Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2016. Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven.

Voorstel kadernota 2018; Resultaat 45:
De opcenten in Fryslân blijven na 2019 structureel in hoogte nabij het landelijk gemiddelde.

In de kadernota 2018 hebben we voorgesteld om de tijdelijke verlaging van de opcenten met € 20 miljoen per jaar in de periode 2016-2019 daarna te vervolgen door een structurele verlaging van de opcenten met € 10 miljoen per jaar.

De balans tussen overheid en maatschappij verschuift. We verlagen de opcenten ook structureel om de maatschappij blijvend mogelijkheden te geven eigen initiatieven te nemen. We voorkomen hiermee ook dat we de provincie zijn met de hoogste lasten.

Het rijk stelt jaarlijks het maximale niveau van de opcentenheffing vast. Het verschil tussen dit maximale tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten bepaalt de zogenoemde onbenutte belastingcapaciteit. Voor onze provincie bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit in 2018 circa € 32,2 miljoen. De provincies bepalen zelf in hoeverre zij de vrije capaciteit benutten.

De samenstelling van de opcenten inclusief een nadere toelichitng is opgenomen in paragraaf 1 Provinciale heffingen.

 • Bedragen x €1.000
 • Opbrengst motorrijtuigenbelasting
 • Begroting 2017
 • 53.415
 • Begroting 2018
 • 53.900
 • Begroting 2019
 • 54.747
 • Begroting 2020
 • 66.990
 • Begroting 2021
 • 68.068

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Implementatie Omgevingswet
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 0
 • 2.019
 • 125
 • 125
 • 2.020
 • 200
 • 200
 • 2.021
 • 200
 • 200
 • 2.021
 • 0
 • 0
Print deze pagina