2. Infrastructurele projecten

Eerste bestuursrapportage

2018 is een jaar, waarin de afronding centraal staat voor de grote infrastructurele projecten. Het knooppunt Joure, het aquaduct Drachtsterweg en de N31 traverse Harlingen zijn opengesteld voor het verkeer. Naast Leeuwarden VrijBaan, De Centrale As en de N381 welke eerder zijn opengesteld, is het hoofdwegennet in Fryslân op orde. Gebiedsontwikkeling, kansen in kernen, de investeringsagenda Drachten Heerenveen en de verdubbeling van de N381 tot Oosterwolde lopen, net als de spoorprojecten, door.

Bij de infrastructurele projecten werken wij intensief samen met het coördinatiepunt Social Return en de scholen voor middelbaar en hoger onderwijs via het coördinatiepunt FIKS. Door deze samenwerking dragen wij bij aan de sociale doelen en een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

Algemene projectrisico’s

Bij elk project staat een korte financiële toelichting. Nu we steeds meer projecten afronden, constateren we het risicoprofiel van de grote infrastructurele werken kleiner wordt. We weten inmiddels steeds meer. Wel doen zich projectspecifieke risico’s voor. Deze worden bij de afzonderlijke projecten benoemd. Programmabreed blijven de volgende algemene projectrisico’s gelden:

 • Faillissementen aannemers – Als een bouwproces loopt en de aannemer gaat failliet, ontstaat een financieel risico omdat een andere aannemer het werk moeten overnemen. Hier zijn altijd meerkosten aan verbonden. In de aanbesteding is hier waar mogelijk rekening mee gehouden (solvabiliteitstoets, bankgarantie). Om dit risico te beheersen wordt waar mogelijk enige ruimte gereserveerd binnen in de post onvoorzien van het projectbudget. Ook wordt met aannemers bekeken in hoeverre het mogelijk is om binnen de contractvoorwaarden de betalingsregeling zo in te richten dat een aannemer zo weinig mogelijk vooraf hoeft te financieren.
 • Prijsontwikkeling – met prijsontwikkeling is in de budgetten van de projecten rekening gehouden. Vooral in de rijksprojecten wordt de prijscompensatie geregeld via de toegekende IBOI (prijs bruto overheidsinvesteringen). Deze kan lager liggen dan de werkelijke prijsontwikkeling. In 2017 was de IBOI 1,15% en is ook toegekend.
 • Calamiteiten en kwaliteitsproblemen in het bouwproces – Tijdens de bouw van grote projecten kunnen zich altijd calamiteiten en discussies over de gevraagde kwaliteit  voordoen. In principe ligt de verantwoordelijkheid bij de aannemer, maar het vraagt in de praktijk altijd een inspanning van ons als opdrachtgever. Dit uit zich in gevolgen voor tijd en geld. In tijd, doordat projecten hierdoor vertragen. In geld, doordat projectorganisaties langer operationeel blijven en de juridische kosten die horen bij de verantwoor­delijkheidsvraag. Door toezicht en controle op de werkplannen en de werkzaamheden, zowel op het terrein van de techniek en de veiligheid, beperken wij dit risico.
 • Meerwerkclaims – Sinds 2015 is een toename te merken van claims op meerwerk van aannemers in aantal en omvang. Een aanvullend risico is dat de afhandeling van deze claims doorloopt na afronding van het werk of dat claims pas na afronding worden ingediend. Zo loopt nog een hoger beroep van de aannemer van het project Rijksweg A7 Sneek. Op dat moment is de betreffende  projectorganisatie in afbouw of niet meer operationeel. Hierdoor kan de kennis om de claims adequaat af te handelen verdwijnen en verhogen de juridische kosten om adequaat verweer te voeren. Om dit risico te beperken proberen wij met aannemers om de claims voor de afrekening af te wikkelen. In de praktijk blijkt dit geen garantie te bieden. Daarom besteden wij veel aandacht aan de juridische opbouw van de bouwdossiers. Bij mogelijke claims wordt een specifiek claimdossier opgebouwd. Daarnaast zorgen wij voor het borgen van kennis op langere termijn binnen de provinciale projectorganisatie.
 • Inhuur – De grote projecten zijn qua formatie voor ruim 70% afhankelijk van inhuur van personeel. De provincie is daardoor deels ook kwalitatief afhankelijk van de bij deze mensen aanwezige kennis bij de afronding van projecten en eventuele rechtszaken daarna. Omdat voor ingehuurd personeel het werk naar “het einde” loopt, is er bij hen  noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe klussen. Dit leidt tot leegloop voordat het project is afgelopen. Dit wordt versterkt door de wens om de inhuur terug te dringen. Tegelijk maakt de nieuwe wetgeving met betrekking tot flexwerk het lastig nieuwe afspraken te maken met deze mensen. Bekeken wordt hoe de cruciale continuïteit in projecten gewaarborgd kan worden gedurende langere tijd, zodat bij claims of garantieaangelegenheden de kennis geborgd is.
 • Buitenlandse werknemers en de wet aanpak schijnconstructies – Vanaf 2015 is het probleem over de wijze waarop buitenlandse werknemers worden betaald zeer actueel geworden in de Friese projecten. Daarnaast is op 15 juli 2015 de Wet Aanpak Schijn­constructies (WAS) van kracht geworden. In deze wet is ook de ketenaansprakelijkheid geregeld en kunnen opdrachtgevers aan­sprakelijk worden gesteld voor nabetaling van niet nagekomen cao-verplichtingen. De eerste melding hiervan hebben wij in juni 2016 gekregen. Het betrof medewerkers aan De Centrale As. Vanuit dat proces is het inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt. Provinciale Staten is hierover met verschillende brieven geïnformeerd.
 • Kabels en leidingen in de ondergrond – Met een aantal nutsbedrijven is discussie over het toepassingsbereik van de provinciale regeling kabels en leidingen. Bij de financiële en administratieve afhandeling kan dit nog leiden tot (juridische) discussies met de nutsbedrijven, waaruit financiële claims kunnen komen. Bij de infraprojecten waar dit vooral speelt is een reservering opgenomen voor dit risico.

