Programma 2: Infrastructuur

2.4 Openbaar vervoer

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:

 • periodiek aanbesteden en continu beheren, monitoren en doorontwikkelen van OV-concessies;
 • het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
 • het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
 • ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
 • het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Duurzaam openbaar vervoer
Duurzaam openbaar vervoer vatten we tweeledig op. Ten eerste het inzetten van groene en/of hernieuwbare brandstof en ten tweede het toekomstvast maken van het openbaar vervoer op het platteland. Bij dit laatste gaat het om het in samenhang versterken van ‘dikke’ lijnen en het bieden van maatwerk voor dunnere vervoerstromen. Om dit te bereiken strekken we buslijnen waar mogelijk en realiseren we OV-plushaltes. Dit zijn OV-haltes met extra voorzieningen die met name zijn bedoeld om in het landelijk gebied de overstap binnen OV en tussen OV en andere vormen van vervoer (fiets, -op termijn zelfrijdende-auto, taxi etc.) te faciliteren. Samen met de ANNO-gemeenten in noord oost Fryslân ontwikkelen we een mobiliteitscentrale om alle mogelijke vormen van vervoer op elkaar aan te sluiten. Hierbij leggen we een koppeling tussen het huidige vervoer met de ‘opstapper’ en het WMO- en leerlingen-vervoer, dus tussen het OV voor dunne vervoerstromen en het door gemeenten geregisseerd vervoer. In de voorbereiding van nieuwe aanbestedingen zetten we stappen in het verder verduurzamen van OV in beide genoemde opzichten.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
 • Wij zorgen voor een noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
 • Wij realiseren vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
2 Wij zorgen voor een noordelijke OV-trajectkaart of een andere oplossing om eenvoudig over concessiegrenzen te reizen.
3 Wij realiseren vier OV-plushaltes langs sterke lijnen in het landelijk gebied.

Toelichting:

Ad 3.
Stand van zaken geplande OV plushaltes:

 • Swartewesein: alle functies zijn aanwezig, in februari 2018 worden de haltevoorzieningen vervangen;
 • Moaie Paal: vertraging vanwege aanpassing project (versobering). Realisatie in 2018;
 • Hommerts: uitvoering is aanbesteed, realisatie in 2018;
 • Donkerbroek: wordt uitgevoerd in combinatie met verdere verdubbeling N381.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
OV-plushaltes Realisatie van vier OV-plushaltes overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Vier OV-plushaltes

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
2 We starten met de voorbereiding van de aanbesteding van de concessie busvervoer Fryslân 2022-2032
3 Via een aanbesteding gaan we displays met actuele reisinformatie uitrollen op 10 busstations/knooppunten in Fryslân
4 We starten met het project ‘motie blanco gebieden’
5 We monitoren de verlengde lijnen 51 en 54
6 We implementeren de inzet van de elektrische bussen
7 Wij realiseren een korting op het scholierenmaand- en scholierenjaarabonnement busvervoer en op het treinabonnement voor scholieren in Súd-West.

Toelichting:

Ad 3.
Het is de bedoeling om najaar 2018 de aanbesteding op de markt te zetten, waarna in 2019 met de uitrol kan worden begonnen. De verwachting is dat er DRIS panelen op 10 busstations/knooppunten kunnen worden gerealiseerd.
Ad 7.
Door Provinciale Staten is op 20 december 2017 een motie aangenomen over de OV-tarieven voor scholieren. Ter uitvoering hiervan zijn maatregelen genomen met ingang van het schooljaar 2018-2019. De duurste scholierenabonnementen voor de bus (‘altijd vrij’ voor 12-18 jarigen) wordt in prijs verlaagd met € 25 per maand of € 250 per jaar. Voor scholieren in Súdwest Fryslân, die aangewezen zijn op de trein naar Sneek, wordt een korting gegeven op de treinabonnementen. De kosten hiervan zijn € 1.350.000 over de periode 2018-2022. Dekking vind plaats uit afrekening concessie 2016 die wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Dris-projekt (Dynamische reisinformatie) Aanbesteding gereed voor plaatsing dris-displays op 10 busstations/knooppunten 10 displays
Uitvoering motie blanco gebieden Een gedragen plan voor de invulling met OV voor tenminste twee blanco-gebieden 2
De lijnen 51 en 54 We monitoren het verlengen van de lijnen 51 en 54 op kwantiteit en kwaliteit. 2
Elektrische bussen In Fryslân rijden 28 elektrische bussen 28
Scholierenabonnement Realisatie van aftopping van scholieren-maandabonnement busvervoer met € 25,- en jaarabonnement busvervoer met € 250,- en treinabonnement scholieren Súd-West met 30% met ingang van het schooljaar 2018-2019. 100%

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij streven naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (OV). De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit:
• het periodiek aanbesteden van het openbaar vervoer;
• het beheren, monitoren en door ontwikkelen van OV-concessies;
• het samen met gemeenten maken van slimme combinaties tussen diverse vormen van vervoer in het sociaal domein en “dunne” gedeelten van het OV;
• het binnen de concessiesystematiek inspelen op actuele ontwikkelingen in de vervoermarkt en de vervoerstechniek;
• ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer;
• het in stand houden én verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur.

