Programma 2: Infrastructuur

2.2 Verbetering infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Wij bevorderen een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Wij doen dit met projecten die betrekking hebben op provinciale wegen en vaarwegen. Hiervoor heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering. Daarnaast hebben we een initiërende rol bij de rijksprojecten. Gemeentelijke projecten ondersteunen wij incidenteel met een subsidie, bijvoorbeeld op grond van het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP (Provinciaal Verkeer en VervoerPlan) voeren we zelf uit op basis van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. We geven een impuls aan de verkeersveiligheid met het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP).

Infrastructuurprojecten hebben een grote betekenis voor de leefbaarheid en hebben vaak een sterke sociale component. Voorbeelden zijn veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Bij de uitvoering van de projecten hebben we aandacht voor onderwijs en arbeidsmarkt volgens de Friese eis voor ‘Social return on investment’.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
 • We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 2.2

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 194.196
 • 120.798
 • 73.397
 • Begroting 2017
 • 48.640
 • 14.616
 • 34.024
 • Begroting 2018
 • 35.157
 • 7.745
 • 27.413
 • Begroting 2019
 • 7.376
 • 4.992
 • 2.384
 • Begroting 2020
 • 3.450
 • 4.992
 • -1.542
 • Begroting 2021
 • 4.154
 • 35
 • 4.119

Toelichting:

De structurele begrote lasten hebben betrekking op afschrijvingslasten. Verder zijn een aantal tijdelijk projecten opgenomen, onder andere de investeringsagenda Drachten-Heerenveen en RSP concrete infraprojecten.

De begrote baten bestaan uit de bijdragen voor de investeringsagenda Drachten-Heerenveen.

B2018 – doorklik 2.2 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Afschrijvingen infrastructuur
 • Infrastructuurbeleid algemeen
 • Onderzoek
 • Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Concrete infra projecten (provinciefonds)
 • Doorontwikkeling Sportstad en CTO
 • Duurzaamheid Drachten Leerpark
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • Gebiedsontwikkeling Drachten West
 • Infra Thialf
 • Innovatieomgeving Drachten
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Molenplein
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden
 • Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage)
 • Vaarweg Drachten
 • Vangrails met zonnepanelen
 • Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk
 • Brug Burdaard
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Dekkingsreserve afschrijvingen
 • Fietspaden
 • Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten
 • Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten
 • Openbaar vervoer infrastructuur
 • Reconstructie Verbindingsweg Ameland
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Onderzoek
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Bereikbaarheid Drachten Oost
 • Bereikbaarheid Drachten OV
 • Bereikbaarheid GO Heerenveen
 • Bijdrage Centrale As
 • Bijdrage overweg Rotstergaast
 • Bijdrage Zwolle-Herfte
 • Heerenveen verbeteren busstation
 • Investeringsagenda programmakosten
 • RSP Concrete infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteits infra projecten gemeentelijke bijdrage
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verbeteren bereikbaarheid IBF
 • Real 2016
 • 2.731
 • 87
 • 122
 • 5
 • 2.944
 • 570
 • 2.063
 • 51.981
 • 1.034
 • 49
 • 1.360
 • 396
 • 177
 • 1.188
 • 128
 • 3.198
 • 53
 • 250
 • 62.449
 • 30
 • 782
 • 61
 • 322
 • 6.873
 • 97
 • 8.165
 • 1.931
 • 1.593
 • 352
 • 500
 • 99
 • 63
 • -16
 • 3.774
 • 864
 • 111.424
 • 54
 • 120.638
 • 194.196
 • 38
 • 38
 • 122
 • 122
 • 1.931
 • 1.593
 • 352
 • 500
 • 99
 • 63
 • -16
 • 3.774
 • 864
 • 111.424
 • 54
 • 120.638
 • 120.798
 • 73.397
 • Begr 2017
 • 3.024
 • 149
 • 35
 • 3.208
 • 901
 • -2.600
 • 19.203
 • 260
 • 40
 • 340
 • 155
 • -184
 • 296
 • 60
 • 150
 • 500
 • 19.121
 • 220
 • 950
 • 3.800
 • 290
 • 18
 • 322
 • 6.375
 • 11.975
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 534
 • -28
 • 50
 • 14.337
 • 48.640
 • 35
 • 35
 • 244
 • 244
 • 201
 • 2.474
 • 106
 • 1.000
 • 10.000
 • 534
 • -28
 • 50
 • 14.337
 • 14.616
 • 34.024
 • Begr 2018
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • 289
 • 540
 • 10
 • 439
 • 150
 • 250
 • 1.678
 • 13.050
 • 61
 • 200
 • 9.167
 • 64
 • 22.542
 • 2.183
 • 4.957
 • 541
 • 29
 • 7.709
 • 35.157
 • 35
 • 35
 • 2.183
 • 4.957
 • 541
 • 29
 • 7.709
 • 7.745
 • 27.413
 • Begr 2019
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • -2.000
 • 900
 • -1.100
 • 466
 • -174
 • 292
 • 4.957
 • 4.957
 • 7.376
 • 35
 • 35
 • 4.957
 • 4.957
 • 4.992
 • 2.384
 • Begr 2020
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • 1.868
 • -7.850
 • 360
 • -5.622
 • 926
 • -39
 • 887
 • 4.957
 • 4.957
 • 3.450
 • 35
 • 35
 • 4.957
 • 4.957
 • 4.992
 • -1.542
 • Begr 2021
 • 3.039
 • 154
 • 35
 • 3.228
 • 926
 • 926
 • 4.154
 • 35
 • 35
 • 35
 • 4.119