Specifieke risico’s

Als er bij de projecten nog specifieke risico’s spelen, staan deze vermeld onder het kopje ‘Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?’ bij de afzonderlijke projecten.

1     Bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan (programma 2)

Het bereikbaarheidsprogramma Leeuwarden Vrij-Baan is een programma aan infrastructurele werken waar Rijk, provincie en gemeente Leeuwarden samen aan werken. Het betreft meerdere projecten, mogelijk gecombineerd met gebiedsontwikkeling Nieuw Stroomland. De belangrijkste voor de provincie zijn:

a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijken invalsweg
b. Drachtsterweg en omgeving
c. Stationsomgeving (busstation)
d. Station Werpsterhoeke (zie 8 spoorprojecten)
e. Extra sneltrein Leeuwarden-Groningen (zie 8 spoorprojecten

1a   N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke
       invalsweg

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 a. N31 Haak om Leeuwarden

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door PS.

Wat heeft het gekost?
Het project voltrekt zich nog steeds binnen de vastgestelde (financiële) kaders.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Er wordt nog steeds volop gewerkt aan de afronding van de werkzaamheden uit het Tracébesluit RW 31 (Haak om Leeuwarden). Het aanleggen van nieuwe infrastructuur beperkt zich tot (recreatieve) fiets- en wandelpaden en werkzaamheden aan oevers- en kaden. Deze vloeien allemaal voort uit de gebiedsontwikkelingsprojecten. De oude N31 tussen Deinum en Marsum is opgeruimd, waarbij de vrijkomende materialen zijn hergebruikt bij de ontwikkeling van het Energiepark Schenkenschans als voorbeeld voor een circulaire toepassing.

Het project Marsum-Leeuwarden is in uitvoering gekomen. De afspraken met grondeigenaren voor een vrijwillige kavelruil voor Deinum-Marsum zijn afgerond. De ontwikkeling van de bio-based composietbrug over het Van Harinxmakanaal is in bouwteam verband uitgewerkt naar een Definitief ontwerp. De Zwettebrug is gesloopt en de remmingwerken zijn aangebracht.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
De aanpak van de zoute kwelproblematiek blijkt weerbarstig. In de markt zijn geen pasklare oplossingen voorhanden voor deze specifieke situatie, zodat in pilot-vorm innovatieve oplossingen bedacht moeten worden. Dit doen we in gezamenlijkheid met de overige opdrachtgevers (Rijkswaterstaat en gemeente Leeuwarden). Met het Wetterskip stemmen we af. Het riscio van een dwangsom van het Wetterskip is inmiddels opgetreden.

Bij de uitvoering van de werkzaamheden aan de voormalige N383 tussen Marsum en Leeuwarden is meer teerhoudend asfalt vrijgekomen dan voorzien. Deze meerkosten worden binnen projectbudget gedekt.

1b   Drachtsterweg en omgeving

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 b. Drachtsterweg en omgeving

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door PS.

Wat heeft het gekost?
Het project voltrekt zich nog steeds binnen de vastgestelde (financiële) kaders.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Er worden nog diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de zuidzijde van het Van Harinxmakanaal. De werkzaamheden aan de noordzijde zijn nagenoeg afgerond. Slecht weer en winter hebben er voor gezorgd dat een aantal werkzaamheden wat naar achter geschoven zijn. Totale afronding van het werk wordt nog voor de zomer voorzien. De planning past nog binnen de nieuwe planning die in 2016 is afgesproken.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Het project bevindt zich in het eindstadium. In deze fase kunnen zich risico’s voordoen t.a.v. overdracht van beheer en eigendom.

 1c   Stationsomgeving (inclusief busstation)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 c. Stationsomgeving (busstation)

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen door PS.

Wat heeft het gekost?
Het project heeft zich binnen de vastgestelde (financiële) kaders voltrokken. Het totale projectbudget was € 20mln. De provinciale bijdrage daarin was € 7,5 mln.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het project is eind 2017 succesvol in gebruik genomen.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?

