Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.304
 • 206
 • 36.510
 • 569
 • 96
 • 665
 • 35.845
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 164
 • 164
 • 164
 • Realisatie per 1-4
 • 8.557
 • 34
 • 8.591
 • 75
 • 36
 • 111
 • 8.480
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 22.279
 • 78
 • 22.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.357
 • Saldo
 • 5.633
 • 93
 • 5.726
 • 494
 • 60
 • 554
 • 5.173

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.044
 • 261
 • 36.304
 • 206
 • 206
 • 36.510
 • 309
 • 261
 • 569
 • 96
 • 96
 • 665
 • 35.845
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 164
 • 0
 • 164
 • 0
 • 0
 • 164
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 164
 • Realisatie per 1-4
 • 8.534
 • 23
 • 8.557
 • 34
 • 34
 • 8.591
 • 17
 • 58
 • 75
 • 36
 • 36
 • 111
 • 8.480
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 22.279
 • 0
 • 22.279
 • 78
 • 78
 • 22.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.357
 • Saldo
 • 5.395
 • 238
 • 5.633
 • 93
 • 93
 • 5.726
 • 291
 • 203
 • 494
 • 60
 • 60
 • 554
 • 5.173

Tweede bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken met dit programma?

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities
Nota samenwerkingsrelaties
Nota interbestuurlijk toezicht
Beleidsbrief Recht om uit te dagen

Verbonden partijen
Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze jaarstukken.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO), Den Haag
Gezamenlijke belangenbehartiging van provincies in algemene overheidsaangelegenheden en kennisuitwisseling. In het bestuursakkoord zijn uitspraken gedaan over zichtbaarheid en aanwezigheid van de provincie. Op landelijk niveau heeft het IPO daarbij een nadrukkelijke rol, o.a. tot uitdrukking komend in het zgn. Kompas 2020. Onderdeel van IPO is ook het kantoor BIJ12, die onder andere de PAS-maatregelen en het Faunafonds voor de provincies regelt.

Vereniging naar Belgisch recht Huis van de Nederlandse Provinciën, Brussel (België)
Gezamenlijke huisvesting van de provincies en het IPO in Brussel ter verdediging van de Europese belangen van de Nederlandse provincies.

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Groningen
Stimulering van de ruimtelijke economische ontwikkeling van Noord-Nederland, onder meer door bestuurlijke afstemming en behartiging van de economische belangen van het Noorden in Den Haag en Brussel. Het publieke belang dat hiermee nagestreefd wordt, is ‘werkgelegenheid en welvaart’.

Gemeenschappelijke Regeling Noordelijke Rekenkamer (NRK), Assen
De NRK is op grond van de WGR een gemeenschappelijk orgaan van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en heeft als taak onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door de provincies gevoerde bestuur.

Regiecollege Waddengebied, Leeuwarden
Overlegplatform voor een evenwichtige ontwikkeling van het waddengebied: ‘gezamenlijk goed bestuur voor het waddengebied’. Het resultaat van de besprekingen wordt door de leden gebruikt voor de oordeelsvorming binnen de eigen organisatie en achterban.

Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds.
Doel van het Waddenfonds is het subsidiëren van niet-reguliere investeringen gericht op :
• versterking natuur- en landschapswaarden,
• wegneming externe bedreigingen natuurlijke rijkdom,
• duurzame economische ontwikkeling of duurzame energiehuishouding,
• ontwikkeling duurzame kennishuishouding.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Beleidsvelden

Ligt de doelrealisatie op schema?

 • Beleid
  Geen afwijking. Naar verwachting wordt het doel gerealiseerd.
  Tijd
  Geen afwijking, de verwachting is dat het doel binnen de afgesproken tijd is/wordt gerealiseerd.
 • Beleid
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de inhoudelijke doelrealisatie, waardoor het doel waarschijnlijk niet wordt gehaald.
  Tijd
  Mogelijk verwachte, maar nog geen zekere afwijking in de doelrealisatie binnen de tijd, waardoor het doel waarschijnlijk later wordt gehaald.
 • Beleid
  Het doel wordt (zo goed als) zeker niet bereikt.
  Tijd
  Doelrealisatie binnen de gestelde termijn wordt (zo goed als) zeker niet gerealiseerd.

Zijn de gewenste resultaten gehaald?

