Programma 1: Bestuur

1.5 Bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

Europa
De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 ligt op drie terreinen:

 • implementatie van Europese regelgeving
 • lobby (voornamelijk in SNN-verband)
 • projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De inhoudelijke focus is leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Het binnenhalen van meer externe middelen (= Europese en nationale/regionale middelen) om Friese ambities te realiseren, is een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord 2015-2019. Daartoe is de werkwijze Friese Middelengenerator ontworpen die in 2018 volledig operationeel moet zijn.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • Jaarlijks organiseert de provincie activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2018 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het Jaarplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Noord-Nederlandse programma op de European Week of Cities and Regions 2018 in Brussel.
 • Voor 2018 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities ca. tien internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden)
 • In het kader van de Middelengenerator zetten we naast Europese projecten ook in op meer projecten waarvoor nationale en regionale middelen verworven kunnen worden. Zie hiervoor programma 5.
 • Met Culturele Hoofdstad presenteren wij ons namens Nederland met een rijk programma in 2018 op een internationaal podium. Het is de uitdaging om de vele in de aanloop naar 2018 op project- en eventniveau gestarte verbindingen met partners in Europa de komende jaren vast te houden en uit te bouwen, als onderdeel van de legacy van LF2018.
 • De provincie en haar stakeholders/kennisinstellingen zetten ook in 2018 in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Jaarlijks organiseert de provincie activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2018 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het Jaarplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Noord-Nederlandse programma op de European Week of Cities and Regions 2018 in Brussel.
2 Voor 2018 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities ca. tien internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden).
3 In het kader van de Middelengenerator zetten we naast Europese projecten ook in op meer projecten waarvoor nationale en regionale middelen verworven kunnen worden. Zie hiervoor programma 5.
4 Met Culturele Hoofdstad presenteren wij ons namens Nederland met een rijk programma in 2018 op een internationaal podium. Het is de uitdaging om de vele in de aanloop naar 2018 op project- en eventniveau gestarte verbindingen met partners in Europa de komende jaren vast te houden en uit te bouwen, als onderdeel van de legacy van LF2018.
5 De provincie en haar stakeholders/kennisinstellingen zetten ook in 2018 in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.

Toelichting:

3. De beschikbaarheid over voldoende cofinanciering is niet geheel zeker. Het betreffende budget is bedoeld voor Europese projecten en projecten Waddenfonds. Als er veel projecten worden gehonoreerd (vooral enkele grote ‘klappers’ uit het Waddenfonds) kan het budget versneld uitgeput raken. In dat geval zal er extra dekking gevonden moeten worden. De verwijzing naar programma 5 berust op een vergissing: dit moet zijn programma 4.

4. In de aanloop naar LF2018 hebben we veel kennis opgedaan, binnen de provincie Fryslân zelf is met name veel geleerd door te doen. Het is de uitdaging om deze kennis voor Fryslân te  behouden. Voor de jaren na 2018 is het noodzakelijk om elke keer nieuwe kennis en kunde toe te voegen. Dat vereist een open houding. De internationale context verder vormgeven is geen vanzelfsprekendheid en vereist van alle relevante partijen (ambtelijk, bestuurlijk en partijen uit het praktijkveld) een gecommitteerde en langjarige inzet. We moeten voortdurend laten zien wat de bijdrage van ons werk aan nationale en internationale doelstellingen is. Alleen het werken op een dergelijke integrale manier vergoot de kansen op het genereren van externe financiële middelen vanuit bijvoorbeeld Europa. Dit randvoorwaardelijke aspect wordt verder uitgewerkt in de Agenda 2028, dit wordt voor aankomende zomer naar Provinciale Staten gestuurd, de behandeling zal in het najaar plaatsvinden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma EWCR 2018 Deelname
Culturele Hoofdstad 2018 Programma LF2018 Uitvoering programma
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen
Europese programma’s Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10 eligible projecten

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Jaarlijks organiseert de provincie activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2018 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het Jaarplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Noord-Nederlandse programma op de European Week of Cities and Regions 2018 in Brussel.
2 Voor 2018 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities ca. tien internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden)
3 In het kader van de Middelengenerator zetten we naast Europese projecten ook in op meer projecten waarvoor nationale en regionale middelen verworven kunnen worden. Zie hiervoor programma 5.
4 Met Culturele Hoofdstad presenteren wij ons namens Nederland met een rijk programma in 2018 op een internationaal podium. Het is de uitdaging om de vele in de aanloop naar 2018 op project- en eventniveau gestarte verbindingen met partners in Europa de komende jaren vast te houden en uit te bouwen, als onderdeel van de legacy van LF2018.
5 De provincie en haar stakeholders/kennisinstellingen zetten ook in 2018 in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.

