Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe

Begroting

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Lasten en baten programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 254.432
 • 384.563
 • -130.131
 • Begroting 2017
 • 6.710
 • 313.486
 • -306.776
 • Begroting 2018
 • 15.785
 • 299.630
 • -283.845
 • Begroting 2019
 • 17.005
 • 299.251
 • -282.246
 • Begroting 2020
 • 19.599
 • 311.159
 • -291.559
 • Begroting 2021
 • 21.057
 • 303.948
 • -282.891

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.444
 • 243.375
 • 7.539
 • 74
 • 254.432
 • 283.451
 • 52.712
 • 13.718
 • 22.695
 • 3.858
 • 549
 • 7.539
 • 42
 • 384.563
 • -130.131
 • Begroting 2017
 • 3.751
 • -1.198
 • 4.157
 • 0
 • 6.710
 • 214.081
 • 53.415
 • 15.742
 • 21.302
 • 3.873
 • 915
 • 4.158
 • 0
 • 313.486
 • -306.776
 • Begroting 2018
 • 3.599
 • 7.105
 • 5.082
 • 0
 • 15.785
 • 204.788
 • 53.900
 • 9.229
 • 20.326
 • 4.020
 • 2.286
 • 5.081
 • 0
 • 299.630
 • -283.845
 • Begroting 2019
 • 3.422
 • 13.378
 • 205
 • 0
 • 17.005
 • 206.352
 • 54.747
 • 8.113
 • 22.910
 • 4.034
 • 2.891
 • 204
 • 0
 • 299.251
 • -282.246
 • Begroting 2020
 • 3.394
 • 16.002
 • 203
 • 0
 • 19.599
 • 207.774
 • 66.990
 • 8.882
 • 21.655
 • 3.939
 • 1.716
 • 203
 • 0
 • 311.159
 • -291.559
 • Begroting 2021
 • 3.394
 • 17.459
 • 203
 • 0
 • 21.057
 • 203.615
 • 68.068
 • 8.724
 • 17.757
 • 3.939
 • 1.642
 • 203
 • 0
 • 303.948
 • -282.891

Toelichting:

De hogere lasten in 2016 hebben betrekking op lasten van de balansverkorting die in dat jaar is geboekt. Vanwege de nieuwe BBV voorschriften is het niet meer toegestaan om investeringen eenmalig af te boeken. De resterende middelen van de balansverkorting zijn daarom toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten van waaruit de toekomstige afschrijvingslasten vanaf 2017 worden gedekt.

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten - baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.058
 • 0
 • 2.004
 • 8.264
 • 0
 • 11.326
 • 199.855
 • 53.900
 • 9.229
 • 20.326
 • 1.516
 • 2.284
 • 8.264
 • 0
 • 295.373
 • -284.047
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 400
 • 400
 • 4.050
 • 1.750
 • 5.800
 • -5.400
 • Realisatie per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 53
 • 0
 • 0
 • 1.871
 • -101
 • 1.822
 • 48.399
 • 9.281
 • 0
 • 7.159
 • 0
 • 59
 • 2.514
 • 0
 • 67.412
 • -65.589
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.538
 • 0
 • 1.538
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.538
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.005
 • 0
 • 2.404
 • 4.855
 • 101
 • 8.365
 • 151.455
 • 44.619
 • 13.279
 • 14.917
 • 1.516
 • 2.225
 • 5.750
 • 0
 • 233.762
 • -225.396

Toelichting:

Baten

Provinciefonds
Naast de reguliere mei- en septembercirculaire is begin 2018 ook een maartcirculaire ontvangen. Deze extra circulaire is verschenen vanwege het aantreden van het kabinet Rutte III in oktober 2017. In het nieuwe regeerakkoord wordt het regeringsbeleid uiteengezet. Dit beleid en de daaraan gekoppelde investeringen hebben ook gevolgen voor het provinciefonds.

Vanwege het tussentijdse karakter van de maartcirculaire 2018 hebben alleen mutaties plaatsgevonden in de algemene uitkering. De decentralisatie-uitkeringen zijn ongewijzigd gebleven t.o.v. de vorige circulaire. De ontwikkeling van het accres laat over alle jaarschijven een positief beeld zien. Door verbreding van de normeringssystematiek, oplopende ramingen voor loon-, prijs- en volumeontwikkelingen en door de intensiveringen door het Rijk komt extra accres voor de provincie beschikbaar.

Normaalgezien houden we voorzichtigheidshalve rekening met een 1%-punt lager accres dan vermeld in de circulaire. Dit vanwege de fluctuaties van het accres. Vanwege het hoge accres in de jaarschijven 2018 en 2019 houden we in deze jaren voorzichtigheidshalve rekening met 2%-punten lager accres (i.p.v. 1%-punt). Hiervoor is gekozen omdat nog moet blijken of het accres ook daadwerkelijk zal worden gehaald. Met name omdat het Regeerakkoord nog uitgewerkt moet worden in beleid en plannen, is het maar de vraag of intensiveringen van het Rijk wel tijdig zullen worden gerealiseerd.

