Paragraaf Grondbeleid

Eerste bestuursrapportage

Samenvatting grondbezit

In de begroting 2018 staat per beleidsdoel aangegeven wat we in 2018 willen realiseren (verwerving, verkoop en beheer).
Het grondbeleid van de provincie Fryslân is vastgelegd in de Nota Grûnbelied, die op 27 februari 2013 is vastgesteld door Provinciale Staten. Voor de provincie is grondbeleid een instrument om provinciale taken uit te voeren en provinciale beleidsdoelen te realiseren:

  • de provincie verwerft voor de provinciale taken en beleidsdoelen de noodzakelijke gronden en opstallen binnen de vastgestelde planning en binnen het beschikbare budget;
  • wij verwerven, verkopen en beheren gronden en opstallen zo zorgvuldig mogelijk en in overeenstemming met de wettelijke regels;
  • wij beperken en beheersen de financiële risico’s voor de provincie;
  • wij zorgen voor een hierop ingerichte en aangestuurde ambtelijke organisatie, de beschikbaarheid van de juiste informatie en een adequate verantwoording aan Provinciale Staten.

De grondverwerving voor de projecten N369 De Koaten is afgerond. Daarnaast is de grondverwerving van de N357 Hallum-Holwerd in een afrondende fase. Alle verwervingen zijn op minnelijke wijze tot stand gekomen.

Voor de grondverwerving ten behoeve van de EHS is er in het 1e kwartaal ca 125  ha verworven, waarvan 75 ha aan ruilgrond. De planning voor te verwerven gronden bedraagt 80 ha. De verwerving verloopt daarmee voorspoediger dan verwacht. Van de geplande 120 ha verkoop van gronden zijn er 40 ha verkocht.

De verkoop van de overtollige opstallen verloopt tevens voorspoedig. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn reeds 3 opstallen verkocht en is de verwachting dat er dit jaar nog 4 opstallen verkocht kunnen worden.

Er hebben zich met betrekking tot de terpen nog geen nieuwe kansen voorgedaan in 2018.

Print deze pagina