Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Duurzaam openbaar vervoer
Duurzaam openbaar vervoer vatten we tweeledig op. Ten eerste het inzetten van groene en/of hernieuwbare brandstof en ten tweede het toekomstvast maken van het openbaar vervoer op het platteland. Bij dit laatste gaat het om het in samenhang versterken van ‘dikke’ lijnen en het bieden van maatwerk voor dunnere vervoerstromen. Om dit te bereiken strekken we buslijnen waar mogelijk en realiseren we OV-plushaltes. Dit zijn OV-haltes met extra voorzieningen die met name zijn bedoeld om in het landelijk gebied de overstap binnen OV en tussen OV en andere vormen van vervoer (fiets, -op termijn zelfrijdende-auto, taxi etc.) te faciliteren. Samen met de ANNO-gemeenten in noord oost Fryslân ontwikkelen we een mobiliteitscentrale om alle mogelijke vormen van vervoer op elkaar aan te sluiten. Hierbij leggen we een koppeling tussen het huidige vervoer met de ‘opstapper’ en het WMO- en leerlingen-vervoer, dus tussen het OV voor dunne vervoerstromen en het door gemeenten geregisseerd vervoer. In de voorbereiding van nieuwe aanbestedingen zetten we stappen in het verder verduurzamen van OV in beide genoemde opzichten.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
 • Wij zorgen voor een noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
 • Wij realiseren vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV-plushaltes overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Vier OV-plushaltes

Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Onderwerp Indicatoren 2015 2016 2017 2018
Mobiliteit
Klantwaardering Openbaar Vervoer 7,5 7,6 7,5 7,5

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 46.960
 • 45.850
 • 1.109
 • Begroting 2017
 • 51.513
 • 14.690
 • 36.822
 • Begroting 2018
 • 48.149
 • 1.658
 • 46.491
 • Begroting 2019
 • 48.149
 • 1.658
 • 46.491
 • Begroting 2020
 • 48.149
 • 1.658
 • 46.491
 • Begroting 2021
 • 48.097
 • 1.610
 • 46.487

Toelichting:

De begrote lasten bestaan grotendeels uit exploitatiemiddelen voor het openbaar vervoer.

De baten hebben grotendeels betrekking op afwikkeling van de voormalige brede doeluitkering (BDU). Het overige deel betreft een verrekening van uitgevoerde diensten.

De huidige busconcessies hebben een looptijd tot en met 2020 en dit jaar zal aan de Staten worden voorgelegd om deze looptijd met 2 jaar te verlengen met behoud van het huidige voorzieningenniveau. De kosten hiervan bedragen
€ 3,7 miljoen per jaar en zijn nog niet in bovenstaande cijfers meegenomen.

B2018 – doorklik 2.4

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • BDU
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • ROCOV
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Openbaar vervoer
 • BDU
 • Openbaar vervoer
 • BDU
 • Openbaar vervoer
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • BDU
 • Openbaar vervoer
 • Real 2016
 • 286
 • 3
 • 3.115
 • 1
 • 39
 • 3.443
 • 249
 • 249
 • 216
 • 216
 • 6.624
 • 36.427
 • 43.051
 • 46.960
 • 4
 • 2.445
 • 2.449
 • 350
 • 350
 • 6.624
 • 36.427
 • 43.051
 • 45.850
 • 1.109
 • Begr 2017
 • 428
 • 38.499
 • 39
 • 38.966
 • 209
 • 1.758
 • 1.967
 • 280
 • 280
 • 10.300
 • 10.300
 • 51.513
 • 4.342
 • 4.342
 • 48
 • 48
 • 10.300
 • 10.300
 • 14.690
 • 36.822
 • Begr 2018
 • 498
 • 47.564
 • 39
 • 48.101
 • 48
 • 48
 • 48.149
 • 1.610
 • 1.610
 • 48
 • 48
 • 1.658
 • 46.491
 • Begr 2019
 • 498
 • 47.564
 • 39
 • 48.101
 • 48
 • 48
 • 48.149
 • 1.610
 • 1.610
 • 48
 • 48
 • 1.658
 • 46.491
 • Begr 2020
 • 498
 • 47.564
 • 39
 • 48.101
 • 48
 • 48
 • 48.149
 • 1.610
 • 1.610
 • 48
 • 48
 • 1.658
 • 46.491
 • Begr 2021
 • 498
 • 47.560
 • 39
 • 48.097
 • 48.097
 • 1.610
 • 1.610
 • 1.610
 • 46.487

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
2 Wij zorgen voor een noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
3 Wij realiseren vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Toelichting:

Ad 3.
Stand van zaken geplande OV plushaltes:

 • Swartewesein: alle functies zijn aanwezig, in februari 2018 worden de haltevoorzieningen vervangen;
 • Moaie Paal: vertraging vanwege aanpassing project (versobering). Realisatie in 2018;
 • Hommerts: uitvoering is aanbesteed, realisatie in 2018;
 • Donkerbroek: wordt uitgevoerd in combinatie met verdere verdubbeling N381.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV-plushaltes overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Vier OV-plushaltes

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
2 We starten met de voorbereiding van de aanbesteding van de concessie busvervoer Fryslân 2022-2032
3 Via een aanbesteding gaan we displays met actuele reisinformatie uitrollen op 10 busstations/knooppunten in Fryslân
4 We starten met het project ‘motie blanco gebieden’
5 We monitoren de verlengde lijnen 51 en 54
6 We implementeren de inzet van de elektrische bussen
7 Wij realiseren een korting op het scholierenmaand- en scholierenjaarabonnement busvervoer en op het treinabonnement voor scholieren in Súd-West.

Toelichting:

Ad 3.
Het is de bedoeling om najaar 2018 de aanbesteding op de markt te zetten, waarna in 2019 met de uitrol kan worden begonnen. De verwachting is dat er DRIS panelen op 10 busstations/knooppunten kunnen worden gerealiseerd.
Ad 7.
Door Provinciale Staten is op 20 december 2017 een motie aangenomen over de OV-tarieven voor scholieren. Ter uitvoering hiervan zijn maatregelen genomen met ingang van het schooljaar 2018-2019. De duurste scholierenabonnementen voor de bus (‘altijd vrij’ voor 12-18 jarigen) wordt in prijs verlaagd met € 25 per maand of € 250 per jaar. Voor scholieren in Súdwest Fryslân, die aangewezen zijn op de trein naar Sneek, wordt een korting gegeven op de treinabonnementen. De kosten hiervan zijn € 1.350.000 over de periode 2018-2022. Dekking vind plaats uit afrekening concessie 2016 die wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Dris-projekt (Dynamische reisinformatie) Aanbesteding gereed voor plaatsing dris-displays op 10 busstations/knooppunten 10 displays
Uitvoering motie blanco gebieden Een gedragen plan voor de invulling met OV voor tenminste twee blanco-gebieden 2
De lijnen 51 en 54 We monitoren het verlengen van de lijnen 51 en 54 op kwantiteit en kwaliteit. 2
Elektrische bussen In Fryslân rijden 28 elektrische bussen 28
Scholierenabonnement Realisatie van aftopping van scholieren-maandabonnement busvervoer met € 25,- en jaarabonnement busvervoer met € 250,- en treinabonnement scholieren Súd-West met 30% met ingang van het schooljaar 2018-2019. 100%
Print deze pagina