Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Begroting

Wat willen we bereiken?

We streven naar een toekomstbestendige economie waarmee we makkelijker kunnen inspelen op veranderingen. Het creëren van een innovatief klimaat is hiervoor randvoorwaarde. De nadruk ligt de komende periode op (1) het ondersteunen van MKB in brede zin, (2) het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers (zie ook Beleidsveld 4.3) en (3) het aanjagen, facliteren en meer coördineren van Friese projecten met investeringsvolume naar relevante noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen (zie ook Beleidsveld 4.3).

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het langer in de keten houden van grondstoffen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht. In de Startnotitie Circulaire Economie hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. In 2018 willen wij onze instrumentaria meer toerusten op het versterken van de kringloopeconomie in onze provincie.

In 2018 willen wij vanuit het InnovatiePact Fryslân (IPF) een actieve programmering opzetten op basis van onderstaande vier actieprogramma’s. Bijzonder aandacht willen wij besteden aan het versterken van het startersklimaat in Fryslân. Hieronder een korte beschrijving van de vier actieprogramma’s binnen IPF.

1. Business Innovatie Ecosysteem
Innovatieve grote bedrijven gezamenlijk inzetten voor maatschappelijke uitdagingen
2. Sterk Fries Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren door integraal inzetten op inspiratie, educatie, incubatie en groei (zie 4.2, ontwikkeling startersklimaat binnen agenda menselijk kapitaal)
3. New Government Policy
Ondersteunend overheidsbeleid dat direct innovatie stimuleert (launching customer)
4. YNBusiness
Ondernemersplatform voor de ambitieuze Friese ondernemer met groeiambitie

Kortom, met meer nadruk op innovatie en circulaire economie versterken wij het verdienvermogen van de Friese economie en de onafhankelijkheid van grondstoffen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • In het eerste kwartaal leggen wij een Beleidsbrief Circulaire Econome aan uw Staten voor, waarin de ambitie is uitgewerkt in concrete doelen en resultaten met daarbij de rol van de provincie.
 • De samenwerking binnen IPF tussen de Friese overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoekinstellingen (triple helix) is verder geïntensiveerd en gestructureerd; dit vertaalt zich in een toename van innovatieprocessen, aansluiting van meerdere partners en samenwerkingsprojecten.
 • Het IPF wordt geëvalueerd en de vier bovengenoemde actieprogramma’s zijn volledig ingebed.
 • Wij willen met partners een sterke, overzichtelijke startersinfrastructuur opzetten die
 • krachtig verbonden is met het actieve, bestaande bedrijfsleven (programma sterk Fries ondernemerschap).
 • Wij willen binnen het programma ‘new government policy’ vanuit onze rol als eerste gebruiker (launching customer) meer experimenten aangaan die een impuls geven aan het innovatief klimaat in samenwerking met publieke partijen in Fryslân (bijv. Wetterskip Fryslân, Friese gemeenten etc.).
 • Het ondernemersportaal YnBusiness functioneert naar tevredenheid en het ‘no wrong door’ principe is volledig geïntegreerd. Dit laatste betekent dat innovatiemakelaars kansen en vraagstukken van het Friese MKB bij de juiste partij adresseren. Het ondernemersloket moet het voor Friese ondernemers makkelijker maken om kennis te verwerven. Met het voorstel ‘de ondernemer centraal’ gaan wij diverse ondernemersvriendelijke instrumenten aanbieden, zoals een ondernemers(voucher)-regeling, een mogelijke verlenging van het koplopersproject en instrumenten om de ontwikkeling van circulaire economie aan te jagen.
 • Resultaat 42: We geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In het eerste kwartaal leggen wij een Beleidsbrief Circulaire Econome aan uw Staten voor, waarin de ambitie is uitgewerkt in concrete doelen en resultaten met daarbij de rol van de provincie.
2 De samenwerking binnen IPF tussen de Friese overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoekinstellingen (triple helix) is verder geïntensiveerd en gestructureerd; dit vertaalt zich in een toename van innovatieprocessen, aansluiting van meerdere partners en samenwerkingsprojecten.
3 Het IPF wordt geëvalueerd en de vier actieprogramma’s zijn volledig ingebed.
4 Wij willen met partners een sterke, overzichtelijke startersinfrastructuur opzetten die krachtig verbonden is met het actieve, bestaande bedrijfsleven (programma sterk Fries ondernemerschap).
5 Wij willen binnen het programma ‘new government policy’ vanuit onze rol als eerste gebruiker (launching customer) meer experimenten aangaan die een impuls geven aan het innovatief klimaat in samenwerking met publieke partijen in Fryslân (bijv. Wetterskip Fryslân, Friese gemeenten etc.).
6 Het ondernemersportaal YnBusiness functioneert naar tevredenheid en het ‘no wrong door’ principe is volledig geïntegreerd. Dit laatste betekent dat innovatiemakelaars kansen en vraagstukken van het Friese MKB bij de juiste partij adresseren. Het ondernemersloket moet het voor Friese ondernemers makkelijker maken om kennis te verwerven. Met het voorstel ‘de ondernemer centraal’ gaan wij diverse ondernemersvriendelijke instrumenten aanbieden, zoals een ondernemers(voucher)-regeling, een mogelijke verlenging van het koplopersproject en instrumenten om de ontwikkeling van circulaire economie aan te jagen.
7 Resultaat 42 Kadernota 2018: We geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling.

