 • 15
 • 3.443
 • 0
 • 0
 • 17
 • 125
 • 0
 • 142
 • 0
 • 0
 • 142
 • 3.301
 • Rekening 2018
 • 86
 • 13
 • 950
 • 1.067
 • 273
 • 307
 • 560
 • 27
 • 35
 • 3.318
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.319
 • 3
 • 26
 • 15
 • 124
 • 0
 • 167
 • 0
 • 0
 • 167
 • 3.152
 • Saldo 2018
 • 0
 • 5
 • -102
 • -1.067
 • 14
 • 1.166
 • 61
 • 15
 • 18
 • 109
 • 5
 • 10
 • 15
 • 124
 • -3
 • -26
 • 2
 • 1
 • 0
 • -25
 • 0
 • 0
 • -25
 • 149

 

Print deze pagina