Duurzaam openbaar vervoer
Duurzaam openbaar vervoer vatten we tweeledig op. Ten eerste het inzetten van zero emissie openbaar vervoer en ten tweede het toekomst vast maken van het openbaar vervoer op het platteland. Ten aanzien van zero emissie zijn er duidelijke ambities. Op 27 september 2017 heeft PS een amendement aangenomen met de volgende inhoud: ‘als ambitie te stellen dat het OV van Fryslân in 2025 zero emissie bij de uitlaat is. En deze ambitie (zero emissie 2025) voor het busvervoer als dwingend op te nemen in de criteria van de nieuwe aanbesteding in 2022. Over het eventueel benodigde extra budget zal door Provinciale Staten separaat worden beslist. Dit kan ook leiden tot aanpassing van de gestelde ambitie.

Zero emissie openbaar busvervoer
Er is een onderzoek (Kansen voor emissieloos vervoer) opgeleverd over het uit laten voeren van bovenstaande ambitie. Hieruit blijkt dat met de huidige stand van zaken voor het per 2022 (onder voorwaarden) invoeren van zero-emissie busvervoer structureel 10 miljoen euro extra per jaar nodig is. In het rapport worden ook de mogelijkheden genoemd wanneer er niet gekozen wordt voor de inzet van extra middelen. De ambitie zou dan ten koste kunnen gaan van het voorzieningenniveau of de ambitie moet worden bijgesteld.

Circulariteit
In de PS-vergadering van 23 januari is een motie aangenomen waarin wordt aangegeven dat bij de aanbesteding van het openbaar vervoer de milieu impact van gebruikte grondstoffen en de arbeidsomstandigheden bij de productie/fabricage zoveel mogelijk moet worden beperkt door circulariteit op te nemen in de aanbestedingseisen. Dit geldt zowel voor het bus- als voor het treinvervoer.

Keuzes omtrent dit vraagstuk worden in dit jaar aan PS voorgelegd met de vaststelling van de nota van uitgangspunten van de nieuwe busconcessie vanaf 2022.

Zero emissie openbaar treinvervoer
Verschillende varianten voor zero emissie treinvervoer in 2025 zijn onderzocht. Uit de onderzoeken blijkt dat de batterijtreinen met gedeeltelijke bovenleiding in 2025 financieel en technisch het meest haalbaar zijn. Op 23 januari 2019 hebben PS aan GS de opdracht gegeven om in samenwerking met de provincie Groningen, Rijk, vervoerder Arriva en ProRail een concept-businesscase op te stellen voor de implementatie van de variant: batterijtrein met snel-laden en gedeeltelijke bovenleiding. Deze concept-businesscase wordt eind 2019 ter vaststelling aan PS voorgelegd.

Bij het toekomst vast maken van het OV gaat het om het in samenhang versterken van ‘dikke’ lijnen en het bieden van maatwerk voor dunnere vervoerstromen. Om dit te bereiken versnellen we buslijnen waar mogelijk en realiseren we OV-plushaltes (hubs). Dit zijn OV-haltes met extra voorzieningen die met name zijn bedoeld om in het landelijk gebied de overstap binnen OV en tussen OV en andere vormen van vervoer (fiets, -op termijn zelfrijdende-auto, taxi etc.) te faciliteren. Samen met de ANNO-gemeenten in Noord-Oost Fryslân ontwikkelen we een mobiliteitscentrale om alle mogelijke vormen van vervoer op elkaar aan te sluiten. Hierbij leggen we een koppeling tussen het huidige vervoer met de ‘opstapper’ en het WMO- en leerlingen-vervoer, dus tussen het OV voor dunne vervoerstromen en het door gemeenten geregisseerd vervoer. In de voorbereiding van nieuwe aanbestedingen zetten we stappen in het verder verduurzamen van OV in beide genoemde opzichten.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
2.4 Openbaar vervoer

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Wij zetten in hoofdlijnen het voorzieningenniveau voort op het niveau van de voorgaande jaren.
2 We starten met de voorbereiding van de aanbesteding van de concessie busvervoer Fryslân 2022-2032
3 Via een aanbesteding gaan we displays met actuele reisinformatie uitrollen op 10 busstations/knooppunten in Fryslân
4 We starten met het project ‘motie blanco gebieden’
5 We monitoren de versnelde lijnen 51 en 54
6 We implementeren de inzet van de elektrische bussen
7 Wij realiseren een korting voor scholieren op een maand- en jaarabonnement bus (altijd vrij Fryslân) en op een treinjaarabonnement voor scholieren in de gemeente Súdwest-Fryslân (bij vier treintrajecten).