2     N31 Traverse Harlingen (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
2 N31 Traverse Harlingen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Het project Harlingen wordt nu afgerond. Er zijn geen besluiten van de Staten geweest.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Het projectbudget van € 151 miljoen is voldoende. Tot op dit moment is circa € 126 miljoen uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De nieuwe, verdiepte en verbrede N31 is een aantal maanden naar tevredenheid in gebruik. De aannemer werkt de constructie af. Na de koude en natte periode is de aannemer volop bezig met het afronden van het werk op de gemeentelijke wegen en de groene inrichting van het gebied rondom de traverse. Eind april worden de laatste werkzaamheden afgerond.

Tot de zomer wordt gewerkt aan het formeel afwikkelen van het contract voor de N31 zelf.
Het werk aan de Koningsbrug loopt iets langer door. De werkzaamheden voor het nieuwe slagboomsysteem, inclusief de technische installatie, vindt net voor de zomervakantie plaats.
De verwachting is dat de décharge op het project rond de zomer kan plaatsvinden.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Het project heeft nadere afspraken gemaakt over de extra kosten die de aannemer gemaakt heeft bij de sanering van Perseverantia. Hiermee is de kans op een claim weggenomen.

De nieuwe verkeersstructuur heeft niet tot gewenningsproblemen geleid voor de inwoners van Harlingen. De omleidingsroutes zijn goed aangegeven en hebben niet geleid tot noemenswaardige klachten.

De overleggen om de overdracht van kabels en leidingen, eigendom van gronden en de nieuwe N31 verlopen goed. Hoewel niet helemaal uit te sluiten worden hier geen problemen verwacht.

3     Verruiming Prinses Margrietkanaal (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal

Aan de verruiming van de vaarweg liggen de volgende besluiten van provinciale staten ten grondslag:

 • In 1997 is het Plan van Aanpak Investeringen Fries-Groningse kanalen vastgesteld.
 • In februari 2012 is de overeenkomst vastgesteld met het rijk over overdracht Prinses Margrietkanaal en afkoop Van Harinxmakanaal.
 • In september 2012 is besluitvorming aan Provinciale Staten voorgelegd voor het uitvoeringskrediet voor de brug Burgum en de kanaalverlegging bij het aquaduct in de Centrale As.
 • In september 2013 is het milieueffectrapport (MER) voor Skûlenboarch Westkern beschikbaar gesteld voor openbare kennisgeving. Dit is onderdeel van het Provinciale inpassingplan voor het watergebonden bedrijventerrein aan de noordzijde van het Prinses Margrietkanaal.

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Provinciale Staten hebben in 2018 nog geen besluiten genomen met betrekking tot de verruiming Vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Voor de Friese vaarwegen, natte bedrijventerreinen en havens is een vaarwegenvisie in ontwikkeling die in het voorjaar van 2018 is afgerond. Daarbij is ook gekeken naar zogeheten fly-byterminals. De locaties Skûlenboarch/Westkern is daarbij een van de zoekgebieden. Afhankelijk van de definitieve keuze kan dit mogelijk leiden tot het weer opstarten van de ruimtelijke  procedure voor het watergebonden bedrijventerrein Skûlenboarch/Westkern.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het oorspronkelijk doel was de brug Burgum inclusief de bochtafsnijding definitief op te leveren in het voorjaar van 2017. De complexiteit van de afstandbediening alsmede de aanloop naar en het het uiteindelijke faillissement van BSB hebben geleid tot een forse vertraging in het afronden van de werkzaamheden.

Inmiddels zijn de belangrijkste problemen verholpen en de definitieve oplevering is voorzien voor de zomer 2018. Vervolgens wordt een en ander overgedragen aan de uiteindelijke eigenaar/beheerder Rijkswaterstaat. Het project zal binnen het beschikbare budget worden opgeleverd en overgedragen.
Het lag in de bedoeling 2017 de vervanging van brug Skûlenboarch op te pakken. In samenspraak met Rijk en de provincie Groningen is besloten de Gerrit Krolbrug te Groningen eerst te doen. De voorbereidingen voor deze brug lopen inmiddels.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Ten gevolge van de gewijzigde prioritering is de vervanging van Skûlenboarch en Kootstertille naar achter geschoven. Het Rijk heeft aangegeven zich in te zetten in 2018 nog de middelen te willen regelen voor de vervanging van de brug Skûlenboarch.
Bestuurlijk is enkele jaren geleden al vastgelegd dat uiterlijk in 2017 afspraken worden gemaakt over de termijn van uitvoering van de resterende drie Friese bruggen, zodat oplevering voor 2025 kan plaatsvinden. In het BO-Mirt 2017 zijn afspraken gemaakt over deze drie bruggen. Afgesproken is, dat de aanpak van deze drie bruggen in 2018 wordt uitgewerkt en dat ze vervolgens in het MIRT zullen worden opgenomen. In het BO MIRT van 2018 wordt dan de verdere aanpak van deze bruggen besproken.