 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald.
 • Beleid
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald.
  Tijd
  Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald.
 • Beleid
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is inhoudelijk niet gehaald.
  Tijd
  Het voorgenomen gewenste resultaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald.

Zijn de kosten binnen het budget gebleven?

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan €50.000
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan €50.000).
  Ligt de doelrealisatie op schema? Zijn de gewenste resultaten behaald? Zijn de kosten binnen het budget gebleven?
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning als rijksorgaan
1.4 Kwaliteit bestuur
1.5 Bestuurlijke samenwerking

Toelichting:

Het jaar 2018 was, met LF18, een bijzonder jaar voor onze provincie, en vanzelfsprekend ook voor het provinciaal bestuur. Veel activiteiten van het bestuur stonden dan ook in het teken van, of waren gerelateerd aan LF18. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangst van meer dan 60 ambassadeurs in oktober. Dit gaf het bestuur een bijzondere positie om (nieuwe) contacten aan te gaan en onze provincie te profileren en te positioneren aan andere landen.

Voor de commissaris was het zijn eerste volledige jaar als commissaris van de Koning in Fryslân, waarbij LF18 een mooi platform bood om zijn contacten uit te nodigen. Voor de gedeputeerden en statenleden was 2018 het laatste volledige jaar voor de statenverkiezingen.

De kaart van Fryslân ziet er inmiddels anders uit. Per 1 januari 2018 startte de nieuwe gemeente Waadhoeke, daarnaast werden voorbereidingen getroffen voor de start van de nieuwe herindelingsgemeente Noardeast-Fryslân. Inmiddels telt de provincie nog 18 gemeenten, waar er in 2010 nog 31 Friese gemeenten bestonden. Dit betekent vanzelfsprekend iets voor de bestuurlijke verhouding en relatie tussen provincie en gemeenten. Ook vanuit het Rijk heeft men oog voor het belang vanuit de regio, en wordt middels regiodeals en het Interbestuurlijke Programma (IBP) samen opgetrokken. Dit brengt een veranderende rol van de provincie en andere vormen van (bestuurlijke) samenwerking met zich mee.

Wat heeft het programma gekost?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Mutatie reserves
 • Resultaat van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 36.169
 • 1.558
 • 34.611
 • -78
 • 34.533
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 36.912
 • 824
 • 36.088
 • 45
 • 36.133
 • Rekening 2018
 • 36.611
 • 918
 • 35.693
 • 45
 • 35.738
 • Saldo begroting en rekening
 • 300
 • -95
 • 395
 • 0
 • 395

Toelichting:

De financiële toelichtingen op de vraag “wat heeft het programma gekost” staan toegelicht bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.4 Kwaliteit bestuur
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
 • 1.2 Gedeputeerde Staten
 • 1.3 Commissaris van de Koning
 • 1.5 Bestuurlijke samenwerking
 • Totaal baten
 • Totaal lasten-baten
 • Realisatie 2017
 • 3.336
 • 1.562
 • 297
 • 0
 • 30.974
 • 36.169
 • 136
 • 981
 • 0
 • 441
 • 1.558
 • 34.611
 • Begroting 2018
 • 3.443
 • 2.122
 • 298
 • 74
 • 30.975
 • 36.912
 • 142
 • 5
 • 0
 • 678
 • 824
 • 36.088
 • Besteding 2018
 • 3.319
 • 1.916
 • 308
 • 74
 • 30.994
 • 36.611
 • 167
 • 3
 • 18
 • 731
 • 918
 • 35.693
 • Saldo 2018
 • 124
 • 206
 • -10
 • 0
 • -19
 • 300
 • -25
 • 1
 • -18
 • -53
 • -95
 • 395

Balanspost voorzieningen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • V. Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Stand per 1-1-2018
 • 7.983
 • toevoeging
 • 246
 • aanwending
 • 843
 • Stand per 31-12-2018
 • 7.387

Balanspost overlopende passiva

 • Bedragen x € 1.000,-
 • OP RCW diverse reserveringen
 • Stand per 1-1-2018
 • 38
 • toevoeging
 • aanwending
 • 15
 • Stand per 31-12-2018
 • 22

Toelichting:

De provincie Fryslan is de kassier voor de Regie Commissie Wadden waar naast Fryslan ook Groningen, Noord Holland de waddengemeenten en het Rijk deelnemen.

Print deze pagina