1.4 REP-middelen

Jaarstukken

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 mln. bij aan REP. Bij de decembercirculaire 2017
provinciefonds heeft het Rijk het resterende gedeelte van de REP gelden geíndexeerd uitgekeerd waarmee de totale bijdrage van het rijk via het provinciefonds € 52 mln. bedraagt.
Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 84,4 mln. aan beschikbare middelen.
Daarnaast staat er nog REP-geld bij het SNN geparkeerd (in 2012 gedecentraliseerd door ministerie EZ), het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57,8 mln. Over de besteding hiervan besluit het SNN in afstemming met het ministerie.

Op 25 januari 2012 hebben Provinciale Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan zijn projecten voorgedragen waarmee nu alle beschikbare middelen aan projecten zijn toegekend. Hiermee is dit de laatste keer dat er over de inzet van de REP middelen gerapporteerd wordt.

 • Programma
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • nvt
 • nvt
 • nvt
 • nvt
 • Project
 • Totaal beschikbaar
 • Inzet projecten:
 • Afsluitdijk
 • Biobased fietsbrug Ritsumasyl
 • Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier
 • Dairy Campus
 • Thialf
 • Innovatiecluster Drachten
 • Wetsus fase 1
 • Wetsus fase 2
 • Wetsus fase 1 en 2
 • Energy Valley
 • Noordelijke clusterorganisatie
 • FMP Wymbritseradiel
 • Friese Meren Projecten
 • SNN Noordelijk project IJk-Dijk (aandeel provincie)
 • SNN uitvoeringskosten
 • LNG game –changer shipping (scheepswerf)
 • Researchinfrastructuur Wetsus
 • Restant nog in te zetten
 • PS besluit (of DB SNN)
 • 21-1-2015 PS
 • 14-11-2018 PS
 • 27-11-2013 PS
 • 26-6-2013 PS
 • 04-12-2012 SNN
 • 26-6-2013 PS
 • 3-7-2013 PS
 • 04-12-2012 SNN
 • 12-07-2016 SNN
 • 09-24-2014 PS
 • 16-10-2013 PS
 • 11-11-2015 PS
 • 15-12-2010 PS
 • 21-3-2012 PS
 • DB SNN
 • DB SNN
 • 13-10-2016 SNN (BC-EZ)
 • 14-03-2017 SNN (BC-EZ)
 • REP Provincie
 • 32,4
 • 9,9
 • 2,5
 • 10,0
 • 10,0
 • 0,0
 • REP regio via Provin-ciefonds
 • 52,0
 • 3,9
 • 0,6
 • 0,3
 • 10,0
 • 8,0
 • 13,0
 • 1,0
 • 0,6
 • 4,6
 • 10,0
 • 0,0
 • REP Rijk
 • 57,8
 • 15,0
 • 19,0
 • 19,0
 • 1,1
 • 2,5
 • 0,7
 • 0,5
 • 0,0
Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.
Print deze pagina