Programma 1: Bestuur

1.4 Kwaliteit bestuur

Begroting

Wat willen we bereiken?

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit enerzijds in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen.

Daarnaast houdt kwalitatief goed besturen ook in het vermogen tot vernieuwing en verandering, waar nodig of minimaal gewenst. De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. We gaven al aan in ons coalitieakkoord dat we die verandering onder andere zien in het verschuiven van een regisseursrol naar meer een verbindersrol. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen (Provinciale Staten ontvangen voor eind 2017 een startnotitie). Ook willen we via het ‘recht om uit te dagen’ burgers de kans geven taken van ons over te nemen, als ze dat beter en/of goedkoper kunnen.

Kwaliteit lokaal bestuur
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie een wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Daarbij natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurskwaliteit. Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeen­schappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
 • We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
 • Ter ondersteuning van de herindelingsinitiatieven van gemeenten in het noordwesten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2018) en noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Beide herindelingstrajecten liggen op schema.
 • Op basis van de beleidsbrief ‘recht om uit te dagen’ gaan we in 2018 op een aantal terreinen actief mogelijkheden voorbereiden om ons ‘uit te dagen’ en onder de aandacht brengen. Daarbij denken we onder andere aan groenvoorziening rondom de provinciale wegen binnen de kleine kernen. We hopen daarmee minimaal drie succesvolle uitdagingen uit te lokken, maar de kern van het ‘recht om uit te dagen’ is juist dat het initiatief daarvoor uiteindelijk bij anderen ligt.
 • We voeren de acties uit de startnotitie ‘minder beleid en regels’ uit.

Wat mag het kosten?

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
2 We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
3 Ter ondersteuning van de herindelingsinitiatieven van gemeenten in het noordwesten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2018) en noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Beide herindelingstrajecten liggen op schema.
4 Op basis van de beleidsbrief ‘recht om uit te dagen’ gaan we in 2018 op een aantal terreinen actief mogelijkheden voorbereiden om ons ‘uit te dagen’ en onder de aandacht brengen. Daarbij denken we onder andere aan groenvoorziening rondom de provinciale wegen binnen de kleine kernen. We hopen daarmee minimaal drie succesvolle uitdagingen uit te lokken, maar de kern van het ‘recht om uit te dagen’ is juist dat het initiatief daarvoor uiteindelijk bij anderen ligt.
5 We voeren de acties uit de startnotitie ‘minder beleid en regels’ uit.

Toelichting:

5. Tot dusver wijst de praktijk uit dat daadwerkelijke vermindering weerbarstig is. Dit houdt verband met het feit dat bestaand beleid en regelgeving bewust gekozen en gewenst is. Uit eerdere inventarisaties en pogingen om beleid en regels te schrappen blijkt dit ook.

Het vernieuwen van het totstandkomingsproces van beleid hangt sterk samen met de politieke participatie en de daaruit voortvloeiende besluitvorming. Een verandering in werkwijze vraagt tijd omdat er veel actoren bij betrokken zijn.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving en procedurele aspecten van herindelingsrajecten geen
Financieel toezicht Aantal gemeenten onder preventief toezicht vanwege herindeling 3
Interbestuurlijk toezicht Aantal gemeenten rood (onvoldoende) of oranje (matig) geen
Recht om uit te dagen Aantal succesvolle uitdagingen 3

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
2 We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
3 Ter ondersteuning van de herindelingsinitiatieven van gemeenten in het noordwesten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2018) en noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Beide herindelingstrajecten liggen op schema.
4 Op basis van de beleidsbrief ‘recht om uit te dagen’ gaan we in 2018 op een aantal terreinen actief mogelijkheden voorbereiden om ons ‘uit te dagen’ en onder de aandacht brengen. Daarbij denken we onder andere aan groenvoorziening rondom de provinciale wegen binnen de kleine kernen. We hopen daarmee minimaal drie succesvolle uitdagingen uit te lokken, maar de kern van het ‘recht om uit te dagen’ is juist dat het initiatief daarvoor uiteindelijk bij anderen ligt.
5 We voeren de acties uit de startnotitie ‘minder beleid en regels’ uit.

Toelichting:

Op het gebied van ‘recht om uit te dagen’ is een zeer omvangrijke uitdaging voorbij gekomen namens een aantal natuurorganisaties op het punt van natuuraankoop en – beheer. Die uitdaging wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Of daarnaast nog tijd is om op andere terreinen actief uitdagingen ‘uit te lokken’ is nog niet geheel zeker, het kan zijn dat dit begin 2019 wordt.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving en procedurele aspecten van herindelingsrajecten geen
Financieel toezicht Aantal gemeenten onder preventief toezicht vanwege herindeling 3
Interbestuurlijk toezicht Aantal gemeenten rood (onvoldoende) of oranje (matig) geen
Recht om uit te dagen Aantal succesvolle uitdagingen 3

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Kwaliteit provinciaal bestuur
Als (provinciale) overheid willen we een goed functionerende bestuurslaag zijn. Dat zit enerzijds in een aantal bijna ‘eeuwige’ waarden: betrouwbaarheid, rechtmatigheid, onpartijdigheid. Die streven we onder andere na in de manier waarop we opereren ten aanzien van besluitvorming en de behandeling van bezwaren daartegen.