Toelichting:

Ad. 2: De provincie Fryslân is verantwoordelijk voor het regionale busvervoer. Dit busvervoer wordt door de provincie meerjarig georganiseerd via het openbaar aanbesteden van een concessie. De winnaar van deze openbare aanbesteding verzorgt vervolgens gedurende de looptijd van de concessie het busvervoer. Eind 2022 lopen de huidige concessies voor het regionaal busvervoer in de provincie Fryslân af. Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de aanbesteding van de concessie busvervoer 2022 Fryslân. Deze voorbereidingen bestaat o.a. uit het opstellen van de Nota van Uitgangspunten. Ook hebben wij een onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden van zero-emissie busvervoer. Dit naar aanleiding van het PS amendement waarin met betrekking tot zero emissie busvervoer staat: ‘als ambitie te stellen dat het OV van Fryslân in 2025 zero emissie bij de uitlaat is. En deze ambitie (zero emissie 2025) voor het busvervoer als dwingend op te nemen in de criteria van de nieuwe aanbesteding in 2020 of 2022. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in november met u gedeeld.
Ad. 3: In het najaar van 2018 is gestart met de aanbesteding van de DRIS panelen. De gunning is gepland in maart 2019, waarna nog datzelfde jaar met de uitrol wordt begonnen. De verwachting is dat er DRIS panelen op 10 busstations/knooppunten kunnen worden gerealiseerd.
Ad. 4: Na de zomer van 2018 zijn we met het project ‘BûtenGewoan Berikber’ gestart om uitvoering aan deze motie te geven. In drie gebieden zijn drie verschillende bureaus aan de slag. Zij faciliteren de inwoners om de vraag te beantwoorden welke mogelijkheden zij zien om de bereikbaarheid van hun regio te verbeteren. We verwachten in maart 2019 de eerste resultaten, maar het proces met de mienskip is hierin leidend en niet deze planning. Daarna volgt het proces om de resultaten te vertalen naar vervolgstappen, zoals het starten van experimenten en/of aanbevelingen voor de Nota van Uitgangspunten voor de nieuwe busconcessie. Na de zomer / in het najaar wordt PS hierover geïnformeerd.
Ad. 5: We monitoren op kwantiteit door aantallen in- en uitstappers in beeld te brengen. De kwaliteit wordt gemonitord met behulp van enquêtes onder reizigers, dorpsbewoners en chauffeurs. Ook het kostenaspect wordt inzichtelijk gemaakt: investeringskosten en besparing op dienstregelingsuren cq. herinzet van de dienstregelingsuren.
Ad. 6: Net voor de jaarwisseling is de 28ste elektrische bus gaan rijden. Daarmee is de doelstelling voor 2018 gehaald.
Ad 7: Door Provinciale Staten is op 20 december 2017 een motie aangenomen over de OV-tarieven voor scholieren. Ter uitvoering hiervan zijn maatregelen genomen met ingang van het schooljaar 2018-2019. De scholierenabonnementen voor de bus (‘altijd vrij Fryslân’ voor 12-18 jarigen) wordt in prijs verlaagd met € 25 per maand of € 250 per jaar. Voor scholieren in Súdwest-Fryslân, die aangewezen zijn op de trein naar Sneek, wordt een korting gegeven op de treinjaar-abonnementen op 4 trajecten. De kosten hiervan zijn geraamd op € 1.350.000 over de periode 2018-2022. Dekking vindt plaats uit de afrekening van de concessie 2016 die wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Kernen met openbaar vervoer Deel van de kernen waar openbaar vervoer beschikbaar is (volgens de definities in het PVVP) 100%
Dris-project (Dynamische reisinformatie) Aanbesteding gereed voor plaatsing dris-displays op 10 busstations/knooppunten 10 displays Aanbesteding gestart
Uitvoering motie blanco gebieden Een gedragen plan voor de invulling met OV voor tenminste twee blanco-gebieden 2 Project in 3 gebieden gestart
De lijnen 51 en 54 We monitoren het versnellen van de lijnen 51 en 54 op kwantiteit en kwaliteit. 2 Nulmeting opgeleverd*
Elektrische bussen In Fryslân rijden 28 elektrische bussen 28 Er rijden 28 elektrische bussen
Scholierenabonnement Realisatie van korting op scholieren-maandabonnement bus met € 25,- en jaarabonnement bus met € 250,-.Korting op treinjaarabonnement voor scholieren in Súdwest-Fryslân met 30% (op de twee kortere trajecten) of afgetopt bij bedrag scholieren jaarabonnement bus Qliner (bij de twee langere trajecten) met ingang van het schooljaar 2018-2019. 100% 100% **

