Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.1 Provinciefonds

Begroting

De raming van de algemene uitkering uit het provinciefonds voor onze provincie is gebaseerd op de meicirculaire 2017van het rijk. Deze raming bestaat deels uit de eigenlijke algemene uitkering en deels uit zogenoemde decentralisatie-uitkeringen.
In onderstaande tabel is aangegeven hoe de raming is opgebouwd.

 • Bedragen x €1.000
 • Algemene uitkering
 • Subtotaal algemene uitkering
 • Decentralisatie uitkeringen:
 • Programma 2 Infrastructuur
 • Beter Benutten
 • Programma 3 Omgeving
 • Zoetwater
 • Bodemsanering
 • Weidevogels
 • Melkveehouderij
 • Hydrologische maatregelen
 • Vismigratierivier
 • Programma impuls omgevingsveiligheid
 • Programma 4 Economie
 • Waddenfonds
 • RSP REP *
 • Programma 5 Mienskip
 • Monumentenzorg
 • Erfgoed en ruimte
 • Subtotaal decentralisatie uitkeringen
 • Totaal
 • Begroting 2017
 • 167.851
 • 167.851
 • 1.716
 • 84
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 503
 • 4.133
 • 222
 • 28.878
 • 6.850
 • 1.464
 • 55
 • 46.230
 • 214.081
 • Begroting 2018
 • 165.231
 • 165.231
 • 154
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 1.653
 • 28.878
 • 5.083
 • 1.464
 • 39.557
 • 204.788
 • Begroting 2019
 • 168.496
 • 168.496
 • 105
 • 2.240
 • 25
 • 60
 • 28.878
 • 5.083
 • 1.464
 • 37.855
 • 206.352
 • Begroting 2020
 • 170.109
 • 170.109
 • 2.240
 • 28.878
 • 5.083
 • 1.464
 • 37.665
 • 207.774
 • Begroting 2021
 • 173.273
 • 173.273
 • 28.878
 • 1.464
 • 30.342
 • 203.615

Toelichting:

* De rijksbijdrage RSP REP is tot en met 2016 opgenomen in de circulaire. De totale Rijksbijdrage is al wel toegezegd maar nog niet in de circulaire opgenomen. Dit is mede afhankelijk van onze declaraties bij het rijk.

Print deze pagina