Programma 6: Bedrijfsvoering

6.2 Middelen

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

Resultaten die in 2018 worden gerealiseerd:

 • We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.

Resultaten waarop in 2018 substantieel voortgang wordt geboekt:

 • Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
 • Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
 • Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
 • De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
 • De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan De provincie voldoet volledig aan de wettelijke eisen rondom de BGT.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Minimaal 500 medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC; Digitale vraagloketten uitgebreid naar ..%. (nog in te vullen)
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke management-informatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatie-voorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.251
 • 2.077
 • 175
 • Begroting 2017
 • 12.857
 • 438
 • 12.419
 • Begroting 2018
 • 14.603
 • 87
 • 14.516
 • Begroting 2019
 • 15.081
 • 72
 • 15.010
 • Begroting 2020
 • 15.015
 • 72
 • 14.943
 • Begroting 2021
 • 15.283
 • 72
 • 15.211

Toelichting:

De verklaring voor het verschil tussen 2016 en 2017 is als volgt. De lasten in 2016 betreffen alleen het saldo van de bedrijfsvoering die als last in de exploitatie is opgenomen. De overige lasten werden in 2016 verdeeld over de verschillende programma’s. Met ingang van 2017 zijn in het BBV de voorschriften gewijzigd en is het programma bedrijfsvoering toegevoegd aan de begroting. Met ingang van 2017 en verder worden alle lasten voor de bedrijfsvoering centraal opgenomen in het programma bedrijfsvoering.

B2018 – doorklik 6.2

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Bestuurlijke organisatie algemeen
 • Externe cie voor bezwaar en beroepschriften
 • Juridische advisering
 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Project stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • Systemen voor omgevingswet
 • Informatiseringsplan
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Klant contact centrum
 • Organisatie van de toekomst
 • Project stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • Informatiseringsplan
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Overhead
 • Real 2016
 • 5
 • 35
 • 103
 • 31
 • 175
 • 315
 • 663
 • 315
 • 1.293
 • 555
 • 555
 • 228
 • 228
 • 2.251
 • 315
 • 663
 • 315
 • 1.293
 • 555
 • 555
 • 228
 • 228
 • 2.077
 • 175
 • Begr 2017
 • 5
 • 28
 • 92
 • 52
 • 177
 • 180
 • 750
 • 525
 • 1.455
 • 228
 • 228
 • 10.998
 • 10.998
 • 12.857
 • 438
 • 438
 • 438
 • 12.419
 • Begr 2018
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 250
 • 1.587
 • 125
 • 1.962
 • 228
 • 228
 • 12.234
 • 12.234
 • 14.603
 • 87
 • 87
 • 87
 • 14.516
 • Begr 2019
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 550
 • 200
 • 750
 • 228
 • 228
 • 13.925
 • 13.925
 • 15.081
 • 72
 • 72
 • 72
 • 15.010
 • Begr 2020
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 200
 • 200
 • 228
 • 228
 • 14.409
 • 14.409
 • 15.015
 • 72
 • 72
 • 72
 • 14.943
 • Begr 2021
 • 5
 • 28
 • 93
 • 52
 • 178
 • 228
 • 228
 • 14.877
 • 14.877
 • 15.283
 • 72
 • 72
 • 72
 • 15.211

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Implementatie Omgevingswet
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 0
 • 0
 • 2.019
 • 125
 • 125
 • 2.020
 • 200
 • 200
 • 2.021
 • 200
 • 200
 • 2.021
 • 0
 • 0

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019. Voor 2018 is in elk geval het volledige wegen-areaal op orde.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen.
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden.
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Toelichting:

Rapportage Social Return bij Provincie Fryslân maart 2018

In 2017 zijn in totaal 24 projecten van Provincie Fryslan aangemerkt als projecten met een Social Return inzet. Opdrachtnemers hebben zich actief ingezet om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven om werkervaring op te doen en deze medewerkers zodanig op te leiden dat zij de kansen vergroten op het vinden van regulier werk.

De inzet van zowel Provincie Fryslan als van de opdrachtnemers voor Social Return heeft geleid tot de volgende resultaten over 2017:

 • In totaal 24 projecten aangemerkt voor Social Return, waarvan diverse projecten in 2018 en langer doorlopen.
 • Een totale Social Return eis van € 524,719,00
 • Momenteel in totaal een Social Return inzet is geleverd van € 435,950,61, waarbij de huidige inzet in de nabije toekomst leidt tot een waarde van € 516.605,30
 • In totaal 72 personen via Social Return de kans hebben gekregen werkervaring op te doen en hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
 • Van de 72 personen tot dusver 11 personen uitgestroomd zijn naar een reguliere baan.

De Social Return kandidaten zijn ingezet in de volgende contractvormen:

Type contract                                   Aantal personen

 • Arbeidsovereenkomst                                   24
 • BBL overeenkomst                                       18
 • Stage overeenkomst                                      22
 • Werkervaringsplaats                                       2
 • SW detachering                                              6

Deze kandidaten de volgende achtergrondsituatie hebben:

Achtergrondsituatie                        Aantal personen

 • Participatiewet / Wajong                          16
 • WW                                                          15
 • WAO                                                          1
 • BBL (werken – leren)                               18
 • Stage (in opleiding)                                  22

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We hebben de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) op orde.
2 Wij gaan de samenwerkings- en archiveringsomgeving voor de medewerkers (Dielplak) uitbreiden naar de continue processen.
3 Wij gaan de digitale dienstverlening naar de Mienskip verder uitbreiden en verbeteren.
4 Managementinformatie is gestructureerd, transparant en gebruiksvriendelijk beschikbaar.
5 De Mienskip heeft toegang tot alle open data van de provincie.
6 De dienst documentaire informatievoorziening wordt omgevormd naar een proactieve adviesorganisatie.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Basisregistratie grootschalige topografie Mate waarin aan wettelijke eisen wordt voldaan Wettelijke deadline voor BGT volledig op orde is 31-12-2019. Voor 2018 is in elk geval het volledige wegen-areaal op orde.
Digitale samenwerkings- en archiveringsomgeving Dielplak Aantal medewerkers dat Dielplak gebruikt Alle medewerkers zijn over op Dielplak.
Digitale dienstverlening naar de Mienskip Mate waarin diensten worden uitgebreid Inzet van multimedia vanuit het KCC, website wordt verbeterd op alle P-taken. Volledig digitaal aanvraag proces voor subsidies en vergunningen
Gestructureerde, transparante en gebruiksvriendelijke managementinformatie Mate van toegankelijkheid Management op alle niveaus heeft realtime toegang tot managementinformatie.
Open data toegankelijk voor de Mienskip Mate van vulling van het Fries Open Data Platform Het Fries Data platform wordt gevuld met data van tenminste nog 2 beleidsvelden
Dienst documentaire informatievoorziening Aantal medewerkers in nieuwe rol Tenminste 4 personeelsleden zijn opgeleid om de adviesrol te kunnen vervullen.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

Wij dragen zorg voor een optimale inzet van de (ondersteunende) middelen binnen de organisatie ter realisatie van de wettelijke taken en bestuurlijke doelen. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid, zodat producten en diensten van de provincie voor de buitenwereld beter digitaal toegankelijk worden. Voor wat betreft de huisvesting richten wij ons niet alleen op de interne gebruikers, maar juist op de directe verbinding met de Mienskip. Daarmee willen we meer openheid aan de buitenwereld bieden over waarmee we bezig zijn, onze service verbeteren, beter kunnen samenwerken met die buitenwereld en meer bereiken met ons geld.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

 

Print deze pagina