Onderdeel 4: REP middelen

Eerste bestuursrapportage

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 mln. bij aan REP. Bij de decembercirculaire 2017 provinciefonds heeft het Rijk het resterende gedeelte van de REP gelden geíndexeerd uitgekeerd waarmee de totale bijdrage van het rijk via het provinciefonds € 52 mln. bedraagt.
Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 84,4 mln. aan beschikbare middelen.
Daarnaast staat er nog REP-geld bij het SNN geparkeerd (in 2012 gedecentraliseerd door ministerie EZ), het aandeel van Fryslân daarin bedraagt € 57,8 mln. Over de besteding hiervan besluit het SNN in afstemming met het ministerie.

Op 25 januari 2012 hebben Provinciale Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben Provinciale Staten over de projecten in onderstaande tabel besloten om REP-middelen in te zetten. Er resteert nu nog een bedrag van € 0,6 mln vanuit de REP middelen die via het provinciefonds zijn ontvangen.

 • Programma - Beleidsveld
 • 6.1
 • 6.2
 • 6.2
 • 6.3
 • nvt
 • nvt
 • nvt
 • nvt
 • Project
 • Totaal beschikbaar
 • Inzet projecten:
 • Dairy Campus
 • Thialf
 • Innovatiecluster Drachten
 • Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier
 • Afsluitdijk
 • Wetsus fase 1
 • Wetsus fase 2Wetsus fase 1 en 2
 • FMP Wymbritseradiel
 • Friese Meren Projecten
 • Energy Valley
 • Noordelijke clusterorganisatie
 • SNN Noordelijk project IJk-Dijk
 • (aandeel provincie)
 • SNN uitvoeringskosten
 • LNG gamechanger shipping (scheepswerf)
 • Researchinfrastructuur Wetsus
 • Restant nog in te zetten
 • PS besluit (of DB SNN)
 • 26-06-2013
 • 04-12-2012 SNN
 • 26-06-2013
 • 03-07-2013
 • 27-11-2013
 • 21-01-2015
 • 04-12-2012 SNN
 • 12-07-2016 SNN
 • 24-09-2014
 • 15-12-2010
 • 21-03-2012
 • 16-10-2013
 • 11-11-2015
 • DB SNN
 • DB SNN
 • 13-10-2016 SNN (BC-EZ)
 • 14-03-2017 SNN (BC-EZ)
 • REP Provincie
 • 32,4
 • 2,5
 • 10
 • 9,9
 • 10
 • 0
 • REP regio via Provinciefonds
 • 52
 • 10
 • 8
 • 0,3
 • 3,9
 • 13
 • 4,6
 • 10
 • 1
 • 0,6
 • 0,6
 • REP Rijk
 • 57,8
 • 15
 • 19
 • 19
 • 1,1
 • 2,5
 • 0,7
 • 0,5
 • 0

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.

Print deze pagina