1.2 Grondwaterbelasting

Jaarstukken

Op het onttrekken van grondwater wordt door de provincie een heffing geheven. Dit is een wettelijke bevoegdheid. Het Waterschap verzorgt de uitvoering, de provincie verantwoordt de opbrengst. De wet en de daarop gebaseerde Algemene Maatregel van Bestuur geven nauwkeurig aan waar de provincie de opbrengst van de heffing aan mag besteden. Dit is beperkt tot onderzoek om schade door grondwaterwinning te kunnen onderzoeken, bepalen, vaststellen en uitbetalen.

De provinciale verordening op de heffing en invoering van de grondwaterheffing bepaalt de omvang van de heffing. Deze heffing bedraagt sinds 1 januari 2017 ruim 1,3 eurocent per m³ gewonnen grondwater voor heffingsplichtige ‘onttrekkers’. De baten uit de grondwaterbelasting worden geraamd op circa € 725.000 per jaar. De opbrengst voor 2018 is hoger, mede doordat er in dit jaar naheffingen over 2017 zijn ontvangen.

  • Onderwerp - Bedragen x € 1.000,-
  • Opbrengst grondwaterbelasting
  • Begroting 2018
  • 725
  • Realisatie 2018
  • 734
Print deze pagina