4     N381, Drachten-Drentse grens (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
4 N381 Drachten-Drentse grens

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
PS-besluiten:

 • Realisatiebesluit N381 op 10 februari 2010;
 • Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N381 vastgesteld op 30 november 2011;
 • Ontwerp VVGB voor omgevingsvergunning op 25 januari 2017;
 • VVGB voor omgevingsvergunning op 24 mei 2017.

In de Uitvoeringsagenda 2015-2019 “Mei elkenien foar elkenien” is opgenomen dat de N381 verder wordt verdubbeld tot Oosterwolde-Zuid.

Wat heeft het gekost?
Het project ligt financieel op koers. Het projectbudget van € 199,3 miljoen is toereikend en het project kent een gebruikelijk percentage onvoorzien om eventuele tegenvallers op te vangen. Tot en met maart 2018 is circa € 146,5 miljoen uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het contract verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde is in de fase van aanbesteding. Dit uitvoeringscontract wordt op 5 april 2018 aanbesteed. Wij hebben in het contract de opleverdatum van 3 juli 2020 opgenomen, zodat de opdrachtnemer voldoende uitvoeringstijd heeft om het bouwproces op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren. Wij verwachten dat hierdoor minder omgevingshinder ontstaat.

In het eerste kwartaal zijn een aantal (kleine) restpunten uit fase 1 afgerond.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Ruimtelijke procedure verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde:
Er zijn geen beroepen ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad State tegen de omgevingsvergunning voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde door af te wijken van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N381 en de gemeentelijke bestemmingsplannen. Het risico dat het besluit (deels) wordt vernietigd is niet meer aan de orde.

Onteigeningsprocedure:
Alle gronden voor de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde zijn inmiddels minnelijk verworven. Een (administratieve en/of gerechtelijke) onteigeningsprocedure is niet meer aan de orde.

Kabels en leidingen:
Een aantal nutsbedrijven blijft het oneens met de provinciale regeling ten aanzien van het verleggen van kabels en leidingen. Op dit thema lopen momenteel een aantal juridische procedures hierover.

5     De Centrale As (programma infrastructuur) 

5a De weg

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
5a De Centrale As - De weg en gebiedsontwikkeling

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
De realisatie van De Sintrale As ligt financieel op koers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
De Sintrale As is in 2016 opengesteld. Medio 2017 wilden we de financiële afwikkeling van de contracten afronden. Op dit moment zijn de geconstateerde gebreken die direct invloed hebben voor het verkeer opgelost. Echter zijn nog niet alle administratieve verplichting van de aannemers volbracht. Dus de eindafrekening kan nog niet afgerond worden. De verwachting is dat dit medio 2018 is afgerond. De werken in het noordelijk deel zijn afgerond op de werken aan het Bastion Dokkum na. Hier wordt middels een innovatieve werkwijze omgegaan met de lastige gesteldheid van de grond om hier toch een Bastion te kunnen realiseren. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit een kans van slagen heeft.
Aan de ontwikkeling en uitvoering van de Motie Vreemd wordt momenteel samen met de omgeving invulling gegeven. De verwachting is dat dit in 2018 is afgerond.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Bij het aquaduct heeft als gevolg van vorst waterophoping plaatsgevonden. Dit wordt nu nader onderzocht. Eventuele kosten liggen bij de aannemer.

Het wel of niet slagen van een oplossing voor het Bastion Dokkum is een inhoudelijk en financieel risico.

Voor de uitvoering van de maatregelen in het kader van de Motie Vreemd loopt het project tegen het financiële plafond aan.

De gemeente Dongeradeel, Dantumadiel en Tytsjerksteradiel dringen aan op een verlenging van de overeenkomst De Centrale As van 2007 voor wat betreft de ruimtelijk economische afspraken.

5b Gebiedsontwikkeling

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
5b De Centrale As - gebiedsontwikkeling

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn in 2018 geen besluiten genomen door PS over de gebiedsontwikkeling De Centrale As.

Wat heeft het gekost?
De 1e fase van de gebiedsontwikkeling is financieel geïntegreerd in het wegenproject De Centrale As. Vanuit de integrale aanpak blijkt dat de 1e fase gebieds­ontwikkeling op koers ligt. In de afgelopen periode is er uitgebreid gecommuniceerd over de financiële stand van zaken van de Gebiedsontwikkeling. Bij de behandeling van de kadernota is door de Staten besloten om 2,5 miljoen euro bij de begroting beschikbaar te stellen voor de maatregelen uit fase 2B. Hiermee is de provinciale bijdrage voor de maatregelen gedekt. Echter moeten de bijdragen van derden nog worden vastgelegd. In 2018 wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de financiële verantwoording van de 1e fase en de voortgang van de 2e fase.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Met het openstellen van de Sintrale As in 2016 is  ook een aantal maatregelen uit de gebiedsontwikkeling in gebruik genomen en afgerond. Een aantal andere maatregelen die meegenomen waren in de wegencontracten worden in het eerste halfjaar van 2017 verder afgerond. Voor de overige maatregelen waar de grondverwerving al is gerealiseerd is in 2016 gestart met de uitvoering. Deze maatregelen worden in de eerste helft van 2018? opgeleverd. Voor een aantal maatregelen loopt de verwerving nog volop. Voor een aantal maatregelen geldt dat de grondverwerving niet zal gaan lukken. Een aantal maatregelen zal  dan waarschijnlijk ook niet doorgaan.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Het grootste risico voor de gebiedsontwikkeling is de grondverwerving, omdat deze op basis van vrijwilligheid gaat. Zoals eerder aangegeven gaat een aantal maatregelen vermoedelijk niet door. Bekeken wordt wat de (beleidsmatige) gevolgen zullen zijn.
De gemeenten hebben hun cofinanciering voor de 2e fase nog niet toegezegd en hebben in een aantal gevallen een andere prioritering aan maatregelen in hun gemeente gegeven. Er wordt bekeken wat hiervan de beleidsmatige gevolgen zijn.