Onderstaande kadernotavoorstellen zijn verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Extra inzet bereikbaarheid
 • RYP knelpunten (motie 5)
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 540
 • 4
 • 544
 • 2.019
 • 900
 • 36
 • 936
 • 2.020
 • 360
 • 54
 • 414
 • 2.021
 • 0
 • 54
 • 54

Het kadernotavoorstel RYP knelpunten bedraagt € 1,75 mln. In bovenstaande tabel staan de afschrijvingslasten. Het onderdeel bedrijfsvoering is verwerkt in het programma bedrijfsvoering. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 10.

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
2 We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Toelichting:

2. Traverse Lemmer kent een half jaar vertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Ook het proces rondom het project N358 de Skieding kent vertraging gezien het zorgvuldige traject met de bevolking. Daarnaast is realisatie van een aantal projecten uit het Risikoferleegjend Yfrastructuer Programma (RYP) vertraagd. Grotendeels is dit het gevolg van dat de aankoop van gronden is vertraagd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden. Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 De grote infrastructuurprojecten die zijn opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ voeren wij uit overeenkomstig de daarin opgenomen planning.
2 We bereiden infrastructuurprojecten voor en voeren ze uit volgens de planning in het meest recente uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer’. Bijzondere aandacht hebben daarbij de traverse Lemmer, het Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma (RYP, inclusief een aantal resterende knelpunten) en het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’. Het actieplan ‘Fiets- en Wandelpaden’ gaat deels over gemeentelijke fietspaden. Dit deel voeren wij uit via het gebiedsbudget.

Toelichting:

 

Voor de Skieding is het volgende van belang; op 25 april 2018 hebben de Staten een principebesluit genomen voor de adaptieve maatregelen. Het betreft een principebesluit omdat twee punten nog open stonden (financiën: taakstelling programma 2 + oplossing ligt deels op Gronings grondgebied), waarbij het college mandaat gekregen heeft om dit verder uit te werken. Daarnaast zijn m.b.t. de Skieding twee moties aangenomen (tweede aansluiting Lauwerskwartier + veetunnel), welke eveneens financiële consequenties kennen.

Voor wat betreft de verdere uitwerking van zowel de openstaande punten is het de verwachting dat zowel Gedeputeerde Staten als Provinciale Staten hier in de tweede helft van 2018 een besluit over gaan nemen. Een en ander in samenhang met de taakstelling op Programma 2.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Grote infrastructuurprojecten Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in paragraaf ‘grote projecten’ in deze begroting. Meer dan 90% op tijd
Overige majeure projecten, kleine en reguliere infrastructuurprojecten, Risikoferleegjend Ynfrastructuer Programma en provinciale projecten Actieplan Fiets- en Wandelpaden Uitvoering van de projecten overeenkomstig de planning zoals opgenomen in het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 Meer dan 90% op tijd
Veiligheid provinciale wegen Het deel van het wegennet dat drie sterren krijgt in het beoordelingssysteem van ANWB / Eurorap wordt groter. Groei t.o.v. vorig jaar.
Aantal ernstige ongevallen op provinciale wegen (ongevallen met dodelijke afloop of met ziekenhuisgewonden) Maximaal 4 ongevallen met dodelijke afloop.
Print deze pagina