Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Stelpost loon en prijsstijging
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • Milieubeleidsplan
 • RSP REP rijksbijdrage
 • NOM Packagedeal
 • Inzet rente/rendement windpark
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente revolverende middelen
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • BTW compensatiefonds
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2017
 • 479
 • 261
 • 0
 • -2.105
 • 167
 • -1.198
 • 586
 • 280
 • 49
 • 915
 • -2.114
 • Begroting 2018
 • 2.805
 • 261
 • 5
 • 2.633
 • 100
 • 1.301
 • 7.105
 • 1.957
 • 280
 • 49
 • 2.286
 • 4.819
 • Begroting 2019
 • 6.053
 • 261
 • 5
 • 1.683
 • 100
 • 5.277
 • 13.378
 • 2.562
 • 280
 • 49
 • 2.891
 • 10.487
 • Begroting 2020
 • 9.301
 • 261
 • 5
 • 1.183
 • 5.253
 • 16.002
 • 1.387
 • 280
 • 49
 • 1.716
 • 14.286
 • Begroting 2021
 • 12.829
 • 261
 • 5
 • 4.365
 • 17.459
 • 1.313
 • 280
 • 49
 • 1.642
 • 15.817

Toelichting:

Lasten:
In de begroting zijn nog een aantal budgetten voorwaardelijk opgenomen, deze zullen pas na het vrijgeven door Provinciale Staten worden ingezet. Het restbedrag voor het milieubeleidsplan betreft de prijsinflatie 2018, deze zal bij de 2e berap 2017 aan het structurele budget worden toegevoegd. Daarnaast is conform de besluitvorming op 19 april 2017 de aanwending van de in eerste instantie te ontvangen rente en daarna rendement op het windpark voorwaardelijk in de begroting opgenomen.

Baten:
De rente die ontvangen wordt op de uitgezette revolverende middelen wordt via mutatie reserves toegevoegd aan de risicobuffer binnen de reserve Nuon.
In de begroting is een structurele bate van € 49.000,- geraamd vanuit het BTW compensatiefonds. Dit in verband met de compensabele btw in het onderdeel Goederen en diensten bij het Grondwaterplan.

Print deze pagina