Toelichting:

* In 2018 is de nulmeting opgeleverd. Deze nulmeting bevat gegevens over de periode vóór het versnellen. Kwantitatief: aantallen in- en uitstappers; kwalitatief: resultaten van enquêtes onder reizigers, dorpsbewoners en chauffeurs; financieel: investeringskosten en besparing dru’s. In 2019 volgt de éénmeting met dezelfde gegevens, maar dan in de periode ná het versnellen van de lijnen.

** aantal kortingen bus (peildatum 17 december 2018): maandkaart: 2.489 en jaarkaart 665
aantal kortingen treinjaarabonnement (4 trajecten) in de gemeente Súdwest-Fryslân: 172

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 38.706
 • 224
 • 4.044
 • 8.754
 • 51.729
 • 4.835
 • 48
 • 0
 • 8.754
 • 13.637
 • 38.092
 • 728
 • 1.816
 • 40.635
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 48.038
 • 108
 • 163
 • 0
 • 48.309
 • 3.208
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.208
 • 45.101
 • -165
 • -65
 • 44.871
 • Rekening 2018
 • 46.389
 • 57
 • 1.895
 • 0
 • 48.341
 • 3.304
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.304
 • 45.036
 • -1.896
 • -14
 • 43.127
 • Saldo begroting en rekening
 • 1.648
 • 51
 • -1.731
 • 0
 • -32
 • -96
 • 0
 • 0
 • 0
 • -96
 • 64
 • 1.731
 • -51
 • 1.745

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 1,745 mln. in dit beleidsveld. Echter betreft dit voor € 521.000 een subsidieverplichting die in 2019 tot besteding komt. De mutatie van dit bedrag verloopt via de reserve structurele budgetten in programma 6, waardoor deze in dit beleidsveld niet zichtbaar is. Per saldo is er dus sprake van vrijval in dit beleidveld van € 1,224 mln.

Structurele budgetten
De lagere lasten van € 1,224 mln. betreft vrijval van het gereserveerde budget voor indexering € 584.000 vanwege een lagere indexering bij de afrekening van de openbaar vervoer concessie. Verder is er bij de afrekening (voorgaand jaar) € 465.000 minder toegekend aan inzet openbaar vervoer (onder andere minder ritten) en is er € 175.000 vrijval stelpost kapitaalslasten voor het onderdeel duurzame OV-investeringen.

Tijdelijke budgetten
De lagere lasten van € 51.000 betreft een verplichting (Mobiliteitscentrale NO-Fryslan) die in een later jaar tot besteding komt.

Reserves/mutatie reserves
De hogere lasten van € 1,73 mln. heeft betrekking op de reserve BDU en betreft met name de vergoeding voor de 4de trein Leeuwarden-Meppel.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Afschrijvingen OV Duurzaam
 • IPO bijdrage
 • Openbaar vervoer
 • ROCOV
 • Structurele budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Decentralisatie uitkering Beter Benutten
 • Tijdelijke budgetten
 • Openbaar vervoer
 • Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer
 • Reserves
 • Openbaar vervoer
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Openbaar vervoer
 • Structurele budgetten
 • Agenda Netwerk Noordoost Fryslan
 • Tijdelijke budgetten
 • Openbaar vervoer
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 428
 • 0
 • 38.240
 • 38
 • 38.706
 • 144
 • 80
 • 224
 • 3.973
 • 72
 • 4.044
 • 8.754
 • 8.754
 • 51.729
 • 4.835
 • 4.835
 • 48
 • 48
 • 8.754
 • 8.754
 • 13.637
 • 38.092
 • Begroting 2018
 • 498
 • 209
 • 47.292
 • 39
 • 48.038
 • 65
 • 43
 • 108
 • 161
 • 2
 • 163
 • 0
 • 0
 • 48.309
 • 3.208
 • 3.208
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.208
 • 45.101
 • Rekening 2018
 • 323
 • 209
 • 45.819
 • 39
 • 46.389
 • 14
 • 43
 • 57
 • 1.855
 • 39
 • 1.895
 • 0
 • 0
 • 48.341
 • 3.304
 • 3.304
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.304
 • 45.036
 • Saldo 2018
 • 175
 • 0
 • 1.473
 • 0
 • 1.648
 • 51
 • 0
 • 51
 • -1.694
 • -37
 • -1.731
 • 0
 • 0
 • -32
 • -96
 • -96
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -96
 • 64
Print deze pagina