Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Jaarstukken

Inleiding
De provincie heeft een aantal belangrijke wettelijke taken , bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur, natuur en het Frysk en voert autonome taken uit. Met het coalitieakkoord “Mei elkenien, foar elkenien” komen daar voor de komende periode een aantal ambities bij. De bedrijfsvoering van de provincie is er op gericht deze provinciale taken en ambities zo doelmatig mogelijk te realiseren.

Ambitie Coalitieakkoord: Modern provinciaal bestuur
We zijn een omslag aan het maken van een overheid die in sterke mate als geldschieter opereert, naar een overheid die past bij de nieuwe maatschappelijke en financiële werkelijkheid. We kunnen en willen onze taken en ambities niet meer alleen realiseren. Het uitgangspunt is samenwerking en we sluiten waar mogelijk aan bij initiatieven van mensen, dorpen en regio’s. Maar het gaat ook om minder beleid maken, regelingen, fondsen, criteria en verordeningen. Maar juist meer adviseren, verbinden, doorverwijzen en meedenken. Wat het ook betekent is dat we doelen en ambities bij moeten kunnen stellen als de samenleving er om vraagt. Werkt iets niet, dan passen we de aanpak aan. Kan het sneller, beter of goedkoper? Dan doen we dat.
De financiële werkelijkheid is dat onze inkomsten de komende jaren gaan teruglopen, wat ons ook dwingt om anders te kijken naar de realisatie van provinciale doelen.
Voor de provinciale bedrijfsvoering betekent dit veel. De organisatie zal kleiner en flexibeler moeten worden. We moeten ook investeren in kwaliteit om de provinciale rol van samenwerkende en verbindende partij steviger neer te zetten.
Uitgangspunt hierbij blijft een rechtmatige bedrijfsvoering. Dit betekent dat we ons houden aan de voor de provincie geldende wetten en regels.
Bij het begrotingsprogramma Bestuur en de Paragraaf samenwerkingsverbanden gaan we nader in op de vermindering van beleid en regels, de samenwerking met anderen.

Waar gaat het over in deze paragraaf?
Deze paragraaf is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
– Organisatie-ontwikkeling.
– Mensen.
– Informatie en huisvesting
– Bedrijfsvoeringskosten

Print deze pagina