Toelichting:

3. De beschikbaarheid over voldoende cofinanciering is niet geheel zeker. Het betreffende budget is bedoeld voor Europese projecten en projecten Waddenfonds. Als er veel projecten worden gehonoreerd (vooral enkele grote ‘klappers’ uit het Waddenfonds) kan het budget versneld uitgeput raken. In dat geval zal er extra dekking gevonden moeten worden. De verwijzing naar programma 5 berust op een vergissing: dit moet zijn programma 4.
4. In de aanloop naar LF2018 hebben we veel kennis opgedaan, binnen de provincie Fryslân zelf is met name veel geleerd door te doen. Het is de uitdaging om deze kennis voor Fryslân te behouden. Voor de jaren na 2018 is het noodzakelijk om elke keer nieuwe kennis en kunde toe te voegen. Dat vereist een open houding. De internationale context verder vormgeven is geen vanzelfsprekendheid en vereist van alle relevante partijen (ambtelijk, bestuurlijk en partijen uit het praktijkveld) een gecommitteerde en langjarige inzet. We moeten voortdurend laten zien wat de bijdrage van ons werk aan nationale en internationale doelstellingen is. Alleen het werken op een dergelijke integrale manier vergoot de kansen op het genereren van externe financiële middelen vanuit bijvoorbeeld Europa. Dit randvoorwaardelijke aspect wordt verder uitgewerkt in de Agenda 2028. Deze is voor de zomer naar Provinciale Staten gestuurd, de behandeling zal op 31 oktober 2018 plaatsvinden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma EWCR 2018 Deelname
Culturele Hoofdstad 2018 programma LF2018 Uitvoering programma
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen
Europese programma’s Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10 eligible projecten

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken is de provincie gericht op samenwerking met andere, al dan niet bestuurlijke, partijen. Samenwerken doen we onder andere in samenwerkings- en streekagenda’s, internationaal, in SNN-verband (met de overige noordelijke provincies) en via onze lobby-activiteiten in Den Haag en Brussel.

Europa
De Friese inzet op Europa in de periode 2016-2020 ligt op drie terreinen:
• implementatie van Europese regelgeving
• lobby (voornamelijk in SNN-verband)
• projectverwerving (in samenwerking met partners binnen en buiten Fryslân)

De inhoudelijke focus is leidend voor de projectverwerving waar Fryslân zich op richt. Het binnenhalen van meer externe middelen (= Europese en nationale/regionale middelen) om Friese ambities te realiseren, is een van de doelstellingen van het Coalitieakkoord 2015-2019. Daartoe is de werkwijze Friese Middelengenerator ontworpen die in 2018 volledig operationeel moet zijn.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Toelichting:

Zie voor een toelichting programma 4 beleidsveld 4.4

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Jaarlijks organiseert de provincie activiteiten om de banden met Den Haag en Brussel te verstevigen. In 2018 gaan we door met de strategische lobbyagenda Noord-Nederland en met de prioriteiten uit het Jaarplan ‘Fryslân en Europa’. We doen dit door deel te blijven nemen aan het Noord-Nederlandse programma op de European Week of Cities and Regions 2018 in Brussel.
2 Voor 2018 willen we voor de Europese programma’s die aansluiten bij de Friese ambities ca. tien internationale projecten ontwikkelen die ‘eligible’ zijn (= voldoen aan Europese voorschriften om inhoudelijk beoordeeld te kunnen worden)
3 In het kader van de Middelengenerator zetten we naast Europese projecten ook in op meer projecten waarvoor nationale en regionale middelen verworven kunnen worden. Zie hiervoor programma 4.
4 Met Culturele Hoofdstad presenteren wij ons namens Nederland met een rijk programma in 2018 op een internationaal podium. Het is de uitdaging om de vele in de aanloop naar 2018 op project- en eventniveau gestarte verbindingen met partners in Europa de komende jaren vast te houden en uit te bouwen, als onderdeel van de legacy van LF2018.
5 De provincie en haar stakeholders/kennisinstellingen zetten ook in 2018 in op de samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen.

Toelichting:

3. De beschikbaarheid over voldoende cofinanciering is niet geheel zeker. Het betreffende budget is bedoeld voor Europese projecten, EZ/EFRO en projecten Waddenfonds/IKW. Als er veel projecten worden gehonoreerd (vooral enkele grote ‘klappers’ uit het Waddenfonds/IKW) kan het budget versneld uitgeput raken. In dat geval zijn de middelen niet toereikend en zal er extra budget aan Provinciale Staten gevraagd worden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Lobby: Verstevigen banden Brussel en Den Haag Deelnemen Noord-Nederlandse programma EWCR 2018 Deelname Gerealiseerd
Culturele Hoofdstad 2018 programma LF2018 Uitvoering programma Uitgevoerd
Stakeholders/kennisinstellingen Samenwerking met universiteit Oldenburg en andere kennisinstellingen Via oa project Inno Quarters
Europese programma’s Vanuit Fryslân projecten indienen volgens de systematiek van de twee fasen 10 eligible projecten 15 eligible projecten

Toelichting:

Lobby
Zie toelichting bij programma 4.4

LF2018
Zie toelichting bij paragraaf Grote Projecten

Europese programma’s
We hebben in 2018 16 projecten ingediend die eligible (die voldoen aan de formele voorschrif-ten) zijn verklaard. Daarvan zijn er uiteindelijk 15 gehonoreerd.

