Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 16 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
 • Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
 • Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
 • We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
 • We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
 • Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
 • We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. Dit betreft ook samenwerking met Friese overheden.

Wat mag het kosten?

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
2 Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
3 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
4 We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
5 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
6 Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
7 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. Dit betreft ook samenwerking met Friese overheden.

Toelichting:

Ad 1. In het kader van organisatieontwikkeling en Strategische personeelsplanning zal  beleid en gerichte  maatregelen worden gekozen om dit te kunnen realiseren de komende jaren.
Ad 4.  Sturing op verlaging inhuur blijft noodzakelijk. Hiertoe is een capaciteitsplan voor 2018-2022 opgezet vanuit de portfolios.
Ad 5/7. Kan een bijdrage leveren in het realiseren van Strategische personeelsplanning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 15 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50
Samenwerking Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwarden en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

De hoogte van het ziekteverzuim heeft bijzondere aandacht van directie en management.
In samenwerking met de bedrijfsarts zal een gereicht beleid worden uitgezet om het ziekteverzuim tereug te brengen tot de doelwaarde.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
2 Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
3 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
4 We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
5 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
6 Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
7 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. In het bijzonder met de overige overheden in Fryslân.

Toelichting:

Ad 1. In het kader van organisatieontwikkeling en Strategische personeelsplanning zal beleid en gerichte maatregelen worden gekozen om dit te kunnen realiseren de komende jaren.
Ad 4. Sturing op verlaging inhuur blijft noodzakelijk. Hiertoe is een capaciteitsplan voor 2018-2022 opgezet vanuit de portfolios. Op basis daarvan is in juni een besluit genomen.
Ad 5/7. Kan een bijdrage leveren in het realiseren van Strategische personeelsplanning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 15 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50
Samenwerking Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwarden en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

Ziekteverzuim:
De hoogte van het ziekteverzuim heeft de bijzondere aandacht van directie en management.
In samenwerking met de bedrijfsarts is gerichte aktie uitgezet om het ziekteverzuim terug te brengen tot de doelwaarde. De uitvoering vraagt zorgvuldig handelen en de effecten op gericht op verlaging van het ziektecijfer vraagt tijd.

Inhuur:
Met de Staten is een afspraak gemaakt over een totaal capaciteitenbudget bestaande uit zowel salariskosten voor provinciaal personeel als budget voor het inhuren van externen. Het sturen op de omvang van de externe inhuur is daarmee enigszins losgelaten aangezien er nu gestuurd wordt op het totaal van het capaciteitenbudget. De begrote externe inhuurkosten voor 2018 bedragen € 17,9 miljoen.

Bezetting:
Op basis van het provinciale takenpakket is binnen het SPP een prognose gemaakt voor de inzet van personeel. Voor 2019 komt die uit op 636 fte. De huidige geregistreerde bezetting voor 2019 komt hoger uit. Deze zal nog afnemen door verschillende vormen van verloop (o.a. pensionering, excl. generatie pact, afloop tijdelijke contracten) en de overgang van een aantal brugwachters naar Rijkswaterstaat per 2019. De totale inzet van vast en tijdelijk personeel zal plaatsvinden binnen de bandbreedte van het totale capaciteitsbudget.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 16 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
6.1 Mensen

Toelichting:

In 2017 is de organisatie ingericht naar een meer opgave gestuurde opzet. Dit heeft de nodige energie gekost waardoor het maken van het strategisch personeelsplan versie 3.0 in de tweede helft van 2017 is opgestart. De eerste resultaten hiervan zijn geven inzicht in de benodigde capaciteitsplanning voor de jaren 2019-2022. Op basis van het coalitieprogramma 2019-2023 zal in 2019 een plan worden opgemaakt voor de inzet van de personele bezetting in de komende jaren.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
2 Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
3 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
4 We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
5 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
6 Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.

Toelichting:

2018 heeft in het teken gestaan om als organisatie te ervaren wat het werken volgens een opgave gestuurde opzet in houd. Daarbij zijn personeelsleden vanuit pools ingezet op opdrachten gericht om de opgaven te realiseren. Ook in 2018 is een vervolg gegeven aan het proces gericht op het in kaart brengen van de gewenst Strategische personeelsbezetting. SPP 3.0 richt zich op de periode 2019 – 2022. Op basis van dit toekomstperspectief zal de inzet en ontwikkeling van de medewerkers worden meegenomen.
Daarbij kan ook invulling worden gegeven aan het uitwisselen in samenwerking met andere organisaties.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4% 5,4%
Inhuur Omvang externe inhuur (incl. inhuur netwerk) 17,5 mln. 18,4 mln.
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675 668
Generatiepact Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwarden en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

Ziekteverzuim over 2018 is na een forse stijging tot 6% in de loop van het jaar terugbracht tot een omvang van 5,4% gelijk aan 2017. De oorzaak hiervoor was het effect van de lang durende griepperiode begin 2018. Verder is de omvang van middel- en lang verzuim aanleiding voor directie en management geweest om een nieuwe aanpak verzuimbeleid vanaf het tweede kwartaal van 2018 in te zetten. Met extra inspanning van management, bedrijfsarts en PZ zal de trend van terugloop van het ziekteverzuim worden vervolgd.

Inhuur over 2018 daalt ten opzichte van 2017 verder met € 0,7 mln. (€ 18,3 mln in 2018 ten opzichte van € 19,0 mln. in 2017).

De uitvoering van het Generatiepact in 2018 laat een toename van de deelname zien tot 49 medewerkers van 60 plus. Daarmee is voor 15 fte aan urenvermindering ingeboekt vanaf 1-3-2017. Hiertegenover staat een instroom van 8 jongeren in vaste dienst bij onze provincie.

Print deze pagina