Toelichting:

1. De Beleidsbrief Circulaire Economie
De Beleidsbrief is 28 maart 2018 door uw Staten vastgesteld. De middelen worden bij de 1e berap met een begrotingswijziging toegewezen. Er is geen sprake van vertraging.

4. Programma Sterk Fries Ondernemerschap
In maart 2018 worden voor de diverse onderdelen binnen het programma Sterk Fries Ondernemerschap meerjarenplannen opgesteld. De eerste hiervan is reeds ontvangen (Bestart). De overige plannen zullen in het tweede kwartaal 2018 naar verwachting worden ontvangen. Op basis van deze plannen zullen wij een besluit nemen in de vorm van het verstrekken van beschikkingen aan de stichtingen die deze onderdelen gaan trekken. Op dit moment is nog niet duidelijk of hiervoor het totale beschikbare budget nodig is. Dit is de reden waarom het vak oranje gekleurd is.

5. Programma New Government Policy
Er worden in 2018 een viertal sessies georganiseerd met de grotere Friese overheden. Er is vooralsnog geen specifiek budget gereserveerd voor dit resultaat.

6. YnBusiness
Het vak beleid staat op oranje, omdat er nog afspraken gemaakt moeten worden met IPF voor 2018 over de opdracht van YnBusiness. Er zijn daarnaast diverse instrumenten opgezet. Voor de voucherregeling verwijzen wij u naar resultaat 7 en voor Circulaire Economie naar resultaat 1. Verder wordt bekeken of het koplopersproject een vervolg zal krijgen in 2018.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Circulaire Economie Besluitvorming beleidsbrief in PS Vastgesteld
Aantal aanvragen Uitvoeringsregeling Circulaire Economie Ten minste 10
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers(voucher-) regeling ‘de ondernemer centraal’ Ten minste 50
Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400 met minimale gemiddelde waardering van 7,5 door Friese bedrijfsleven
Van lage naar middenspositie Fryslân in innovatie-index (2015 is eerste peiljaar, nr. 8 van 12) Stijging
Hogere positie Fryslân op RCI-index (nr. 82 van 272) Stijging
Circulaire economie/Innovatie Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2

Toelichting:

