Programma 3: Omgeving

Portefeuillehouder: Johannes Kramer, Michiel Schrier, Sietske Poepjes, Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Vastgestelde beleidsnotities

Natuur, landschap, landbouw

Milieu

 • Frysk Miljeuplan 2015-2016

Energietransitie

Water

Omgevingsvisie / Ruimte

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 60.201
 • 47.037
 • 107.238
 • 2.621
 • 8.995
 • 11.616
 • 95.623
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 8.586
 • -3.920
 • 4.666
 • 1.900
 • 1.900
 • 2.766
 • Realisatie per 1-4
 • 16.326
 • 2.466
 • 18.792
 • 1.180
 • 266
 • 1.446
 • 17.346
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 19.191
 • 9.612
 • 28.803
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.803
 • Saldo
 • 33.270
 • 31.039
 • 64.309
 • 1.441
 • 10.629
 • 12.069
 • 52.240

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 18.044
 • 41.434
 • 620
 • 102
 • 60.201
 • 26.562
 • 18.776
 • 1.700
 • 47.037
 • 107.238
 • 565
 • 1.335
 • 619
 • 102
 • 2.621
 • 854
 • 6.266
 • 175
 • 1.700
 • 8.995
 • 11.616
 • 95.623
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 244
 • 8.342
 • 0
 • 0
 • 8.586
 • -1.035
 • -2.885
 • 0
 • -3.920
 • 4.666
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.900
 • 0
 • 0
 • 1.900
 • 1.900
 • 2.766
 • Realisatie per 1-4
 • 5.604
 • 10.721
 • 0
 • 1
 • 16.326
 • 1.987
 • 362
 • 118
 • 2.466
 • 18.792
 • 139
 • 1.040
 • 0
 • 2
 • 1.180
 • 258
 • 35
 • 0
 • -26
 • 266
 • 1.446
 • 17.346
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 418
 • 18.773
 • 0
 • 0
 • 19.191
 • 5.642
 • 2.947
 • 1.023
 • 9.612
 • 28.803
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28.803
 • Saldo
 • 12.266
 • 20.282
 • 620
 • 101
 • 33.270
 • 17.898
 • 12.582
 • 559
 • 31.039
 • 64.309
 • 426
 • 295
 • 619
 • 101
 • 1.441
 • 596
 • 8.131
 • 175
 • 1.726
 • 10.629
 • 12.069
 • 52.240

Tweede bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Wij streven naar een landelijk gebied met een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) en met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). We spannen ons in om de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. We willen dat mensen zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

Dit programma besaat uit de onderdelen Water, Milieu, Landelijk Gebied, een deel van Duurzame Energie en Ruimte, zoals die in de oude begroting werden gehanteerd.

Fryslân blijft de mooiste provincie. Zorgvuldige inpassing van economische en duurzame ontwikkelingen met blijvende aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van onze provincie dragen daaraan bij. De provincie zet zich gericht in voor het Friese landschap. Cultuurhistorische en landschappelijke waarden worden daarbij integraal benaderd.
De omgevingsvisie wordt het kader voor ingrepen in de omgeving. De omgevingsvisie zal op een moderne manier tot stand komen en leiden tot een terugdringing van de hoeveelheid beleid en het aantal regels. De omgevingsvisie is breder dan alleen ruimtelijke ordening. Ook water, milieu en verkeer en vervoer maken hier deel van uit. De omgevingsvisie vervangt, na vaststelling, de beleidsplannen op deze terreinen.

De aantrekkelijkheid als Fryslân als mooiste provincie is voor een groot deel te danken aan de aanwezigheid van natuur in vele verschijningsvormen. Wij streven naar een nog betere balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap. Hierbij speelt onder andere het herstel van de biodiversiteit. We willen draagvlak creëren voor het behoud en ontwikkelen van de natuurkwaliteiten. We voldoen aan de afspraken zoals we die in het kader van het Natuurpact gemaakt hebben.

We willen ervoor zorgen dat Fryslân een provincie is en blijft met veilige, gezonde, toekomstbestendige en veerkrachtige watersystemen die duurzaam gebruikt worden. De provincie richt zich met haar beleid op de toekomst, zodat wij in Fryslân op tijd klaar zijn voor de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. In ons beleid onderscheiden we drie thema’s: waterveiligheid, voldoende water en schoon water.

