Programma 6: Bedriuwsfiering

6.1 Mensen

Begroting

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 16 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
 • Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
 • Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
 • We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
 • We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
 • Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
 • We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. Dit betreft ook samenwerking met Friese overheden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 15 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50
Samenwerking Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwar-den en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringsbudget.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 6.1

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 66.091
 • 722
 • 65.370
 • Begroting 2017
 • 78.381
 • 15.478
 • 62.904
 • Begroting 2018
 • 68.784
 • 10.495
 • 58.289
 • Begroting 2019
 • 56.081
 • 4.957
 • 51.124
 • Begroting 2020
 • 49.107
 • 3.392
 • 45.716
 • Begroting 2021
 • 46.598
 • 2.127
 • 44.471

Toelichting:

Met ingang van 2017 worden alle (interne en externe) personeelsbudgetten in dit programma opgenomen. Dit betreft ook de inzet van personeel bij investeringsprojecten. Aangezien de omvang van deze projecten de komende jaren sterk afneemt, neemt ook de inzet van personeel af.

B2018 – doorklik 6.1 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Mutaties kostenplaatsen via tijdelijk budget
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Organisatie van de toekomst
 • Werken voor Waddenfonds
 • Kapitaallasten bedrijfsvoering investeringen uitname
 • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
 • Generatiepact
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • RSP Mobiliteitsfonds investeringen uitname
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Werken voor Waddenfonds
 • Organisatie van de toekomst
 • Werken voor Waddenfonds
 • RSP Mobiliteitsfonds investeringen uitname
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Real 2016
 • 4
 • 1.330
 • 151
 • 1.485
 • 4
 • 644
 • 648
 • 1.225
 • 1.225
 • 62.733
 • 62.733
 • 66.091
 • 60
 • 13
 • 74
 • 4
 • 644
 • 648
 • 722
 • 65.370
 • Begr 2017
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 1.069
 • 505
 • 1.574
 • 5.741
 • 70
 • 5.811
 • 531
 • 531
 • 3.539
 • 3.539
 • 40.039
 • 26.220
 • 66.259
 • 78.381
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 505
 • 505
 • 3.539
 • 3.539
 • 10.652
 • 611
 • 11.262
 • 15.478
 • 62.904
 • Begr 2018
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 1.600
 • 372
 • 1.972
 • 5.344
 • 5.344
 • 1.533
 • 1.533
 • 27.629
 • 31.638
 • 59.267
 • 68.784
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 372
 • 372
 • 1.533
 • 1.533
 • 8.302
 • 116
 • 8.419
 • 10.495
 • 58.289
 • Begr 2019
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 3.061
 • 3.061
 • 259
 • 259
 • 26.614
 • 25.479
 • 52.093
 • 56.081
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 259
 • 259
 • 4.499
 • 28
 • 4.527
 • 4.957
 • 51.124
 • Begr 2020
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 635
 • 635
 • 117
 • 117
 • 25.978
 • 21.710
 • 47.688
 • 49.107
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 117
 • 117
 • 3.103
 • 3.103
 • 3.392
 • 45.716
 • Begr 2021
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 24.741
 • 21.189
 • 45.930
 • 46.598
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 1.955
 • 1.955
 • 2.127
 • 44.471

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 83
 • 83
 • 2.019
 • 262
 • 262
 • 2.020
 • 259
 • 259
 • 2.021
 • 130
 • 130
 • 2.021
 • 112
 • 112

Toelichting:

Het betreft hier de inzet van capaciteit voor het realiseren van de kadernotavoorstellen.

 

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
2 Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
3 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
4 We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
5 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
6 Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
7 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. Dit betreft ook samenwerking met Friese overheden.

Toelichting:

Ad 1. In het kader van organisatieontwikkeling en Strategische personeelsplanning zal  beleid en gerichte  maatregelen worden gekozen om dit te kunnen realiseren de komende jaren.
Ad 4.  Sturing op verlaging inhuur blijft noodzakelijk. Hiertoe is een capaciteitsplan voor 2018-2022 opgezet vanuit de portfolios.
Ad 5/7. Kan een bijdrage leveren in het realiseren van Strategische personeelsplanning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 15 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50
Samenwerking Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwarden en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

De hoogte van het ziekteverzuim heeft bijzondere aandacht van directie en management.
In samenwerking met de bedrijfsarts zal een gereicht beleid worden uitgezet om het ziekteverzuim tereug te brengen tot de doelwaarde.

Tweede bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
2 Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
3 Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
4 We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
5 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
6 Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
7 We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. In het bijzonder met de overige overheden in Fryslân.

Toelichting:

Ad 1. In het kader van organisatieontwikkeling en Strategische personeelsplanning zal beleid en gerichte maatregelen worden gekozen om dit te kunnen realiseren de komende jaren.
Ad 4. Sturing op verlaging inhuur blijft noodzakelijk. Hiertoe is een capaciteitsplan voor 2018-2022 opgezet vanuit de portfolios. Op basis daarvan is in juni een besluit genomen.
Ad 5/7. Kan een bijdrage leveren in het realiseren van Strategische personeelsplanning.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018 Prognose 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 15 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50
Samenwerking Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwarden en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

Ziekteverzuim:
De hoogte van het ziekteverzuim heeft de bijzondere aandacht van directie en management.
In samenwerking met de bedrijfsarts is gerichte aktie uitgezet om het ziekteverzuim terug te brengen tot de doelwaarde. De uitvoering vraagt zorgvuldig handelen en de effecten op gericht op verlaging van het ziektecijfer vraagt tijd.

Inhuur:
Met de Staten is een afspraak gemaakt over een totaal capaciteitenbudget bestaande uit zowel salariskosten voor provinciaal personeel als budget voor het inhuren van externen. Het sturen op de omvang van de externe inhuur is daarmee enigszins losgelaten aangezien er nu gestuurd wordt op het totaal van het capaciteitenbudget. De begrote externe inhuurkosten voor 2018 bedragen € 17,9 miljoen.

Bezetting:
Op basis van het provinciale takenpakket is binnen het SPP een prognose gemaakt voor de inzet van personeel. Voor 2019 komt die uit op 636 fte. De huidige geregistreerde bezetting voor 2019 komt hoger uit. Deze zal nog afnemen door verschillende vormen van verloop (o.a. pensionering, excl. generatie pact, afloop tijdelijke contracten) en de overgang van een aantal brugwachters naar Rijkswaterstaat per 2019. De totale inzet van vast en tijdelijk personeel zal plaatsvinden binnen de bandbreedte van het totale capaciteitsbudget.

Jaarstukken

Wat wilden we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 16 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Hebben we bereikt wat we wilden bereiken? (doelrealisatie)

Hebben we de gewenste resultaten bereikt?

Print deze pagina