Innovatie – RCI-index.
De RCI index zal in 2019 weer verschijnen.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In het eerste kwartaal leggen wij een Beleidsbrief Circulaire Econome aan uw Staten voor, waarin de ambitie is uitgewerkt in concrete doelen en resultaten met daarbij de rol van de provincie.
2 De samenwerking binnen IPF tussen de Friese overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoekinstellingen (triple helix) is verder geïntensiveerd en gestructureerd; dit vertaalt zich in een toename van innovatieprocessen, aansluiting van meerdere partners en samenwerkingsprojecten.
3 Het IPF wordt geëvalueerd en de vier actieprogramma’s zijn volledig ingebed.
4 Wij willen met partners een sterke, overzichtelijke startersinfrastructuur opzetten die krachtig verbonden is met het actieve, bestaande bedrijfsleven (programma sterk Fries ondernemerschap).
5 Wij willen binnen het programma ‘new government policy’ vanuit onze rol als eerste gebruiker (launching customer) meer experimenten aangaan die een impuls geven aan het innovatief klimaat in samenwerking met publieke partijen in Fryslân (bijv. Wetterskip Fryslân, Friese gemeenten etc.).
6 Het ondernemersportaal YnBusiness functioneert naar tevredenheid en het ‘no wrong door’ principe is volledig geïntegreerd. Dit laatste betekent dat innovatiemakelaars kansen en vraagstukken van het Friese MKB bij de juiste partij adresseren. Het ondernemersloket moet het voor Friese ondernemers makkelijker maken om kennis te verwerven. Met het voorstel ‘de ondernemer centraal’ gaan wij diverse ondernemersvriendelijke instrumenten aanbieden, zoals een ondernemers(voucher)-regeling, een mogelijke verlenging van het koplopersproject en instrumenten om de ontwikkeling van circulaire economie aan te jagen.
7 Resultaat 42 Kadernota 2018: We geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling.

Toelichting:

4. Programma Sterk Fries Ondernemerschap
Voor diverse onderdelen binnen het programma Sterk Fries Ondernemerschap worden meerjarenplannen opgesteld. Op dit moment is de eerste ontvangen (BeStart) en incidenteel beschikt. De verwachting is dat de overige plannen eind 2018 / begin 2019 ontvangen en beoordeeld zijn. Rond die periode is de invuling van beleid en de inzet van de middelen naar verwachting ook duidelijk.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Circulaire Economie Besluitvorming beleidsbrief in PS Vastgesteld
Aantal aanvragen Uitvoeringsregeling Circulaire Economie Ten minste 10
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers voucherregeling MKB Fryslân (‘de ondernemer centraal’) Ten minste 50
Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400 met minimale gemiddelde waardering van 7,5 door Friese bedrijfsleven
Van lage naar middenspositie Fryslân in innovatie-index (2015 is eerste peiljaar, nr. 8 van 12) Stijging
Hogere positie Fryslân op RCI-index (nr. 82 van 272) Stijging
Circulaire economie/Innovatie Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2

Toelichting:

Innovatie – RCI-index
De innovatieindex verwachten wij eind 2018 en de RCI index zal in 2019 weer verschijnen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We streven naar een toekomstbestendige economie waarmee we makkelijker kunnen inspelen op veranderingen. Het creëren van een innovatief klimaat is hiervoor randvoorwaarde. De nadruk ligt de komende periode op (1) het ondersteunen van MKB in brede zin, (2) het bevorderen van samenwerkingsverbanden tussen overheden, onderwijs en ondernemers (zie ook Beleidsveld 4.3) en (3) het aanjagen, facliteren en meer coördineren van Friese projecten met investeringsvolume naar relevante noordelijke, landelijke en/of Europese regelingen (zie ook Beleidsveld 4.3).

Een circulaire economie is een economie die gericht is op het langer in de keten houden van grondstoffen en het zoveel mogelijk voorkomen van afval en schadelijke uitstoot naar bodem, water en lucht. In de Startnotitie Circulaire Economie hebben wij de ambitie geformuleerd dat Fryslân de meest gunstige ontwikkelregio wordt voor de circulaire economie in Nederland. In 2018 willen wij onze instrumentaria meer toerusten op het versterken van de kringloopeconomie in onze provincie.

In 2018 willen wij vanuit het InnovatiePact Fryslân (IPF) een actieve programmering opzetten op basis van onderstaande vier actieprogramma’s. Bijzonder aandacht willen wij besteden aan het versterken van het startersklimaat in Fryslân. Hieronder een korte beschrijving van de vier actieprogramma’s binnen IPF.