Waddensamenwerking
Voor de overall afstemming rond het waddengebied wordt internationaal samengewerkt In de Waddensea Board/ Forum en nationaal tussen overheden en belangenorganisaties in het Regiecollege Waddengebied (RCW). Sinds eind 2018 is de Commissaris van de Koning Dhr. Brok voorzitter van de RCW. Daarnaast wordt met de provincies Groningen en Noord Holland interprovinciaal samengewerkt in de stuurgroep Waddenprovincies en bij de uitvoering van het Waddenfonds. Het door Provinciale Staten vastgestelde Investeringskader Waddengebied 2016-2026 (IKW) is daarvoor een belangrijke onderlegger voor majeure projecten. In 2018 is ingestemd met het vervolg van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) vanaf 2019. In 2018 is in Leeuwarden de 13de Trilaterale Waddenconferentie van Nederland, Duitsland en Denemarken (met de zgn. Declaration of Leeuwarden) gehouden.

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende passiva
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie tijdelijke budgetten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 30.599
 • 210
 • 164
 • 0
 • 30.974
 • 240
 • 37
 • 164
 • 0
 • 441
 • 30.533
 • -78
 • 30.455
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 29.752
 • 230
 • 261
 • 733
 • 30.975
 • 287
 • 130
 • 261
 • 0
 • 678
 • 30.298
 • 0
 • 30.298
 • Rekening 2018
 • 29.711
 • 253
 • 297
 • 733
 • 30.994
 • 161
 • 159
 • 297
 • 113
 • 731
 • 30.264
 • 0
 • 30.264
 • Saldo begroting en rekening
 • 41
 • -23
 • -37
 • 0
 • -19
 • 126
 • -29
 • -37
 • -113
 • -53
 • 34
 • 0
 • 34

Toelichting:

Per saldo is er een resultaat van € 34.000 op dit beleidsveld.

Structurele budgetten
Onderdeel van de structurele budgetten vormt de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling waddenfonds van € 28,8 mln. welke wij ontvangen via het provinciefonds.
Het saldo van de structurele budgetten tezamen met de overhead geeft een positief resultaat van € 34.000. Dit wordt veroorzaakt door een bate in de doorgeschoven BTW IPO.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • Bijdrage gemeenschappelijke regeling Waddenfonds
 • Interwad
 • IPO BIJ 12
 • IPO bureau algemeen
 • IPO bureau specifieke opdrachten
 • Nationale Ombudsman
 • Regionaal College Waddengebied provinciale bijdrage
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies provinciale bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Ondersteuning regieteam investeringskader Waddengebied
 • Programma Rijke Waddenzee
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Stuurgroep Waddenprovincies
 • Tijdelijke budgetten
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende Passiva
 • IPO bijdrage
 • Overhead
 • Totaal lasten
 • Baten
 • IPO bureau algemeen
 • Nationale Ombudsman
 • Samenwerkingsverband Noord Nederland
 • Structurele budgetten
 • Projectleider/coordinator Wereld Erfgoed Waddenzee
 • Tijdelijke budgetten
 • RCW Secretariaat Regiecollege Waddengebied
 • Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Overlopende Passiva
 • IPO bijdrage
 • Overhead
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 28.878
 • 19
 • 364
 • 466
 • 53
 • 4
 • 40
 • 754
 • 21
 • 30.599
 • 0
 • 78
 • 37
 • 95
 • 210
 • 120
 • 44
 • 164
 • 0
 • 0
 • 30.974
 • 75
 • 0
 • 165
 • 240
 • 37
 • 37
 • 120
 • 44
 • 164
 • 0
 • 0
 • 441
 • 30.533
 • Begroting 2018
 • 28.878
 • 20
 • 0
 • 0
 • -80
 • 4
 • 41
 • 817
 • 72
 • 29.752
 • 80
 • 0
 • 130
 • 20
 • 230
 • 200
 • 61
 • 261
 • 733
 • 733
 • 30.975
 • 61
 • 0
 • 226
 • 287
 • 130
 • 130
 • 200
 • 61
 • 261
 • 0
 • 0
 • 678
 • 30.298
 • Rekening 2018
 • 28.878
 • 19
 • 0
 • 0
 • -80
 • 4
 • 40
 • 752
 • 98
 • 29.711
 • 75
 • 0
 • 159
 • 19
 • 253
 • 215
 • 82
 • 297
 • 733
 • 733
 • 30.994
 • 0
 • 0
 • 161
 • 161
 • 159
 • 159
 • 215
 • 82
 • 297
 • 113
 • 113
 • 731
 • 30.264
 • Saldo 2018
 • 0
 • 1
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 64
 • -26
 • 41
 • 5
 • 0
 • -29
 • 1
 • -23
 • -15
 • -22
 • -37
 • 0
 • 0
 • -19
 • 61
 • 0
 • 65
 • 126
 • -29
 • -29
 • -15
 • -22
 • -37
 • -113
 • -113
 • -53
 • 34
Print deze pagina