Inleiding

Eerste bestuursrapportage

In deze eerste bestuursrapportage van 2018 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2018.

In navolging op de begroting 2018 wordt deze bestuursrapportage opgenomen in de digitale omgeving van 2018. Net als bij de begroting 2018 hebben Statenleden nu ook bij de bestuursrapportage de mogelijkheid om teksten te markeren, aantekeningen te maken en die met elkaar te delen.

We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2018, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers. Dit is een vergelijkbaar beeld met de aan Provinciale Staten aangeboden Tussenbalans van ons coalitieakkoord.

Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/ begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen. Voor de jaren 2018 t/m 2022 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).

              2018                2019                2020                2021                2022

            + 6,7                -/- 1,4              -/- 0,7              -/- 0,2              -/- 0,1

Voor een nadere toelichting op de PS-begrotingswijzigingen wordt verwezen naar bijlage I “Begrotingswijzigingen PS”, zoals opgenomen in de eerste bestuursrapportage. Naast de begrotingswijzigingen die van invloed zijn op het begrotingssaldo, zijn in deze bijlage ook de overige begrotingswijzigingen opgenomen, zoals bijvoorbeeld voorstellen tot aanpassing van het bestedingsritme tijdelijke budgetten.

De resultaten van de maartcirculaire 2018 zijn onder mandaat GS verwerkt. De wijzigingen onder mandaat GS worden hier nader toegelicht.

Print deze pagina