Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

Wat willen we bereiken?

We zorgen ervoor medewerkers maximale kansen te geven en deze flexibel in te zetten. Hiermee willen we bereiken dat minder tijdelijk personeel nodig is en dat de inhuur kan worden afgebouwd. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd ten opzichte van de raming in de begroting 2015 (zijnde € 16 miljoen).
We investeren in deze coalitieperiode € 12 miljoen in het afslanken en moderniseren van de organisatie.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

 • We willen aandacht voor (de ontwikkeling van) de kwaliteiten van medewerkers door die kwaliteiten goed in beeld te brengen en voor iedereen zichtbaar te maken.
 • Uitvoering geven aan het in 2016 vastgestelde generatiepact.
 • Wij willen dat medewerkers en leidinggevenden zich ontwikkelen in een richting die past bij het opgaaf gestuurd werken. We bevorderen hierbij de mobiliteit en flexibiliteit van medewerkers.
 • We willen komen tot een verlaging van de inzet van externe inhuur.
 • We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties.
 • Uitvoering geven aan onderdelen van de Provinciale CAO gericht op onder meer Strategische personeelsplanning, invoering Persoonlijk ontwikkelbudget/het goede gesprek/nieuw functiegebouw en beloningsbeleid.
 • We gaan meer uitwisselen en samenwerken met andere organisaties. Dit betreft ook samenwerking met Friese overheden.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim Maximaal 4%
Inhuur Omvang externe inhuur 15 mln
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 675
Generatiepact Aantal deelnemers generatiepact 50
Samenwerking Aanstelling van een informatieveiligheidsfunctionaris (Ciso), die gedeeld wordt met de gemeente Leeuwar-den en mogelijk andere instellingen Aanstelling gerealiseerd

Toelichting:

* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringsbudget.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

B2018 – exploitatie 6.1

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 66.091
 • 722
 • 65.370
 • Begroting 2017
 • 78.381
 • 15.478
 • 62.904
 • Begroting 2018
 • 68.784
 • 10.495
 • 58.289
 • Begroting 2019
 • 56.081
 • 4.957
 • 51.124
 • Begroting 2020
 • 49.107
 • 3.392
 • 45.716
 • Begroting 2021
 • 46.598
 • 2.127
 • 44.471

Toelichting:

Met ingang van 2017 worden alle (interne en externe) personeelsbudgetten in dit programma opgenomen. Dit betreft ook de inzet van personeel bij investeringsprojecten. Aangezien de omvang van deze projecten de komende jaren sterk afneemt, neemt ook de inzet van personeel af.

B2018 – doorklik 6.1 – bijgewerkt

 • Specificatie Exploitatie
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Mutaties kostenplaatsen via tijdelijk budget
 • Overhead
 • Werken voor Waddenfonds
 • Organisatie van de toekomst
 • Werken voor Waddenfonds
 • Kapitaallasten bedrijfsvoering investeringen uitname
 • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
 • Generatiepact
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • RSP Mobiliteitsfonds investeringen uitname
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Argyfynspeksje wurkbudzjet
 • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
 • Werken voor Waddenfonds
 • Organisatie van de toekomst
 • Werken voor Waddenfonds
 • RSP Mobiliteitsfonds investeringen uitname
 • Bedrijfsvoeringskosten
 • Overhead
 • Real 2016
 • 4
 • 1.330
 • 151
 • 1.485
 • 4
 • 644
 • 648
 • 1.225
 • 1.225
 • 62.733
 • 62.733
 • 66.091
 • 60
 • 13
 • 74
 • 4
 • 644
 • 648
 • 722
 • 65.370
 • Begr 2017
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 1.069
 • 505
 • 1.574
 • 5.741
 • 70
 • 5.811
 • 531
 • 531
 • 3.539
 • 3.539
 • 40.039
 • 26.220
 • 66.259
 • 78.381
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 505
 • 505
 • 3.539
 • 3.539
 • 10.652
 • 611
 • 11.262
 • 15.478
 • 62.904
 • Begr 2018
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 1.600
 • 372
 • 1.972
 • 5.344
 • 5.344
 • 1.533
 • 1.533
 • 27.629
 • 31.638
 • 59.267
 • 68.784
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 372
 • 372
 • 1.533
 • 1.533
 • 8.302
 • 116
 • 8.419
 • 10.495
 • 58.289
 • Begr 2019
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 3.061
 • 3.061
 • 259
 • 259
 • 26.614
 • 25.479
 • 52.093
 • 56.081
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 259
 • 259
 • 4.499
 • 28
 • 4.527
 • 4.957
 • 51.124
 • Begr 2020
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 635
 • 635
 • 117
 • 117
 • 25.978
 • 21.710
 • 47.688
 • 49.107
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 117
 • 117
 • 3.103
 • 3.103
 • 3.392
 • 45.716
 • Begr 2021
 • 5
 • 575
 • 88
 • 668
 • 24.741
 • 21.189
 • 45.930
 • 46.598
 • 66
 • 18
 • 88
 • 172
 • 1.955
 • 1.955
 • 2.127
 • 44.471

 • Kadernota 2018 -Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • 2.018
 • 83
 • 83
 • 2.019
 • 262
 • 262
 • 2.020
 • 259
 • 259
 • 2.021
 • 130
 • 130
 • 2.021
 • 112
 • 112

Toelichting:

Het betreft hier de inzet van capaciteit voor het realiseren van de kadernotavoorstellen.

 

Print deze pagina