Programma 2: Infrastructuur

2.1 Beleid en verkeersveiligheid

Wat willen we bereiken?

Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Daartoe monitoren we de verkeersontwikkelingen.

Met verkeerseducatie en voorlichting dragen we bij aan het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Wij leggen prioriteit bij het bereiken van de doelgroepen jongeren en ouderen. Fietsers krijgen bijzondere aandacht.
Met politie Eenheid Noord Nederland en het Openbaar Ministerie maken we afspraken over verkeershandhaving op provinciale wegen en de communicatie daarover.
We gaan expliciet inzetten op het thema ‘afleiding in het verkeer’. We stimuleren bewuste mobiliteitskeuzes.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
 • We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
 • Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
 • We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
 • Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
 • We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Klaar
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.785
 • 113
 • 3.672
 • Begroting 2017
 • 2.827
 • 0
 • 2.827
 • Begroting 2018
 • 2.639
 • 0
 • 2.639
 • Begroting 2019
 • 2.638
 • 0
 • 2.638
 • Begroting 2020
 • 2.588
 • 0
 • 2.588
 • Begroting 2021
 • 2.588
 • 0
 • 2.588

Toelichting:

De begrote lasten hebben betrekking op algemene beheerskosten, monitoring en verkeersveiligheid. Verder zijn hierin een aantal tijdelijke kredieten (€ 0,25 mln.) opgenomen zoals onderzoek TH-sluis en onderzoek vaarweg naar Drachten.

B2018 – doorklik 2.1

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Eerste Nederlandse Fietsersbond
 • Monitoring
 • Mutaties onvoorzien
 • Openbaar vervoer
 • Openbaar vervoer algemeen
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • ROF Werkplan
 • Statenjacht
 • Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement
 • Onderzoek TH sluis Harlingen
 • Revitalisering Tesselschadestraaat eo Leeuwarden
 • Verbreding onderzoek vaarweg Drachten
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Monitoring
 • Mutaties onvoorzien
 • Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid
 • Real 2016
 • 2
 • 104
 • -111
 • 927
 • 1.641
 • 2
 • 36
 • 2.602
 • 417
 • 400
 • 817
 • 365
 • 365
 • 3.785
 • 22
 • 75
 • 16
 • 113
 • 113
 • 3.672
 • Begr 2017
 • 2
 • 65
 • 746
 • 1.739
 • 3
 • 23
 • 2.577
 • 100
 • 150
 • 250
 • 2.827
 • 2.827
 • Begr 2018
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.589
 • 50
 • 50
 • 2.639
 • 2.639
 • Begr 2019
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.588
 • 50
 • 50
 • 2.638
 • 2.638
 • Begr 2020
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.588
 • 2.588
 • 2.588
 • Begr 2021
 • 2
 • 70
 • 101
 • 757
 • 1.634
 • 3
 • 23
 • 2.588
 • 2.588
 • 2.588

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
3 Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
4 We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
5 Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
6 We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Toelichting:

3. Het mobiliteitsbeleid wordt in hoofdlijnen opgenomen in het Koersdocument voor de Omgevingsvisie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Klaar
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We stellen het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ op. Daarin staat de programmering van projecten, de beleidsontwikkeling en de monitoring van trends en effecten.
2 We zorgen voor metingen van verkeersintensiteiten, zodat we het uitvoeringsprogramma ‘Verkeer en Vervoer 2019’ kunnen opstellen. Daarnaast delen we deze gegevens via de nationale databank ‘Wegverkeersgegevens’, zodat andere partijen van de gegevens gebruik kunnen maken.
3 Wij anticiperen op de vaststelling van de omgevingsvisie met een uitwerking voor mobiliteit.
4 We maken afspraken met het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Onderwerpen daarbij zijn in ieder geval de Tjerk Hiddessluizen, het aquaduct Skarsterrien, de sluis Kornwerderzand (zie paragraaf Grote projecten, project DNA) en de spoorbrug Van Harinxmakanaal.
5 Wij blijven ons inspannen voor praktische verkeerseducatie. Hierbij houden wij in hoofdlijnen het niveau vast van de voorafgaande jaren. Ook proberen we nadrukkelijker effecten te meten.
6 We nemen deel in het project ‘Werk Slim, Reis Slim’. Werknemers in de gemeente Leeuwarden worden gestimuleerd tot alternatieven voor autoritten in de spitsuren. We monitoren de effecten op organisatie- of bedrijfsniveau.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Uitvoeringsprogramma Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2019 Klaar
Verkeerseducatie voor jongeren Aantal projecten verkeersouders 2.0 op basisscholen 300
Aantal jongeren op rijvaardigheidscursus (TRIALS) 300
Verkeerseducatie voor ouderen Aantal deelnemers rijvaardigheidsdag senioren 350
Verkeersveiligheidscampagnes Aantal campagnes via mottoborden 6
Verkeerseducatie fietsers Aantal deelnemers aan fietslessen 3.000
Print deze pagina