Paragraaf 6: Grondbeleid

Jaarstukken

Grondbeleid als instrument

Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

Nota Grûnbelied
In 2016 heeft een evaluatie van de nota Grûnbelied plaatsgevonden. U heeft besloten om in de begroting en jaarrekening een totaalbeeld te willen zien voor wat betreft de grondvoorraad in zowel ha als in € als ook de benodigde grond aan- en verkopen. In deze jaarrekening vindt u dit overzicht.

Print deze pagina