Dividend Alliander
Bij de jaarrekening van Alliander over 2017 heeft Alliander het voorstel gedaan dat de aan-deelhouders € 91,5 miljoen dividend uitgekeerd krijgen. Het besluit hierover is genomen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Alliander op 4 april 2018. Voor de pro-vincie Fryslân komt dit neer op een dividend over 2017 van € 11,55 miljoen. Geraamd was een bedrag van € 7,5 miljoen. Voor het jaar 2018 kan het dividend Alliander met € 4,05 miljoen naar boven worden bijgesteld.

Alliander rapporteerde over 2017 een resultaat na belastingen van € 203 miljoen (2016: € 282 miljoen). De daling is met name het gevolg van de boekwinst in 2016 op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Het resultaat na belastingen exclusief bijzondere posten steeg naar € 206 miljoen (2016: € 132 miljoen). Deze stijging is met name het gevolg van hogere bedrijfsopbrengsten met € 117 miljoen en wordt veroorzaakt door een toename van de gereguleerde omzet, als gevolg van een stijging van de gereguleerde tarieven. In deze stijging zit ook de compensatie van precariolasten uit voorgaande jaren.

Lasten

Bijdrage provincie Zeeland
Het IPO-bestuur heeft op 25 januari 2018 ingestemd met de voorgestelde oplossing van de tijdelijke commissie onder leiding van de heer G.J. Jansen omtrent de weeffouten in het verdeelmodel dat per 1 januari 2017 in werking is getreden. De oplossing richt zich op een tijdelijke, drie jaar durende bijdrage aan Zeeland door de elf overige provincies en een eigen bijdrage van Zeeland. Het voorstel voorziet in een tijdelijke bijdrage van jaarlijks € 6,7 miljoen vanuit alle provincies voor de begrotingsjaren 2018, 2019, 2020.

Op 20 maart 2018 heeft het College uw Staten schriftelijk geïnformeerd over de financiële problematiek van de provincie Zeeland, waarbij het rapport van de Commissie Jansen als bijlage is toegevoegd.

Gedeputeerde Staten hebben instemming gegeven aan het besluit van het IPO-bestuur on-der voorbehoud van goedkeuring door uw Staten. Indien uw Staten dit besluit overneemt, betekent dit voor de provincie Fryslân een jaarlijkse bijdrage voor deze jaren van € 0,5 mln. Als dekking voor deze jaarlijkse bijdrage wordt voorgesteld deze ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • 1.310
 • 1.310
 • 10.016
 • 0
 • 10.015
 • 11.326
 • 275.926
 • 275.926
 • 17.493
 • 1.955
 • 19.448
 • 295.373
 • -284.047
 • 0
 • 0
 • 400
 • 0
 • 400
 • 400
 • 4.050
 • 4.050
 • 1.750
 • 0
 • 1.750
 • 5.800
 • -5.400
 • -45
 • -45
 • 1.867
 • 0
 • 1.867
 • 1.822
 • 64.839
 • 64.839
 • 2.514
 • 59
 • 2.573
 • 67.412
 • -65.589
 • 0
 • 0
 • 1.538
 • 0
 • 1.538
 • 1.538
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.538
 • 1.355
 • 1.355
 • 7.010
 • 0
 • 7.010
 • 8.365
 • 215.137
 • 215.137
 • 16.729
 • 1.896
 • 18.625
 • 233.762
 • -225.396

Tweede bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.283
 • 0
 • 2.371
 • 8.381
 • 0
 • 13.034
 • 201.436
 • 55.050
 • 14.231
 • 20.301
 • 1.516
 • 4.034
 • 8.381
 • 0
 • 304.948
 • -291.914
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -1.051
 • -154
 • -1.205
 • -1.301
 • 91
 • -1.210
 • 5
 • Realisatie per 1-9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 164
 • 0
 • 500
 • 4.983
 • -154
 • 5.493
 • 138.331
 • 32.897
 • 14.253
 • 17.296
 • 0
 • 135
 • 4.860
 • 91
 • 207.864
 • -202.371
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 583
 • 0
 • 583
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 583
 • Saldo
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2.119
 • 0
 • 820
 • 2.814
 • 0
 • 5.752
 • 63.105
 • 22.153
 • -22
 • 1.704
 • 1.516
 • 3.898
 • 3.521
 • 0
 • 95.874
 • -90.121

Toelichting:

De raming provinciefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2018.

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 2.502
 • 2.502
 • 10.532
 • 0
 • 10.532
 • 13.034
 • 288.649
 • 288.649
 • 14.344
 • 1.955
 • 16.298
 • 304.948
 • -291.914
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 96
 • 96
 • -1.301
 • -1.301
 • -1.205
 • -1.210
 • -1.210
 • -1.210
 • 5
 • Realisatie per 1-9
 • 19
 • 19
 • 5.474
 • 5.474
 • 5.493
 • 197.200
 • 197.200
 • 10.528
 • 135
 • 10.664
 • 207.864
 • -202.371
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 583
 • 583
 • 583
 • 583
 • Saldo
 • 2.579
 • 2.579
 • 3.174
 • 0
 • 3.173
 • 5.752
 • 90.239
 • 90.239
 • 3.815
 • 1.819
 • 5.635
 • 95.874
 • -90.121
Print deze pagina