Programma 3: Omgeving

3.5 Transitie omgevingswet/visie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
 • Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
 • Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
 • We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Wat mag het kosten?

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

Omgevingsvisie
De vaststelling van de Omgevingsvisie is verplaatst naar 2019. De reden hiervoor is dat GS op 16 januari 2018 heeft besloten om de behandeling van het Koersdocument (v.d. Omgevingsvisie) in PS te verschuiven naar 3e kwartaal van 2018. Reden voor dit besluit was dat de aangegane samenwerking in DFA verband veel tijd in beslag heeft genomen. Bij het vaststellen van de startnotitie (maart 2016) en daarmee van de planning, was van deze samenwerking nog geen sprake. Dit heeft als gevolg dat de definitieve Omgevingsvisie pas in de volgende collegeperiode kan worden vastgesteld. In een afzonderlijk brief (01481535, 16 januari 2018)) aan Provinciale Staten is het proces van de Omgevingsvisie nader toegelicht

Inrichten van de digitale systemen
De uitvoering loopt achter op de planning. Op het vlak van informatie en ICT staat er voor de provincie als geheel, het nodige op het programma. Hierdoor krijgt het inrichten van de digitale systemen voor de Omgevingswet een lagere urgentie. De focus ligt nu op het in 2018 vaststellen van een programma van eisen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER voor de omgevingsvisie vast.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

Omgevingsvisie
De vaststelling van de Omgevingsvisie is verplaatst naar 2019. De reden hiervoor is dat GS op 16 januari 2018 heeft besloten om de behandeling van het Koersdocument (v.d. Omgevingsvisie) in PS te verschuiven naar 3e kwartaal van 2018. Reden voor dit besluit was dat de aangegane samenwerking in DFA verband veel tijd in beslag heeft genomen. Bij het vaststellen van de startnotitie (maart 2016) en daarmee van de planning, was van deze samenwerking nog geen sprake. Dit heeft als gevolg dat de definitieve Omgevingsvisie pas in de volgende collegeperiode kan worden vastgesteld. Dit heeft ook gevolgen voor de MER. In een afzonderlijk brief (01481535, 16 januari 2018)) aan Provinciale Staten is het proces van de Omgevingsvisie nader toegelicht. Er wordt een kasritmewijziging voorgesteld.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld

Toelichting:

Zie toelichting hierboven.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven een integrale benadering van de ruimtelijke ontwikkeling van onze provincie na, onder andere ten aanzien van de ontwikkeling van wonen en werken bij steden en dorpen, wind- en zonne-energie, schaalvergroting landbouw en intensieve veehouderij. Integraal betekent, dat we rekening houden met externe ontwikkelingen, veranderende inzichten en met nieuw Europees en rijksbeleid. Dit beleidsveld betreft vooral de – regie op de – voorbereiding van het beleid en het faciliteren van integrale planvorming.

Bij het tot stand komen van de Omgevingsvisie wordt behalve de integratieslag van beleidssectoren binnen het fysieke domein ook invulling gegeven aan de beleidsmatige samenhang met het sociale domein. Deze samenhang manifesteert zich in ieder geval bij de thema’s arbeidsmarkt en werkgelegenheid, bevolkingsontwikkeling en wonen, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in het landelijk gebied. Hierbij geven we speciaal aandacht aan ouderen, omdat hun aantal de komen jaren sterk zal toenemen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
3.5 Transitie omgevingswet/visie

Toelichting:

De gewenste resultaten zijn niet gehaald ten aanzien van de MER. GS heeft hier pas op 5 februari 2019 vastgesteld.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij stellen de Omgevingsvisie vast. Dit in lijn met de startnotitie, discussienotitie en Koersdocument. Wij doen dat in goede afstemming met de gemeenten in relatie tot hun gemeentelijke omgevingsvisies (de Friese Aanpak).
2 Wij stellen de MER voor de Omgevingsvisie vast.
3 Wij gaan aan de slag met het opstellen van de provinciale Omgevingsverordening. Deze is noodzakelijk op grond van de Omgevingswet.
4 We starten met het inrichten van de digitale systemen die nodig zijn voor de systematiek en werkwijze van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen in dit opzicht.

Toelichting:

De MER kon pas op 5 februari 2019 aan GS worden voorgelegd, omdat bij het opstellen van de MER gebruik wordt gemaakt van Ontwerp-Omgevingsvisie, die pas op 18 december 2018 in GS is vastgesteld. Daardoor lukte het niet ook nog met de MER in te stemmen in 2018.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Omgevingsbeleid Ontwerp Omgevingsvisie Omgevingsvisie vastgesteld Ontwerp-Omgevingsvisie op 18-12-2018 vastgesteld door GS

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • 50
 • 150
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 75
 • 75
 • 0
 • 75
 • 175
 • 250
 • Rekening 2018
 • 100
 • 100
 • 0
 • 100
 • 150
 • 250
 • Saldo begroting en rekening
 • -25
 • -25
 • 0
 • -25
 • 25
 • 0

Toelichting:

Het saldo van beleidsveld 3.5 Transitie Omgevingswet/visie is € 0,-.

Tijdelijke budgetten
Bij de tijdelijke budgetten heeft een overbesteding plaatsgevonden van € 25.000,- omdat er na de kasritmeverschuiving van de 2de Berap, ontwikkelingen toch sneller verliepen dan in eerste instantie verwacht. Dekking van deze overschrijding wordt via de mutatie tijdelijke budgetten in 2019 gevonden.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Opstellen omgevingsvisie
 • Tijdelijke budgetten
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2017
 • 100
 • 100
 • 100
 • Begroting 2018
 • 75
 • 75
 • 75
 • Rekening 2018
 • 100
 • 100
 • 100
 • Saldo 2018
 • -25
 • -25
 • -25
Print deze pagina