Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

Resultaten die in 2018 worden gerealiseerd:

 • We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.

Resultaten waarop in 2018 substantieel voortgang wordt geboekt:

 • Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
 • Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
 • Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
 • De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
 • De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan De provincie voldoet volledig aan de wettelijke eisen rondom de BGT.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Minimaal 500 medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC; Digitale vraagloketten uitgebreid naar ..%. (nog in te vullen)
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke management-informatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatie-voorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.251
 • 2.077
 • 175
 • Begroting 2017
 • 12.857
 • 438
 • 12.419
 • Begroting 2018
 • 14.603
 • 87
 • 14.516
 • Begroting 2019
 • 15.081
 • 72
 • 15.010
 • Begroting 2020
 • 15.015
 • 72
 • 14.943
 • Begroting 2021
 • 15.283
 • 72
 • 15.211

Toelichting:

De verklaring voor het verschil tussen 2016 en 2017 is als volgt. De lasten in 2016 betreffen alleen het saldo van de bedrijfsvoering die als last in de exploitatie is opgenomen. De overige lasten werden in 2016 verdeeld over de verschillende programma’s. Met ingang van 2017 zijn in het BBV de voorschriften gewijzigd en is het programma bedrijfsvoering toegevoegd aan de begroting. Met ingang van 2017 en verder worden alle lasten voor de bedrijfsvoering centraal opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

B2018 – doorklik 6.2

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Project stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • Systemen voor omgevingswet
 • Informatiseringsplan
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Project stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • Informatiseringsplan
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Real 2016
 • 5
 • 35
 • 103
 • 31
 • 175
 • 315
 • 663
 • 315
 • 1.293
 • 555
 • 555
 • 228
 • 228
 • 2.251
 • 315
 • 663
 • 315
 • 1.293
 • 555
 • 555
 • 228
 • 228
 • 2.077
 • 175
 • Begr 2017
 • 5
 • 28
 • 92
 • 52
 • 177
 • 180
 • 750
 • 525
 • 1.455
 • 228
 • 228
 • 10.998
 • 10.998
 • 12.857
 • 438
 • 438
 • 438
 • 12.419
 • Begr 2018
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 250
 • 1.587
 • 125
 • 1.962
 • 228
 • 228
 • 12.234
 • 12.234
 • 14.603
 • 87
 • 87
 • 87
 • 14.516
 • Begr 2019
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 550
 • 200
 • 750
 • 228
 • 228
 • 13.925
 • 13.925
 • 15.081
 • 72
 • 72
 • 72
 • 15.010
 • Begr 2020
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 200
 • 200
 • 228
 • 228
 • 14.409
 • 14.409
 • 15.015
 • 72
 • 72
 • 72
 • 14.943
 • Begr 2021
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 228
 • 228
 • 14.877
 • 14.877
 • 15.283
 • 72
 • 72
 • 72
 • 15.211

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Implementatie Omgevingswet
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 0
 • 2.019
 • 125
 • 125
 • 2.020
 • 200
 • 200
 • 2.021
 • 200
 • 200
 • 2.021
 • 0
 • 0
Print deze pagina