5c Kansen in Kernen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
5c De Centrale As – Kansen in Kernen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn in 2018 geen besluiten genomen door PS over Kansen in Kernen.

Wat heeft het gekost?
Kansen in Kernen ligt financieel op koers. In 2015 hebben GS en PS definitieve besluiten genomen over de maximale provinciale bijdrage aan KIK. De totale maximale bijdrage van de provincie aan KIK bedraagt €11.120.000,-.

Het eerste gedeelte van de provinciale bijdrage voor de voorbereiding,  te weten €3.200.000,- , is in 2015 via een ANNO-subsidie aan de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel beschikt. Het gaat hierbij om de voorbereidingskosten van de 6 dorpen en de uitvoeringskosten van KIK Garyp. Eindafrekening van deze subsidies wordt gecombineerd met de eindafrekening van de uitvoeringssubsidies eind 2019.

Voor de uitvoering is in totaal maximaal € 7.920.000,- beschikbaar aan provinciale bijdrage voor de gemeenten Tytsjerksteradiel en Dantumadiel. Deze bijdrage is via een subsidie beschikbaar gesteld aan de gemeente Tytsjerksteradiel (maximaal € 3.648.500) en aan de gemeente Dantumadiel (maximaal € 4.253.500). Eindafrekening vindt eind 2019 plaats.
De herinrichtingen van Garyp en De Falom zijn binnen het beschikbare budget gebleven. Prognose voor de overige dorpen is ook dat deze binnen het beschikbare budget blijven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het project Kansen in Kernen houdt in: het herinrichten van de huidige doorgaande provinciale weg, binnen de bebouwde kom, van zes dorpen in de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel, n.a.v. de realisatie van De Sintrale As en het benutten van de kansen die dit biedt. Het betreft: Burgum, Feanwâlden, De Falom en Damwâld (N356), Garyp (N913) en Hurdegaryp (N355). Naast een bijdrage aan verkeersveiligheid biedt dit kansen voor de ruimtelijke kwaliteit en sociaaleconomische ontwikkeling in de dorpen en daarmee de leefbaarheid. De herinrichting van KIK Garyp en KIK De Falom zijn klaar. De herinrichting in de dorpen KIK Burgum, KIK Damwâld en KIK Hurdegaryp-doarp zijn in uitvoering. In het dorp Hurdegaryp is een knip gemaakt in de planvorming tussen de herinrichting Hurdegaryp-doarp en Hurdegaryp Stationskwartier. Het deelproject Hurdegaryp-Stationskwartier en Feanwâlden bevinden zich nog in de voorbereidingsfase. Voor het dorp Feanwâlden is het KIK-project gecombineerd met de aanleg van het transferium.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
In de bestuursovereenkomst De Centrale As (2007) en de basisafspraken Kansen in kernen (2014) is vastgelegd dat de beide gemeenten projectverantwoordelijke zijn en daarmee risicodragend. De provincie faciliteert, zowel financieel als in menskracht.  De procesmanager Kansen in kernen van de provincie treedt op als regisseur en borgt de provinciale belangen. Risico is dat de provincie hiermee indirect stuurt op het project. Dit risico is en wordt beheerst door het instellen van een kern­team dat de provincie voorzit, én een gezamenlijke financiële beheersing.

6     Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
(programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
In 2018 zijn geen besluiten genomen over de investeringsagenda Drachten – Heerenveen.

Wat heeft het gekost?
De investeringsagenda Drachten – Heerenveen ligt financieel op koers.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Gemeente Smallingerland
Voor de projecten binnen Oostelijke Poort Friese Meren zijn nog geen aanvragen binnengekomen. Er is inmiddels uitstel verleend tot medio 2019.

Op 30 mei 2017 is door het college besloten om samen met de gemeente Smallingerland opdrachtgever te worden voor het project Oudega aan het Water (deelproject Oostelijke Poort Merengebied). Door samen te werken kan de provincie haar belangen in het project beter borgen. Zo heeft de provincie een grondpositie in het gebied, en wordt de provincie uiteindelijk beheerder en wellicht eigenaar van de verbrede vaarverbindingen. Tevens ligt er een relatie met de (huidige) vaarweg naar Drachten. De samenwerkingsovereenkomst is in januari ondertekend en een gezamenlijk plan van aanpak wordt nog opgesteld, waarin nadere afspraken tussen beide partijen worden vastgelegd.