1. Business Innovatie Ecosysteem
Innovatieve grote bedrijven gezamenlijk inzetten voor maatschappelijke uitdagingen
2. Sterk Fries Ondernemerschap
Ondernemerschap stimuleren door integraal inzetten op inspiratie, educatie, incubatie en groei (zie 4.2, ontwikkeling startersklimaat binnen agenda menselijk kapitaal)
3. New Government Policy
Ondersteunend overheidsbeleid dat direct innovatie stimuleert (launching customer)
4. YNBusiness
Ondernemersplatform voor de ambitieuze Friese ondernemer met groeiambitie

Kortom, met meer nadruk op innovatie en circulaire economie versterken wij het verdienvermogen van de Friese economie en de onafhankelijkheid van grondstoffen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
4.1 Innovatie en circulaire economie

Toelichting:

In 2018 is de transitie naar een circulaire economie volop doorgegaan. Dit goede werk is niet onopgemerkt gebleven bij de bedrijven en gemeenten in onze provincie, want in 2018 is het ledental van de vereniging fors gestegen (van 46 leden naar 79 leden). Steeds meer bedrijven zien de kansen die de circulaire economie biedt en willen daarom graag aansluiten bij de beweging die VCF (Vereniging Circulair Friesland) in gang heeft gezet. De realisatie van het Swettehûs, het nieuwe onderkomen van Provinciale Waterstaat, zien we als een icoonproject van circulair bouwen. Ook de realisatie van het Biosintrum in Oosterwolde is een van de vele circulaire pareltjes in de provincie. De subsidieregeling circulaire economie was in 2018 erg in trek bij ons MKB en heeft geleid tot een behoorlijk aantal interessante innovatieve projecten. In 2018 merkten we dat vertellen steeds belangrijker wordt om anderen te inspireren en bij-drage te leveren aan een circulaire economie.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In het eerste kwartaal leggen wij een Beleidsbrief Circulaire Econome aan uw Staten voor, waarin de ambitie is uitgewerkt in concrete doelen en resultaten met daarbij de rol van de provincie.
2 De samenwerking binnen IPF tussen de Friese overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoekinstellingen (triple helix) is verder geïntensiveerd en gestructureerd; dit vertaalt zich in een toename van innovatieprocessen, aansluiting van meerdere partners en samenwerkingsprojecten.
3 Het IPF wordt geëvalueerd en de vier actieprogramma’s zijn volledig ingebed.
4 Wij willen met partners een sterke, overzichtelijke startersinfrastructuur opzetten die krachtig verbonden is met het actieve, bestaande bedrijfsleven (programma sterk Fries ondernemerschap).
5 Wij willen binnen het programma ‘new government policy’ vanuit onze rol als eerste gebruiker (launching customer) meer experimenten aangaan die een impuls geven aan het innovatief klimaat in samenwerking met publieke partijen in Fryslân (bijv. Wetterskip Fryslân, Friese gemeenten etc.).
6 Het ondernemersportaal YnBusiness functioneert naar tevredenheid en het ‘no wrong door’ principe is volledig geïntegreerd. Dit laatste betekent dat innovatiemakelaars kansen en vraagstukken van het Friese MKB bij de juiste partij adresseren. Het ondernemersloket moet het voor Friese ondernemers makkelijker maken om kennis te verwerven. Met het voorstel ‘de ondernemer centraal’ gaan wij diverse ondernemersvriendelijke instrumenten aanbieden, zoals een ondernemers(voucher)-regeling, een mogelijke verlenging van het koplopersproject en instrumenten om de ontwikkeling van circulaire economie aan te jagen.
7 Resultaat 42 Kadernota 2018: We geven minimaal 100 Friese ondernemers de kans om zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling.