Daarnaast houdt kwalitatief goed besturen ook in het vermogen tot vernieuwing en verandering, waar nodig of minimaal gewenst. De maatschappij verandert, en onze rol zou daarmee ook moeten veranderen. We gaven al aan in ons coalitieakkoord dat we die verandering onder andere zien in het verschuiven van een regisseursrol naar meer een verbindersrol. Ook willen we ‘ontregelen’: bureaucratie en overbodige regels verminderen of minimaal vereenvoudigen (Provinciale Staten ontvangen voor eind 2017 een startnotitie). Ook willen we via het ‘recht om uit te dagen’ burgers de kans geven taken van ons over te nemen, als ze dat beter en/of goedkoper kunnen.

Kwaliteit lokaal bestuur
Naast de verantwoordelijkheid voor ons eigen functioneren als bestuur heeft de provincie een wettelijke taak om toe te zien op de kwaliteit van het Friese lokaal bestuur. Het doel daarbij is het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. Daarbij natuurlijk vanuit het uitgangspunt dat gemeenten in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor hun bestuurskwaliteit. Waar mogelijk willen we ook kijken waar we gezamenlijk met gemeenten tot modernisering van het Friese bestuur kunnen komen.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.4 Kwaliteit bestuur

Toelichting:

We hebben voldaan aan onze wettelijke taken ten behoeve het bevorderen van duurzaam financieel gezonde en bestuurskrachtige Friese gemeenten. In 2018 is het parlementaire besluitvormingstraject ten aanzien van het herindelingsgebied in noordoostelijk Fryslân succesvol afgerond, waardoor per 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân is ontstaan. Hiertoe hebben wij tijdig besluiten genomen over de bij wet aan ons toegewezen bevoegdheden in het voorbereidingstraject.

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We voeren onze toezichthoudende taak uit op de financiële huishouding van het lokaal bestuur en het verlengd lokaal bestuur in de vorm van gemeen-schappelijke regelingen tussen gemeenten en het Wetterskip Fryslân.
2 We houden toezicht op medebewindstaken die gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en het Wetterskip in opdracht van het Rijk uitvoeren.
3 Ter ondersteuning van de herindelingsinitiatieven van gemeenten in het noordwesten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2018) en noordoosten (beoogde ingangsdatum 1 januari 2019) van Fryslân voeren we onze wettelijke bevoegdheden adequaat en tijdig uit. Door periodiek bestuurlijk overleg met de betreffende gemeenten bevorderen we een soepel herindelingsproces. Beide herindelingstrajecten liggen op schema.
4 Op basis van de beleidsbrief ‘recht om uit te dagen’ gaan we in 2018 op een aantal terreinen actief mogelijkheden voorbereiden om ons ‘uit te dagen’ en onder de aandacht brengen. Daarbij denken we onder andere aan groenvoorziening rondom de provinciale wegen binnen de kleine kernen. We hopen daarmee minimaal drie succesvolle uitdagingen uit te lokken, maar de kern van het ‘recht om uit te dagen’ is juist dat het initiatief daarvoor uiteindelijk bij anderen ligt.
5 We voeren de acties uit de startnotitie ‘minder beleid en regels’ uit.

Toelichting:

4. In de loop van 2018 kwamen gezamenlijke natuur- en landbouworganisaties met een zeer grote uitdaging ten aanzien van onze aankoop en beheer van natuur. Provinciale Staten besloten dat deze uitdaging verder diende te worden ondersteund in zijn uitwerking. Dit zal in de eerste helft van 2019 worden afgerond en ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.
Naast deze uitdaging is de mogelijkheid onderzocht de buitenwereld actief te attenderen op mogelijkheden om groenvoorziening rondom provinciale infrastructuur in en bij kernen over te nemen. Echter bleken de daarvoor beschikbare budgetten te klein om interessant te kunnen zijn voor derden. De omgangrijke uitdating op het terrein van natuur vroeg zoveel capaciteit dat actief werven voor uitdagingen op andere terreinen niet haalbaar is gebleken. Andere spontane uitdagingen zijn in 2018 niet gekomen.

5. Het verminderen van beleid en regels heeft een plek gekregen in de provinciale organisatie. Bij het opstellen van nieuw beleid wordt zorgvuldig afgewogen hoe de regelgeving er uit moet zien. Ook zijn in de organisatie met Lean- en Agile-trajecten de bestaande processen onder de loep genomen en verbeterd. De organisatie is hier nog volop mee bezig, maar werkt daarbij niet helemaal volgens de letter van de startnotitie. In het voorjaar van 2019 wordt PS hier met een brief meer uitgebreid over geïnformeerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Realisatie 2018
Versterken bestuurskracht gemeenten Op verzoek van gemeenten overdragen van informatie en kennis over wet-/regelgeving en procedurele aspecten van herindelingsrajecten geen 1
Financieel toezicht Aantal gemeenten onder preventief toezicht vanwege herindeling 3 3
Interbestuurlijk toezicht Aantal gemeenten rood (onvoldoende) of oranje (matig) geen geen
Recht om uit te dagen Aantal succesvolle uitdagingen 3 0

Wat heeft het gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 74
 • 74
 • 0
 • 74
 • 74
 • Rekening 2018
 • 74
 • 74
 • 0
 • 74
 • 74
 • Saldo begroting en rekening
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Toelichting:

Er is geen afwijking.

 • GS budgetautorisatie
 • Lasten
 • IPO bijdrage
 • Structurele budgetten
 • Totaal lasten
 • Realisatie 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • Begroting 2018
 • 74
 • 74
 • 74
 • Rekening 2018
 • 74
 • 74
 • 74
 • Saldo 2018
 • 0
 • 0
 • 0
Print deze pagina