Gemeente Heerenveen
Het opdrachtgeverschap voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is op verzoek van de gemeente Heerenveen overgedragen van de provincie naar de gemeente, onder de voorwaarde dat de gemeente tevens verantwoordelijk wordt voor eventuele (financiële) risico’s. Naar verwachting zal eind 2018 worden gestart met de realisatie van het project.

De overige projecten in Heerenveen zijn inmiddels (vrijwel) afgerond. Voor het busstation Heerenveen is een definitief ontwerp opgesteld. De aanbesteding en gunning hebben vertraging opgelopen. Naar verwachting start medio 2018 de realisatie met de sloop van het oude busstation.

Hoe hebben de risico’s zich ontwikkeld?
Twee projecten kosten qua voorbereiding meer tijd dan aanvankelijk was ingeschat. Het betreft Oostelijke Poort Merengebied en Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen. Beide projecten hebben uitstel gekregen en dienen nu uiterlijk 1 juli 2019 in uitvoering te zijn genomen.

Voor het project Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen is het opdrachtgeverschap overgedragen van de provincie naar de gemeente, met de daarbij behorende (financiële) risico’s. De provinciale bijdrage voor het project is taakstellend.

Voor het deelproject Oudega aan het Water is de provincie mede-opdrachtgever geworden. De gemeente Smallingeland en de provincie financieren ieder de helft van het project, en dragen beide de helft van eventuele (financiële) risico’s. De bijdrage vanuit de Investeringsagenda is taakstellend. Een eventueel financieel tekort zal leiden tot een beperking van de scope van het project. Het halen van de planning (medio 2019 start uitvoering) wordt krap, maar is nog haalbaar.

7     Knooppunt Joure (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
7 Knooppunt Joure

Welke besluiten hebben Provinciale Staten in 2018 genomen?
Er zijn geen besluiten van Provinciale Staten geweest. Er is een lobby gestart voor de aanleg van een aquaduct in de Skarster Rien. Deze eindigt rond de zomer idealiter in een positief besluit

Wat heeft het gekost?
Het projectbudget van € 81 miljoen is toereikend. Tot op dit moment heeft het project € 53 miljoen uitgegeven.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Het nieuwe knooppunt Joure is een aantal maanden naar in gebruik. De verkeersoverlast van de tijdelijke situatie is er wel, maar de structurele files en ongevallen zijn verleden tijd. Omdat de weglichamen van Joure met folie moeten worden afgedekt, lag het werk in verband met de slechte weersomstandigheden de eerste periode van 2018 min-of-meer stil. Wel is gewerkt aan het viaduct in de Haskerveldweg.
De verwachting is dat de definitieve verkeersstructuur in juli in gebruik kan worden genomen.

Het verdiepen van de Langwarder Wielen wordt vervolgd. Een groot deel van het slib wordt gebruikt in de nieuwe natuurvriendelijke oevers op de Kûfûrd. Deze oevers zijn naar verwachting voor de zomer klaar. Daarna moet het restant aan slib nog in het nabij gelegen depot worden verwerkt. Aangezien het grootste gedeelte van het meer al op diepte is en er niet meer met drijvende leidingen gewerkt wordt, zal de hinder tijdens het watersportseizoen tot een minimum beperkt blijven.

De afronding en afwikkeling van het project loopt door tot eind 2018.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Met de aannemer zijn aanvullende afspraken gemaakt voor een degelijke uitvoering, maar ook een goede beheersing van de realisatie. Zo worden tegenvallers voor zowel het projectteam als de aannemer zelf voorkomen. Met deze set aan afspraken is het projectbudget voldoende.

De overlast voor weggebruikers en omwonenen door verkeersfaseringen valt mee, maar blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij het project komen nagenoeg geen klachten binnen. Voor de afronding van het werk zijn nog wel een aantal nachtelijke afsluitingen nodig met beperkte omrij routes.

8     RSP Spoorprojecten (programma infrastructuur)

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
8a Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Zwolle
8a1 Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
8a2 Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
8a3 Spooruitbreiding Zwolle - Herfte
8a4 Tractie Leeuwarden - Meppel
8a5 Overige inframaatregelen Leeuwarden – Zwolle voor 4de trein
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Groningen
8c Station Werpsterhoeke
8d Capaciteitsvergroting Leeuwarden – Sneek

Algemeen
De RSP-Spoorprojecten zijn onder te verdelen in vier hoofdprojecten:

 1. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle voor de uitbreiding van het aantal treinen van twee naar vier per uur in beide richtingen.
 2. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen voor de tweede sneltrein die gaat rijden.
 3. Aanleg van station Werpsterhoeke met een onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer en een onderdoorgang voor fietsers en voetgangers.
 4. Capaciteitsvergroting van de spoorverbinding Leeuwarden – Sneek gaat over de infrastructurele maatregelen die nodig zijn om een 4de trein per uur te laten rijden tussen Leeuwarden en Sneek.