Toelichting:

 1. Beleidsbrief circulaire economie is in maart 2018 vastgesteld door de provinciale staten. Ook is het jaarplan circulaire economie 2018 meegestuurd en uitgevoerd.
 2. Het afgelopen jaar is de samenwerking binnen IPF (Innovatiepact Fryslân) tussen de Friese overheden, ondernemers en onderwijs- en onderzoekinstellingen (triple helix) succesvol verder geïntensiveerd.
 3. Het Innovatiepact Fryslân (IPF) heeft zichzelf geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is de organisatiemodel aangepast. Naar onze mening zijn twee van de vier programma’s redelijk goed ingebed. Met name het programma Sterk Fries ondernemerschap heeft meer tijd nodig om tot ontwikkeling te komen.
 4. Het Innovatiepact Fryslân (IPF) is als aanjager bezig om diverse partijen in het programma mee te krijgen. Begin 2019 moet er duidelijkheid zijn of er voldoende inhoudelijke en financieel draagvlak is vanuit ondernemers, overheid (gemeenten) en onderwijs.
 5. In het programma New Government Policy, vallend onder het Innovatiepact Fryslân, is het afgelopen jaar launching customerschap door publieke partijen verder gestimuleerd. Hierin was met name aandacht voor experimentele producten in de circulaire economie. Het afgelopen jaar zijn wij drie keer launching customer geweest van circulaire producten. Op de website www.wijkopencirculair.frl zijn deze en andere initiatieven in Fryslân zichtbaar gemaakt.
 6. Er zijn afgelopen jaar ruim 1000 gesprekken met ondernemers gevoerd. Ynbusiness moet als eerstelijns ondernemersloket voor Friese ondernemers makkelijker maken om kennis te verwerven. Voor het inhuren van de kennis kunnen ondernemers gebruik maken van provinciale subsidieregelingen, zoals een ondernemers(voucher)-regeling, subsidieregelingen internationalisering en instrumenten om de ontwikkeling van circulaire economie aan te jagen.
 7. Het resultaat om ondernemers de kans te geven zakelijke kennis in te kopen over export, innovatie en bedrijfsontwikkeling hebben we uitgewerkt in de Voucherregeling MKB Fryslân. De subsidieregeling heeft als doel innovatie, bedrijfsontwikkeling en/of strategisch HR te stimuleren bij MKB-ondernemers in de provincie Fryslân, waarbij de effecten van het project neerslaan in de provincie. Het streven is dat er jaarlijks minimaal 400 bedrijven gebruik maken van de subsidieregeling. Voor het onderdeel export loopt de subsidieregeling Internationaal Ondernemen Fryslân 2016-2020. De inhoud van de regeling is afgestemd met verschillende externe partijen, waaronder Ynbusiness en samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). SNN heeft de subsidieregeling opgesteld en voeren de regeling ook uit. De regeling is 20 maart 2018 opengesteld. Er zijn bijna 400 aanvragen ingediend. We evalueren de regeling zodat we deze, al dan niet aangepast, in 2019 weer open kunnen zetten.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Circulaire Economie Besluitvorming beleidsbrief in PS Vastgesteld Vastgesteld
Aantal aanvragen Uitvoeringsregeling Circulaire Economie Ten minste 10 17
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers voucherregeling MKB Fryslân (‘de ondernemer centraal’) Ten minste 50 396
Aantal gesprekken YnBusiness met het Friese bedrijfsleven 400 met minimale gemiddelde waardering van 7,5 door Friese be-drijfsleven Ruim 800 gesprekken met verschillende ondernemers; gemiddelde waardering van 8,4 door Friese bedrijfsleven
Van lage naar middenspositie Fryslân in innovatie-index (2015 is eerste peiljaar, nr. 8 van 12) Stijging Daling naar nr. 11
Hogere positie Fryslân op RCI-index (nr. 82 van 272) Stijging Nr. 82
Circulaire economie/Innovatie Aantal experimenten met provincie als launching customer Ten minste 2 3

Toelichting:

