Programma 6: Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: Klaas Kielstra

Begroting

Ambities

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln. bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Vastgestelde beleidsnotities

Strategisch personeelsplan 2016 (PS 17 mei 2016, ter informatie)
Bedrijfsvoeringsvisie provincie Fryslân (PS 17 mei 2016, ter informatie)

Verbonden partijen

De BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie van het IPO. Onderdeel van de BIJ12 is de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO) provincies. De GBO is de gemeenschappelijke organisatie voor het beheer van landelijke informatiesystemen van provincies en fungeert als intermediair voor provincies en andere overheden bij allerlei vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en datamanagement.

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 68.343
 • 2.798
 • 65.544
 • Begroting 2017
 • 91.239
 • 15.916
 • 75.323
 • Begroting 2018
 • 83.386
 • 10.581
 • 72.805
 • Begroting 2019
 • 71.162
 • 5.029
 • 66.134
 • Begroting 2020
 • 64.122
 • 3.463
 • 60.659
 • Begroting 2021
 • 61.881
 • 2.198
 • 59.682

Toelichting:

Vanaf 2017 werken we met een centraal bedrijfsvoeringsbudget waarbij alle inzet van capaciteit centraal in dit programma is opgenomen. Dit betreft zowel provinciale capaciteit als externe inhuur. Tot 2017 werden de kosten van de externe inhuur rechtstreeks verantwoord op de programma’s en op de infrastructurele projecten. Tegenover deze uitgaven staat deels ook een bijdrage van derden die nu als baten in dit programma is opgenomen.

Bij de 1e berap 2017 zijn de meeste lasten en baten vanuit de overige programma’s overgeheveld naar dit nieuwe programma. Nadien bleken er nog een aantal budgetten te zijn waaronder de bijdrage vanuit de reserve van Harinxmakanaal voor inzet personeel, de bijdrage vanuit werken voor derden voor inzet personeel, de inzet voor natuur en inkomsten vanuit detacheringen. Deze budgetten zijn nu ook in dit programma opgenomen.

Met ingang van 2018 worden de kosten voor juridisch advisering (vml. Beleidsveld 1.6) opgenomen onder dit programma. Dat de lasten vanaf 2018 sterk afnemen heeft te maken met de afronding van de grote infrastructurele projecten de komende jaren.

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln. bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • 6.1 Mensen
 • 6.2 Middelen
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 64.153
 • 15.230
 • 79.383
 • 2.205
 • 87
 • 2.292
 • 77.091
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 17.742
 • 3.732
 • 21.474
 • 7
 • 21
 • 28
 • 21.447
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 11.633
 • 2.433
 • 14.066
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.066
 • Saldo
 • 34.778
 • 9.065
 • 43.843
 • 2.199
 • 66
 • 2.264
 • 41.579

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 67.420
 • 67.420
 • 4.846
 • 5.356
 • 228
 • 1.533
 • 11.963
 • 79.383
 • 388
 • 388
 • 372
 • 1.533
 • 1.905
 • 2.292
 • 77.091
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • Realisatie per 1-4
 • 21.333
 • 21.333
 • 141
 • 0
 • 0
 • 0
 • 141
 • 21.474
 • 28
 • 28
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28
 • 21.447
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 13.784
 • 13.784
 • 282
 • 0
 • 0
 • 0
 • 282
 • 14.066
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 14.066
 • Saldo
 • 32.303
 • 32.303
 • 4.423
 • 5.356
 • 228
 • 1.533
 • 11.540
 • 43.843
 • 360
 • 360
 • 372
 • 1.533
 • 1.905
 • 2.264
 • 41.579

Tweede bestuursrapportage

Ambities

In 2015 is gekozen voor een ontwikkelproces gericht op de organisatie van de toekomst, waarin een opgaven gestuurde aanpak centraal staat. De organisatie is zo ingericht dat zij in staat is om adequaat in te spelen op externe en interne ontwikkelingen en daarmee de samenleving en het bestuur goed kan bedienen. Hierbij gaat het er enerzijds om de kwaliteit van werkwijze en personeel te verhogen. Anderzijds gaat het erom personele bezetting en beschikbare middelen met elkaar in balans te brengen. De inhuur dient aan het eind van de coalitieperiode minimaal met de helft te zijn verminderd. Ten opzichte van de werkelijke inhuur 2014 mag de inhuur in 2019 daarmee maximaal € 12 mln. bedragen.
Door deze wijzigingen willen we als organisatie beter aansluiten bij de ontwikkelingen in en initiatieven vanuit de buitenwereld, en sneller en flexibeler kunnen reageren.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Capaciteitsbudget
 • - salarissen
 • - inhuur
 • Subtotaal
 • Overige personele budgetten
 • - generatiepact
 • - overig
 • Subtotaal
 • Reservering hogere bijdrage vanuit projecten
 • Middelen
 • - middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • - mensen
 • - middelen
 • Subtotaal
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 54.684
 • 17.917
 • 72.601
 • 2.048
 • 3.302
 • 5.349
 • 1.824
 • 17.792
 • 97.566
 • -16.169
 • -6.419
 • -22.588
 • 74.979
 • 673
 • 164
 • 837
 • 837
 • 74.142
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • 0
 • -533
 • 57
 • -476
 • 150
 • -231
 • -556
 • -556
 • 0
 • 0
 • -556
 • Realisatie per 1-9
 • 36.127
 • 11.939
 • 48.066
 • 8
 • 803
 • 812
 • 9.866
 • 58.743
 • -3.505
 • 168
 • -3.337
 • 55.406
 • 230
 • 102
 • 332
 • 332
 • 55.074
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 8.012
 • 8.012
 • 259
 • 259
 • 1.753
 • 10.024
 • 10.024
 • 0
 • 0
 • 10.024
 • Saldo
 • 18.558
 • -2.035
 • 16.523
 • 1.506
 • 2.297
 • 3.803
 • 1.974
 • 5.944
 • 28.243
 • -12.664
 • -6.587
 • -19.251
 • 8.993
 • 442
 • 62
 • 504
 • 504
 • 8.488

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 69.893
 • 69.893
 • 4.846
 • 12
 • 228
 • 5.086
 • 74.979
 • 465
 • 465
 • 372
 • 372
 • 837
 • 74.142
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 554
 • 554
 • -577
 • -533
 • -1.110
 • -556
 • -556
 • Realisatie per 1-9
 • 54.529
 • 54.529
 • 1.569
 • -920
 • 228
 • 877
 • 55.406
 • 332
 • 332
 • 332
 • 55.074
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 9.860
 • 9.860
 • 163
 • 163
 • 10.024
 • 10.024
 • Saldo
 • 6.058
 • 6.058
 • 2.537
 • 399
 • 2.935
 • 8.993
 • 133
 • 133
 • 372
 • 372
 • 504
 • 8.488
Print deze pagina