8a.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Zwolle

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Er zijn geen besluiten genomen door Provinciale Staten over onderstaande 5 projecten.

Wat heeft het gekost?

 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
  Afgelopen periode zijn er geen kosten gemaakt.
 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
  Het beschikbare budget voor de aanpassing van de overweg Rotstergaastweg bij Thialf te Heerenveen is in 2016 verlaagd van € 1,9 miljoen naar € 1,5 miljoen. Het project is inmiddels gereed en heeft € 1,3 miljoen, incl. btw gekost. Het restant vloeit terug als reserve in de ‘Motie Koopmans middelen’.
 3. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte
  De kosten voor de planuitwerking van Herfte-Zwolle en ZwolleSpoort komen niet ten laste van de regio. Voor de realisatie is vorig jaar de bijdrage van € 10 miljoen vanuit de Investeringsagenda Drachten Heerenveen (IDH) voldaan.
 4. Stroomvoorziening (tractie) Leeuwarden – Meppel
  Voor het op orde brengen van de stroomvoorziening (tractie) tussen Leeuwarden en Meppel is een budget beschikbaar van € 5,6 miljoen. Hiervan is tot nu toe € 3,7 miljoen uitgeven. De provincie is voor dit project geen risicodrager.
 5. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle
  Tussen Meppel en Zwolle zijn overwegveiligheidsmaatregelen nodig. Deze maatregelen zijn geraamd op € 0,5 mln. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de Motie Koopmansmiddelen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

 1. Versnelling spoorbrug Van Harinxmakanaal
  In het eerste kwartaal van 2018 wilden we de overdracht van de bediening van de spoorbrug realiseren. De test met het proefdraaien vanuit de verkeersleidingspost van ProRail in Groningen is geslaagd. De brug wordt nu alleen vanuit Groningen bediend. De lokale voorziening bij de brug wordt voorlopig als noodvoorziening gehandhaafd.
 2. Verbetering overwegveiligheid Rotstergaastweg Heerenveen
  De aangepaste overweg is vorig jaar in gebruik genomen en door de aannemer overgedragen aan ProRail, respectievelijk de gemeente Heerenveen.
 3. Spooruitbreiding Zwolle-Herfte
  Het project Zwolle – Herfte wordt uitgevoerd in twee contracten. Te weten een contract voor de aanpassing van station Zwolle en een contract voor de extra sporen tussen station Zwolle en Herfte. ProRail wilde afgelopen periode de westzijde van station Zwolle aanpassen. Dit is gelukt. In de zomer van 2018 (30 juni t/m 15 juli) wordt aan de rest van de sporen op station Zwolle gewerkt.
  Tijdens deze periodes kunnen er geen treinen rijden van en naar station Zwolle. De betrokken partijen (vervoerders, gemeente, provincies) zijn hiermee akkoord. De ombouw van station Zwolle is afgestemd met de organisatie van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 en is mede gebaseerd op het bij ProRail en NS bekende programma van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Het was ook de bedoeling om in de afgelopen periode het contract Zwolle-Herfte te gunnen. Ook dit is gelukt. Het contract Zwolle-Herfte is op 16 maart gegund aan de ‘Combinatie VolkerRail en Blankevoort’.
 4. Tractie Leeuwarden – Meppel
  In 2017 is de 1e fase van de aanpassing van de stroomvoorziening (tractie) tussen Leeuwarden en Meppel gerealiseerd. Hierdoor konden vanaf december 2017 vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Meppel. Afgelopen periode is verder gewerkt aan de 2e fase van het project. Deze fase worden de onderstations (transformatiehuisjes) op het traject Leeuwarden-Meppel voorzien van een tweede voedingskabel. Hierdoor wordt het tractiesysteem robuuster.
 5. Overige maatregelen Leeuwarden-Zwolle
  Het is de bedoeling dat de Sprinters tussen Leeuwarden en Meppel gaan doorrijden naar Zwolle. Hiervoor moeten er tussen Meppel en Leeuwarden nog enkele kleine overwegmaatregelen worden uitgevoerd. De tractie tussen Meppel en Zwolle moet ook worden vergroot. Afgelopen periode is een start gemaakt met het onderzoeken wat hiervoor moet gebeuren.

Hoe hebben de genoemde risico’s zicht ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bovenstaande projecten kunnen binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. In de dienstregeling vanaf 2021 gaan er vier treinen rijden tussen Leeuwarden en Zwolle. Twee Intercity’s en twee Sprinters, waarbij het de bedoeling is dat de Sprinters aansluiting geven in Zwolle op andere treinen. Mogelijk is de spoorinfrastructuur in Meppel dan een knelpunt. Binnen de Motie Koopmansmiddelen is er geen budget om in Meppel de spoorinfrastructuur aan te passen. Er zijn dienstregelingsvarianten waarbij station Meppel niet hoeft te worden aangepast. Hieruit dient uiterlijk in 2020 een keuze te worden gemaakt.

