Paragraaf 2: Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Het weerstandsvermogen is een maatstaf om te beoordelen of de provincie in staat is om nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. Dit zonder dat daarbij de continuïteit van de uitvoering van taken in gevaar komt of de provincie het beleid moeten wijzigen.

Op 22 november 2017 is de herziene Nota Weerstandsvermogen door Provinciale Staten vastgesteld. In deze nota is het beleid rond weerstandsvermogen geformuleerd. De nota geeft de methodiek en berekeningswijze van de afzonderlijke delen van het weerstandsvermogen aan, evenals de norm voor het gewenste niveau van het weerstandsvermogen.

In deze paragraaf komen de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit aan de orde. Hieruit volgt het weerstandsvermogen van onze provincie. Daarna worden de risico’s behandeld. Tot slot is de verplichte set van vijf financiële kengetallen opgenomen.

Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de benodigde en de beschikbare weerstandscapaciteit. In onderstaand schema is dit als volgt weergegeven:

In het vervolg van deze paragraaf is de nadere toelichting en onderbouwing van de bedragen opgenomen.

In onderstaande waarderingstabel wordt de waardering van de berekende ratio aangegeven. De norm voor onze provincie ligt op niveau B.

Waarderingstabel weerstandsvermogen*

 • Waarderingscijfer
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • Ratio
 • >2.0
 • 1.4-2.0
 • 1.0-1.4
 • 0.8-1.0
 • 0.6-0.8
 • <0.6
 • Betekenis
 • Uitstekend
 • Ruim voldoende
 • Voldoende
 • Matig
 • Onvoldoende
 • Ruim onvoldoende
* Deze normeringssystematiek voor het weerstandsvermogen is ontwikkeld door het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit Twente.

In deze paragraaf komen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit aan de orde. Hieruit volgt de weerstandsratio van onze provincie. Daarna worden de risico’s behandeld. Tot slot is de verplichte set van vijf financiële kengetallen opgenomen.

Print deze pagina