Innovatie Index:
In de index van 2015 stond Fryslân op plek 8 op basis van de criteria aanpassingsvermogen en technische complexiteit. In de index van 2018 is alleen gekeken naar het onderdeel ‘aanpassingsvermogen’ en heeft ING het onderdeel ‘technische complexiteit’ achterwege gelaten. In 2015 stond Fryslân voor het onderdeel aanpassingsvermogen op plek 10. Eigenlijk is er dus sprake van een daling van positie 10 naar 11. Op basis van een nadere analyse wordt het voor Fryslân heel lastig om een hogere score te bereiken op grond van hoe de subcriteria die voor het aanpassingsvermogen worden geïnterpreteerd. De subcriteria zijn: jongerenpotentieel, competenties, bedrijvendynamiek, flexibiliteit en aantal patentaanvragen. Voor bedrijven-dynamiek valt de meeste winst te halen om in het vervolg een hogere score te genereren.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie Tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 549
 • 930
 • 505
 • 1.985
 • 13
 • 4
 • 17
 • 1.968
 • -505
 • -118
 • 1.345
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 800
 • 3.067
 • 2.115
 • 5.982
 • 0
 • 1.020
 • 1.020
 • 4.962
 • -2.115
 • -223
 • 2.623
 • Rekening 2018
 • 742
 • 1.538
 • 1.791
 • 4.071
 • 8
 • 1.006
 • 1.014
 • 3.057
 • -1.791
 • 1.225
 • 2.490
 • Saldo begroting en rekening
 • 58
 • 1.529
 • 324
 • 1.911
 • -8
 • 15
 • 6
 • 1.905
 • -324
 • -1.448
 • 133

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 133.000 in dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Per saldo is er een onderbesteding van € 66.000 op het structurele budget Agenda Economie.

Tijdelijke budgetten
De tijdelijke budgetten geven een vrijval van € 66.000, veroorzaakt door onderbesteding op het jaarplan Circulaire Economie.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Agenda economie
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Circulaire economie
 • Collegegeld universitair onderwijs
 • Convenant A7 en Westergozone projecten
 • Efro-Ez projecten
 • Innovatiecluster Drachten
 • Innovatiepact Fryslan
 • Interreg projecten
 • Jaarplan circulair
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Stimuleren samenwerking MKB-MBO
 • Tijdelijke budgetten
 • Inzet NUON Circulaire economie
 • Inzet NUON Closing the Loops
 • Inzet NUON Lectoraat hergebruik kunststof
 • Inzet NUON voedingsapplicatiecentrum FACT
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Agenda economie
 • Structurele budgetten
 • Interreg projecten
 • Jaarplan circulair
 • Project Fryslan Fernijt IV
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 549
 • 0
 • 549
 • 0
 • 0
 • 40
 • 349
 • 0
 • 0
 • 10
 • 0
 • 531
 • 0
 • 930
 • 0
 • 0
 • 75
 • 430
 • 505
 • 1.985
 • 13
 • 13
 • 0
 • 0
 • 4
 • 4
 • 17
 • 1.968
 • Begroting 2018
 • 787
 • 13
 • 800
 • 100
 • 20
 • 120
 • 683
 • 910
 • 78
 • 270
 • 300
 • 287
 • 300
 • 3.067
 • 400
 • 80
 • 150
 • 1.485
 • 2.115
 • 5.982
 • 0
 • 0
 • 15
 • 1.000
 • 6
 • 1.020
 • 1.020
 • 4.962
 • Rekening 2018
 • 728
 • 13
 • 742
 • 80
 • 5
 • 120
 • 352
 • 0
 • 78
 • 254
 • 234
 • 274
 • 141
 • 1.538
 • 457
 • 0
 • 75
 • 1.259
 • 1.791
 • 4.071
 • 8
 • 8
 • 0
 • 1.000
 • 6
 • 1.006
 • 1.014
 • 3.057
 • Saldo 2018
 • 58
 • 0
 • 58
 • 20
 • 15
 • 0
 • 331
 • 910
 • 0
 • 16
 • 66
 • 13
 • 159
 • 1.529
 • -57
 • 80
 • 75
 • 226
 • 324
 • 1.911
 • -8
 • -8
 • 15
 • 0
 • 0
 • 15
 • 6
 • 1.905
Print deze pagina