8b.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden-Groningen  

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Door PS zijn geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Van het totale budget van € 171 miljoen (prijspeil 2014) dat beschikbaar is voor de spoorverbinding Leeuwarden-Groningen is tot nu toe € 27,2 miljoen verplicht en/of uitgegeven. Omdat de provincies opdrachtgever zijn geworden van het project zullen ook de RSP middelen uitbetaald worden aan de beide provincies. Tevens zal er een investeringskrediet worden opgenomen in de begroting. In de begrotingswijzing behorende bij deze eerste bestuursrapportage is deze opgenomen.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?

In november 2017 is door staatssecretaris het tracébesluit ESGL genomen. In januari eindigde de beroepsprocedure. Er zijn 10 beroepen ingediend tegen dit besluit. Voor de zomer is waarschijnlijk de zitting van de Raad van State. Als de uitspraak van de Raad van State bekend is kan er meer gezegd worden over de planning van de uitvoering.

Ondertussen bereidt de aannemer de voorbereiding op de realisatie wel verder voor. Dit houdt onder meer in dat ontwerpen verder zijn uitgewerkt en benodigde vergunningaanvragen worden opgesteld.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Op dit moment is het Tracébesluit nog niet onherroepelijk omdat er nog beroepsprocedures lopen. Op basis hiervan kan de Raad van State aangeven dat het Tracébesluit (op een beperkt aantal punten) aangepast moet worden. Dit kan leiden tot een latere start van de uitvoering. Met de aannemer wordt momenteel besproken op welke wijze hier op geanticipeerd kan worden.
De aannemer is momenteel bezig met het uitwerken van de ontwerpen. Als blijkt dat er omissies in het contract met ProRail zitten kan dit leiden tot wijzigingen.

8c.  Station Werpsterhoeke

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Provinciale Staten hebben in het eerste kwartaal van 2018 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Tot en met maart 2018 is €18,5 miljoen inclusief btw verplicht en/of uitgegeven uit het RSP-budget voor station Werpsterhoeke. Voor de realisatie van beide onderdoorgangen (fase 1) is een totaalbudget beschikbaar van € 21 miljoen (prijspeil 2014).

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
Verdere afbouw van beide onderdoorgangen. De werkzaamheden buiten lopen. De geplande in gebruikname in april 2018 kan nog steeds worden gehaald.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Eind maart is gebleken dat er teveel water in de polderconstructie bij de auto-onderdoorgang komt. De oorzaak hiervan wordt onderzocht. Dit betekent dat de geplande afrondende werkzaamheden nog niet kunnen starten. De oplevering van de auto-onderdoorgang vertraagt hierdoor.

De gemeente gaat de onderdoorgangen beheren. Onderdeel van de onderdoorgang is de installatie van een pomp om overtollig water te kunnen afvoeren. De gemeente maakt zich nog zorgen over de werking van de pompinstallatie. Voor de overdracht moeten deze zorgen zijn weggenomen. We zijn hierover in nauw overleg met de gemeente.

8d.  Capaciteitsvergroting spoorverbinding Leeuwarden – Sneek

Welke besluiten zijn er nog genomen in het jaar 2018 door Provinciale Staten?
Door Provinciale Staten zijn in de eerste 3 maanden van 2018 geen besluiten genomen.

Wat heeft het gekost?
Voor de planuitwerkingsfase heeft de provincie een bedrag van € 1,1 miljoen beschikbaar gesteld aan ProRail. Hiervan is tot en met maart 2018 € 0,635 miljoen betaald. Het budget voor het totale project is € 11,1 miljoen. Hiervan wordt € 0,9 miljoen door ProRail gefinancierd.

Wat wilden we bereiken en wat hebben we gerealiseerd?
In december 2017 werd duidelijk dat het volgens ProRail niet zondermeer mogelijk is om met hogere snelheden tussen Mantgum en Sneek-Noord te rijden. De planning van een indienststelling van de 4e trein voor 2020 komt daarmee onder druk. De spoorbaan is namelijk op dit deel van het traject onvoldoende stabiel gebleken. ProRail heeft aangegeven dat het op orde brengen van de baanstabiliteit ongeveer € 70 miljoen zou kosten. Middels een expert judgement is gekeken of dit ook goedkoper opgelost kan worden. Dit blijkt het geval te zijn. De kosten van de investering bedragen nu € 20 tot € 36 miljoen. ProRail is gevraagd voor dit deel van de totale investering opzoek te gaan naar financiering. Als dit bedrag op korte termijn niet beschikbaar komt is het niet mogelijk om een 4e trein in 2020 te laten rijden.

Hoe hebben de genoemde risico’s zich ontwikkeld en zijn er nieuwe risico’s bijgekomen?
Bij het uitwerken van het ontwerp kan, los van de problematiek rondom de baanstabiliteit, blijken dat de kosten van het project hoger zijn dan het beschikbare budget van € 11,1 miljoen. Er zal dan naar extra budget worden gezocht. Als het budget ontoereikend is, kan worden besloten om het project niet uit te voeren.

Print deze pagina