Het Friese leefmilieu is relatief schoon. Deze kwaliteit wil de provincie op een duurzame manier behouden, versterken en verantwoord benutten. De hoofddoelstelling van ons milieubeleid is dan ook ‘een verantwoord gebruik van het fysieke leefmilieu, zodat dit gebruik oneindig kan voortduren’. Daarnaast willen wij samen bouwen aan een schone, eerlijke en gezonde samenleving. De provincie heeft de wettelijke taak er voor te zorgen dat het milieu aan alle geldende wettelijke normen voldoet. Wij willen onze bodem zo schoon mogelijk houden en geen vreemde stoffen in de Friese bodem. Wij zijn tegen nieuwe gaswinningen en wij hanteren voor de zoutwinning onder het Wad het ‘hand aan de kraan’-principe. Wij zullen geen medewerking verlenen aan (proef-)boringen naar schaliegassen en aan de opslag van kernafval en CO2 in de ondergrond.

De landbouw heeft in meerdere opzichten in de provincie Fryslân een belangrijke functie. Voor Fryslân is het belangrijk om deze sterke positie ook te behouden. Zonder veranderingen zal dit echter niet lukken, voor het behoud van de koppositie is vernieuwing in de landbouw noodzakelijk. Een dergelijke koerswijziging ontstaat in onze ogen echter niet zonder inspanning. De provincie wil waar dat mogelijk en wenselijk is haar bijdrage aan de ontwikkeling van een duurzame landbouw leveren: een landbouw die op een duurzame wijze produceert, met meer biodiversiteit in het boerenland.

De energietransitie is een zeer omvangrijke opgave, waar burgers, overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen hun bijdrage aan leveren. Samenwerking is dan ook van groot belang om de doelstellingen op het gebied van energieopwekking en energiebesparing te halen de ‘Friese regionale energiestrategie’ is daarbij een hulpmiddel. De provinciale organisatie is in 2025 zelfvoorzienend op het gebied van energie.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 69.851
 • 51.587
 • 121.438
 • 3.686
 • 17.545
 • 21.231
 • 100.208
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 1.660
 • -14.977
 • -13.317
 • 26
 • 26
 • -13.343
 • Realisatie per 1-9
 • 44.774
 • 10.528
 • 55.302
 • 3.403
 • 2.877
 • 6.280
 • 49.022
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 18.230
 • 7.901
 • 26.131
 • 0
 • 0
 • 0
 • 26.131
 • Saldo
 • 8.507
 • 18.181
 • 26.688
 • 309
 • 14.668
 • 14.977
 • 11.712

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 18.288
 • 50.841
 • 620
 • 102
 • 69.851
 • 25.600
 • 24.157
 • 1.830
 • 51.587
 • 121.438
 • 565
 • 2.400
 • 619
 • 102
 • 3.686
 • 1.007
 • 14.533
 • 175
 • 1.830
 • 17.545
 • 21.231
 • 100.208
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 901
 • 733
 • 26
 • 1.660
 • -3.004
 • -11.973
 • -14.977
 • -13.317
 • 26
 • 26
 • 26
 • -13.343
 • Realisatie per 1-9
 • 12.545
 • 31.428
 • 734
 • 67
 • 44.774
 • 7.064
 • 2.856
 • 608
 • 10.528
 • 55.302
 • 308
 • 2.353
 • 740
 • 2
 • 3.403
 • 852
 • 1.928
 • 98
 • 2.877
 • 6.280
 • 49.022
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 611
 • 17.619
 • 18.230
 • 5.224
 • 2.002
 • 675
 • 7.901
 • 26.131
 • 26.131
 • Saldo
 • 6.032
 • 2.527
 • -88
 • 36
 • 8.507
 • 10.307
 • 7.327
 • 547
 • 18.181
 • 26.688
 • 257
 • 47
 • -96
 • 101
 • 309
 • 155
 • 12.605
 • 175
 • 1.732
 • 14.668
 • 14.977
 • 11.712
Print deze pagina