1.1 Ontwikkeling begrotingssaldo

Jaarstukken

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gedeputeerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor-beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2018 tot aan de jaarrekening 2018 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2018 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2017 en in de oktober en december vergadering. Daarnaast hebben we de septembercirculaire 2017 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2017.

Bij de 1e berap 2018 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Daarnaast is de maartcirculaire 2018 geactualiseerd onder het mandaat van het college.

Vervolgens zijn de aannames met betrekking tot het provinciefonds, de opcenten, het rendement en het dividend in de begroting verwerkt conform de kadernota 2019. De kadernotavoorstellen 2019 zijn eveneens verwerkt inclusief de aangenomen moties bij behandeling van de kadernota. Eveneens zijn de besluiten van de Staten inzake de Strategische Personeelsplanning en de Tussenstap veenweidevisie in het onderstaande overzicht verwerkt.

Als laatste zijn voor de begroting 2019 de consequenties van de meicirculaire 2018 en de wijzigingen onder mandaat van GS verwerkt. Als sprake is van een negatief begrotingssaldo (zoals bij de begroting 2019 – jaarschijf 2019), dan wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de kadernota/ begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

Na verwerking van de effecten van de wijzigingen van de 2e berap hebben de Staten in de vergadering van oktober en november nog enkele begrotingswijzigingen vastgesteld. Ten slotte zijn ook de effecten van de september- en decembercirculaire en de wijzigingen onder mandaat GS in onderstaande overzicht verwerkt.
Tot slot is de onderbesteding 2018 opgenomen wat uiteindelijk leidt tot het rekeningresultaat 2018.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2018
 • PS 2e berap 2017
 • GS 2e berap 2017
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2017
 • GS Provinciefonds – effecten sept. circ. 2017
 • PS 18-10-2017 FOM aandelen
 • PS 20-12-2017 Verlenging openbaar busvervoer na 2020
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2017
 • PS 1e berap 2018
 • GS 2e berap 2018
 • Begrotingssaldo bij 1e berap 2018
 • PS 23-05-2018 JR 2017 Vorming reserve generatiepact
 • PS 27-06-2018 Kadernota 2019 – financieel kader
 • PS 27-06-2018 Kadernota 2019 – voorstellen
 • PS 27-06-2018 Strategische Personeelsplanning
 • PS 18-07-2018 Tussenstap veenweidevisie
 • GS dividend Vitens
 • GS provinciefonds – effecten meicirc. 2018
 • GS mandaatwijziging juli 2018
 • Begroting 2019 aanvulling saldo
 • Begrotingssaldo bij begroting 2019
 • PS 2e berap 2018
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2018
 • PS 31-10-2018 Agenda 2028
 • PS 31-10-2018 Notitie vereenvoudiging financieel beleid
 • PS 14-11-2018 Benutten resultaat infraprojecten
 • PS 14-11-2018 Nota van wijzigingen begroting - amendementen
 • PS 28-11-2018 Nota legesverordening, incl. amendement
 • GS Provinciefonds – effecten sept. circ. 2018
 • GS mandaatwijziging december 2018
 • GS Provinciefonds – effecten dec. circ. 2018
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2018
 • Onderbesteding 2018
 • Rekeningresultaat 2018
 • 2018
 • 4,2
 • -0,4
 • 3,8
 • -0,5
 • 1,0
 • 4,3
 • 6,8
 • 1,2
 • 12,4
 • -1,1
 • 0,5
 • -3,4
 • 0,8
 • 1,5
 • 0,2
 • 10,9
 • 0,5
 • 11,4
 • 3,4
 • -0,6
 • 0,5
 • 0,5
 • 15,2
 • 65,4
 • 80,6
 • 2019
 • 8,2
 • 0,9
 • 9,1
 • 0,1
 • 1,0
 • 10,2
 • -1,9
 • 5,0
 • 13,3
 • -1,5
 • -11,2
 • -7,4
 • -3,1
 • 4,5
 • 5,4
 • 0
 • -6,6
 • -6,6
 • -2,0
 • 1,4
 • -1,6
 • 0,2
 • 2,9
 • -0,2
 • -5,9
 • -5,9
 • 2020
 • 17,4
 • 17,4
 • 2,2
 • 19,6
 • -0,7
 • 8,4
 • 27,3
 • -3,8
 • -6,4
 • -1,3
 • -5,7
 • 10,1
 • -1,9
 • 8,2
 • -2,0
 • 1,4
 • 0,3
 • 3,0
 • 10,9
 • 10,9
 • 2021
 • 19,1
 • -0,1
 • 19,0
 • 2,6
 • -3,7
 • 18,0
 • -0,2
 • 10,6
 • 28,4
 • -6,0
 • -6,6
 • -1,3
 • -7,5
 • 7,0
 • -0,3
 • 6,7
 • 1,5
 • 0,3
 • 2,7
 • 11,3
 • 11,3
 • 2022
 • 21,3
 • 21,3
 • 3,6
 • -3,7
 • 21,2
 • -0,1
 • 13,9
 • 35,0
 • -11,7
 • -7,7
 • -1,3
 • -10,3
 • 4,0
 • 4,0
 • 1,6
 • 0,3
 • 2,8
 • 8,6
 • 8,6
Print deze pagina